NOORDMAN s KLEEDING S-~SS J. WILLARD BRINK 413 -TELEFOON 229 - LAREN (N.-H.) - 'E.E.MNE5 De geschiedenis van het varken GERM. DE JONG TENTOONSTELLING in de KUNSTZAAL VAN LIER „Dij looisclie Glashanael Telef. Interc. No 11, - Huizen N H. [FEirynESIEfl-rOUFïAMT]; BV li. -Jk"-riMiy,. JB ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels fl elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs Bij contract belangrijke reductie ARONNEMENTSPR11S bii vooruitbetalina Der drie maanden Vnnnrtanon-p 70 cent' met 9e>llustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cenf vuuyueueij |f|| LCI,I"":5 met geïllustreerd Zondagsblad f 180 Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct VRIJDAG 18 JULI 1924. Verschijnt Dinsdags en Vrijdags fcL,Li Do GEMEENTE-SECRETARIE is alle werkdagen geopend van 9.3012.30. De D1J-KGRAAF, de heer A. J. Looxma, \;>u Weldercn Baron Rengors, is alle Dins dagen ten Gemeentehuize te spreken voor Ingelanden van 10Ï2 uur v.m. Het kantoor van den GEMEENTE-ONT VANGER is geopend des Maandags 21 en 78, Woensdag 2—4, behalve wan neer deze dagen inet Chr. Feestdagen sa menvallen. Tijdelijk GEMEENTE-ARTS is Dr. Lom mei te Laren. De WIJKVERPLEGING ia geopend alle werkdagen van 5G uur Het HULPPOST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR te Eemnes-Buiten is geopend: u. voor den post- en telegraafdienst, van 911. van 2'4'A, van G7 uur. Voor postwissels tot 3 uur n.m. b. voor den telefoondienst: van 8Va11, van 2VA, van 67 uur. Buslichtingen: 5.25, 12.50. 4.30. Zou- en feestdagen 's morgens 7 uur. Het Correspondentschap van de Inter communale Arbeidsbemiddeling is geves tigd bij den heer N. Hagen. Laardorweg 145 en alle werkdagen geopend run 1012 uur; aan hetzelfde adres is gevestigd het Agentschap der Vrijwillige Ouderdoms- Verzekering voor de Gemeente Eomnes. Mcnd en klauwzeer. Deze weck vier nieuwe aangiften; geen ster tg"c vallen. Zcovisch in de vaart. Door C. D werd deze week met de hengel in de vaart een schol gevangen, wat wel een zeldzaamheid is. Dp Haven. Aangekomen tw'ec- schepen niet stccnen, een kunstmest, een turf, een riet hetwelk met een lading hooi vertrok, vier leeg welke hooi kwamen halen. De Rijksstraatweg;. Wij vernemen, dat eerstdaags weer c-cn d'eel van den rijksweg vernieuwd zal worden; daartoe zijn reeds twee schepen stccnen aan de haven gelost, terwijl twee andere vei wacht worden. Schouw. Donderdag 24 dezer zal het Waterschaps bestuur schouw voeren over alle weteringen 111 den gelteelen polder. Langzaam herstel. ij vernemen, dat de heer J. Thiel lang zaam herstellende is, dc genezing van het been vordert niet zoozeer als gcwcnscht is Daar- enteg'en is er eenige beweging in de rechtcr- arm. zoodat de doctoren de mogelijkhe d aan wezig achten, dat deze beter terecht komt, dan aanvankelijk werd gedacht. Gunning'. Aan onzen plaatsgenoot, den heer J Ruizcndaal Czn. werd door liet Wat\rschaps- hestuur te Maartensdijk de uitvoering van ver schillende werkzaamheden in den polder al daar gegund tot een totaal bedrag van f 1294.—. Do hooibouw. Het warme droge weer begunstigt den hooibouw zeer; het gras droogt goed en snel; (vrij uit het Duitsch vertaald van P. R.) Vervolg uit het nummer van Dinsdag. „Wat zit er anders op, domme Tepp", schreeuwde zij. want ze had ook met hem te doen en het gevaar dreigde in de hoog ste graad, „dan een beroerte te krijgen!" „Ik weet wat" fluisterde hij, toen de mannen dicht bij huis waren, „ik krijg een beroerte". Hij viel languit op den grond. „Ik ben. al dood'. I)ek me toe eu wees treurende weduwe". Dat begreep zo. Het was verschrikkelijk dwaas, maar me nigmaal is de dwaasheid het verstandigste. Toom ze achter elkaar de deur inkwa men, hoorden zc hot hartverscheurend gejammer van vrouw Birnkifler. Ze stond handenwringend voor het toegedekte lijk. „Een uur geleden nog friscli en wel en nu morsdood", kreet ze, „alle heiligen sta me bij". "Cr wordt dan ook zeer hard gewelkt om dc buit binnen te halen. Werkdagen van 18 uur zijn nu voor de boeren normaal. Boschb tanden. Dc Burgemeester van P.laricum vestigt er dc aandacht op: dal liet. met liet oog op het ontstaan van Boschbranden zeer gevaarlijk is in bosschcn brandende lucifers of andere voorwerpen, welke brand kunnen veroorza ken, n'eer te werpen Een ieder wordt dan ook dringend ver zocht zooveel mogelijk mede te werken om boschbranden te voorkomen. Verwijl allen wor den aangespoord behulpzaam te zijn bij hel blusschen van boschbranden. Do naakte .lanneman. Eergistermörgen werd bij ci'e hut van Mie een naakt ventje gevonden. Dit klinkt, alsof liet een verloren voorwerp geldt. De veldwachter, die liet kereltje hoorde huilen, sprong van zijn fiets 'en vroeg wat er was en wie hij was. Hij wou naar z'n vader, zei hij. zijn naam was Janneman. Daar de veldwachter verder niet kon wijs worden uit deze situatie, nam hij het naakte ventje mee op z'n fiets Tluiisgeko- irten gaf hij het te drinken en ging op onder zoek uit. Het bleek een kind te zijn dal ver pleegd werd bij Zuster B. alhier. Men weet dat de kinderen (laar voor hun gezondheid zijn cri dat zij daar. met veel succes, 'een spe ciale geneeswijze ondergaan. Het kind was met Zuster B cn een andere zuster gegaan naar de hut van Mie om te bad'en. Toen Zuster B. even naar Laren wilde, liep liet ventje haar achterna en was in een onbewaakt moment zoek. Het is ons echter een raadsel hoe dit kon gebeuren cn het lijkt ons verder toch" nog aan twijf'dl onderheMg of het noodig is een kind totaal naakt in het zonnetje tc laten Ioopen Enfin, dc technische bijzonderheden van deze lichamelijke opvoeding ontbrc-ken ons. In elk geval, het lijkt ons geen toilet om te gaan wandei'en, als er een windvlaag komt enfin, naakt is maar naakt en hij kou moet dc mcnsch zich op deze wijze toedekken met z'n buikje, is 't waar of niet? De Wijkverpleging. Wij hebben, evenals andere bladen, abusievelijk \ermcld. dat Zuster de Langen thans mevrouw l rantzcn, ontslag als wijkzus ter bad gevraagd Thans wordt ons medege deeld. dat het aan ons gezonden bericht op dit punt foutief was. Zuster dc Langen is voor cc-nigcn tijd getrouwd. Toen heeft men haar per brief het ontslag gegeven ingaande 1 October. Mevr. F had gaarne haar werk voortgezet cn heeft (lus niet aan ontslagaanvrage ge dacht. Lumlkopt-rjj. Gisteren is alhier bekeurd een zekere Wijnhof, landlooper en gedomicilieerd te Am sterdam 'cn geboien te Maastricht. De man werd dubbel bekeurd, of eigenlijk gezegd drie maal. In de eerste plaats was de man smoor dronken. in dc tweede plaats was hij zwer- „Met do lever het io al lang gesukkeld", mecn<lo de kastelein, „dc lever zal hom 't hart hebben ingedrukt". „Och God, hij hooft al lang een steen op z'n hart gehad", huilde de vrouw. „Dan is het een wijnsteen geweest", viel de slager in. En zoo praatten ze ver der, waaraan en hoezoo Johan Birnkifler zoo op slag dood kon zijn. D'e knecht uit „het Blauwe Paard" eindelijk nam een aanloop voor de volgende rede: „Eigenlijk komt het niet te pas, vrouw Birnkifler, om bij een lijk over zaken te spreken. Ik kan '11 anderen leeer even te rugkomen, maar 't is een eind weg, cn omdat ik paard en wagen toch bij me heb, je mot weten, ik kom 0111 't varken, dat ik een paar dagen geleden gekocht heb". Zij weerde mot de platte hand vlug af: „God, ja, neem 't, neem 'l, 't staat buiten in den stal. Je kunt wel nagaan dat mijn hoofd er niet naar staat. Laat me met rust". Muar nu vorteldeu ook de anderen, dat ze voon 't zelfde doel kwamen en de1 vend koopman zonder bewijs, in de derde plaats pleegde hij verzet t'egen de politic, zoo dat onze veldwachter hem mét de gewapende hand tot bedaren moest brengen De vele bekeuringen. Iri de kermisweek werden niet minder dan 26 wielrijders bekeurd w'cgens rijden zon der licht, terwijl een motorrijder werd gever baliseerd wegens het rijden zonder achter licht cn een jongen uit Huizen, genaamd J Wegens hel opgeven van een valschen naam. Brandgevaar door hcoibioei. Burgemeester en Wethouders van deze geint'cnle vestigen de aandacht van de land bouwers op de maatregelen van voorzorg, welke naar bel oordeel van deskundigen, op ervaring gegrond, kunnen worden genomen tegen brandgevaar door hooibroei. In hooidzaak komt dit oordeel op het vol gende neer. Allereerst is liet noodig, dal bet gras wer kelijk hooi zij, alvorens het wordt binnen ge haald. Ten opzichte van krachtig hooi is dit echter niet genoeg cn hij regenachtig weer ook niet altijd mogelijk. Daarom is in d'e tweede plaats noodig, dat een behoorlijke hoeveel heid zout 111 het hooi gestrooid wordt en lagen oud hooi of stroo er tusschen worden aan gebracht Zout verhoogt bovendien den smaak van liet hooi. Het oude hooi. 'en vooral het stroo, nemen hierdoor zeer in voedingswaarde toe. Beiden (liet zout cn het oude hooi) temperen den broei. In dc derde plaats behoort 'elke hooitas van tenminste één luchlkanaal tc zijn voor zien. dat gemakkelijk te vervaardigen is van stevige mandenmakers!wijgen of van eenvou dig latwerk, liet is vrij zeker, dat zich geen gevaarlijke bro'ei zal voordoen, wanneer dc drie bovenomschre\cn maatregelen zijn geno men. Ten -slotte achten B. en W. het wcnsc'nclijk te wijzen op den inhoud van artikel 158 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij o.a. straf bedreigd is tegen hem. aan wiens schuld brand tc wijten is 'en wel ie. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete \an ten hoogste f 300.indien daardoor gemeen gevaar voor goederen ont staat; 2e. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of gcldbo'cte van ten hoogste f.300indien daardoor levensge vaar voor cc-11 ander ontstaat, cn 3e. gevan genisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar. indien het feit iemands dood tengevolge heeft. Rij wielbehis ting. Naar wij vernemen zal dc belasting op de rijwielen 1 Augustus n.s. in werking treden. Deze maand zullen de plaatjes daarvoor verkrijgbaar zijn ten postknntore tegen contante betaling van £3. Bevolkingsregister. GEVESTIGD: J. Jansen cn gezin van Barncveld naar Eemnesserweg 1064. J. van Veen'endaal en gezin, van Soest naar Eem nesserweg 1064 C. M. Heerdink en gezin, van Hilversum naar Naarderslraat 693. M. Dol cn VAN ZIJN WERK NAAST HET POSTKANTOOR TE LAREN Deze expositie zal tot 28 Juli geopend blijven. Handel in Spiegel-, Draad-, Vensterglas enz. gezin, \an Amsterdam naar Schoolpad 1052. Mej. II. J. Ebbenhorst-Eppink, \an Nijkerk naar Brink 412. C. J. van Hoek cn gezin, van Hilversum naar Molenweg 316. F. M J Jansen 'en gezin, van Utrecht naar Yelthuijsen- laan .j.pSd S. Goudsmit en gezin, van Blaricum naar Kloostcnvcg 89b. Chr. H Beekman, van Blaricum naar Kloostcnvcg 89b. A. M. Koel Napierski, van Duitschland naar Zevenend 60 g. VERTROKKEN: Mcj M A. J Wilde naar Helmond, Advocaat Botsstraat 16 Mej. M. P. J. Bakker naar Heerlen. Sanatorium. Mej. 1. H. Thcvissen naar Heel. St. Anna- g'esticht Wed M. C SwartWóut dc Hoog Manikus naar 's-Gravenhagc, Schcnkstr. 236. Mej J. L. S Bouberg Wilson naar Toulon. Chemin de Lubee. A Beets naar Leiden, Oegstgeestlaan 15. Mej. G. M. B renter naar Leiden, Oegstgeestlaan 15 Mej. E. M. Stoets naar Amsterdam, Nicolaas Wilsenstraat D. C. Mesman naar Haarlem. Wilsonspi"em 6. Mcj. A. F. Le Gras naar Rotterdam, Nieuwe Bin nenweg 157. ■jgfcA.V-t-- Dc valsche munters ingepikt. liet is dan toch gclukl! De bcido per sonen. die hier een paar weken geleden een tiental valsche bankbiljetten uitgaven, hebben zeker niet kunnen dro men, dat dc Ililversuiïischc politic oen paar dagen na deze uitgifte niet alleen wist. wie deze valsche munters \T."*.ren, maar zelfs aan de benaueelde winkeliers het portret van een der verdachten kon tooncn, die dan ook terstond werden herkend. Toen een der winkeljuffrouwen pertinent verklaarde, dat. een der daders aan de linkerhand stijve kromme vingers hnd, was hel een heel klein kunstje voor haar, uit. te zoe ken, wie dit kon zijn en liet portret van den dader uit hot Amsterdamsche politie archief te laten zien. I11 overleg met de Amsterdamsche po litie en rijksrecherche werd niet terstond ingegrepen om de mogelijkheid te ont- loopen, dat de fabriek dier valsche bank biljetten niet zou ontdekt worden. Een mooi gebreid net wilde men te Amster dam uitzetten om dc „goudvisehjes" erin te laten loopen. Het. toeval alleen heeft weder een groote rol gespeeld, zoodat be halve de drie vervaardigers cn uitgevers van deze biljetten, ook al het materiaal, benoodigd tot liet. vervaardigen dier val sche munt opgespoord en in beslag ge nomen kon worden. Voorwaar een mooie vangst. SPURT Bekerwedstrijden L. F. C. Laren. 2e deel, le ronde. 't Gooi IIHilversum II 0 Laren ISteeds Voorwaarts I 00. 't. Was Zondag een dag van weinig of liever gezegd van geen doelpunten. Iloo hard er ook voor de overwinning is ge werkt, er konden geen doelpunten ge maakt worden. Dit zou doen vermoeden, dat do partijen geheel aan elkaar ge waagd waren, maar dit is niet geheel en al juist. In de eerste wedstrijd wogen dc- partijen aardig tegen elkaar op en hoewel Hilversum een betere voorhoed had, kreeg 't Gooi nog de mooiste kansen, die <ln 11 hopeloos verknoeid werden. Twee bal len juist tegen d; lat. was wel een weinig pech voor 't Gooi. 't Wil ons echter voor komen, dat als een der elftallen tol over winnaar 11 it geroepen moest worden, wij de voorkeur aan Hilversum hadden gegeven, al was I dan ook maar weer op 't kantje af. 't Lot. besliste echter anders en zoo kwam 't Gooi in de demi-finale. Bij LurenSteeds Voorwaarts was het verschil heel wat grootcr en Laren was dan ook voortdurend in dc meerderheid. Laren's nieuwe clooiverdediger kreeg dan ocjk maar 3 a 4 hallen te verwerken, waar Min n zeer gevaarlijke hal. Deze laatste werkte hij op sublieme manier tot hoekschop, waarvoor hij met. een hartelijk applaus beloond werd. Zou Laren eindelijk haar doel verdediger gevonden hebben in den heer Luijf. Wij hopen en gelooven het wel. Laren werkte liard en alle spelers gawn zich geheel, alleen mogen zij wel eens meer op buitenspel letten. Ook moet dc bal wat meer naai beide vleugelspelers gespeeld worden. Voor rust werd te veel op de Rijk gespeeld, die in de Steeds Voorwaarts rechts half een goede bewaker had. Schaapherder stond daardoor vaak werkeloos waar hij blijkbaar niet veel voor voelt, hij heeft, ook liever zijn aan deel in 'l spel. De 2 jonge spelers voldo den wel 011 zullen, mits zij hun best blij ven doen, wel in 't 1e elftal blijven. Als* nu nog de voorwaarlsen van Laren het. schieten eens beoefenen, dan zal 'I in de toekomst wel gaan. Laren won ten slolt bij loting en komt dus ook in do domifi nale. 'I Programma voor a.s. Zondag is thans: 4 uur Swift ILaren 1. Fi'A uur 't Gooi ITBaarn I. Vijf getuigen kwamen op. „Birnkifler", zei de rechter „kom eens hier! Iloe oud bent U?" „Pief poef!" zei de boer en grijnsde wat. „Wat zeg je daar", zei de rechter, „hoe oud ben je?" „Pief poef", z.eide de hoer weer. Op al les antwoordde Birnkifler standvastig „Pief poef". Toen gaf de rechter het op en zeidt „Zie jelui dan niet, dat deze man con toe val heeft gehad, hij is krankzinnig, wou jelui soms een krankzinnige aanklagen om om van den man te profiteeren. Beheert jelui weg. Ik spreek d n beklaagd vrij!" Birnkifler slotte do trappen van liet ge bouw af cn liep langs het huis van den advocaat. Deze had al vernomen dal zijn cliënt wao vrijgesproken. Hij riep „hé, Birnkifler, geluk gcwcnscht lioor, kom je nou even naar boven en je 30 daalders afbetalen?" ..Pief poef", zei Birnkifler droog, grijns de on liep kalm door zonder omzien vrouw wees ze allen naar de stal buiten. Ze waren wel verbaasd, dat do boor er dus wel vijf vette varkens op na hield. Maar weldra bleek het dat er maar één hole was met. één gemest varken. Zc voel den dat ze bedrogen waren. Dc slager wilde opspelen, maar dc eer zame Breitenbichlcr waarschuwde „«1 lag ecu doodc in huis", 't Beste was. dat de zeug in vijf stukken werd gedeeld, dan had elk een brok. „Vooruit dan muur Toen zo elk met hun brok weg waren, verrees Birnkifler weer uit den doode. Hij had op z'n boezem vijfmaal het geld en de koopers hadden elk een vijfde deel. Je moest toch maar leep wezen hè? „Je kunt er leclijk tegen aan loopen. als ze hoeren, dat je weer levend bont", meende de vrouw. „Laat mij m'n gang maar gaan", zei Birnkifler. „Mc-t die vijf kom ik best klaar. Als zo er maar geen rechtszaak van ma ken, want daar hou ik niks van. Die rech ters zijn duivelsch loopo bliksems". Wat hij vreesde, gelieurde. Toen dc be drogenen de verrijzenis uit den doode ver namen van den boer, dienden zij een aan klacht. in. Als een haas liep Binrkifler naar een advocaat. In de stad woonde Air. Schau- chel, advocaat, cn wat een advocaat! llij was oen ervaren man, die al vele zaakjes, waaraan de lui hieven hangen van de wet lichtgebogen. „Birnkifler!" zei li ij „man. je zit er lec lijk in, jc hebt willens en wetens je var ken vijfmaal verkocht, dat is diefstal, daar zit de galg op!" „Dat de satanbromde de boer. „Maar, Birnkifler, ik heb een idee, je gaat naar het gerechtshof en jc zegt op alles maar „pief po?f" niet meer dan dat, en je kijkt of je geen tien kan tellen. Dan breng je mij daarna dertig daalders". „Laat dat maar aan mij over", zei de hoor, „'t komt wel in orde". Dm volgenden dag moest hij verschij nen. Het gebouw en de zwarte rechters en de groene tafels maakten wel indruk óp - hij drukte z'n handen eens diep in de zakken eu daelit stiekiup: „pief poef, ik zal zo!"

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1