NOORDMAN5 KLEEDINti J. WILLARD BRINK 413 TELEFOON 229 - LAREN (N.-H.) TENTOONSTELLING GERM. DE JONG VoogdenerJ ill Eemnes De kweekertjen in het Gooi. SLUITING in de KUNSTZAAL VAN LIER Een ETS van BLARICUM OPRUIMING ONDER-DAK Kattebelletje. Victoria-Water VRIJDAG 25 JULI 1924. Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FEnntllER-QOUR, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels II—: elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling: per drie maanden 70 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad I 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct SPORT- tri MODE-ARTIKELEN Speciale afdeeiing 1ste klasse =zz= Kleeding naar Maat De boomkweekerij is in liet Gooi eene onderneming, ruim 125 juiir oud on 't was de grootvader van den bekenden lieer Jan Jurrissen» die in 1783 te Rees in Duitschland geboren, als jong tuinkunstc- naar bij Naarden een buitenplaats aanleg de voor een zekeren beer Bolton, die nuast zijn buitenplaats ook eene kweekerij door den hoer Jurrissen deed cxploiteeren. Zulk oen kweekerij verschilde veel van de in tensieve culturen van don tegenvvoordigen tijd. Men kweekte grove plantsoenen voor boschcultuur als eiken, beuken, elzen, es- schen enz. en ook vruchtboomcn. Reeds voor den Frunschcn lijd, on het beleg van Naarden, nam Jurrissen de kweekerij des heeren Bolton over en begon mot oen ge mengd bedrijf, boom kweekerij en groenten- teelt. 't Laatste product was natuurlijk voor de omgeving- bestemd, doch ook ,de| plantsoenen gingen niet ver van het Gooi; 'sGraveland en de Vechtstreek vormden wel het hoofdafzetgebied. D culturen wer den wat meer geperfectioneerd, d. vv. z. men begon naast het gewone boschplaat- soen meer laanboomen te kweeken, de vruchtboomencultuur breidde zich uit en ook sierheesters (bloem- en bladheesters) werden opgenomen in de lijst der te ma ken artikelen. Ook kwamen Coniferen aan de beurt, de Juniperus virginiana (de roo- de ceder) en de Thuya occidcntulis (de le vensboom) werden uit zaad gekweekt en deze beide waren pioniers van de lange soorten- en varieteiten-lijst thans iu de boomkweekerij in cultuur. De grondleg ger van het boomkweekerij bedrijf in het Gooi, Jan .Turrissen, had twee zonen. Ja kobus en Willem, die beiden bij vader het bedrijf leerden en reeds op jongen leeftijd mede-firmanten werden. Omstreeks 1830 kwam de firma J. .lorrissen Zo nen tot stand en vanaf dien tijd komt wederom meer ontwikkeling in cultuur en handel. Vooral in den handel was van toen aan eene grooterc bedrijvigheid to constateeren. Met paard en sjees werden verre reizen ondernomen, zelfs tot Deven ter en Zwolle, in welke sleden de hotels „Engel" en „het Wapen van Munster" be kende pleisterplaatsen der kweekers waren in het reisseizoen (des zomers). M?n be zocht alle buitenplaatsen, gemeentebestu ren cn er werd ook aan tuinlieden gele verd. Weldra werd het te bereiken afzet gebied zoo groot, dat men aan verdeeling van den arbeid denkend, het in twee doe len splitste en aan den een en zoon het oude gebied als werkterrein werd gelaten, terwijl do oudste zoon het terrein achter Amersfoort kreeg. Behalve in Naarden waren ook toen reeds vrucsthoomencultu- ren cn culturen van enkele sierge wassen, waaronder de palmboom (Buxus arborescens) een groote rol speelde, te Aalsmeer en te Boskoop, en wat was er natuurlijker dan een onder linge handel van kweekers uil de drie plaatsen, een trachten to verkoopen van 't geen men veel had en een zoeken te koopen 't geen men in eigen plaats miste en waarvoor bij cliënten vraag was. Zoo ontstond er een wekolijksche samen komst der boomkweekers te Amsterdam, waar men des Maandags in „de Duif" op het Singel, elkaar ontmoette om zaken te doen. Deze zoogenaamde plantenbeurs is lang in stand gebleven en Tater kwamen ook daar de kweekers uit de Joure en Ber- guin en Oudenbosch, en er zijn duizenden boomen van eigenaar verwisseld. Vader Jurrissen en zijne beide zonen Kobus en Willem, werden spoedig groot-grondbezit ters, zfj bemerkten dat kweekers voor goe den bodem iets meer kunnen betalen als boeren gewoon zijn daarvoor uit te leggen en de groote complexen terrein aan den Amersfoortschen straatweg, thans nog in eigendom der familie, werden toen reeds eigendom der Jurrissens, doch behalve daar, bezaten zij ook gronden in de om geving van de Karncmelksloot, waar later alles kweekerij werd. In eene woning op een der kweekerijen aan den Amorsfoort- scken straatweg werd onze vriendelijke zegsman, Jan Jurrissen, zoon van Jakobus, in 1839 geboren en bracht daar, en latei- in liet stadje Naarden zijne kinderjaren door. Uit cTc oude firma kwamen, na den dood van den grondlegger, twee onderne mingen en vinden wij in de 1860-er jaren Kobusbaas en Willembaas ieder op eigen terrein. Uit den eersten stamt het tegen woordige huis Jurrissen en toen Jan bij zijn vader Jakobus in de zaak kwam, nam deze onderneming nl spoedig een groote vlucht. Jan had talen geleerd en had ïn zijn jeugd reeds buiten de Ncderlandsche grenzen gekeken in kweekerijen. Hij breidde de cultuur sterk uit door alle nieuwigheden aan te koopen en behalve ouomen en heesters ook vaste planten op ie nemen in zijn eultüurprogram. Dit ging ülles zoo 'snel, dat zelfs de clientèle het, trot goede catalogie, toen reeds uitgegeven, niet konden bijhouden en menige order in kwam, met verzoek de planten van num mers te voorzien, welke nummers corres pondeerden met de botanische namen uit de catalogus. In dien tijd kwamen nog een paar kweekers zich te Naarden vestigen, de oude heer Wattez, chef-tuinman op een buitenplaats, begon ook voor eigen reke ning te kwccken met zijn drie zoons en even later no tee ren wij den heer Schip pers, die gronden van den heer Kuhn Sr. in kweckgronden omzette, 't. Werd nu een eoncurrentie wie de beste artikelen ter plaatse had, doch ook wie de grootste sor- tmenten kweekte en verzamelingen van 40 variëteiten van eiken, toonden hoe uit gebreid men alles had opgezet. Nu kwam ook de verbinding met het buitenland. In de onderneming der Jurrissens had men door Amsterdamsche handelshuizen reeds meermalen grootere orders uitgevoerd voor Scandinavië en zoo meende onze jonge Jan, dat er ook in andere landen een groot afzetgebied moest zijn te vinden en zoo begon hij in het jaar 1863 zijn rei zen, eerst naar Duitschland. later Oosten rijk, Frankrijk en zelfs Rusland cn de hoornen en heesters van den Xaardenschen zandgrond met dun prachtig wortelgestel hadden weldra eene groote en uitsteken de reputatie en zij staan nog in de parken en langs de boulevards en straten der Duitsche en Fransche steden en hebben daar in vakkringen oen reclame gemaakt voor dat kleine ondernemende Holland. Vooral na den Fransch-Duitschen oorlog in 187(1 71 heeft de handel in boomkwtx.- kerij-producten eene groote vlucht geno men en waar er toen nooit genoeg was om te voldoen aan de vraag, daar werd in andere centra van boomkweekerij zooveel mogelijk bijgekocht. Iu 1883 kwamen dor wettelijke internationale bepalingen de eerste moeilijkheden met den internationa len handel. Jn dut jaar toch noteeren wij de Borer Druif luisconvcntie, waarbij werd bepaald, dat alle kweekerijen waar uit planten werden geëxporteerd, moesten worden geïnspecteerd door een deskundige, aan te stellen door de regeering en dat zendingen planten uit zulke geïnspecteer de en in orde bevonden kweekerijen, dan werden toegelaten in andere tot de Ber- ncr Conventie toegetreden landen, gedekt door een ambtelijke verklaring. Nederland trad niet direct toe en zoo waren de gren zen van Duitschland, Oostenrijk en Frank rijk in den herfst van '83 voor de kwee- kerijproducten gesloten. Later in het sei zoen tracl eindelijk ook de Ncderlandsche Regeering toe; de kweekerijen werden door deskundigen en zoogenaamde deskun digen geinspocteerd en de export begon opnieuw. 't Was in dit jaar, dat 2icli meerdere jongere kweekers hier vestigden en „Naar den" meer het aanzien kreeg van een kweekerijcentrum. In hoofdzaak werd doorgegaan met de cultuur van vruchtboo mcn, siergewassen, coniferen en rozen, van welk laatst genoemd artikel zelfs zeer groote speciale culturen werden ge- voord. Ook zng men zoogenaamde bijcul- turen opkomen, meerendcels vaste planten, waarvan die d r Pioenen, Spirea's en v o - al die der Convallaria's majalis (hot le lietje der dalen) grootcn opgang maakten. Dit iaatst genoemde artikel deed het op perbest op den Xaardenschen voedzamen zandgrond en werd oen groot exportar tikel. Behalve geheel Nederland werden Duitschland, Oostenrijk en ook doelen van Rusland duchtig bewerkt en de heer Jur rissen, toon de bezitter van zeer groote kweekerijen, wras de man die veel reisde cn veel wist te plaatsen over de grenzen en met hem deden enkele jongeren duch tig mede om tc trachten een deel van de zen export, te bemachtigen. Ook in Duitschland bemerkte men hier en daar opkomende boomkweekerijen en zelfs was met liet deze ondernemingen een tijdlang een levendigen handel in jong plantgoed, hetwelk in Duitsche kweekerijen werd a£- gekweekt. Men wi'st niet of het de on dernemers dezer nieuwe bedrijven waren, die hunne rcgecring voorstelden het den Hollandschen kwecker lastig te maken door middel van een „Schutzzoll". Tn het begin dezer eeuw kwam deze ook werkelijk en wel in den vorm van eene heffing, berekend naar het gewicht. Er waren onder de kweekers te Naarden enkelen, die met ernst Hadden gezien naar het naderen van dezen ramp voor hun be drijf; zij kweekten niet meer de zware groote laanboomen en dito coniferen tot welker waarde de te betalen invoerrech ten zoo onnatuurlijk stonden, dat van een gezonde handel geen 9prake meer kon zijn. Zij verkochten hetgeen zij hadden van die artikelen en vonden daarvoor juist vóór het invoeren van deze nieuwe bepalingen in Duitschland een willige markt; gelei delijk hervormden zij hunne culturen, door het gaan kweeken van artikelen van meer waarde, waarop de Gcwichtzoll niet zoo drukte. 't Waren de jaren, waarin gansch an dere planten in de Naardensche kweeke rijen hun entree maakten, planten te Bos koop en Aalsmeer reeds overl)ekend en in 't groot geteeld. En de Rhododendrons, de Azalia's, de Buxus, de blauwe sparren en zoovele ar tikelen meer, waarvan men meende, dat zij slechts op veengronden konden worden gekweekt, deden het opperbest in den Xaardenschen humusrijken zandgrond en zij werden er in gr ex te massa's gekweekt. Op liet voorbeeld van Duitschland wer den in „Oostenrijk en de Scandinavische landen" ook inkomende rechten geheven cn men moest gaan uitzien naar andere afzetgebieden. En zoo maakte in Januari 1900 de Naardensche kwecker Jac. Smits zijn eerste reis naar do Voreenigde Sta ten van Noord-Amerikn en Canada om daar planten tc gann verkoopen, welke reis zulk een succes had. dat hij en later nog andere kweekers hunne jaarlijksche „crossing of the Oeean" maakten. Vele jaren lang is dit afzetgebied het aller beste geweest, want trots hooge invoer rechten breidde de handel zich steeds uit en gaven meer verfijnde culturen en de enorme verpakking van de honderden en duizenden planten, wciKe ieder seizoen werden verscheept, aan vele handen werk. (Wordt vervolgd). Weer een verschrikkelijk ongeluk. Dinsdagmiddag, tijdens het ter perse gaan van ons Dinsdagnuinmer, vernamen wij het verschrikkelijk ongeluk, dien mor gen gebeurd, te luat om nog dien dag opgenomen te kunnen worden. De 6-jarige Geertje Cozijnsen begaf zich omstreeks hall negen als geuoonlijK naar de school in. d. Bijbel, en liep rechts op den Rijksstraatweg met e enige andere kin deren achter een hooiwagen. Van de andere zijde dus van Laren naderde een auto. Om welke reden zal men nooit welen, maar juist toen de auto den hooiwagen passeerde, stak het kind, het hoofd iets gebogen, naar den grond ziende, den weg over. Het hoofd werd ge- Iroffcn door de linkerlantaarn, hot kind viel om en werd overreden door voor- en achterwielen. De bestuurder had terstond geremd, doch het ongeluk was gebeurd. Een ooggetuige, mej. Iluakoboom, snelde ook toe, en het lichaampje werd binnen gebracht in „Eemlust". Do auto rec«l da delijk door naar Baarn, haalde daar dr. R. Heijbrock en keerde zeer spoedig met dezen terug. Inmiddels had mej. ITaage- boom den juist per rijwiel passeorenden Dijkgraaf, Baron van Weideren Rongers, aangeroepen, welke snel naar 't gemeente huis fietste en daar Dr. Iloltman uit La ren ontbood.. Ook deze was spoedig ter plaatse. Beide doctoren kondon slechls den dood constateeren. Terwijl ook de moeder verwittigd werd, nam W. Stoutcnburg de taak op zich, den vader, wéTko werkzaam was aan 't uitbag geren van sloolen in den poI"der, te waar schuwen. Deze kwam onmiddellijk mede en ontmoette de vrouw al onderweg. Als men weet, dat voor enkele jaren hun 9- jarig zoontje door een motorrijwiel ge dood werd, kan men zich de tragedie cenigszins indenken. Doch is 't; zeer tra gisch om twee kinderen door motorgeweld te moeten verliezen, ook de overrijder heeft zijn deel van de smart. Niet natuurlijk, als het oen dier onmen sehen is, die een ongeluk veroorzaken zonder naar het slachtoffer om te zien, doch als het oen mensch is met verant woordelijkheidsgevoel, dan zal het geval hem zeer zwaar moeten wegen. MAANDAG 28 JULI NAAST HET POSTKANTOOR TE LAREN is een waardevolle herinnering en prettig aandenken om mcc tc nemen. De Blaric. Boek- en Kunsthandel BLARICUM is levens ultg. v. eisen In prijzen van f 3.- tot f 30.- 'N B'JZONDERE van onze voorraad in artistieke damesstoffen restanten kindergoed coupons japansche en bedrukte crêpe. zijde. fluweel. shantung. cre tonnes. lampekapzijde snuitige haarbandjes aardige lintjes. kralen colliers. etc etc. artistiek raffiawerk JAPANSCHE ARTIKELEN BOHEEMSCHE BLOEMvAASJES VOOR N APPEL EN N El! P. C BRINKWEG, LAREN De auto, toebehoorend aan den heer P. tc Amsterdam, werd door hem zelf gere den, in gczelsehnp van een passagier. Vol gens verklaring van den Booster boer, welke dén hooiwagen reed, en van Mej. ITaagcboom, welke het ongeluk zag gebeu ren, reed de auto inet een matigen gang. ITet was dan ook niet te vermijden ge weest. De bestuurder, nu voor geneeskun dige hulp te hebben gezorgd, was ton' zeerste ontdaan, en heeft geruimen tijd bij het lijkje gezeten, als wezenloos. Ten gemeentehuize verklaarde hij, 29 jaar ge chauffeerd te hebben, zonder ongelukken diep wan hij onder den indruk en nooit zal hij meer een stuurrad aanraken. 's Middags kwam hij terug met zijne eohtgenocte, welke een groot bouquet witte lelies bij het doodsbed plaatst.-. On kosten der begrafenis enz. worden door den heer P. gedragen. Met de regeling van een en ander heeft de heer D. v. H. zich bereidwillig belast. De begrafenis zul plaats hebben Zaterdagmiddag op de Algemeenc Begraafplaats aan den Laar- derweg; de stoet vertrekt ten 12 ure van het ouderlijk huis. De gcmeente-politie maakte proces-ver- baol op. na mej. Haageboom en den Soes- ter boer op de hooiwagen als getuigen ge hoord te hetibcn. Gemeenteraadsvergadering. Donderdagmiddag j 1., tc 2.30 uur. kwam dc Raad dezer gcm'eentc bijeen. Allen waren aanwezig, Voorzitter was de Burgemeester, de heer Klaarenbeek. De notulen werden ongewijzigd vastgesteld. De volgende niededeelingcn waren ingekomen en na voorlezing voor kennisgeving aange nomen Mededeel mg werd gedaan dat door B, en W. dd. 5 April 1924 is vast gesteld eene instructie voor den Correspon dent der Arbeidsbemiddeling in deze ge meente, welk stuk voor de Raadsleden l*er inzage ligt; dat onder dagteekening van 6 Mei 1924 is ingezonden een verslag der werkzaamheden van de Blaricumsche Wijkverpleging over het tijdvak 1 April 19231 April 1924 met een daarbij behoorend overzicht van inkomsten cn uitgaven dat is ingekomen een verslag, alsmede de rekening cn verantwoording van den land- DE RIJWIELPLAATJES. I. Is cr niet genoeg tc halen uit belastings barsch billet Moet de ecuwig zieke, kale schatkist 't weer op óns verhalen Worden wij weer afgezet? Wordt straks op 't kantongerecht zuecr veel flauwiteit beslecht Want cr zullen boeten vallen waar wc van te kijken staan. Enklcn zullen voor die malle plaatjes in de. bajes gaan, want men steelt die dingen daalijk, neem het nou een mensch eens kzcalijk 3- Als nu deze zoet voorbij is komt cr zveer een nietaue plaat, zcaar bczcijs van jc geboorte en je goed gedrag op staat hoeveel kind'ren je bezit, 't zij gehuzed of zonder dit. 4- Aanstonds hangt cr aan je iaschje onder aan je ruggegraat, vast een plaatje met een kwasje zonar je schoon gczcicht op staat; aan je spatbord in een ruit staat het zcoord verloofd" of „uit". 5- Op je kettingkasje hangen vele plaatjes op een rij, en je spaken en jc stangen zijn bestemd tot allerlei, leeftijd, lengte cn geslacht, zcaar je eens zeerd grootgebracht. 6. Welk beroep je hebt of ponder", bungelt aan je linkerrad, en je rechter dient bijzonder voor de ziekten die je hadt po. is pokken, br. bronchitis, p. de pip cn pl pleuritis. Aon jc vccrcn hangt ccn bordje voor dc soliditeit of niet, daar men zooicts immers altijd aan dc fundamenten ziet, op jc bel prijkt van terzijden, of jc Christen bent of heiden. 8. Ja, dat zoordt me nog ccn pretje, nog ccn hef verzetje hoor. ..Goeie morgen, tante Jetje, lubt U al een plaatje voor?" „Xee mensch, Cos1 zcaar mok tul hate Iiég'ncn zal het van verbalen. CASTOR. bouw wintcrcursus, gehouden vanwege de aid. Blaricum van den Stichtschcn Boerenbond, over het winterhalfjaar 1923-1924; dat door Ged. Staten bij besluit van 14 Mei 1924 110. 71 is gesloten de -rekening dezer ge meente over het dienstjaar 1922, zulks over eenkomstig het Raadsbesluit van 16 Novem ber 1923; dat door Ged. Staten bij schrijven van 14 Mei 1924 no. 89 is goedgekeurd het raadsbe sluit dd. 16 April 1024 inzake openbaren ver koop van het oude gemeentehuis dat het oude gemeentehuis bij de op 22 Mei 1924 gehouden openbare verkoop is verkocht aan W. de Graaf, alhier, voor de som van f 9300 dat bij besluiten van Ged. Staten dd. 28 Mei 1924 110. 91 en 4 Juni 1924 no. 152 zijn goedgekeurd twee raadsbesluiten van 16 April tevoren, strekkende ot het in eigendom aan vaarden door de gemeente van diverse grond- strooken van Ch. E. H. Boissevain e.a. en van Wed. E. O Dresden e.a dat blijkens proces-verbaal op 23 Juni 1924 opneming heeft plaats gehad van boeken en Rijnwijn of Moezel wijn met Oberlahmteln, half om half, wotdt door menigeen lekkerder gevonden dan Champagne. Het is zeker even opwekkend en veifrisschend. en zoo goed koop, dat de kosten van een geregtld gebruik voor de mecsten niet te hoog zijn. Victoria- Water is in elke menging aangenaam te gebruiken. Voor huishoudelijk gebruik bijzonder aan bevolen in heele Literschroefflesschen, in- houdsprijs 32 cent.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1