Bezoekt den Uitzichttoren van het Paviljoen Larenberg. VoogdenerJ Eemnes Pracht Panorama over het geheele Gooi. DINSDAG 29 JULI 1924. Verschijnt Dinsdags en Vrqdags FL^n LIIEF7-Q0 U RAI1T. ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels II.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling - per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad I 1.80 Per week: 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Gooische dansen. De Blarieumsche- dansclub „de Zeven sprong" is door de veneeniging Koningin nedag te Hilversum uitgenoodigd op 1 September a.s. Gooische dansen uit te voeren in het Sportpark. Nieuwe aanwinsten. Openbare Leeszaal LarenBlaricum. Engelsche Romans 437439. J. Galsworthy: The dark flower. Fransche Romans 447449. Rochefoucauld1: Maximes do la vie. Andró Thériue: Le plus grand pé ché. Duitsche Romans 457'159. Herman Hesse: Demian. Herman Hesse: Siddhaitha. Clara Viebich: Die vor den Toren. Wiskunde en natuurwetenschappen 500 560, 589—590. J. v. d. Bilt: Sterrekunde. Besse Leo: Astrological Essays. Ernst Klein: Het leven in het steentijd perk. Dr. J. Boeke: Algemecne biologie. Revue der uitvindingen en ontdekkingen, 4o en 5e jaargang. Ch. Nordmann: Het rijk der hemelen. Dr. A. N. Nijland: De bouw v.h. heelal. Natuurlijke Historie 570572. .T. B. Bennink: Ons Dinkelland. J. B. Bennink en W. IT. Dingeldein: lloe wordt ik preparateur. Opvoedkunde 584. Dr. J. L. Snethlngo: Do schooiopvoeding in Amerika. ..Dalton": De toekomst van ons volkson derwijs II door Bigot, Diels en Kohn- ttaum. Geneeskunde en Gezondheidsleer G20. Emilc Coué: 1, La Santé pour tous par la pratique le l'autosuggestion con3Ciente. 2. La Muit ris© de Soi-même. 3. L'Education psychique et l'lnstltut Coué par Paul My ré. Josué Jóhouda: Education de l'lnconscient. Dr. II. Maclean: Suikerziekte, Glycosuric en Insuline. Toegepaste Natuur- en Werktuigkunde 630. A. J. Dijker: Hoogspanningstechniek. Capi; Fotograferen kap iedereen. Handwerken of Ambachten 060, Elis Rogge en Z. II. Wildt: Kunsthand werken. A. de Jong: Handboek der metaalbe werking. S. M. Bouman-van Tcrtholen: Kleiarbeid. A. de Jong: Handboek der metaalbe werking. Handel 070, Servaas de Bruin: Duitsche handelsbrieven. Landbouw en Veeteelt 680. II. Stienstra: Vaste planten. Kunst 700700. Just Ilavelaar: Het Leven en de Kunst. A selection of oriental Works of Art. K. Wosch: Glas en Kristal. Daaskunst 772. F. Augustin. De dans. Geschiedenis 800. H, Carter en A. C. Mace: Het graf van Tut-Anch-Amqq. Aardrijkskunde 900900, Zwitsersche Hotelgidg. Gidsen voor Kleef en omstreken. Gidsen voor den Harz en omstreken. Gidsen voor Hamburg en omstreken. Gidsen langs den Rijn en omstreken. Gidsen voor Keulen en omstreken. Gidsen voor Berlijn en omstreken. Gidsen voor Brussel en omstreken. Edam met de vissc hors wijk Volendam. Gids voor Oosterbeek: „Waarheen?" Geslaagd. Mej. Beb Voogd is te 'sGravenhage ge slaagd voor het examen van de Neder- landsche Toonkunstenanrsvereen. (Piano), Mej. Voogd was een leerlinge van de mu ziekschool alhier en ontving onderricht van den directeur, den heer Cohen uit Hil versum. Een bond voor den houd. Naar wij in „de Olympiade" lezen, heeft zich 'n gezelschap dame9 en heeren gevormd, dat pogingen in het werk zal stellen om te geraken tot oprichting van een „Nederlandschen Bond voor den Ilond". Secretaris van dit comité is de heer P. M. C. Toepoel Laren X.H. In een rondschrijven over deze aangelegenheid wordt o.ni. voor het volgende opgekomen: „Bestraffing van wie honden vergifti gen of op andere wijze vermoorden. Bescherming van den hond tegen de gru welen van de vivisectie. Vermindering van de overdreven hon denbelasting. Intrekking van de malle blaf verboden. Beperking van de afmaakwoede in geval van vermeende hondsdolheid. Optreden tegen den zwendel in honden, opdat de naam van de liefhebberij in hon den verbeterd wordt". Sint Vitus. Over het optreden van onze muzickvcr- eeniging Sint Vitus op het concours te 's Graveland schrijft de jury in hun offi cieel verslag: Inzet goed, tempo wel wat te vlug (het kan er wel mee door). 't Fortissimo niet overdrijven! And. religioso overdreven gefraseerd, o.m. de 4e en 8e maat luft-pauzo niet te' groote opening, wij krijgen dan „gaten" in de melodie. Bij A wat nerveus, 't And. religioso vrij goed voorgedragen, al waren de nuances te primitief. B, Neiging naar ruwheid. Van C' naar D nogal bevredigend, maar niet „af". Oil. non troppo niet duidelijk eu stemming wan kel; nuancoering slnp. decrosc. voor D niet artistiek en 't Basregister daar bes spelen, niet b enfijner staceati. Van D naar E vlot spel, flink, markant; muzikale opvatting, al valt er nog wel eens een nootje „naast". Van E naar F rommelig, onduidelijk, vooral het „kraken" van de Bassen is o.m. in de 9e maat ziei?r hinderlijk tot lett. F te ruw en te onbe duidend decresc. één maat voor F vooral met accuratesse musieecrcn heeren, de in tenties van uw onderwijzer niet „ver geten". Van F naar G onfortuinlijk uitgevoerd. Bij II. niet artistiek, versiering, 2 maten voor I, onduidelijk te veel op goed geluk. Van 1 naar J slap uitgevoerd en 't pi'Ur nissimo niet mooi van timbre. Van J naar K iets beter behalve het fanfare fig. dat ongelijk was. K herhaling van 't nil. rc- soluto, was weder veel pittiger, doeh wat ruw, vooral 't fortissimo is steeds te ruw. Dit nog jonge corps kan door ijverige studie nog veel verbeteren. Do leiding is in zeer goede banden. De Larensche waterleidingplaunen. Naar het Ilbld. verneemt, hebben ecnige ingezetenen van Laren N.H. tot God. Sta ten een adres gericht, waarin zij schrijven: dat /ij met groote teleurstelling hebben kennis genomen van het besluit van den gemeenteraad van Laren, genomen in de vergadering van genoemden raad, van 4 Juli j.l., om over te gaan tot het stichten van een gemeentelijk waterleidingbedrijf en daarvoor aan te gaan een leening van f 225.000 nominaal tegen 6 pet. rento 'sjaars; dat hun de berekeningen van den adviseur der gemeente, den heer Lafcber, directeur der Bussumsche Waterleiding Mij., waarvoor de raad der gemeente tot bovengenoemd besluit is gekomen, minst genomen te optimistsch voorkomen; dat, waar reeds de Provinciale Waterleiding haar buizennet door een deel van de ge meente gelegd heeft, ©n reeds vele groote afqemors van water voorziet, het onecono misch en onefficiënt zoude zijn, wanneer daarenboven vanwege de gemeente nog een buizennet werd aangelegd; dat behal ve het genoemde bedrag van f 225.000 nog een bedrag uilgetrokken moet worden voor aanschaffing van watermeters, en indien de gemeente overgaat tot kosteloozc aan sluiting, daarenboven ook hiervoor nog een bedrag tot betaling der kosten daar voor zal moeten worden uitgetrokken en zij op grond van bovengcuoemde redenen zich volkomen kunnen vereenigen met de zienswijze van het raadslid den heer Dia mant. dat de totale kosten circa f 300.000 zullen bedragen; dat de schuld der gemeente Laren binnen zéér korten tijd reeds boven één millioen guldeq ge stegen zal zijn; ija(. 7/\j ntedo. om bovenge noemde redeqen moenen, dat het niet ge tuigt vnn een goaand en economisch be heer nu nog daarboven een uitgave van circa f300.000 te votcercn, een uitgaaf, die voor do gemeente als onnoodig moet worden beschouwd, daar de drinkwater voorziening van Laren zeer zeker even goed en economisch door dc Provincie kan worden ter hand genomen. Adressanten verzoeken daarom bovenge noemde raadsbesluiten, als zijnde strijdig met het belang der gemeente, niet goed te keuren cn te willen bevorderen, dat met den ineesten spoed dc drinkwatervoorzie ning der gemeente door het Provinciaal Waterleidingbedrijf wordt ter hand ge nomen. Lyceum te Bussum. Het Bestuur van het Lyceum heeft be noemd lot Leerarcs voor de Grieksche en La- tijnsche taal cn Letterkunde mej. A. Smith te Groningen; tot Leeruar voor de Wiskunde, de Na tuurkunde, de Werktuigkunde en de Cos- mographie, de heer R. Oort te Leiden. tot Leerarcs in de Hoogduitsehe taal en Letterkunde mej. J. A. van 't Lindenhout le Nijmegen. Toegelaten zijn de leerlingen van klasse III F. J. Swots en van klasse V Maria E. A. Swets cu. J. Mindcran. Einddiploma's en overgang. Aan de Industrie- en Huishoudschool van de Ver. Gooische Vakschool voor Meisjes werden de volgende diploma's uit gereikt: 1. Het diploma „Huishoudkundige" aan: G. Polman, A. Doude van Troostwijk, T. de Gruytor, A. Jolink, S. Zingmeester en A Sehoenman. 2. Het diploma „Hulp in de Huishou ding" aan: D. van Dijk, M. van Groen, M. Roest, M. Tecusma cn W. v. Veen. 3. Het diploma „Costuumnaaister" aan: M. Hagedoorn, II. Idzerdn en G. Lakeman. Bevorderd werden: Van klas I opf. ..Huishoudkundige" naar klas 11: M. v. d. Berg, F. Essink, L. Fa- ber, M. Lindner. H. Mantel, N. Nollen, 11. van Ophoven. G. van Oosbree G. Reeders, R. Veldkamp, .1. Vonkenberg. Drie leerlingen werden niet bevorderd. Van kins 1 opl. „Hulp in de Huishou ding" naar klas 11: C. Beukema, T. Mool- huizen, M. Schmidt, C. Stark en M. v. Visvliet. Een leerling werd niet bevorderd. Van klas I opl. „Costuumnaaister" naar klas II: St. Gysbertsen, R. Kamer, T. van Rooven, C. Smit. N. Selders, 4. Veen, M. de Vries en M. v. <1. Wiel Van klas II opl. „Costuumnaaister" naar kuis III: A. van Kerkhof. J. Krijncn, G. Mulder. R. Post en G. Timmermans. Een leerling werd niet bevorderd. Van de voorbereidende klasse gingen over naar een der vakklassen: E. van Aalst, J. Aué, M. Bij le veld (voorwaarde lijk), S. v. Blokland, M. Bocrsema, E. Dres den, A. Diteivs, M. v. d Iloek, J. v. d. Hoek, M. Jansen, T. Jonkhart (voorwaar delijk). A. Kruimcr, M. Liebe, Z. v. Loo- veren, M. v. d. Linde, J. Meijer. W. de Nooy, L. Rühland, G. Schaap, A. Wiggers, B. Wigmink. Vier leerlingen werden niet. bevorderd. Strand-id) 11e. Op verzoek van eenigc strandbozoekers, die zich ergerden, omdat een heer en dame in badeostuum een zonnebad namen, wees een politieagent op de betrokken strandbe- paling. De aldus gcwunrschuvvde, een Duitseh ingezetene van Bussum en ziju echtgonooto op zijn beurt geergerd, gaf zijn wensch tc kennen bekeurd te worden, daar hij uitgemaakt wilde zien of een der gelijke bepaling rechtsgeldigheid bezit. Yerkoopingen. Dat het gros der huiseigenaren niet ac- coord gaan met de voortgaande waardeda ling van vaste goederen, blijkt uit 't feit dat Woensdag bij de verkoopingen in „de Rozenboom" door notarissen Kruisman te Amsterdam en Hoeflake van Naarden, alle perceeleq werden opgehouden, welke combinaties men daarbij ook mocht vor men. „D.W.S." Nieuws. Op de Atletiekwedstrijden tt Culenborg van de Gymn Vereen. ..Olympia". welke Zon dag j.l zijn gehouden, wist D.W.S. een twee tal prijzen tc behalen en wel Ven door Mej C. de Vaal istc prijs, 8o M. loopen, cn een 4de prijs voor heeren estafette. Der traditie getrouw zal dan ook „D.W.S." een athlvtiekdag geven, en wel op Zondag 24 Augustus, in het Gemeentelijk Sportpark. Dat er zeer veel ambitie voor is, vooral onder de ingezetenen, blijkt nu rcVds uit het aantal prijzen, welke de vcreeniging reeds mocht ontvangen. Ziet hier onder;-over het programma van dezen dag kom ik nog wel eens terug EXm verg -zilv. med Handelsdrukkerij Ri chard Flink; 1 zilv. med., oud-leden Manncn- zangverVen. V.O.G.1 zilv. med., Café Har monie; 1 vcrg.-zilv. med. (60 m.M.) voor grootste aantal deelnemers, R. Vos, Hilver sum 1 verg.-zilv. med. Krijnens, Sport artikelen-handelaar1 zilv. med., P. Lerijn, Amersfoort; 1 zilv. med. Gymnastickverccn. ..K.D.IAmsterdam 1 verg.-bronzen med.. idem; 1 verg.-zilv., oud-leden „St. Martinus". Van den ZcerVerw. Heer Kapelaan Uiter- waal, uit Raalte (O.), mochten wij wat geld ontvangen voor het aankoopen van prijzen, zoo ook van de R.K. Werklieden Vereniging „St. Jozef", en nog enkele ingezetenen van Bussum cn Amersfoort. Pluiuiveeverecu. Bussum en Omstreken. Eeu bijzonder interessante avond had het Bestuur dezer vereeuiging Vrijdag j.l. georganiseerd, waar het de leden in de ge legenheid stelde den bekenden pluimvee specialist Di. B. .1. te llennepc Jzn. tc hooren over de besmettelijke pluimvee ziekten cn hare bestrijding. Bij ontstentenis van den voorzitter en den vicevoorzittcr-, die op reis waren, opende de secretaris, de heer C. van Nimwegcn, de tamelijk goed bezochte bij eenkomst in een der bovenzalen van „No vum" met een woord van welkom, waar na Dr. te llennepc het woord verkreeg en ongeveer dc volgende beschouwingen hield over de pluimveeziekten 011 in hel bijzon der over de kuikenziekten. liet doel van mijn voordracht is niet, aldus spr., oin to trachten in de gauwigheid veeartsen van 11 te maken, doch ik wil trachten u een algemeen begrip te geven van de besmet telijke ziekten en hare bestrijding. Wat ik dus vanavond ga geven, is algmeene ziek teleer. Waar de pluimveehouders het meeste •last hebben, zijn de besmettelijke ziekten onder hun pluimvee, zooals diphtheric, cho lera enz. Om die te kunnen bestrijden en hun schadelijken invloed tot een minimum te beperkeu moet, men gewapend zijn met kennis. Alleen door wetenschappelijk ver kregen kennis van de ziekteverschijnselen kan nren met succes do bestrijding aan pakken. Jammer genoeg ontbreekt die kennis bij de meeste onzer pluimveehou ders, hetzij ze de pluimveeteelt als nut- fokkerij of als sport beoefenen. Daar ligt dan ook de voornaamste oorzaak, die tot de conclusie leidt, dat we er met onze Xe- derlandschc pluimveeteelt nog lang niet zijn. De besmettelijke ziekten worden veroor- oorznakt door smetstoffen. Dit is eenvou dig aan te toonen. Prikt men met een naaljd in de kam van een aan cholera ge storven kip en prikt men daarna met die zelfde naald in dc kam van een gejonde kip, dan ervaart men, dat deze binnen 24 uur aan dezelfde ziekte om hals gaat. Vroeger, toen de wetenschap nog niet zoover was als thans, dacht men, dat iede re besmettelijke z.iekte door dezelfde smet stof veroorzaakt werd. Nu weet. men, dat elk© besmettelijke ziekte haar eigen smet stof heeft. Momenteel heerseht er in ons land een kuikenz.iekte, die door 3 smet stoffen veroorzaakt wordt. Bij do bestrij ding dient daarmede terdege rekening te worden gehouden. Momenteel is er ook veel sterfte onder de kippen, die veroor zaakt wordt door de cholera. liet onder zoek der smetstoffen moet geschieden door specialisten, die ten slotte de eenigen zijn, die een juiste doeltreffende wijze van be strijden kunnen aangeven. Om do smetstoffen te kunnen bostudcc- ron, moet men ze kweeken; dit gaat het Leste op gesteriliseerde bouillon. Brengt men daarin oen druppel bloed van een zieke kip, dan ontwikkelen zich daaruit millioenen bacteriën. De groei van de bac teriën gaat met oen fabelachtige snelheid. Ze groeien in de lengte en vermenigvul digen zich dan door deeliug. De snelle groei en deze wijze van ongeslachtelijk voortplanten maakt, dat b.v. van een eho- lera-bacterie in een uur 16 millioen nieu we exemplaren zijn. Men kan dus begrij pen, boe dit leger van bacteriën het cor pus van rnensch en dier snel ten grond»! kan richten. Er is een omstandigheid, die hot onder zoek van bacteriën zoo moeilijk maakt Overal in dc lucht komen n.l. bacteriën voor, nuttige zoowel als schadelijke. Nut tige zijn b.v. de bacteriën, die in de wor tels van de Lupine zitten en het vermogen hebben dc stikstof direct uit dc lucht te grijpen. Daarom gebruikt men die planten voor de groenbomesting. Het zuivelbedrijf berust ook op de werking van bacteriën. Er z.ijn veel nuttgc bacteriën, doch men kent de schadelijken beter door de ver woestingen welke z.ij kunnen aanrichten. De ontbinding van een dood dierlijk lichaam is niets anders dan de groei van de bacteriën in de darmen en hot feit, dat •Uit do lucht talrijke bacteriën op heli doodc lichaam neerslaan. Onderzoekt men nu. aan welke besmet telijke ziekte een kip gestorven is, dan doet ziefï vaak de moeilijkhcd voor, dat de bacil, waarnaar men zocht, overgroeid is door tal van andere, die uit de lucht zijn komen vallen. Met de reageerbuis inet bouillon alléén bleef het bacterie-onderzoek dan ook nog zeer moeilijk. De belangrijke uitvinding van Bibbert Koeh, die tot dc ontdekking kwam, dat deze bouillon vermengd met vischlijm de bacteriën vast deed plakken in kolonies, opende nieuwe mogelijkheden. Door de vermenging van bouillon met vischlijm verkreeg men een vaste voe dingsbodem met op bepaalde punten bac teriekolonies.. Nu had men dc diverse bac teriën uit elkaar en waren de z.g. reincul turen verkregen. Spr. toonde verschillende reageerbuisjes met bacterie-kwcekerijen en demonstreerde het verschijnsel, hoe ze verschllende kleu ren verwekten, o.m. de vuurroode wonder bacil. Het „lichten" der zee is ook vaak bacterie-werking en in de mijnen heeft men glazen bollen, gevuld met lichtgeven de bacteriën aangevoerd als gevaarlooze verlichting Wanneer een ziek of dood kuiken moet worden onderzocht, nemen we een drup pel bloed met een naald en tcelen daarvan de genoemde bacterie-kolonies. De specia list-bacterioloog kan vaak aan de kolonies reeds de soort bacterie en dus de ziekte vaststellen. Een cholera-bacil b.v. vreet 'n gut in dc gelatine van den voedingsbodem; een typhus-bacil doet dit niet. Er zij*1 evenwel smetstoffen, die men met de grootste vergrooting door een microscoop nog niet zien kan. Dit is b.v. het geval met de smetstof van de diphtheric en de hoenderpest, die Dr. te llennepc dit jaar voor het eerst bij onzen pluimveestapel heeft vastgesteld. Dat die smetstof bestaat is proefondervindelijk uit te maken; zij vormen in het bloed de vergiften, die ten slotte het lichaam vernietigen. De kippen, die b.v. aan cholera zijn gestorven, zijn door de vergiften, die de millioenen chole- ra-bacillen produceeren, vergftigd. 't Bac terie-vergil t is veel sterker dan chemische vergiften, liet sterkste chemische vergif, dat wij kennen, is de strichnine. Het bac terie-vergift, dat de bekende kaakklem doet ontstaan, is evenwel 40 maal sterker. Om van besmettelijke ziekt e te kunnen spreken heeft men noodig de smetstof en ecu daarvoor gevoelig dier. Men inoet vooral in het oog houden, dat er steeds immune dieren zijn voor oen liepaalde ziekte. Op flinke sterke dieren hebben vele smetstoffen geen vat. Zoo zijn b.v. de gezonde sterke boerenkippen, die vrijuit kunnen loipen en rondom in het groen voer zitten, tamelijk ongevoelig voor de» diphthcritis-bacil. Dc bestri.jdng van de besmettelijke ziek ten onder liet pluimvee moet zich dus rich ten op het fokken van gezonde, sterke, dieren en de bestrijding van de smetstof. Kuikens door de kloek uitgebroed en buiten opgefokt, zijn het sterkst en heb ben den grootsten weerstand togen besmet telijke ziekten. Ze hebben in den regel ook geen last van beenzwakte of longt- ziekte. Het sterk maken van den pluiin veestapel is een voedingsprobleem, waarop spr. nog nader terugkomt. Thans behandelt dr. te Ilennepe de vraag: Hoe de smetstoffen te vernietigen? Zooals bekend, worden de smetstoffen zeer snel overgebracht via de gemeen schappelijk':' drinkbak. Daarom is het zeer aan te bevelen dit water te desinfecteeren met het teerproduct creolinc. In sterk ijzerhoudend water lost dit evenwel niet op en het is jammer dat de lucht wat sterk is, waardoor de kippen het soms niet drinken willen. Een ander zeer goed mid del, kulipcrmaganaat, dat op gelost in water dit een wynroodc kleur geeft, is eveneens zeer afdoende. Dit is een pro- haat middel om als direct-werkend ont smettingsmiddel aan te wenden bij snot of diphtheritis. Op de groote tentoonstel ling „Avicultura" doet men dit ook steeds in hel drinkwater. Om de hokken to ont smetten wend© men een 3 tot 5 pet. op lossing aan. Doet men deze oplossing in een pulverisator, en vermengd men haar met gezoefde carbidkalk. dan bcr kt nvm een volledige ontsmetting van het hok n tevens een zeer deugdelijke kalking. Als een van de voordooien van het vereeni- gingsleven noemde spr. de omstandigheid, dat de vereeuiging zoo'n sproeiwerktuig, .dat f[45.kost, kan aanschaffen en de leden het kunnen gebruiken wanneer ze het noodig hebben. Er zijn nog tal van andere ontsmettings-

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1