NOORDMAN s KLEEDING „JAN TABAK" - BUSSUM TENTOONSTELLING Tentoonstelling PAVILJOEN LARENBERG GEHEEL NIEUWE SERIE BABYTEEKENINGEH Kunsthandel RODMANS S VOS J. WILLARD BRINK 413 TELEFOON 229 LAREN (N.-H.) VoogdenerJ Eemnes SPORT- EN MODE-ARTIKELEN Speciale afdeeling 1ste klasse Kleeding naar Maat De kweekerijen in bet Gooi. De a.s. Landbouw» tentoonstelling in het Bosch van Bredius. HOTEL - PENSION RESTAURANT VAN LAATSTE WERKEN DOOR JAN SLUYTERS KUNSTZAAL VAN LIER «Jg. Stationsweg to. Postkant. Laren Telefoon 84 van 25 Juli tot 10 Aug. MERKELBACH Een ETS van BLAR1CUM De Blaric. Soek- eo Kunsthandel „De Gooisehe GlashandeT' Telef. Interc. No. 11, - Huizen N.H. VICTORIA-WATER VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1924. Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FEnnEHEiï-roüR, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1 80 Per week: 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct (Vervolg) 't V/as in ilien tijd, dat veel weiland en ook wannoeziersland in kweekerij weid omgezet, vele jongelui kwamen na vol brachte studie in theorie en praktijk zich hier vestigen en waar ook meerderen dier nieuwelingen in 't buitenland reisden on anderen op ruime scliual catalogi uitga ven, werd N aarden als kweekerij plaats meer en meer bekend. Onnoodig te zeggen, dat ook de waarde van den bodem stejk vooruitging. En zoo vinden wij tot 1914 zich steeds uitbrcidenue cultures van de zoogenaamde exportartikelen van vruolit- boomen en rozen, doch ook nog steeds, al is het dan ook in geringere mate, die van laan- en siorbocmen, bloemen en dok heesters. Eene nieuwe cultuur, die der wildlingen, ook onderlagen genoemd, maakte haar en tree in 191*2 en wel niet groot en steeds toenemend succes. Onder wildlingen ver staat men de zriailingcn en ook wel van stek gekweekte jonge planten, welke die nen om andere planten op te enten. Hoofdnrtik den zijn hierin wt 1 diverse rozensoorten appel. peer. pruim, doch ook Rhododendrons en Azalea uit zaad ge kweekt. In Frankrijk meer speciaal tc Or leans, Angers en to Ussy kweekte men deze artikelen reeds vele jaren, later wa ren ook de Duitsehers er aan begonnen en ook zij hebben thans daarvan groote cul turen o.m. te Halstenbek, Finneberg en op andere plaatsen in lIoTstein; ook de Ilol- laud3ehe rozen en vruchtboomkweeker be trok in vroeger jaren zijne onderlagen uit die landen. In 1914 kwam de oorlog en daarmede eene gedeeltelijke stagnatie in bet, kwee kerij bed rijf. Gedeeltelijk, want Amerika, als gro.t afnemer, ging niet direct op 't oorlogspad en was open for business. De handel met de oorlogvoerende landen kroiup in en werd spoedig door invoer verboden onmogelijk gemaakt en zoo werd er van de Vereeuigde Staten van Noord Amerika en Canada, ook van de Scandi navische landen en Zwitserland steeds meer werk gemaakt en werd de druk door den oorlogstoestand veroorzaakt, voor hen, die op bovengenoemde landen een goeden handel voerden, niet gevoeld. Bewonderen moest men hen, die trots mijnengevaar, trots onderzeeërs en op gevaar al in vreemde landen lang te worden vastgehou den, jaarlijks den oceaan overgingen om hunne producten tc verkoopen aan be staand" en nieuwe relaties. En zoo go- beurde het onzen lieer Smits, reeds eerder genoemd, in 1917, dat hij in Amerika zijnde niet inccr naar huis toe kon en daar .gestrand was met ruim 820 Hollan ders, bijna allen Indischgastcu die niet verder konden komen dan tot Xcw-\ ork. Er is toen te New-York opgericht eene vereeniging van gestrande Hollanders en onze Naarder kweeker heeft toen door zijn bekendheid met de Amcrikaansche toe standen veel voor zyne landgenooton ge daan en 'fc is ook wel aan zijn bemoeiin gen te danken geweest, dat men eindelijk de „Nieuw Amsterdam" vrij liet om do ge- stramlen naar Holland te brengen. Toen in 1914 de oorlog uitbrak gebeur den er in de Naardensche kweekerijen leelijko dingen. Voor den aanleg van eene zoogenaamde borstwering werden voor duizenden guldens aan planten vernield, ju, men wilde een groot deel der kwee kerijen geheel vernielen om een zooge naamd schootsveld rij te maken en ware dit geschied, dan waren zeker vele der nij vere mannen geruineerd geweest. Zij heb ben door smeekingen en door aan te too- nen wat er op het spel stond, voorkomen, dat deze ramp over hen kwam en 't was goed 't geen zij deden, want jarenlang hebben zy moeten vechten om van het De partement van Oorlog behoorlijk vergoed te kry'gen 't geen vernield was, en om die gelden te ontvangen, noodig om hunne vernielde kweekcrijgronden weer in cul- tuurstaat te brengen. Een ander deel van Naarden's kweekerijen leed enorm door inundatie. Om de omvaug van deze schade goed te begrijpen, moet men weten, dat Amerikaansche zendingen de laatste jaren steeds godokt moesten zijn door een cer tificatie of examination, na scherpe con trole der te exporteoren plunten, afgege ven door den plantenziektekundigea Dienst te Wageningen. In 1914 sloot de Ameri kaansche regecring eene plantsoort, die der Pinus, uit op grond van 't vermoeden eene ziekto in the White Pine (Pinus stro bus) uit Europa te hebben geïmporteerd. In 1916 hoorde men in Amerika vertellen, dat men alle planteiiimport wilde gaan verbieden en deze drastische maatregel kwam in 1918 met de bepaling dat l Juli 1919 de grenzen zouden zijn gesloten, en men bij uitzondering nog zoude toelaten onderlagen voor rozen en vruelitboonien met soortnamen genoemd en dat men, in dien een artikel niet meer te krijgen zoude zijn of als men een nieuwigheid wenschte in te voeren, dit zoude kunnen doen bij special permit doer de Ameri kaansche regeering af te geven na advi seurs (vakkundigen) te hebben geraad pleegd. Loze ook voor de Naarclensclic kweekers groote ramp had echter deze .goede zijVlle, dat het koopkrachtige Amerika zich vóór de sluiting zoo goed als maar eenigszins mogelijk was wenschte tc installeoren en alles wenschte te koopen wat zoogenaamd klaar goed was, of 't geen in Amerikaan sche kweekerijen kon worden verder (af) gekweekt. Men kon dus zeggen, dat alle zooge naamde Amerikaansche artikelen te gelde konden worden gemaakt. Enorme orders kwamen in don zomer mui 1918 binnen, Amerikanen kwamen /persoonlijk over o:i er werd zelfs onder handeld over liet charteren van een paar booten voor het plantciivervocr, toen in den nazomer van 1918 iets verschrikkelijks gebeurde. II t ater in dat deel van Naar- H.hi, waar de meeste kweekerijen liggen, waarop zoogenaamde export-artikelen zich bevonden, werd door de militaire autori teiten, die regeling van de waterstan den sinds '1 l«'gin van den oorlog in han den hadden, zoo hoog gehouden, dat in den vroegen nazomer zich reeds verschijn selen van ziekelijken aard in wie planten groepen voordeden en in 't najaar bleek, dut ongeveer alles dood of kwijnende was. En dit gold alles togen hooge prijzen ver kocht goed voor Amerika, plus vruchtbco- mon «'li onderlagen, welke bij menschen- heugenis niet zulke prijzen opgebracht hadden als toen ter tijde. Twee firma's, welke speciaal Ameri kaansche artikelen hadden en alles ver loren. hebben hunne bedrijven moeten liquideeren, do andere hebben vermogens uitgegeven om «Ie schade te herstellen. Het departement van oorlog weigerde deze schade te betalen en een request der schadelijders is in behandeling in de Tweede Kamer. En trots dozen harden tegenslag is liet vele kweekers nog mogen gelukken, al thans iu figuurlijken zin boven water te blijven en de betcckcnis van de culturen van Naarden is gebleken op de tentoon stelling te Gent en op de groole t 'iitoon- stelling, welke te Amsterdam is gehouden ter gelegenheid van het vijftigjarig be staan der Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw on Plantkunde. Dat men zich op allerlei gebied bezig houdt, daar van getuigen ook de nieuwe planten door de kweekers van Kaarden door krui singen gewonnen: niet in het minst de vele goede nouveautés in rozen door den kweeker G. A. \an Itossem in den handel gehracht. De Rozentontoonstolling liet ons Naarden's rozonrijkdom zien- De snelle uitbreiding der gemeonteo Bus9um en Naarden was oorzaak, dat reeds veel kweekerijgrond in bouwterrein veranderde. Op den duur echter zullen zij wel verplaatst worden en voor de vrijko mende terreinen is reed9 een uitbreidings plan ontworpen, nog door wijlen don be treurden stedebouwkundigen raadsman de Bazel. Hot allereerst verdwijnen de kweekerijen aan weerszijden van den ont worpen rijksstraatweg. De Gooische Landbouw Sport-verceni- ging heeft weer de handen vol niet het organiseeren van de tentoonstelling van rundvee, paarden, varkens, schapen, gei ten enz., die op 20 Augustus a.s. in helt Bosch van Bredius zal worden gehoudeu. Bovengenoemde vereeniging organiseert deze tentoonstelling, die om meer dan een reden zeer interessant zal worden, met welwillende medewerking van het bestuur van dc afdeeling „Gooiland" van de Holl. Mij. van Landbouw. Wij zijn eens gaan praten met den vol- ijverigen secretaris van het bestuur der Gooisehe Landbouw Sportvereeniging, den heer J. Muus, de ons de volgende inlich tingen betreffende de tentoonstelling ver schafte. AUTOGARAGE - TENNISPARK Tel. Int. 138 Itmr Gelegenheid tot het geven van Familie Diners HOOFDGROEP: GEOPEND VAN 2 TOT 31 AUGUSTUS liet eere-voorzitterschap wordt waargc- nome.n door den lieer M. 1'. van Wettum, burgemeester van Naarden. In het bestuur hebben voorts zitting de hoeren E. vau Eijk, voorzitter, Th. J. .Turisscn, 2e voor zitter, J. II. Maas, secretaris, J. W. Jagers, 2e secretaris. C. Nap, penningmeester, M. Ridder, de penningmeester, G. Snijders, B. v. d. Hulst Sr.. II. Post, W. Kaptein, P. van Gent, C. G. de Jougli A/n. en P. C. Leguit. Op vorige tentoonstellingen is gebleken, dat het vee der Gooisehe Meent.gronden in den regel niet opgewassen is tegen soort- gc noot en van de zwaardere meentgronden. Daarom zou dc animo van de veehouders van het Gooi om in te zenden, bedenke lijk kunnen afnemen. Tiet bestuur van tie Gooisehe Landbouw Sport-vereeniging heeft hier evenwel een prachtigen uitweg gevonden, die liet inzenden op de tentoon stelling voor de bewoners van het Gooi aanmerkelijk animeert. Het is n.l. gelukt een groot aantal gemeentelijke prijzen te verkrijgen, die worden toegekend, niet aan het boste vee vau de tentoonstelling, maar aan de beste inzending van een bepaalde plaats. Zoo zijn uitgeloofd door: De Gooisehe Landbouw S port-ve ree ni- ning te Naarden. ccrcprys, een verguld zilveren medaille voor de beste collectie rundvee uit dc gemeente Kaarden: het ge meen te bes tuur van Naarden, een verguld zilveren medaille voor do beste collectie rundvee uit de gemeente Naarden en een zilveren medaille voor den besten pink- stier uit do gemeente Naarden; het ge meentebestuur van Huizen een gro-:te en een kleine verguld zilveren medaille voor dc beste melkkoeien uit de gemeente Hui zon, een groote en een kleine verguld zil veren medaille voor de beste melkvaary.cn (geboren in 1922) uit de gemeente Huizen, een groote en kleine verguld zilveren me daille voor de beste pinken (geboren in 1923) uit de gemeente Huizen; het ge meentebestuur van Ecmnc3 looft f25. uit voor de beste melkkoeien uit de ge meente Eemnes (le prijs f 15.2c prijs f 10.het gemeentebestuur vau Laren heeft oen groote verguld zilveren medaille beschikbaar'gesteld voor de beste collectie fokvee uit de gemeente Laren; liet ge meentebestuur van Hilversum gaf een ver guld zilveren medaille voor de beste col lectie fokvee uit de gemeente Hilversum; het gemeentebestuur van Bussum looft een groote zilveren medaille uit voor de beste collectie fokvee uit de gemeente Bussunr, de heer M. P. van Wettum, burgemeester van Naarden, gaf een zilveren medaille voor de beste collectie fokkalveren (min- tens vier) uit de die gemeente; Do heer E. J. ten Raa, burgemeester van Huizen, verleende een verguld bronzen medaille voor de bc9te collectie fokvee uit die ge meente; dc heer J. J. Ivlaarenbeek, bur gemeester van Blarieum. schonk een zil veren medaille voor den besten stier uit die gemeente; de lieer Jhr. L. Rutgers van Roosenburgh, burgemeester vau Eem nes, gaf f 10.voor het beste pink uit de gemeente Eemnes; de heer H. de Bordes, burgemeester van Bussum, stelde een groo te zilveren medaille beschikbaar voor de beste zichtbaar drachtige vaars uit Bus sum; Stad en Lande van Gooiland stelt voor rundvee van leden van Stad en Lan de van Gooiland f 250.aan prijzen be schikbaar; de Boerenleenbank te Huizen stelt l>esehikbaar een groote en een kleine verguld zilveren medaille voor de beste drachtige koeien uit de gemeente Hui- van werken door SAM. VAN BEEK, Zondag 3 Aug. 1924 Diner a f 3.50 Potage Londonderry Pdlé au Ragout fin Filet de Boeuf a I'Anglais Poulet jeune roti Compote fin Coupe de Melba FOTOGRIFISCH ATELIER Ingang Leldscht plein. Gcb. Hlrsch Cle LIFT - TCLEF. 36050 - AMSTEKDAM is een waardevolle herinnering en prettig aandenken om mee te nemen. BLARICUM is tevens uitg. v eisen la prijzen \an f 3.- tol I*30.- Handel in Spiegel-, Draad-, Vensterglas enz. zen; een groote cn een kleine verguld zilveren medaille voor de beste drachtige vaarzen uit de gemeente Huizen; de Boe renleenbank te Blarieum schonk f 10. voor het beste pink uit die gemeente, f 10.voor het beste tweetal fokkalveren (vaarzen) uit Blarieum cu f5.voor liet beste vette kalf vandaar; dc Boerenleen bank gaf in vereeniging met den Boeren bond te Laren f20.voor dc beste afge wisselde melkkoe, f 10.voor het beste oudere paard en f 5.voor het beste pink, allen uit de gemeente Laren; de Boeren leenbank te Eemnes gaf voor de beste melkvaarzen uit die gemeente een len pry's van f 15.en een 2en pr. van f 10. de Boerenbond te Eemnes gaf voor den besten stier uit de gemeente Eemnes als le prijs f 15.de Mclkvechoudersbond al daar, f 10.voor den besten stier uit dc gemeente Eemnes, als 2e prijs; de Bond van Oud-Cursisten te E?mnes gaf een ver guld zilveren medaille voor dc beste melk koe, een zilveren medaille voor den besten stier, een bronzen medaille voor het beste pink, allen uit do gemeente Eemnes; dc Stierenverceniging te Blarieum guf een zilveren medaille voor de beste inelkvnars uit de gemeente Blarieum; de Pluimvee- vereeniging Bussum cn omstreken stelt f 10.beschkbaar voor de beste ingeschre ven melkgciten (le prijs f7.50, 2e prys f £.50; de heer N.N. te Blarieum gaf G n zilveren medaille voor liet beste IK»-jarige paard uit Blarieum; de lieer N. N. te Bla rieum gaf f 10.voor de beste merrie uit Blarieum; ct bestuur der Boerenleenbank Naardcn-Bussum stelt beschikbaar 1 zilve ren medaille voor 't grootst aantal inge zonden koeien en 1 zilveren medaille voor 't grootst aantal ingezonden koeien uit Naarden. Deze prijzen zullen dus ongetwijfeld het inzenden ten zeerste bevorderen. Het is nu zelfs mogelijk dat drie be kroningen worden behaald cn wel: ten eerste door de nlgoincene keuring, dan door de keuring voor de plaatselijke prij zen en ten derde kan een prijs behaald worden die Stad cn Lande van Gooiland voer rundvee van hare leden beschikbaar stelt. Totaal zijn ruim f 1300.uan geldprij zen l>cschikl>anr en 05 medailles, waar onder velen van f25.waarde per stuk. Wat d«' tentoonstelling zelf betreft, af deeling A wordt gevormd door Zwart- Bont Rundvee, ingeschreven in liet Nod. Rundvee Stamboek of in Registers van er kende Fokvereenigingen. De productiecij fers moeten blijken uit erkende melksta- len. De minimum eischen zijn: vet 3.20 pet.: de hoeveelheid melk moet zijn voor 2-jarige koeien 3000 L.; 3-jarige 3500 L.; 4-jarige 4000 L.: oudere 45000 L.; afdee ling B omvat melkvaarzen en melkkoeien (niet of gewisseld). Dan is er een afdee ling Drachtig vee, vette koeien, jong vee en stieren. IN? afdeeling G is gewijd aan Zwart bont rundvee van de leden van Stad en Lande van Gooiland, dat in 1921 gedu rende minstens 3 maanden geweid is in hare gemeenten, met uitzondering van de koekalvereu geboren in 1924. Voorts is er een afdeeling Landbouw - paarden en afdeelingon schapen, varkens, bokken en geiten. De inschrijvingen waren thans reeds van dien aard, dat de tentoonsttlling zoo wel voor vakmensclicn als voor leekon zeer belangwekkend zal zijn. Oj) 20 Augustus, 's morgens om 10 uur, wordt de tentoonstelling geopend door den oerevoorzitter, den heer M. P. van Wet tum, burgemeester van Naarden. Van WA tot 2 uur zullen in de garage van liet hotel „TTet Bosch van Bredius" films worden vertoond, die betrekking hebben op landbouw en veeteelt. Om 2 uur heeft in het Bosch van Bre dius ringsteken plaats op bet losse paard (inschrijving bij den heer 0. Nap, Murkt- straut, Naarden, tot en met 19 Augustus). Den volgenden dag (21 Augustus) heb ben de draverijen plaats, 's Morgens 10 uur wordt een harddraverij gehouden voor puardon, die noc-it een prijs van f 100. of hoogor gewonnen hebben. Om 1 uur heeft de groote handicup-drnvorij plaats op de goedgekeurde baan van 300 M. voor alle in Nederland geregistreerde paarden. Om G uur n.m. heeft tot slot oen ring- rijdorij plnats met tweewielige voortuigen op het Promersplein te Naarden. Het zullen mooie landbouwfoestdagen worden! Ned. Palestina Opbouwlonds. Voor het Nederlandseh Palestina Op- bouwfonds, dat gelden bijeenbrengt om de kolonisatie-arbeid in Palestina te steunen, Wie van een grocje houdt, bereidt dat het beste met OBERLAHNSTEIN Niet alleen met wijn, whisky of cognac, doch ook met sinaasappel-, citroen- of ar- dere vruchtersappen, melk. Fosco enz. laat Victoria-Water zich uitstekend verinengen en eeeft een heerlijken drank Voor huishoudelijk gebruik bijzonder aan bevolen in heele Literschroefflesschen, in- houdsprijs 32 ct.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1