pr* Bezoekt den Uitzichttoren van het Paviljoen Larenberg. VoogdenerJ Eemnes Pracht Panorama over het geheele Gooi. DINSDAG 5 AUGUSTUS 1924. Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FE-fTIEIIEF-QDUF?, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. j Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling: per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Offficieelé Kennisgeving Brandgevaar door hooibroei. Buigenïeester en Wethouders van Eem nes vestigen de aandacht van de landbouwers op de maatregelen van voorzorg, welke naar het oordcel van deskundigen, op ervaring ge grond. kunnen genomen worden tegen brand gevaar door hooibroei. In hoofdzaak komt dit oordeel op het vol gende neer: Allereerst is het noodig, dat het gras icer- kelijk hooi zij, alvorens het wordt binnenge haald. Ten opzichte van krachtig hooi is dit echter niet genoeg, en bij regenachtig wcfcr ook niet altijd mogelijk. Daarom is in de tweede plaats noodig. dat een behoorlijke hoeveelheid zout m het hooi gestrooid wordt en lagen oud hooi of stroo er tusschen worden aangebracht. Zout verhoogt bovendien den smaak van het hooi. Het oude hooi en vooral het stroo nemen hierdoor zeer in voedingswaarde toe. Beide (het zout en de lagen oud hooi en stroo) temperen den broei. In o'e derde plaats behoort elke hooitas van ten minste een luchtkanaal te zijn voor zien. dat gemakkelijk tc vervaardigen is van stevige mandenmakerstwijgen of van eenvou dig latwerk. Het is vrij zeker, dat zich geen gevaarlijke bro'ei zal voordoen, wanneer de drie boven omschreven maatregelen zijn genomen. Ten slotte achten zij het wenschclijk te wij zen op den inhoud van artikel 158 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij o.a. straf bedreigd is tegen hem, aan wiens schuld brand is te wijten, en wel te. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste 300 gulden, indien daardoor gemeen gevaar voor goederen ontstaat 20, gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten hoog ste 6 maanden of geldboete van ten hoogste 300 gulden, indien daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat; 3c. gevangenisstraf oi hechtenis van ten hoogste etn jaar. indien het tcit iemands dood tengevolge heeft. Eemnes, 28 Juli 1924. Burg. en Weth. voornoemd. De Burgemeester. L. RUTGERS VAN ROZENBURG De Secretaris, D. VAN HOEPEN. Gemeenteraad van Eemnes. Vergadering op Maandag 4 Augustus, des voormiddags 9 uur. Daar de Burgemeester met verlof is. werd de zitting gepresideerd door den loco-Burge meester. den heer B. Groen. Aanwezig alle raadsleden en de Gemeente secretaris. De VOORZITTER doet de notulen der vergadering van Dinsdag 10 Juni voorlezen, w'elke zonder opmerking worden goedgekeurd. Punt 2 dor agenda. Ingekomen stukken. Een verzoek van den Intendant van Socst- <lijk. om van H. M. de Koningin-Moeder het jachtrecht te mogen pachten op waterwild der perceelen B 460-461-462 (dte waaien) en de Eeinnesservaart van at het stoomgemaal, met aanbod ccne vergoeding van f 0.50 per H.A. te betalen Van J. Perier was een dergelijk verzotk ingekomen, echter zonder aanbod van eenigc betaling. Na korte discussie wordt het jachtrecht ver pacht van H. M. de Koningin-Moeder, tegen het aangeboden bedrag. Op aandringen van <len heer SELDEXRIJK wordt de duur der verpachting vastgesteld op 6 jaar. Het verzoek van Perier wordt hierdoor van de hand gewezen. V*lvolgens leest de VOORZITTER een schrijven voor der Commissie voor het be heer der Eembrug. Voor vervanging van een der kleppen is een bedrag noodig van f 3000.Wel bezit de Commissie een Groot boek kapitaal van f 14000.—. doch zal zij ver moedelijk geen toestemming van Ged. Staten krijgen daarvan een deel te rcaliseeren. Dc kosten zullen dus door de betrokken Ge meentebesturen moeten worden gedragen voor Eemnes bedraagt het aandeel f 560. Men legt zich hierbij zij 't noodc neer. De tweed's Nationale Tentoonstelling van pluimvee, konijnen enz., in November a.s. te houden tc Naarden-Bussum. verzoekt een of meer cere-prijzen beschikbaar te stellen. W'ethouder PAS handhaaft zijn eenmaal in genomen standpunt, dat uit zuinigheidsnood- zaak alle dergelijke subsidies vermeden moe ten worden. Hij erkent echter, dat waar bij de Landbouwtentoonstelling Eemnes schittert met de hoogste giften, er groote verwachtin gen opgeroepen zijn. De schrijvers van dit verzoek hebben ongetwijfeld alle reden te hopen, evenzeer begunstigd te worden. De heer SELDENRIJK is tegen subsidie; zulke kippen- en konijnenhouders zijn wij te Eemnes niet. Daar er niemand voor is. wordt het verzoek afgewezen. Iets gelukkiger is de Vereeniging voor Rij wielpaden, welke eene subsidie van f 100. verzoekt. Dc heer SELDENRIJK is verontwaardigd dat aan Eemnes f 100.en aan 't zooveel groote 'e en rijkere Baarn f 400.gevraagd wordt. Hij vindt dit niet de juiste verhouding en noemt de aanvraag onbeschaamd. Tegen een kleine subsidie is hij echter niet. L*e heer STOUTENBURG betreurt het. dat er geen rijwielpad is, dat een directe verbin ding vormt met Hilversum, al erkent hij het groote nut der rijw ielpaden, waar ook Eeiïi- nessers van gebruik maken. Hij vindt dat wij ook mee moeten doen. De VOORZITTER dctlt mede. dat er ver leden jaar f 25.gegeven is en stelt de zeilde subsidie voor. Na enkele opmerkingen aangenomen. Blijkens ingekomen schrijven van het Pro vinciaal Bestuur is dc verordening betreffende heffing der haven- en kadegelden goedge keurd. Punt 3 der agenda' Aanbieding rekening «923- De VOORZITTER deponeert deze op 30 Juni van dit jaar, afgesloten rekening ter tafel ter inzage voor de raadsleden. Punt 4 der agenda: Voordracht Zetters. I11 het College van Zetters voor de belas ting zijn aan de beurt van aftreden de H.H. Stoutenburg cn Snel. De VOORZITTER stelt voor deze te her benoemen. hetgeen geschiedt. Rondvraag. De heer HAGEN vestigt de aandacht op de sloot om het kc khof en de greppel van daar tot de Molen steeg. Hij wenseht dat deze geschouwd worden, 0111 een goede afwatering tc verkrijgenook is er geen riool onder den dam. welke naar het k'erkhot leidt. De heer STOUTENBURG vestigt de aan dacht op een dergelijke toestand van de grep pel aan dc andere zijde van den rijksstraatweg, waar de tuintjes bij veel regenval verdrinken w'egens gebrek aan een goede afwatering. De VOORZITTER zegt een onderzoek toe. Dc tweede opmerking van den lieer Hagen betreft dc torenklok. Hij is op den toren te Buitendijk geklommen en he'eft geconstateerd dat de middelste strop, waaraan dc bel hangt, stuk is. Het gevaar is dus niet uitgesloten dat dc bel op een zekeren dag naar beneden komt. Hij meent dat deze jaarlijks nagezien moeten worden, nu is 't wel 30 a 35 jaar geleden. Hij vraagt dus 'een jaarhjkschc inspectie van de torenklokken in beide torens. De VOORZITTER zal den Gemeente- opzichter opdragen er naar te zien. Ten derde klaagt de beer Hagen over dc straat voor de kerk. de steenen liggen weder los, en worden door jongens er uit gegooid. Hij raadt vastleggen in cement aan. De VOORZITTER deelt mede, dat er rc'cds plannen bestaan om den toegang te ver beteren. Daar niemand meer het woord verlangt, sluit de Voorzitter de vergadering. Bekeurd. Door den rijksveldwachter werden Zon dagavond alhier bekeurd ,T. L. uit Soest en moj. A. H. en rnej. J. II. alhier we gens wiel rijden zonder licht. Mond- t-11 klauwzeer. Laatste helft der voorgaande week 4 nieuwe gevallen; geen sterfgevallen. Steeds opwaarts ga ons streven! I11 de prijzen. Na nielk, boter kaas, eieren, volgen thuns de bak kers het aantrekkelijke voorbeeld en ver- hoogen zoowel bruin als witte brood van af deze week met 2 cent per brood. Ten gevolge concurrentie uit Baarn noteerde men in onze gemeente de laagste brood prijzen der omliggende plaatsen. Thans zijn deze weder gelijk, tenzij in de nabu rige dorpen men door nieuwen opslag ziclt beijvert den voorsprong te behouden. Gooische Esperanto-Vereeniging. Deze vereeniging hield Vrijdagavond een bijeenkomst, uitsluitend voor leden in haar lokaal, Torenlaan 8 te Hilversum, waar als spreker optrad de heer Sterken- burg uit Zutphen met het onderwerp: De Esperantobewcging en de eenheid daaivun. De spreker hield zijn rede in Esperanto en werd vertaald door den voorzitter, den heer J. van Hengel. Na de rede, volgde een geanimeerd de bat. Bevolkingsregister. INGEKOMEN: llcndricus Gerardus Ra ven uit Blaricum. Vrijstelling militairen dienst. Da volgende personen zijn voor goed van don militairen dienst vrijgesteld: An- thonius Calis; Everardus Marinus van dor Veen; Lambertus Anthonius Christianas van Walstijn; terwijl aan Gerrit Frederik Booinsma en Lambertus Kooy voorloopige vrijstelling is verleend. De Waranda-bergjes. Het Gemeentebestuur van Naarden, van meening zijnde dat het vestigen van industrie op een der mooiste gedeelten van het Gooi een gewichtig gemeen schappelijk belang geldt, heeft de event, bouw van een kalkzandsteenfabriek bij de Warandebergjes onder Huizen bij de Gooische Belangencommissie aanhangig gemaakt. Ontsporing. Vrijdagmiddag ontspoorde op den wissel ir. den Stationsweg do locomotief van den trein van 2.20 naar Amsterdam. Een pcr- sonenrijtug liep daarbij op de machine, waardoor van dit rijtuig een treeplank en een koppelstang werd n vernield, terwijl de kap boven het voorbalcon werd bescha digd. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. De dienst ondervond ongeveer oen half uur vertraging. Een eerlijke vindster. Het zevenjarig dochtertje van G. S. te Laren vond Vrijdagmorgen op de Brink een klein collier mot diamanten bezet, waarvan aangifte bij de politie werd ge daan. In den loop van den middag ver voegde zich aan het bureau mej. d. B. 0111 aangifte van het verlies te doen. Men zal zieli de vreugde van mej. B. begrij pen, toen men haar mededeelde, dat het waardevolle sieraad reeds op hot bureau was gedeponeerd. Ontvreemding. Tegen M. C. te Laren is proces-verbaal opgemaakt, als verdacht van diefstal van een schot cn eenig hout op een in aan bouw zijnd complex buizen op het Zeven- end. De rijwielplaatjes. De steeds inkomende berichten over het stelen van rijwielplaatjes heeft menigeen aan het denken gezet, hoe op afdoende wijze aan dat gevaar te ontkomen. Ver schillende ideeën werden reeds in de bla den vermeld. Naar men ons mededeelt, heeft ook do bekende rijwielhandelaar, de heer II. do Graaf aan de Naarderistraat, een practische oplossing gevonden. Een eenvoudig koper bandje, wordt door de openingen van het plaatje gestoken, waarna de uiteinden aan elkaar worden gesoldeerd. Het. idee is eenvoudig, doch praktisch, zoodat het geen verwondering wekt. dat zeer velen hiervan gebruik maken. Aanrijding. Onze dorpsgenoot, de heer H. te R-, is, terwijl! hij Vrijdag op zijn rijwiel door het. Achterom te Hilversum reed, door 'n achterop komenden auto aangereden. De heer K. kwam te vallen en verwondde zijn linkerarm en been, welke wonden door de politie werden verbonden. Het voorwiel van het rijwiel werd vernield. Rijkspostspaarbank. 1 Aan het postkantoor te Laren cn de daaronder ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de maand Juli 1924 inge legd f 27206,46, terugbetaald f22742.77. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 6974. Tragisch, Een 225 adspirantledcn van den Ned. Typografenbond zouden Zondag alhier hun landdag houden. Daartoe arriveerden zij Zaterdagavond en zouden overnachten in tenten, die op het Zevenend waren opge slagen. Des avonds werd dë 17-jnrigc W. van Amsterdam ongesteld. De ontboden geneesheer, dr. Holtman. achtte opname in het ziekenhuis noodzakelijk. De jonge man is daar des naclits, tengevolge van een hartzwakte, overleden. De verslagen heid onder de jongelui was, zooals men zal begrijpen, zeer groot. De landdag werd af gelast. De gewaarschuwde moeder, een we duwe, kwam Zondag aan het ziekenhuis 0111 haar zoon te bezoeken. Toen men haar van liet overlijden van haar zoon in ken nis stelde, zakte ze in elkaar. De toestand was zoodanig, dat ook zij in het zieken huis nwst worden opgenomen. Onze Brink. Er loopen geruchten, dat onze mooie iepen op de Brink er aan zullen gaan. Over 10 jaren zou cr niet veel meer over zijn als de spintkever haar geslacht heelt uitgebreid over inillioenen spntkevertjes, die op hun beurt weer zoovelen kleintjes in het leven et uren. En dat zal allemaal langs onze stammen gaan cn we zullen het kalm aanzien moeten, zonder cr wat tegen te kunnen doen. Zou het waar zijn? En zou er geen boomkundigo kemen op dagen om ons te verlossen van dien el lendige']! kever? Laten wij hoopen, dat van gemeentewege direct wordt ingegrepen, want voor onze mooie Brink moet gezorgd worden. Als d&t gebeurt, als dc Blink verdwijnt, is Laren gelijk aan zoovele dor pen met villa's. De hooge kathedraal on zer monumentale Brink onderst boven; het is beter dat we dan nog maar wat wach ten met suhsidies aan vercenigingen, eerst een kundig man onze boomen in. Al zou 't ook veel kosten. Wij verwachten eigen lijk gezegd allang een comité, verdeeld in sub-comité's, ter behartiging der belangen van Larensch natuurschoon en ter verdel ging der spTntkevers. E11 de schoonheids commissie? Komaan, er is nu werk te doen dat vruchten kan afwerpen. Wat bc- teekent anders het woord „schoonheid", bij die commissie. Wij verwachten elk mo ment een „krachtig ingrijpen". Ondertus- sehen is men bezig de afgeleefde takken er uf te kappen. Het gaat langzaam en de hoeren vellers hebben zeer den tijd, maar bet valt ook niet mee om boven in de boomen te zitten Als je ze zoo ziet staan, werkelocs, met een slaatje achter de tong, kan je toch niets zeggen, want ze zijn immers met „boomen" bezig en daarvoor werden ze uitgestuurd, letterlijk. SPORT Sportwedstrijden iu het kamp te Laren. In het zomerkamp van den Kaderland storm te Laren werden van 21 Juli tot en met 2 Augustus diverse sportwedstrijden gehouden. Des avonds, wanneer een moei lijke dag of een zware marsch achtor den rug waren, trokken de athleten hunne sportklecren aan en dongen om het mees- Ierschap. Er werd gedaan aan athletiek, spelen, schaken en schieten. De leiding wr>3 in handen van den Ion luitenant P. ('h. J. Kiès, commandant Kaderlandstorm Gooi- en Eemland. Verschillende prijzen, bestaande uit me dailles en legio kunstvo rwerpen, waren voor de winnaars geschonken of aange kocht. De aandacht trok eene groote bron zen medaille, geschonken door II.M. Ko- nigin Moeder, voor den len prijswinnaar van hot schaken. De fa. Wed. B. van Doesburg te Amsterdam had een grooten zilveren wisselboker op 2 Augustus 1922 beschikbaar gesteld voor hot winnende team der voetballers. Het eerste jaar ver overde de groep Amsterdam, het tweede Gooi- en Eemland dezen prijs. De gansche week waren reeds de voor wedstrijden gehouden. Winnaars in don schaakkamp waren: 1. Te Kolsté; 2. Pols; 3. Le Gras: 4. La in our: 5. Kleber. Schietwedstrijden personeel: 1. Krijnen, G. en E. 3(5 punten; 2. Kampschuur, Kenn. 36 p.; 3. Zadelhof, G. on E. 36 p.; 4. Van Gankel, A'dam 35 p.; 5. Mansfeld, Breda 34 p.; C. Van Schreven, G. en E. 34 p.; 7. Berkhout, G. en E. 33 p.; 8. Gerritsen, G. en E. 33 p.; 9. 'dc Vries, G. en E. 32 p.; 10. Pols, Breda 32 p.; 11. Van Woer- kum. Breda 32 p.; 12. Van Oort, Kenn. 32! p.; 13. Rompelman, Breda 32 p.; 14. v. d. Broek, Kenn. 31 p.: 15. Heijstee, G. en E. 30 p.; 16. Van Rijn, G. en E. 30 p. Korpsschicten: No. 1 Groep Helder met 193 punten. Noot 24 sec. 39 p.; de Boer 20 sec. 37 p.: Bisschoff 18 sec. 38 p.; Kok 25 sec. 39 p.; Veen *33 sec. 10 p. Totaal 120 see. 193 punten. I No. 2 Kennemerland met 185 punten. Over de Linden 22 sec 38 p.; Engelhart* 20 sec. 35 p.; v. d. Broek 31 sec. 38» .p.; Schuitemaker 29 sec. 37 p.; Magré 26 scc. 39 p.; Totaal 128 seconden 18 punten Ver minderd met twee strafpunten blijft 185 punten. 2so. 3 Breda met 172 punten. Van Aken 32 sec. 39 p.; v. d. Put 26 sec. 36 p.: Pols 19 sec. 36 p.; Steijlen 23 sec. 34 p.; MaL- lóe 23 scc. 34 p.; Totaal 122 scc. 172 p. No. 4 Gooi- en Eemland met 163 pun ten; No. 5 Amsterdam met 153 punten; No. 6 Tilburg met 144 punten. De medaille voor den besten korpsschut- ter werd gewonnen door Sergt. Noot, den Helder, met 24 sec. 39 punten. Maximum aantal te behalen punten 200. De le prijs is een verguld zilveren me daille en 5 zilveren draagmedailles. De 2e prijs 1 zilveren medaille; 3e prijs bronzen medaille. Revolverschieten. 1. le luit. Eldermans 66 p.; 2. le luit. Wjjdekx 66 p.; 3. S. m. i. de Boer 61 p.; 4. Kap. Nijdum 58 p.; 5. le luit. v. d. Ven 54 p.; 6. S. m. i. T<? Koksté [19 p. Prijs 1 bronzen medaille, uitgeloofd door den Inspecteur van de Vrijwillige Land storm. Den 2en Augustus, op den verjaardag van H. M. Koningin Moeder, werden de diverse finales gehouden in bijzijn van den Inspecteur van den Vrijwilligcn Land storm Kolonel Frio. Verder waren aanwe zig kap. Nijdain, de le luits. Wijdekx, El- dermans. van der Ven, terwijl le luit. Kiès en de S. m. i. de Boer en Bouman voor de vlotte afwerking van het program zerg droegen. Des morgens vanaf half elf tot 12 uur werd de finale in de korfbalwedstrijden gespeeld tusschen groep Kennemerland en Gooi- en Eemland. De luatste won ver diend met 50. le prijs groep G. en E., zijnde 1 verguld zilveren medaille; 2e >u\ Kennemerland, 1 zilveren medaille. Discuswerpen. 1. Hoovers, don Helder 23 M.: 2 Iloepelimans, Kenneinerl. 22 M1.: 3. Nooder, G. en E. 21.50 M.: 4 Bakker, Kenn 20.90 M.: 5. Bueno de Mesquita G. on E. 18 M. Eihandgranaat juist werpen. 1. Krijnen, G. en E. 22 p.; 2. Machielsen, G. en E. 22 p.;» 3. Hardcveld, G. cn E. 20 p.; 4. Berkel- mans, Breda 18 p.; van Maarlcn, G. on E. 17 p.; Nooder, G. en E. 17 p.; Plas;ch:iIrt, G. en E. 13 p.; No. 1 en 2 kampten over, waardoor Krijnen winnaar van. den len prijs werd. Eihandgranaat ver werpen. 1. van Maar lcn, G. en E. 55 M.; 2. van Herpen. Breda 54.90 M 3. Michielsen, Breda 53 70 M.; 4. Plasschuert, G. en E. 51.50 M 5. IIoo- permans, Kenn. CO M.; 6. Daalderop, Kenn. 49.50 M. 100 M. hardloop n. 1. Veen, Helder 121/5 sec.; 2. Schuijt, Helder 12 3/5 sec.; 3. Glaudemans, Breda 13 sec 4. Veldman Helder 13 sec.; 5. van Os, G. en E. 131/5 sec.; C'ornelisse, Kenn. 131/5 sec. Het par cours was 11a den hevig-'n onweersbui zeer zwaar te loopen. Ilindernisloopen op tijd. Direct na de start springen over een bank. Daarna over 2 banken op elkaar, vervolgens 15 M. loopen met ei op lepel en ten slotte nog maals 2 banken op elkaar en eene bank te ncnvn. De deelnemers droegen liet ge weer in de hand en hadden de bojjonet aan. 1. Horsman, G. on E. 1 min. 11/5 sec.; 2. Bueno de Mesquita. G. en E. 1 min. 5 1.5 sec*.; 3. Bakker, Kenn 1 min. 27 sec.: 4. Hoepermans, Kenn. 1 min. 27 1/5 sec.; 5 van Wezel. G. en E. 1 min 41 9ec.; 6. van Harpen, G. en E. 1 min. 52 2/5 sec. Schuttingklimmcn, hoogte 2.20 M. De schutting wordt genomen heen, terug on weer over, telkens op don grond in vrijen stand. 1. Schuijt. Helder 81/5 sec.; 2. Bueno de Mosffuita, G. en E. 8 4/5 sec.; 3. Miahon, G. en E. 9 sec.: 4 Lammers, G. cn E. 9 sec.; 5. Hoeperinans, Kenn. 9 2/5 sec.: 6. Glaudemans, Breda 9 4/5 sec. Michon cn Lammers kampten met eerste als winnaar. Ver springen. 1. Veen, Helder 5.7954 M 2. Schuijt, Helder 5.66 M.; 3. Horsman. G. en E. 5.45 M 4 Glaudemans, Breda 5.31 M 5. Veldman, Kenn. 5.29J4 M Polsstok ver springen. 1. Veldman, Kenn. 7.68 M.; Michielsen, Breda 6.4354 M.; 3. Horsman, .G en E. 6.27 M.; 4. Lammers, G. en E. 6.23 M 5. Hoepermans, Kenn. 5.65 M.; 6. Glaudemans, Breda 5.60 M.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1