NOORDMAN'* KLEEDING VoogdenerJ jHifJ Eemnes J. WILLARD BRINK 413 TELEFOON 229 LAREN (N.-H.) 9 PAVIL19EN LAREHBERG Een ETS van BLAK1CUM Vaetoria-Water FELttnEiSEff-rGURAirr: VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1924. Verschijnt Dinsdags en Vrijdags ADVERTENTIEPRIJZEN van 1—5 regels II elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tarief advertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad fl.35; per post 85 ccr.t met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct^ jgSffffljl tl 1 II» SPORT- EN MODE-ARTIKELEN Speciale afdeeling 1ste klasse Kleeding naar Maat Cfficieele Kennisgeving Aangifte \oor het Bevolkingsregister. Burgemeester en Wethouders van Eem nes: overwegende, dat het van groot belang is, dat het bevolkingsregister nauwkeurig wordt bijgehouden en de krachtige mede werking van de ingezetenen hiertoe een eerste vereischte is: herinneren aan Tie navolgende bepalin gen, regelende de verplichting der ingeze tenen tot het doen van aangifte voor het bevolkingsregister. Zij, die hun woonplaats naar een andere gemeente overbrengen, moeten hiervan een verklaring doen ter secretarie tl -r ge meente, welke zij verlaten en waar zij in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, met opgaaf der gemeente waar zij zich wensehen te vestigen liet ontvangen ge tuigschrift van woon plaatsverandering, hetwelk kosteloos wordt afgegc v n moeten zij uiterlijk binnen twee weken na hun aankomst in de nieuwe gemeente ter se cretarie bezorgen. Elk hoofd van een huisgezin moet uiter lijk' binnn twee weken ter genventesecre- tanio kennis geven van ieder lid, dat in het huisgezin wordt opgenomen of daaruit gaat, inwonende dieust- en werkboden daaronder begrepen. Onverminderd deze bepalingen is oen ieder, door hot gemeentebestuur daartoe opgeroepen, verplicht tot hot do n der op gaven, welke verricht worden om hot be volkingsregister in te vullen. Overtreding d zer b palingen wordt ge straft met hechtenis van ten hoogste 14 dagen of een geldboete van ten hoogste f 11 )0.— Ter voork< ming van moeilijkheden wor den de ingezetenen ernstig aangespoord hun verplichtingen nauwgezet na te komen. Eemnes. 5 Augustus 1024. De Loco-Burgemeester. B. GROEN De Secretaris D AN HOEPEN. Gemeenteraad. Vervolg uit het rummer van Dinsdag. 19. Voorstel van B. en W. tot wijziging der begrooting vo. r den dienst 1924. De VOORZITTER zegt, dat op de fi- nanciecle eindrekening posten voorkomen, die het bedrag hebben overschreden. B. en W. hebben op de aanvulling nu reeds en kele posten, die te laag konden zijn, ver groot. Wethouder JASKI: B. en W. geven geen gelden uit, die niet gevoteerd zijn. Dit wil spr. in het algemeen even opmerken. De heer VAN GESTEL merkt op, dat er grooto posten zijn aangegeven, die niet op de begrooting voorkomen. Dan wil 9pr. al lereerst aanmerking maken bij de post vergaderingen en receptiën. Deze post vindt spr. niet gerechtvaardigd. Deze uit gave is een luxe. B. ca W. mochten dit eerst te voren wel eens breed overwegen voor ze een receptie gaven. De VOORZITTER merkt op. dat het principe hiervan vaststaat en ook goed gekeurd is. Het was bovendien niet mo gelijk een raadsvergadering te houden (met het oog op de verbouwing) om den raad om advies te vragen. Spr. wil echter een receptie niet als punt van een debat in den raad zien gebracht. Op dc/e wijze wenscht spr. geen gastheer te zijn. De heer VAN GESTEL is er zeer tegen om gelden uit te geven voor dingen, waar in de Raad niet is gekend. De heer TEN KROODE wil deze recep tie niet afkeuren. De eer VAN GESTEL: Zulke posten zijn buitengewoon, ik keur ze sterk af. Spr. vraagt thans Inlichtingen over de post politichonden llij vraagt hoeveel er zijn. B*e VOORZITTER Ik heb een nest met acht jongen (hard gelach) en ik heb 2 volwassenen. Wij willen er vier houden. De heer VAN GESTEL Dank u! me neer de voorzitter. De heer TEN KROODE vraagt intus- schen over de post wandelplaatsen. Hij vraagt wat liet plan is van B. en W. be treffende het stationsplan. De VOORZITTER zegt, dat op de eerst volgende vergadering daarover een voor stel te verwachten is. De heer VAN GESTEL geeft den moed niet op maar blijft hangen bij de post uit zending emigranten naar Canada. Dit. vindt spr. niet op den weg d\ r gemeente liggen. Rotterdam en Den Haag hebben zich ook reeds hieraan onttrokken. Spr. is tegen deze uitzending, eerstens, omdat de post te hoog is, tweedens omdat velen nog veel schuld in de gemeente hadden bij winkeliers. De VOORZITTER; Als wc naar alle schulden der mcnschen hier moesten in- formeereu, zou dat voor velen hoogst on aangenaam zijn. Wat do plaatsen Rotter dam en Den Haag betreft. De Emigrian- tcn-Centrale had steun gevraagd. Deze steun is niet verleend, maar dit beteekent niet. dat B. en W. zich toen aan deze emi granten uitzending onttrokken in het al gemeen B. en W. hébben dit punt lang overwogen. Er z,ijn mcnschen naar Den Haag gezonden ter bespreking van deze /aak. Het betrof een spoedgeval. De heer TTEULE vraagt, of door B. en W. niet een regeling te treffen is, dat deze emigranten, die steun van d gemeen te ontvangen, niet vertrekken, terwijl ze de mcnschen hier eerst nog. STEMMEN: Opgelicht hebben. Dl- eer TTEULE: Dat wil ik nu niet zoggen bepaald. De heer VAN GESTEL zegt, dat het in lk geval goed zou zijn geweest als de/e zaak op de vergadering was besproken, dan hadden de winkeliers geweten, waar aan ze zich te houden hadden. De heer DIAMANT komt ter vergade ring en vraagt of die post f 1990.voor emigranten 1e putten is uit posten, die op de begrooting staan. De VOORZITTER vraagt of de raad in principe tegen dezen steun is. B. en W. voelen er wel voor, omdat het eon maat schappelijk" steunverlecning beteekent. Spr. meent, dat de mcnschen er mee ge baat zijn. Sommigen kunnen zich vorder door het leven heenslaan door deze maat regel. 1 v heer DIAMANT: Ik ben sterk voor het principe. De lieer TEN KROODE: Als deze post i recht komt, heb ik er niet op legen. De post is echter uitgegeven en wc heb ben dus te acceptccrcn. De beer DIAMANT: Als ze hier geble ven waren, hadden ze uit de kas onder steuning gekregen. Ik ben er tegen dit bedrag van f 1000.er echter boven op te zetten. De heer HEULE: Ik krijg den indruk, dat B. on W. twee regelingen hadden ge troffen. D-e eerste tot steun als voorbe hoedend middel en een andere als gewo nen steun. Men zou dus iemand b.v. aan een winkel helpen. Di 1 zou dan een ren teloos voorschot zijn, als ik hot goed hq- grfjp? De VOORZITTER beaamt dit De heer VAN GESTEL: We hebben met het principe niets te maken. We hebben al posten uitgegeven voor maatschappelijk hulpbetoon. Waarom hebben B. en W. dus wel deze post op de begrooting gebracht? Spil. vraagt of het niet op den weg ligt van het Burgerlijk Armbestuur. De VOORZITTER: Dit laatste hebben B. c-n W. wel overwogen. De heer VAN GESTEL heeft altijd maatschappelijk hulpbetoon uit een ander lichaam willen zien besteden. Hij wil deze post in mindering brengen op de post voor werkeloozen. Het voorste! van B. en W. wordt ia stemming gebracht en aangenomen. Tegen dc heeren Diamant en van Gestel. De heer CAMPMAN heeft over het punt kosten voor rechtskundige adviezen aan merking. Die adviezen moeten in Laren genomen worden. Spr. stelt Mr. Oldewelt voor rechtskundig adviseur voor Laren te benoemen. Dit voorkomt, dat iemand an ders naar mr, Oldewelt loopt en wij zoo doende naar iemand anders moeten gaan om advies. De heer DIAMANT wil dit voorstel on dersteunen maar zou in het algemeen rechtszaken vermijden willen. De heer JASKI gelooft, dat dit kosten meebrengt. Er kunnen ook bijzonderheden komen, waarbij andere adviezen moeten worden ingewonnen. De VOORZITTER betreurt het, dat men iemand, die altijd de gemeente trouw ge diend heeft /ijn congé zal geven. Er kunn. n speciale gévallen zijn, b.v. in/ake t!c waterleiding. Dc heer TEN KROODE vraagt, of het proces niet de Erfgouiers als verloren moet worden beschouwd. De VOORZITTER acht dit zoo goed als zeker. D.' heer DIAMANT wilde op eenige, reeds behandelde posten, iets zeggen. De post druk- en bindwerk vooral vindt spr. te hoog aangeschreven. Verder vindt bij de pos1 onderhoud van geiuoentegebouwen te hoog. Die post is met f 800.verhoogd. Dit vindt spr. veel te hoog. Dc heer CAMPMAN meent, dat er wel meer te onderhouden valt dan voorheen. De OORZ1TTER: Deze post wordt nog hooger, want het onderhoud zal toenemen. De heer DIAMANT: Ook iïo post adver- tention éiUtelephoononkosten vindt spr. te hoog. Men heeft niet met Parijs te spieken. Ik wensch te besparen. Do VOORZITTER: 11 praat over dingen waarvan u geen benul heeft. Hoe weet u wanneer hc-t noodig is to telephoneercn? U nvoet aantoonen en motiveeren wat u zegt. D.' heer DIAMANT vindt de post in zake controle boekhouding voor het zie kenhuis zeer vreemd op de begrooting. De VOORZITTER: Uit de overeenkomst, liet tweede besluit dat we betreffende het ziekenhuis hebben genomen, blijkt, dat deze post gemotiveerd is. Er ontstaat nu discussie tusschen de heeren Jaski, Campman, de secretaris en de heer Diamant over dit laatste punt. De heer DIAMANT is verder tegen de post recepties. D* vereeniging van Burge meesters in Noord-Holland is een verecni- 'girm lie voor Lann v ui gx-n V-l *ng y, over de uitgave voor het Vreemdelin genverkeer geldt het zelfde. De heer DIAMANT wil de post i 40.000 vo r wegenaanleg terugbrengen met f 24.000. Du heer JASKI merkt op, dat die 1 10.000 nog niet aangebroken zijn. B. en W. zullen ook zonder dit voorstel voor bezuiniging zorg drogen. De heer DIAMANT: Men zou kunnen denken, dat wij maar raak wegen aan leggen. De OORZ1TTER meent, dat er niet met gei l gesmeten wor.lt B. en \V. ver kenen steun en geven uit als noodig Als we die I'-10.(190 verminderen, moeten we ov r eenige maanden weer aanvullen. De lieer DIAMANT wenscht dan op f20.000 terug te brengen. De SECRETARIS merkt op, dak dun de heclc bcgrooting moot worden omgewerkt, wat een heel werk is En wat bereiken we dan? vraagt spr. Ook de heele memo rie van toelichting moet worden omge werkt. Voor dit argument zwicht de heer Dia mant ou hot voorstel van B. en W. wordt daarna met algomeonc stemmen aangenomen. Bclastingvci liocging van 4 op 5 2ii. Voorste! van B. en W. tut vaststel ling van het heffingspercentage der pl. inkomstenbelasting over het belastingjaar 1924 1925. De lieer CAMPMAN vraagt den voor zitter, of deze hem ook het batig saldo kan niededeclen der rekening. De VOORZITTER zegt, dat hij dit op de dienst 1924 zal vinden. Dc heer DIAMANT houdt een uitvoerig pleidooi voor het handhaven van het l>c- lastingpercentage op 4 pet. De VOORZITTER onderbreekt den hcc-r Diamant hierin door hem er op te wijzen dat de heer D. dingen aanhaalt, dio het voorstel niet raken. De heer DIAMANT zegt, dat dit wel het geval i.s en zet zijn pleidooi voort. De VOORZITTER zegt aan het einde, dat de raad een bcgrooting heeft vastge steld eu dat liet geld er eenvoudig zijn moot. Spr. wil dat dc heer Diamant zijn aanmerking in petto houdt bij de begroo ting 1925. De heer DIAMANT gaat aan de hand van cijfers na. dat het belastbaar inkomen hiér stijgend is. De VOORZITTER merkt aan dat in deze becijfering nog niet aungetoood is, dat de berekening van B. en W. foutief is. Bo vendien. spr. houdt zich bij het advies van bevoegden. De heer TEN KROODE gelooft dat B. en W. ruim schatten en de heer Diamant te laag. Spr. pleit voor 4Vi pet. De VOORZITTER- Dat geeft niets. We kunnen 't wel op 2 pet. zetten. De heer DIAMANT meent, dat B. en Zondag 10 Aug. 1924 Diner a f 3.50 - Po lage a la Jardiniere Pd Ié de Veau Contrefilet dc Boeuf a I'Anglais Poulel jeune róli Compole fine Glacé Plombière Fruits is een waardevolle herinnering en prettig aandenken om mee te nemen. De Blaric. Boek- en Kunsthandel - BLARICUM is levens uitg. v. etsen in prijzen vun f 3.- tot 1* 30 - W. toch den verkeerden kant uitgaan met die verhoogingen. De heer CAMPMAN: Dat ben ik met u oens. Dj heer TEN KROODE pleit, nogmaals voor 4Vi pet. De heer VAN GESTEL is het met bet \oorstel ten Krooilc eens. Ook bij vindt dat B. en \Y. verkeerd doon met Ik t bc- lastingcylcr op te voeren. Spr. verwon dert zich over die heffing. Dc arbeiders en de middenstanders worden zeer getrof fen. Spr. critiscert deze heffing fel n vergelijkt andere gemeenten met Laren. Spr. wil 4 pet. handhaven De heer JASKI begrijpt wel, dat den mcnschen de schrik om liet hart slaat bij z.oo'n heffing. B. en W. zijn dun o3k bij het opmakvn t rade gegaan bij bevoeg den. Van officieel? zijd heeft men deze gegevens verstrekt, liet kan zijn, dat de ontvanger wat pessimistisch is geweest. Spr. wil het w 1 met 4'S pot. wagen, als men maar bedenkt, dat men volgend jaar voor een grootcr nadeelig saldo komt te slaan. Do heer TEN KROODE vraagt of B. en W. bereid zijn, zijn voorst 1 tot -I!-• pet. over te nemen, r VOORZITTER zegt van niet. De li-er liEÜLE me nt toch uit het debat Ie hebben b.*merkt, dat het met 4'/j pet. lam. Do VOORZITTER ontkent deze mce- ning over B. en W. De hoer IIEULe vraagt dan, of 1'.. en W. 5 pet. ruim voldoende achten. Lv VOORZITTER bevestigt. Het voorstel van den neer Diamant om de heffing op 4 pet. 9 laten, wordt daar na in stemming gebracht, m d algeincenc stemmen, bcliulve die van dc wethouders, aangenomen. (Vroolijkheid op de tribune). 21 Voorstel van Ti. en W. om hen te machtigen tot dc verharding en verbete ring van verschillende wegen. De li er VAN GESTEL critiscert de ver harding van enkele door B. en W. a-an- gegeven wegen. No. .'i. 4, 6, 7 en 19 (zijn de de Groene Gerritsweg, Pijlsteeg. Oude Ileikwcg, van Wulfenlnan en de Lingcns- kamp) wenscht spr. te verbeteren. Speci aal voor die wegen, waarvoor voldoende grond is afgestaan en die waarvoor ge stort is in het wegenfonds, voelt spr. Ook do heer TEN KROODE is voor bet laatste. Hij is het met den heer van Ges tel eens. De heer JASKI merkt op. dat het we genfonds verband houdt mot de werkver schaffing. Ilij pleit voer het voorstel van B. en W. Hij gelooft dat men in de toe komst nog meer werk krijgt als men niet ingrijpt. De lieer TEN KROODE wil de Oude Heikvveg met klinkerbestrating voorzien. De heer VAN GESTEL handhaaft zijn voorstel. Er ontstaat een langdurige discussie, waarbij] de heeren op vclo zijwegen af dwalen. „Dat komt door de vele wegen", meende de lieer DIAMANT toen dit euvel werd opgemerkt. Verder verecnigdc spr. zich met het voorstel van B. en W alleen ook maar omdat, er werk moet wor den verschaft. De heer HEULE meent, dat de raad B. en W. dankbaar kan zijn, dat er nu een behoorlijk uitgewerkt plan ter tafel is ge- komen. Dat de wegen in het dorp in aan merking komen voor verharding is rede- delijk. Spr. wil die buitenwegen buiten Beschouwing laten: daarover kan lai*-r nog beslist worden. Men moet echter de factor werkverschaffing in het oog hou den. Spr. vraagt of er geen andere vorm vo r werkverschaffing is. Spr. neemt het voorstel vail d n heer van Gestel over. De eer BAKKER bepleit proficlaanleg, welke in liet debat is bestreden. D- heer DIAMANT zegt, dat bij een ar tikel gelezen heeft in een Amerikaansch tijdschrift, waarin bepleit wordt om par ticuliere vcreengingen subsidies t verlcc- ncn voor vverkverschaffng. Hij vraagt of dit hier ook niet mogelijk is. De VOORZITTER: Zooiels gebeurt bij ons ook. Dat hebben ze in Amerika van ons overgenomen. Dc heer DIAMANT wil. dat men dc werklieden in hun vak laat. Er /ijn mcn schen, die niet geschikt zijn voor grondar- beid. Daarna wordt het voorstel van B. en W. in stemming gebracht en staken de stem men. Tegen de heeren van Gestel, Ileule, Diamant, top Kroode en nrnpmau, In zijn v Tgadering van 13 December 1923 werd door Uw Raad de wenschelijk- licid uitgesproken, dat door B. en W. werd overgegaan tot een verdecling hun ner werkzaamheden, Door het lid van den Raad, den heer Van Gestel, werd daarna herhaaldelijk, laatstelijk i:i dc vergade ring "an 4 Juli j.l., gevraagd of B. cn \Y ter zake reeds een besluit genomen hadden. Thans komende tot de beantwoording de zer vraag wensehen B. n W. vooraf op te merken, dat volgens dc heersellende opvattingen de verdecling der werkzaam heden van B. en \Y. over dc leden van dat college een zaak is, die enkel cn alleen dat college aangaat en gvhesl buiten de competent.e van den Ru.i 1 is gelegen. B. en W. hadden dus dc vraag te over wegen of voor deze gemeente de bedoelde w.-rk'verdeeling gewenscht kon worden gc- ar.'ut cn zoo ja, boe die verdecling moest geschieden. Zij kwamen daarbij tot de conclusie, ij dat. waar tot dusver iu de prultijk de l>e- C' hoefte aan en dergelijke werkverdeolistg niet is gebleken, het niet in het belang der gemeente moest worden geacht, indien zoodanige verdecling thans zou worden geforceerd. B. en \V. zijn van meoning, dat, hoewel de werkzaamheden van hun college steeds in omvang toenemen, deze omvang toch niet zoodanig is. dat bedoel de werkzaamheden niet meer door luin college in zijn geheel kunnen worden cv u-zien en z.ij liet dus wenschelijk moe ten achten, te breken met de tot dusver gevolgde gewoonte, om luin taak te ver vullen in de collegiale gemeenschappelijke werkzaamheid, waarin, volgens de letter en i\€.' bedoeling der gemeentewet, het zwaai I-punt van die taak gelegen is. B. ui W. kunnen daarom g "ii vrijheid vinden, om, overeenkomstig den wensch van den rand. tot con vt tooling hunner werkzaamheden te l.cduit n Een andere vraag i3 hot, of het geen aanbeveling verdient in de practijk I >t Oen purticcle verdecling ovu te gaan, in dier voege, lat bepaalde aangelegenheden incidenteel ter voorbereiding in hand n worden gesteld van c-n der leden van het college, dat laarvo r door speciale kennis of ervaring het meest bekwaam is. Van *o:i derg lijk: taakv rdoding ver wachten B. n \Y. gunstige r sulfaten, zoo- dat zij ook reeds eenig' malen daarvan gebruik hebben gemaakt. De secretaris leest v :or d rondvraag het antwoord voor van B. en W. op ver schillende vragen van raadsleden in vo rige vergadering gedaan. Het luidde als volgt: In de vergadering van 28 Juni j.l. heeft de heer Diamant gevraagd naar het ant woord, door B. en \Y. ontvangen op de klachten, omtrent dc storingen in de le vering van electrischen stroom enz., welke zij, ingevolge hun in de raadsvergadering van 13 December 1923 gedane toezegging, bij het P. E. N. zouden inbrengen. Naar aanleiding hiervan deelen B. cn \Y. mede, dat kort na de genoemde raads vergadering, naar aanleiding van de klachten, als de vorenbedoelde ook uit an dere gemeenten, in de Gooischc bladen, het verslag verscheen van een onderhoud Weet U: dit Vicfo-ia-Water nif-r alleen «skoel cn frisch. Weef Udat Victoria- Water ook gezond en h> ilzaam is? Weet U Hat Victorinwater in een Liter schroef- stop-flesch U slechts twee-en-dertig cents kost thuis b zorgd ann Uw a-'ros?

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1