LAREN TE KOOP voor slechts f 9000- Zeer soliede rnim Burger-Heerenhuis, in het dorp, Kattebelletje. DINSDAG 12 AUGUSTUS 1924. [rU^nEHÊFT-GOURAMT] ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden VnAnHAnapf VflFI 70 cent' met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent luuyucucg LCI l IlICO met gei,|ustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week t 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct^ bij 't station en Brink, en op het Zuiden gelegen; bevatt. 7 kamers, tuin enz. Dit huis is o.m. geschikt voor pension. Adres: P. VAN £S, Beheerder en Vendumeester van Hulzen en Inboedels te Laren, Brink 709. Officteele Kennisgeving Brandgevaar door hooibrooi. Burgemeester en Wethouders van Ecm- nes vestigen de aandacht van de landbouwers op de maatregelen van voorzorgwelke naar het oordeel van deskundigen, op ervaring ge grond, kunnen genomen worden tegen brand gevaar door hooibroei. In hoofdzaak komt dit oordeel op het vol gende neer: Allereerst is het noodig, dat het gras wer kelijk hooi zij, alvorens het wordt binnenge haald. Ten opzichte van krachtig hooi is dit echter niet genoeg, en bij regenachtig wetr ook niet altijd mogelijk. Daarom is in de tweede plaats noodig, dat een behoorlijke hoeveelheid zout in het hooi gestrooid wordt en lagen oud hooi of stroo er tusschen worden aangebracht. Zout verhoogt bovendien den smaak van het hooi. Het oude hooi en vooral het stroo nemen hierdoor zeer in voedingswaarde toe. Beide (liet zout en de lagen oud hooi en stroo) temperen den broei. In de derde plaats 'behoort elke hooitas van ten minste een luchtkanaal te zijn voor zien, dat gemakkelijk te vervaardigen is van stevige mandenmakerstwijgen of van eenvou dig latwerk. Het is vrij zeker, dat zich geen gevaarlijke brofei zal voordoen, wanneer de drie boven omschreven maatregelen zijn genomen. Ten slotte achten zij het wenschelijk te wij zen op den inhoud van artikel 158 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij o.a. straf bedreigd is tegen hem, aan wiens schuld brand is te wijten, en wel 1*. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste 300 gulden, indien daardoor gemeen gevaar voor goederen ontstaat 20. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten hoog ste 6 maanden of geldboete van ten hoogste 300 gulden, indien daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat 3e. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste e*n jaar, indien het feit iemands dood tengevolge heeft. Eemnes, 28 Juli 1924. Burg. en Weth. voornoemd, De Burgemeester, L. RUTGERS VAN ROZENBURG De Secretaris, D. VAN HOEPEN. Schouw. 1 De schouw over het Watenschap de Drie Zielen en d'e Geeren is bepaald op Don derdag 4 September 1924, welke bijzonder scherp zal worden gevoerd. De stemgerechtig de ingelanden hebben besloten tot het plaatsen van een windmolen, waardoor beter en snel ler waterloozing verzekerd is, daar men dan niet meer afhankelijk is van den waterstand der rivier de Eem. Echter helpt dit n/et als de slooten niet flink open zijn, zoodat geregelde doorloop plaats kan hebben. Daarom is het Waterschapsbestuur voor nemens dc schouw scherp te voeren en heeft rlen datum vroegtijdig bekend gemaakt om belanghebbenden alsnog in d'e gelegenheid te stellen de slooten behoorlijk in orde te maken. Geslaagd. De heer H. Frantssen alhier slaagde voor het examen handenarbeid diploma A Waterschap. Dinsdagmorgen vergadert het B'estuur van het Waterschap met de Heemraden. „Excelsior". De leden der Gemengde Christelijke Zangvcreeniging „Excelsior" maakten verle den week een uitstapje onder leiding van haren directeur, dén Iteer G. M. Bcrendsen. Per autobus ging men via Zeist en Wage- ningen naar Arnhem. Aldaar werd een in teressant bezoek gebracht aan 't landgoed Rozendaal en "een tochtje in de omgeving ge maakt Terug reed men over Ede en kwam 's avonds, toen het reeds dónker was. weer terug. Het was voor de leden, ook w"egens 't mooie weer, een aangenaam en genotvol uit stapje, hetwelk in aangename herinnering zal blijven. Belasting betalen. Alen weet dat de Rijksontvanger eenmaal per maand, hoewel niet iedere maand, zitting houdt ten Gemeentehuize voor 'belasting inning. Wij kondigden deze zittingen in 't voorjaar aan, doch de zitdagen zijn nog al 'eens gewijzigd, waardoor misverstand ont stond. In 't vervolg zullen wij iedere maand op nieuw den zitdag mededeelen. Deze maand is dat Woensdag 27 Augustus van 's morgens 10 tot 's middags een* uur De Larcnschc Waterleidingkwestie. De lange lijdensgeschiedenis. Een uiteenzetting van Ged. Staten van N.-Holland. In de vergadering der Prov. Staten van 1'5 Juli werd door den voorzitter dc toezegging gedaan, dat door Ged. Staten een ■schriftelijke ui teen-zet - ving zou worden gegeven van hetgeen door hen ten opzichte van de. watervoor ziening der (gemeente Laren is verricht. Deze toezegging hield verband met de door B. en W. ingezonden motie van den Baad dier gemeente. In die motie werd protest aangetee'kend tegen de houding van het college van Ged. Stalen en den directeur van hot Prov. Waterleidingbc- drij'f Ion opzichte an de. gemeente La ren', welke onwettig en in elk geval on- noodig kwetsend' wordt genoemd. Gevolg gevende aan ljoveiibedoeldc toezegging, geven Ged. "Staten thans een u i tvoe.rige u iteenzetti ng. T11 September 1*91'9, kort. nadat dc di recteur van hot Prov. Wnferleiding'bedrijd: in functie was getreden, werd door Ged. Staten aan dezen dc opdracht verstrekt, een ïappcrt uit. to 'brengen, nopens de watervoorziening van het Gooi. In Dec. van hetzelfde jaar is door den directeur een uitvoerig overzicht gegeven van den stand van zaken, waarin werd gewezen op de weinig rationeele watervoorziening als gevolg van gebrek aan samenwer king welke tot dusverre in het Gooi was gevolgd. 'Aangedrongen werd op een centrale voorziening van dc gemeenten Laren, iBlaricum en Huizen door water to betrekken van het pompstation der Amsterdam soli e Waterleiding te Weser- vcld., Aangezien Ged. Sa ten zich met deze beschouwingen konden vereenigen werd de directeur van het Prov. Waterleiding bedrijf in Februari 1920 gemachtigd, met- de gemeente Amsterdam onderhan delingen te voeren, welke nog in den loop van hetzelfde jaar tot het treffen eener overeenkomst tot waterlevering hebben geleid. Toen het zich liet aanzien, dat de bo venvermelde onderhandelingen een gunstig resultaat zouden hebben, zijn ook met dc besturen der drie belangheb bende gemeenten, te weten Laren, Bla- ricum en Huizen, besprekingen gevoerd, wél'ke er toe leidden, dat het gemeente bestuur van Huizen zich reeds 'in Mei '11920 bereid verklaarde, van het. Provin ciaal Waterleidingbedrijf water te be trekken. Amsterdamsc'he Waterleiding to Wester- dingbedrijf ontving een schrijven van B. en W. van Laren1, dd. 2>S September 1920, waarin werd medegedeeld, dat d'e raads commissie van advies in deze zaak oor deelde, aan een gemeentelijke exploitatie do voorkeur te moeten geven en de vraag werd gesteld, of het college van Gedep. Staten bereid' zou zijn, de totstandkoming eener gemeentelijke exploitatie in samen werking met Blaricum en desverlangd Huizen, te bevorderen, of anders aan La ren het recht van naasting van het door do Provincie aan te leggen buizennet te geven.. In zijn antwoord, dd. 11 October 1920, zette de directeur van het Prov. Water leidingbedrijf uiteen, dat met aan zeker heid grenzende waarschijnlijkheid' kon worden aangenomen, dat het College van Ged. Staten alleen reeds om het beginsel, niet tot de verwezenlijking daarvan zijn medewerking zou kunnen verleenen. I11 tusschen kon de aanleg naar en in Huizen, welke gemeente op een spoedige aansluiting prijs stelde, niet langer wor den uitgesteld, doch toen de vergunning, noodig vcor den aanleg van een aanvoer- kidiilg, ter voorziening van de gemeente Huizen, van het pompstation Westerveld af naar het reservoir op den Tafelberg, werd gevraagd, weigerden zoowel Laren als Blaricum deze 'ie verleenen. Blaric .m trok deze weigering spoedig in. Hel vclg- de spoedig he*" voorbeeld van Huizen en trad rot liet Prov. Waterleidi ligbed rijf toe. Het verzet van de gemeente Laren, noodzaakte Ged. Staten op grond van de wet van 23 Mei 1899, aan het Prov. Wa terleidingbedrijf vergunning tot het. leg gen van buizen in die gemeente te ver leenen. Van die beslissing ging Laren in 'beroep, welk beroep echter niet ontvan kelijk werd verklaard. Een en ander was oorzaak, dat de aanleg van het buizennet voor Huizen en 'Blaricum -belangrijk werd vertraagd en eerst in den loop van hel paar f922 kon geschieden. •Hoewel 'liet B. en W. van Laren dus voldoende bekend was, dat het college van Ged. Staten een afzonderlijke water voorziening dier gemeente 'irrationeel en oneconomisch ach Me en daarom zijn goed keuring tot hel bet-rekken van water el ders dan van het Prov. Waterleidingbe drijf niet zou verleenen, werden in op dracht van Ik en W. niettemin verschil lende rapporten omtrent de al of niet wenschelijikheid van een zoodanige voor zien ing uitgebracht. iVan deze rapporten is -aan den direc teur van hel Prov. Waterleidingbedrijf nimmer officieel kennis gegeven. In 1923 rnim drie jaar nadat het standpunt van liet college van Ged. Sta ten te dezer zake aan B. en W. was ken baar gemaakt 'besloot de Baad lot liet stichten van een gemeentelijk waterbui: dingbedrijr over te gaan, waarvoor hel water uit de prise d'eau der Bnssumsche Waterleiding Maatschappij zou worden betrekken. Bij beschikking van 27 Febr. T924 werd die. ge weigeld, hetgeen in ver band met het bovenstaande niet- anders te voorzien was zoo «schrijven Gedep. Staten. Hoewel uit. ofificieusG persberichten kon worden "afgeleid, dat het gemeente bestuur van Laien, na d'e veren vermelde weigering, zou trachten oen eigen water leidi ngbed'rijf me. prise d'eau binnen het grondgebied der gemeente tot stand te brengen, 'lidbben wij zoo "vervolgen Ged. Staten iter stond na 'het verstrij ken van den termijn van beroep, bedoeld in ar' i kei 'G van de W a torieidingveroide- niivg voor Noord-Holland, aan den 'di recteur van het Prov. Waterleidingbe drijf opdracht gegeven, thans onverwijld maatregelen te Heffen 0111 tot het leveren van water door de Provincie' in de ge meente Laren te geraken. Bij uitvoering van het jongste door den Baad' der gemeente Laren goedge keurde plan, zou in het Gooi de toestand ontstaan, dat vier prises d'eau, n.l. die van Amsterdam, Hilversum', Bussurn en Laren, zeer dicht in elkanders nabijheid zouden gc-legen zijn en zoodoende een voorbeeld van irrationaliteit op dit ge bied zou worden verkregen, welks ge lijke vermoedelijk nergens to "vinden zal zijn., Wij zijn dan- ook zoo -besluiten Ged. Staten van oordeel, dat wij, wel verre van aan de autonomie van de gemeente Laren te kort te 'hebben gedaan», deze in tegendeel wellicht te angstvallig hebben ontzien, door gedurende 4 jaren af te wachten of die gemeente wellicht •zelf standig let aansluiting bij het Prov. Wa terleidingbedrijf zou besluiten, zulks ter wijl het bij ons 'reeds lang rast. stond, dat aansluiting bij dat bedrijf uit «alge meen 'economisch oogpunt en zeer zeker ook in het belang der gemeente zelve, de eenige juiste oplossing was. (Het werwijt, in d'e motie vervat, dat. niet genoeg geduld zou zijn geoefend of aan de autonomie der gemeente te kort zou zijn gedaan, wijzen Ged. Staten dan ook' ten stelligste af. Het mooie, vieze vijvertje, en een badhuis. Dat we groote behoefte hebben aan een goede zwcmgetegenhcid of badplaats, blijkt wel duidelijk uit het bezoek, dat deze warme zomerdagen wordt gebracht aan het vijvertje bij de hut van Al ie. We hebben rCtds een photo opgenomen over dit kleine badplaatsje; irr.ar het is er de laatste dagen zóó druk, dat we best een tweede photo konden opnemen', waar onder staan zou „dé school gaat uit" of „La- reus jeugd loopt samen". Alisschien staat dit druk bezoek in verband met dc vele pensiongasten en hen, die met vrouw en kinderen in een tent trekken en zich in onze bosschen legeren. D'e tentenmanie in ons dorp is schrikbarend. Hcele families zijn daar samen en bij regendagen, zooals laatst, lijkt ons zoo'n logies zeer twijfelachtig plezierig. Intusschen we hadden het over het vijvertje; en we mtfeten daar toch een en ander over zeggen. Het is ons voornemen niet orn onze ouders af te schrikken, maar alleen om hen te waarschuwen. Er gaan dagen voor bij. dat een 60 a 70 kinderen met schoonc of vieze voéten in het water rond plasten. Be halve dat zwemmen er honden 111. Alen gooit stukken hout in het water en de beesten springen het na en schudden zich af. springen er weer in en verlossen zich van. hun vlooien. Laatst zagen wij op een avond een zwerver naderen, hij trok zijn klecren «gedeeltelijk uit en waschte zijn sokken. Daarna kreeg ook z'n sous-pantalon een beurt, vervolgens tot slot zijn hemd. Wanneer wij 's morgens langs komen in de vroegte, ligt het vijvertje roer loos en strak. Alen ziet dan éen groen vlies over het vlak heengetrokken, een vetachtig waas-, dat in den middag, als er al in gebaad is. onzichtbaar wordt. Dit groene vlies is dunkt ons eert duidelijk teeken dat het water zeer vet "en smerig is. Dat kan ook niet anders. Wat baadt zich niet -in dit kleine kommetje water, waarin de vloeistof niet hooger dan op de diepste plaatsen een halven Aleter staat? Wij geldóven. dat. als dit water onderzocht w<erd. daarin 1 cel wat leclijke bacillen en ziektekiemen worden gevonden. Het is cr een vergaarbak voor smerigheid. Hc-t is niet zoo érg als men er alleen met dc bloote voeten in loopt. maar,, men zwemt er in en allicht krijgt men eens een slok water binnen. Wel bekome het hem of haar, wien en wie dit over komt. In de eerste plaats lijkt het 011s goéd, dat hondenhouders hun dieren thuis zelve ont- vlooien of desnoods begieteren of in de Koczweerd laten zwemmen. Deze plaats, die langzamerhand badplaats is geworden, is daar toe niet géëigend. Het vijvertje heeft geen afwatering. Al 'het vuil bezinkt en wordt bij dag weer opgeroerd. Het zal ons benieuwen of de gemeente, nu 'er waterleiding komt, er voor zorgen zal dat cr iets beters gemaakt wordt hier dan dit vieze pierenkommetje. Is het mogelijk dat Laren en Blaricum in het belang van beide gemeenten eens de handen ineenslaan en op de grenzen, of desnoods in één der geméenten, een eenvoudig badhuis bouwen? Alen schept zoo over het Gooi op! Men heeft commissies voor dat en dat men richt vereenigingc-n op, en waar blijft nu de vereeniging of de commissie, die dez*e kwestie eens ter hand neemt? Wij weten dat „Blari- cuiiis Belang" al werkzaam is geweest én lijsten heeft laten circutecren. Laat zij deze lijsten ook maar eens door Laren gaar.. Waar schijnlijk zijn er wel menschen, die wat voor dit doel over hebben. Het vijvertje bij de hut van AI ie is een lief mooi vijvertje, maar opj>ervlakkig (d.w.z. in den morgen ook niét). maar inwendig is het een vies goor bedoelinkje, waarvoor wij onze ouders ten sterkste waarschuwen. Het is jam mer. want het is een groot genot voor onze jéugd, maar de hygiëne gaat dunkt ons voor. Ons mooie raadhuis. Dezer dagen is men gereed gekomen met de versiering van de vertrekken en gangen in ons gemeentehuis en het daarin onderge brachte politiebureau. I11 de raadszaal hangen éenige voortreffelijke werken, o.a. een triptiek van Breman, voorstellende de St. Janskerk en de Brink. Voorts hangen daar eenige bloem stukken, een zeer mooi doek van den schilder Fekkes en "een portret van den heer Pieters, In één onzer groote dagbladen stond dezer dagen de volgende advertentie Landschapschilders gevraagd voor massa- aanmaak. Brieven met inlichtingen aan enz. Aan de Gooische landschapschilders. (Een woord in gemoede). Nü aan 't vervennu aan 't pinslcn landschapschilders nt het Gooi. Ziel 't geluk ligt in de winslcn Komkom mi eens uit de plooi. Schilder (zoal je nimmer deedt) schilderijtjes bij de vleet. Kom vooruitin naam van alles zvat er noodig is, vooruit Wat kan jelui dat nou bommen? denk aan boter en beschuit denk aan vlcesch en huur en vroilwl verft toch raak, wat let het jou? Als de menschen prullen willen, Mundus vult tóch dccipi. 'k Zou mijn neus maar hoog optillen, Pak je kzvast en één tzuec drie bocmsl daar staat een boom! voilé, koetje, slootjehoèplala Kom vooruitniet prakkizceren 1 Wij artistcn gaan tóch dood En ons volk ziti 't toch niet leer en, schilder toch een lieve sloot, met een koetje en een geitje, tot een- klodd'rig hcerlijkheidje. Schilder ook vooral een zeetje en een vrouwtje in haar tuin, en een aardig meisje, zee et je, 't hoofdje moet een beetje schuin, en een gemberpot of daliaas en zvat sine.... en andere raiiaas. Komzoo zeg je, huisjedeurtje, vrouzvtje, bloempot, das tien pop floep! zoo denk je, hiér een kleurtje, boezelaar, mutszc slaat er op. Kruideniers? zvat liicr en daar, Kletseen lucht't is voor mekaar! Kijk, zoo maakt mijn vriend een versje, maar hij blijft als U ..meneer!!" Jelui een Oost Indisch kersje, alles komt op 't zelfde neer. Deze ccuzv is van de spie Mundus vult toch dccipi. - CASTOR. een teekening. Ook in de gangen, in de bur gemeesters kamer en kamer van den secretaris hangen zeer fraa.é stukken. Op het politie bureau hangt het portret van den „bokkeboer", zooals er tenminste onder staat, en in de agentenwacht een zeer goed portret van "een Larensch meisje. Het moet den vreemdeling, die in ons gemee: tehuis komt. zeker opvallen dat in een gébouw, waarin hij meestal groote plakkaten ziet opgehangen en bekendmakingen van gemeentelijken aard, hier een collectie schilderijen de wanden dekt. Wij kunnen met recht wat trots zijn op ons gerrïeentehuis Dat het museum spoedig volge. Bekeurd. De heer G. de W., bijgenaamd G. P. alhier, is wegens dronkenschap Zondag alhier op den openbaren weg bekeurd. Dingen waar je niet naar te kijken stuat. De politie alhier heeft Woensdagavond j.l. proces-verbaal opgemaakt tegen den heer ,J. C. alhier. Bedoeld persoon reed met een wagentje mest door de Naarderstraat. Op zich zelf is dit feit niet strafbaar, als dit maar niet openstaat en zeer zichtbaar is en de' atmosfeer verpest. D'it niet alleen, de in houd. door het hobbelen op. de keisteenen aan het mobiliseeren geraakt, huppelde over den rand heen en dartelde neer tus schen de voorbijgangers. „Dat most niet maggc". zeiden enkelen in liet voorbijgaan. Nou dat mag ook niet. Redenen, waarom bedoelde inestkoetsier dan ook werd aangehouden en geverbali seerd. Je hebt toch gekke dingen in *11 wereld. Gevonden voorwerpen, Een hond (spaniel), ten rijwielsleutel, een portemonnaic inhoudende eenig geld en eenige duivenringen, een blikken doosje inhoudende kinderkousen en "elastieken, een pakje verband watten. een knipmes, een zwarte ringharige herdershond, 8 tennisballen, een Dobermanrt pincher, een hond met zwarten rug. bruine pooten en ruigen kop; een wollen taschje in houdende portemonnaie, ring-étui en zakdoek; een bruin lederen damestaschje inhoudende ongeveer f 2.een foudraal, zakdoek enz Een hondenhalsband, een klein hondje (zwait met bruin'e pooten), een jongensporte- monnaie inhoudende i 1.24, een duimstok,'een voetbalschoen, een gele gabardine regenjas niet gekleurde voering.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1