NOORDMAN s KLEEDING PAVILJOEN LARENBERG Tentoonstelling Kunsthandel ROGMAKS S VOS J. WILLARD BRINK 413 TELEFOON 229 LAREN (N.-H.) VoogdenerJ Eemnes SPORT- EN MODE-ARTIKELEN Speciale afdeeling 1ste klasse Kleeding naar Maat Be Larensche Brink bedreigd LAREN TE KOOP voor slechts f 9000.— Zeer soliede ruim Burger-Heerenhuis,in het dorp, MENU op Zondag 17 Aug. 1924 Diner a f 3.50 MERKELBACH Een ETS van BLARICUM De Blaric. Boek- eo Kunsthandel Stationsweg to. Postkant. Laren Telefoon 84. S. GARF 15 Aug. tot 15 Sept. 1924. Victoria-Water VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1924. Verschijnt Di tLnnEiiEFT-rüUF rrAaa TI I ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. t Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad I 1.80. Per weeR 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Is redding nog mogelijk? Iedereen is er vol van. De Larensche Brink, 't sieraad van 't Gooi, bedreigd met ondergang! Niet door oorlogsge weld, maar door een heel kl'ein torretje, zoo van 3 tot 5 m.M. lang. En met een beangst hart vraagt nïen elkaar: „Zou er nog wat tegen te doen zijn?" De Brink weg't is ondenkbaar! En toch wij weten niet wat Laren te wachten staat, want al is de vijand klein, vele kleintjes maken één groote", en de deug niet heeft een talrijke familie, die zich ieder jaar uitbreidt. De boosdoener is de icpcnspintkcvcr. Er zijn vaiv deze familie nog een paar takken, maar de eene groep deugt al net zoo min als de anderebovendien volgen ze een gelijke leefwijze. En omdat we hier geen entomolo gische verhandeling schrijven, doch méér een causerie houden, zullen we in 't vervolg alleen maar spreken van den spintkever. Hij heet spint kever, omdat hij bivakkeert tusschen schors en spint ('t jonge hout van de stam). Ieder dier, zelfs het kleinste, heeft een be paalde taak op dit ondermaansche te vervul len. E11 zoo was aan de spintkevers opgedra gen het oude, doodc hout op te ruimen. Een eervolle taakAl wat in de natuur sterft kan maar met zoo blijven liggen. Dan was de aar de reeds lang èèn groot kerkhof van doode dieren en doode planten. Daarom moeten die „lijken" opgeruimd worden. Dat geschiedt door schimmels, paddestoelen, bacteriën, doodgravers (kevers), vliegen, schorskevers en door nog tal van andere groepen insecten en lagere organismen. Daar hebben we b.v. de vliegen. Lastig goedje, zitten overal aan. Dat zien we, doch wat zien we niet? Dat de vliegen haar eieren in allerlei vuil leggen en dat de maden', die uit dc vlicgcneieren komen, al dat vuil netjes oppeuzelen. Het zijn dus de schoonmaaksters in de natuur. Dat die schoonmaaksters later weer door de vogels worden opgepikt, is c-en andere kwestie. Iepenspintkever. sterk vergroot - c. Nu hadden de spintkevers oorspronkelijk opdracht van de natuur te zorgen voor de op ruiming van de doode, kwijnende iepentakken, die zich zouden vertoonen in de kruinen der iepen. De natuur kan geen lijken dulden, ook geen zieken. De levenstaak der spintkevers was dus een zeer eervolle, maar, zooals dat wel meer gaat ook onder dc menschcn verandert mettertijd ook de leefwijze wat. In- plaats van zich le 'houden bij het oude menu dood iepenhout kregen ze de smaak te pakken van levend iepenhout, en van schoon maaksters werden ze vernielers 1 Tegen de bedoeling van de natuur. Van vrienden werden ze onze vijanden. Het komt in de natuur meer voor, dat die ren van menu veranderen En treft dit nu on ze cultuurgewassen, dan zijn we daarop niet erg gecharmeerd, want dat kost ons geld. Als de spintkevers de overwinning behalen, zal Laren moeten dokken en niet zuinig ook voor een nieuwen Brink. Willen we nu nog probeeren dezen kleinen maar gevaarlijken vijand te lijf te gaan, dan moeten we eerst „zijn doen en laten" kennen. Misschien zijn er „zwakke oogenblikken" in zijn leven, dat we hem om zeep kunnen hel pen. Zijn historie is gauw verteld. In dc tweede helft van Mei of begin Juni komen de kevers „op dc vlakte". Ze hebben zioh door de schors naar buiten geboord. Het is dan voor de eerste maal in hun leven, dat ze in de buitenlucht komen. Lang duurt dit „luchtje scheppen" niet, want al spoedig zoe ken de wijfjes een spleet in den bast op, boo- ren er doorheen tot ze op 't sappige spint zijn gekomen en houden dan halt. Verder gaan ze niet. En nu graaft het wijfje een z.g. moeder- gang tusschen spint en bast De groote spint kever maakt een korten, de kleine een langen gang. Aan de wanden van zoo'n gang, liks en rechts, worden de eitjes gelegd, ieder af zonderlijk Uit die eitjes komen larven, die op haar beurt gangen gaan graven. Die gangen staan eerst loodrecht op de moedergang. doch wij ken al spoedig wat uit. Het jonge hout, dat ze uitgraven dient voor voedseldit zijn dus houteters. Omdat ze, al etend, grooter en dik ker wórden, worden ook de gangen wijder en ruimer. Op 't einde van zoo'n kindergang is bij 't ruimst, gelijk een zak. Daarin legt de larve, die zoo van lieverlede volwassen is ge worden, zich ncJer. Dat einde van den kinder gang noemt men de kindcrivicg. In 't voorjaar verandert de larve in een pop de poptoestand duurt bij de kevers maar kort en einde Mei komt uit de pop de vol wassen kever, die zijn wieg verlaat een gat door den bast boort en naar buiten komt. De gegraven gangen zijn nu geheel leeg 'en dui delijk afgetcekend op 't spinthout en den bin nenbast. En 't nieuwe geslacht doet als '1 oude en zoo zal 't doorgaan tot in lengten van dagen.. Hoe kunnen we die booswichten nu te lijf? Als ze eenmaal onder den bast zitten zijn ze veilig en storen zich niet aan onze jere miades. Het 'eenige middel, dat wat geven kan, is hun het boren door den bast wat te beletten. Dar. kunnen ze ook geen eieren gaan leggen. Daartoe wordt het volgende aanbevolen 1. Bestrijk dc oudere stammen met carboli- ncum, verdund met zeepwater Men neme 1 ons zeep, opgelost in A L. kokend xvatcr en voege hierbij 1 L. carbolincum. Van deze op lossing neme men 1 deel op 5 deden water en bcstnjkc hiermede den statu. Dat dient dus in liet voorjaar te gebeuren dan zijn de hoo rnen trouwens bladerloos en gemakkelijk te bewerken. Verder 2. Zaag de doode of 'bijna doode boomen zoo spoedig mogelijk om en schil ze. Krab de stammen na 't schillen terdege af, dan gaan de larven mede. Verbrand het krabsel net als den bast. 3. Kap de doode takken direct uit en ver brand ze. Laat ze niet op een hoop liggen, want de kevers, die in 't doode hour zitten, ko men ook tot ontwikkeling als 't hout op een hoop ligt. dat spreekt vanzelf. Direct verbranden, dat vertelt geen enkele kever 11a. 4. Spaar dc vog*els, want zij zijn onze trou we bondgenooten. Zij inspecteeren den gan- schcn dag de boomen en rekenen de booswich ten in, waarmede zij korte metten maken. Men brenge zooveel mogelijk nestkastjes aan 0111 de vogels broedplaatsen te verschaf fen. Boomkruiper, boomklevers, winterkonink jes, muzen en vooral spechten helpen ons bi zon der. 5. Ten slotte, men roepe tijdig deskundige hulp in. Er zijn altijd menschcn, die de kat eerst uit den boom willen kijken, doch deze methode deugt zeker niet om de kevers uit den boom te halen. Aanpakken, vlug en des kundig I Juist waar 't een complex boomen geldt zooals op den beroemden Brink te Laren moeten moeite noch kosten gespaard worden. Of de Brink nog te redden is? Dat is niet vooruit te zeggen, maar zoolang er nog leven is, is er hoop, als ten minste de adviezen van den dokter worden opgevolgd. De spintkevers hebben al heel wat op hun geweten. In binnen- en buitenland, in elke stad weet men te verhalen1 van boomenrijen, die door den spintkever zijn om hals gebracht. In Amsterdam hebben we dubbele rijen iepen zien afsterven in <le Linnacusstraat en op den Haarlemmerweg, groote stevige iepen. En dat alles veroorzaakt door den spint kever. 't Zou „zonde en jammer" zijn als de Laren sche Brink „er aan gelooven moest". En daar om verwachten we een energiek optreden van dc Larensche autoriteiten. De Brink is wel ziek, maar hij behoeft nog niet te sterven. Teraardebeste! ling. De landbouwer C. v/d v^en, die dezer dagen zoo treurig om he leven is geko- bij 't station en Brink, en op het Zuiden gelegen bevatt. 7 kamers, tuin enz. Dit huis is o.m. geschikt voor pension. Adres. P. VAN ES, Beheerder cn Vendumeester van Huizen en Inboedels te Laren. Brink 709. men door van één der balken at te vallen, werd Dinsdagmorgen onder zeer veel be langstelling van de inwoners begraven op het U.K. kerkhof. Zeer vele vrionden en kennissen waren bijeengekomen om door aanwezigheid nog een stille hulde te bren gen. Het voorval heeft op de bevolking hier een zeer diepen indruk gemaakt. De gestorvene was onder zijn kameraden en kennissen bemind om zijn prettig en eer lijk karakter, .luist nu de man, die een zeer werkzaam leven heeft gehad, een leven inging dat hem meer rust gunde, kwam de dood hem ineens overvallen en ging hij de eeuwige rust in. Gemeente-rekening der inkomsten en uitgaven voor den dienst van 1923, ligt van 5 tot en met 19 dezer ter inzage voor belangstellen-den. Wij nemen er onderstaande cijfers uit over: Bedrag der werkelijke ontvangsten: gewone f 44.654.80 buitengewone f 17.70872 totaal f 62.363.52 bedrag der werkelijke uitgaven gewone f 32.195-34* buitengewone f 17.708.72 totaal f 49.904.06i zoodat het dienstjaar 1923 oplevert 'een batig saldo van f 12.459.46i. Specificatie der uitgaven: Algemeen Bestuur f 9.902.12* Bclastinginvordcring 47-/I Politie en brandweer 3-763.07 Volksgezondheid en -huisvesting 687.31 Oj/enbare Werken 772.70 Onderwijs 8.376.93* Armwezen 1.28639 Landbouw, Handel en Nijverheid 751.68 Beheer *011 ondcrh der bezittingen 1.214.23 Rente en aflossing 1.983.08 Pensionneering van gemeente- personeel 1.717.99 Andere uitgaven 1.542.06 Onvoorzien'e uitgaven 150. f32.195 34* Ontvangsten Ontvangsten uit vroegere diensten f 7.303.96 Inkomsten uit bezittingen 8.392.76 Inkomsten wegens diensten door de gemeente bewezen 926.79 Plaatselijke belasting „22.316.04 Rijksuitkeering 3.472.47 Verschillende ontvangsten 2.242.78 f 44-654-80 De Eendracht. De Muziekvereeniging „de Eendracht" zal Vrijdag 22 Augustus, 's avonds van 810 uur spelen op de tentoonstelling te Baarn. Voor het Gemeentehuis. Zooals men weet, bevond zich voor het gemeentehuis een oude stoep, welke in zeer slechten staat was en onnoodig ver vooruit stak. Deze is thans uitgebroken; een nieuwe, blauwstcenen stoep van redelijker afmeting is voor den ingang aangebracht en de vrij ge komen ruimte voor het gemeentehuis wordt verhard. Auto's en rijtuigen met bezoekers voor het gemeentebestuur zullen dus voortaan voor den ingang kunnen stationnceren cn den rijweg vrij laten. Loting voor den dienstplicht. De Burgemeester van Eemnes maakt be kend, dat de loting voor de lichting van 1925 voor deze gemeente zal plaats hebben te Baarn, politiebureau aan den Stationsweg, op Woensdag den 3en September 1924, des voor middags te elf uur. Aan de loting nemen deel alle voor de lich- Potage Printanière Pdlé au ragoul fin Contrefilel de Boetif a la financière Poulet jeüne röli Compote de pêches Coupe de Glacé Fruils FOTOGRAFISCH ATELIER l.igang Leidsch plein, Geb. HlrscbCle LIFT - TELEF. 36050 - AMSTERDAM is een waardevolle herinnering en prettig aandenken om mee te nemen. BLARICUM Is tevens ui tg. v. eisen In prijzen van f 3.- tot f30.- van werken door 'ting ingeschreven personen. De loting geschiedt ten overstaan van den Lotingscommissaris. De ingeschrevenen worden in de volgorde van 'het alphabetisch register afgeroepen, ten einde zelf een nummer te trekken. Bij afwezig heid trekt dc Burgemeester. Onderscheidingen. In aansluiting met het Koninklijk be zoek zijn benoemd tot officier in dc Orde van Oranje-NassauMr. P. J. Reijmer, bur gemeester "en J. C, Gülcher. oud-burgemeester van Hilversum. Personalia. Geslaagd voor Duitsch L.O. mej. B. A. Mees alhier. Ongeluk. Hoek Naarderstraat-Koninginneweg nam een chauffeur de bocht te scherp, waardoor een 3-tal op 't chassis der Ford-auto zittende Bussummers op het trottoir werd geslingerd, waar zekere G. B. met gebroken dijbeen bleef ligg'en. Per politiebrancard naar de R.K. Ver pleging gebracht, kon hij later naar de Majella- stichting te Bussum worden vervoerd. Geknipt. Tijdens de feesten heeft de politie in de Kerkstraat een berucht Amsterdamsch kwart- jesvind'er ingerekend, die in de drukte zijn slag trachtte te slaan. Gemengde huwelijken. Te Hilversum heeft de kerkeraad der ge- ref. kerk inzake gemengde huwelijken do volgende bepalingen gemaakt, in aanslui ting aan hetgeen vroeger reeds zijn ge woonte was: 1. dat hfj huwelijken met ongeloovige menschen als naar Gods woord ongeoor loofd, met alle hem ten dienste staande middelen zal trachten te voorkomen; 2. dat de kerk bevestiging van derge lijke huwelijken nimmer z.al toestaan; 3. dat een lid der geref. kerk, dat zich met een ongeloovige in den echt begeeft, deswege ernstiglijk zal worden vermaand; 4. dat hij, bij huwelijken van leden der kerk met personen van kettersche gevoe lens. elk geval op zichzelf zal beoordee- len; 5. dat het huwelijk met. iemand buiten de geref. kerk, die geen ongeloovig of kettersch mensch blijkt te zijn, te allen tijde, ook door prediking en onderwijs, moet worden ontraden, maar, indien zulke huwelijken toch worden aangegaan, elk geval ook afzonderijk zal worden beoor deeld 6. Dat personen, die een „gemengd" huwelijk willen aangaan en daarvan ker ke ijke bcvestigng begeeren, deze bevesti ging minstens 6 weken te voren bij den kerkeraad behooren aan te vragen, opdat er voldoende tijd zij tot instellen van een onderzoek; 7. dat de kerkelijke bevestiging, zoo daartegen overigens geen overwegende be zwaren blijken te bestaan, slechts dan zal worden toegestaan* als de persoon, die geen lid van de geref. kerk is, zoowel als de ander, belooft, het opzicht des kerke- raads over de leden dee gezins, die liet er kennen, op geencrloi wijze te zullen be moeilijken, cn te zullen toestaan, dat de kindoren, die uit het huwelijk mochten geboren worden, door het sacrament des doops, in de geref. kerk worden opgeno men. Pluimveevereeniging „Bussum cn Omstreken". Naar wij vernemen, zal bovengenoemde vereeniiging een excursie houden op Zondag 24 Augustus a.s. en wel naar het bekende Fokstation van Gebrs. Wellcman, Buunnal- sen. Het behoeft geen betoog, dat zoo'n ex cursie van onschatbare waarde is om de ken nis op het gebied van pluimvee te vtrmeerde- ren. Dc gebrs. Welleman zijn bekend over dc geheele wereld, denk maar afin den Neder- landschen legwedstrijd 1922-1923, waar ge noemde instelling met een inzending van 6 Wit Leghorns het Europeesch kampioenschap veroverde met een prestatie van 1502 eieren, terwijl een hen het Europeesch kampioen schap veroverde met 313 eieren. Gebrs. Welleman zijn Nederlandsche recordhou ders en wel met 6 Witte Wyandot- tes 1292 eieren, 0 witte le.ghorns 1502 eieren, 6 Rhode Islands Red, 1270 eie ren,, 6 patrijs leghorns 1219 eieren. Zij zijn voorts winnaars op Binnen- en Buitenland- sche legwedstrijden der afgeloopcn jaren, wonnen op tentooonstellingen vele eerste cn eereprijzen, waaronder zilveren medaille van H.M. de Koningin en van Z. K_ H. Prins Hendrik, zilveren Eerebeker van dc Haag- sclie Courant, enz. Zoowel nut als sport is op deze instelling op zijn plaats. Een wenk voor dc leden van bovengenoemde pluimveevereeniging, om allen met deze excursie mede te gaan Zwemfeest „De Pinguins". Het zwemfeest, dat de Zwemclub „De Pinguins" op 17 Aug. as. had aangekondigd, is naar aanleiding van het droevig gebeuren in liet Bussumschc Zwembad uitgesteld tot Zondag 25 Augustus. Als ge weet Victoria-Water is gezond, hygiënisch, frisch. Waarom zijt ge dan ver bruiker van een drank die minder is Weet U dat Victoria-Water in een Liter-schroef-stop- flesch U slechts twee cn dertig cents kost thuis bezorgd aan Uw adres (Obcrlahnatoin)

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1