Bezoekt den Uitzichttoren e. van het Paviljoen Larenberg. it u,l„ VoogdeneiJ Eemnes Pracht Panorama over het geheeie Gooi. DINSDAG 19 AUGUSTUS 1924. Verschijnt Dinsdags en Vrqdags ÊP*\ riELIIE 1 :i w. □UFT/ r J Bureau van Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad 1 1.80. Per week 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct V Jubileum. (Vervolg) De H. Af is. De plechtige H. Mis van dankbaarheid werd bediend door den jubilaris, niet behulp der Z.Ecrw. H.H. J. Th. J. M. Müter. Pastoor te Marfenshoek, als diaken. Beumer uit Bus- sum als sub-diaken en Nieberding, kapelaan te Blancum als ceremoniarus. De Mis werd gezongen met begeleiding van koor en orgel. \*an den kansel voerde 'het woord de broe rter van den jubilaris, pastoor J. Th. J. M. Mutcr, welke na uit 't Evangelie gelezen te hebben. Lucas X 3842. als tekst nam Mattheüs XX 2627: „Doch alzoo zal het onder u niet zijn inaar zoo wie onder u zal willen groot worden, die zij Uw dienaar;" „En zoo wie onder u zal willen de 'eerste zijn. die zij uw dienstknecht." „Jubilaris. Eerwaarde Heeren. Familie leden. Parochianen." Deze woorden zijn 't meest van toepassing op den katholieken Priester. Deze heeft de Hoogste Verheffingen en Waardigheid naast de grootste dienstbaarheid. Hoog verheven is de Priesterlijke waardig heid en een groot geluk die hooge waardig heid 25 jaar lang met cere te hebben bekleed. Niet om uwszelfs wille ontvingt gij dezX: hooge waardigheid, doch voor de geloovigen, de gemeente, de parochianen. Vergun mij. Priester jubilaris, op dezen plechtigen dag. dat ik Venige oogenblikken tot 11 spreek over de waardigheid van het Priesterschap. De Priester handelt in naam van Jezus Christusvan Christus ontvingen wij onze zen ding; een Priesterschap heeft hij ingesteld om zijn h'eilswerk te voltooien. Het Priesterschap is de Middelaar tusschen God en menschen. Het Priesterschap brengt een offer van einde- looze waarde. Gode opgedragen altijd weer aan 't altaar. V11 hel Priesterschap heeft de Leer van Jezus Christus geregeld den volke te verkonden. De katholieke Priester is ambtshalve Mid delaar tusschen God en de menschen. Zijn plicht is verder bij God voorspreker der men schen te zijn. De Priester is de offeraad des Nieuwen Verbonds. lederen morgen brengt hij een nieuw offer van onVindige waarde, dag in. dag uit. Verder is hij de uitdeeler van Gods Genadegaven en hoog verheven is die waardigheid om uit naam van Jezus Christus 't Onbevlekte offer aan te bivden. In de derde plaats is hij de Prediker van Gods Woord en de Bedienaar der Heilige Sacramenten. „Gaat dan en onderwijst alle volken", heeft de Christus gesproken; de katholieke Priester moet zijn de Heilsleeraar. Hij moet uitmunten door Deugd en Wvten- schap geen wetenschap in aardschen zin. doch in de Heilsleer en hij moet 't Geloof in Jezus Christus Iccren. Voorts heeft hij de Wetten V11 Geboden, door Jezus Christus op aarde gegeven, te on derhouden. Ten slotte heeft hij de Heilige Sacramenten te bed tenen. Mijn God. welke macht en waardigheid hebt gij in handen der katholieke priesters gelegd Noemt eens een Hoogeite Waardigheid dan Dienstverrichting te mogen vervullen' voor den Priester Koning in Eeuwigheid. Ecne Hooge Waardigheid is ons toever trouwd. doch daarnaast ten dure verplichting opgelegde Jezus Christus heeft u die waar digheid opgelegd, niet voor u zelf alleen, noch wie ook. doch uitsluitend tot heil en zalig heid der menschen. Voor de menschen heeft Jezus Christus ons die waardigheid geschonken. In 't kostelijk Machtswoord „neemt en c-ct" hcc.i Jezus Christus den katholieken Priester de macht gegeven bloed en wijn te veranderen m vleesch en bloed van Chris* mi. Een heerlijke macht is ook het vergeven der zonden. Jezus sprak: ..Wiens zonden gij vci- geven hebt. dien heb ik vergeven" en in Jezus' Naam kunnen wij den ao.idaa. van rijn zon den ontslaan. Dc katholieke Priester moet het Evangci'c des Heils verkondigen, het Heilig offer op dragen en al biddende de voorspreker zijn van alle geloovigen. God moge ons vergeven als wij tekort ge schoten mochten zijn in de vervulling dier zware taak; voortaan zullen wij ons inct nog meer ijver daaraan wijden. En nu een enkel woord tot u, parochianen Bidt gij vurig en hartelijk met uw herder mede; knielt dikwijls met hem neder; komt dikwijls in de Heilige Mis, om de eindelooze verdiensten mede deelachtig te worden. Hij is uw lecraar, weest gij zijn ijverige teerling. Nadert dikwijls tot Biechtstoel, Altaar en Communiebank. E11 als. Heer Broer, uw taak vervuld zal zijn. moge dan aan 't einde daarvan u gezegd worden „Welaan gc/ede en schoone dienstknecht, treedt binnen in de Vrede des Heeren". „Amen". De dienst heeft juist ij uur geduurd. Om half een brachten de kinderen der beide R.K. scholen hun hulde aan den jubilaris, waarbij door de meisjes bloemen en door de jongens een plant werd aangeboden. Van- half twee tot drie uur werd ïn dc pastorie receptie gehouden. Vete parochianen van den jubilaris kwamen hem persoonlijk geluk wenschen. Uit omliggende dorpen kwa men verschillende collega's, terwijl het -ge meentebestuur vertegenwoordigd was door de H.H. Groen. Loco-Burgemeester; Pas. Wet houder en van Hoepen Gemeente-secretaris. Om drie uur plechtig lof, met Te Dcuin onder assistentie der zelfde Ecrw. H.H. als in den ochtenddienst. De wederom zeer talrijke gemeente zong den Herder een Ited toe. Ten slotte bracht 's avonds de fanfare „De Eendracht", vaandel voorop, een serenade, welke verrassing zeer gewaardeerd werd. Dc jubilaris zal ongetwijfeld wel tevreden zijn over de vele en velerlei betuigingen van hulde en waardecring. welke hem gewerden, zoo uit Eemnes als van daarbuiten en boven altes zal hem wel verheugen dc ondubbelzin- nige blijken van trouw en saamhoorigheid zijner parochianen. Op reis. Het R.K. Zangkoor maakte verleden week een uitstapje naar Valkenburg Den eer sten dag toerde men per auto door 't Geuldal en naar Vaals, 's Avonds bezooht -men de openlucht voorstelling tc Valkenburg van ..Hamlet". Den v olgenden dag werd 's mor gens in de omgeving gewandeld cn 's middags Maastricht bezichtigd. Eerst in den nacht kwam het gezelschap van 't genoegelijk cn interessant uitstapje ver moeid doch voldaan weer. Aardappelziekte Wij vernemen, dat tengevolge van den velen regen onder de vroege aardappelen de ziekte veelvuldig voorkomt. Rijkslaudbouwwinteischool. Eventueele deelnemers voor den nieuwen cursus aan de Rijkslandbouwwinterschool tc Urccht. welke cursus aanvangt 6 October a.s.. kunnen zich schriftelijk opgeven bij den directeur te Bilthoven. Minimum leeftijd 16 jaar. Mondelinge inlichtingen worden verstrekt op 30 Augustus. 6 cn 13 September van 911 uur voorin. 111 de Landbouwbcurs, Vreeburg te Utrecht. De melkprijs. De melkprijs is deze week weder inct 1 cent per Liter verhoogd en op 15 cent ge bracht. Mond- en klauwzeer. De ztekte schijnt thans af te nemen. Voor het eerst van dit jaar is er gedurende de afgeloopen week geen aangifte tc vermel den. Aanrijding. Toen Zaterdag de heer I. Makker naar Baar» reed met zijn rijtuigje, werd hij aange reden door een vrachtauto, welke onvoldoende uitweek. Het wagentje is eenigszins bescha digd aan de wielen en de kap. overigens liep het met den schrik af. De heer van het K., welke het geval zag. heeft het nummer genoteerd en een klacht is bij de Rijksveldvvacht ingediend. De Eendracht te Baarn. Wij vernemen dat onze fanfare, welke Vrijdagavond van 810 op dc Winkelbcurs te Baarn speelt, aldaar de volgende nummers ten gehoore zal brengen Volle Wind, marsch. Fr. Francois; Nuit d'été, ouverture, G. Tack; Dc Rotterdamschc Vlag. marsch. B. VerhallenVoix Roumai- nes, valse. M. J. H. KcsselsGladiator's farewell, marsch, Blankenburg; Vieux cama- rades. marsch. E, Larue; Quatre Chants Rcligieux, A Hymne, Bach, B Prière, C. M. v. Weber, C Offertoirc, Beethoven; Milanesse, ouverture Joh. BauinannSecret de sphinx, ouverture G. Gadennc; Lc chef de corps, marsch, V. Bury; Finale. Waterw ild. Wij vernemen, dat dc jagers klagen, dat er tot nu toe door onbekende oorzaak zeer weinig waterwild is, zoodat de jacht be langrijk minder oplevert dan andere jaren. Gemeente-concert. Overeenkomstig de bepalingen waaronder het gemeente-subsidie verleend is aan het Fanfarecorps „De Eendracht", heeft dit per jaar drie gemeente-concerten te gevc-n. Het tweede concert zal thans plaats inden Maan dagavond 25 dezer, van 810 uur, in de Kerk straat. Voor -het programma zie men ons nummer van Vrijdag a.s. Het derde concert zal begin September ge geven worden. Men zjj gewaarschuwd. Naar aanleiding van klachten, die ge uit werden door eenigen onzer inwoners, over het neerwerpen van vuilnis, heeft on ze plaatselijke politie vorige week een on derzoek ingesteld. Verleden Vrijdag hooft zij. 11a deze belten te hebben doorzocht, eenige bewijsstukken kunnen vinden, wie de daders waren. Eén der bedoelde perso nen was tegoedertrouw en meende dat de Melkstraat eigenlijk zoo'n beetje gold als mestvaalt. Ook iemand anders, die ge regeld daarheen zyn hfval bracht, werd door onze politie vermaand. Wij vinden 't niet noodig namen te noemen, daar het al leen van belang is of zoo iets niet meer gebeuren zal en dat gcloovon we nu wel. Wij kunnen de politie ter plaatse dank baar zijn. dat zij zoo snel heeft ingegre pen en ook al dadelijk succes had. In het algemeen dienen de inwoners te letten op het verzorgen der natuur, ock buiten hun domein. Er zijn meer punten in ons dorp en op buitenwegen, waar heel kwistig met vuil wordt gestrooid. Soms vindt dit zijn oorzaak gedeeltelijk in het feit, dat de aschman, die geregeld dc bak ken ledigen komt, op een of andere weg niet rijden kan en zoo'n weg dus over slaat. Dat was ook het. geval met de Melkstraat Laten we echter hopen, dat de aschman voortaan even verder ment en keert, als hij zes a zeven inwoners onzer gemeente ook heeft geholpen. Ook om dit feit alleen zou het goed zijn, dat dc Melk straat eenigszins verhard werd, zooals wc reeds schreven. Prikkeldraadhistories. Op verzoek van den heer v. II. alhier, die dezer dagen bekeurd werd wegens het spannen van prikkeldraad langs zijn ter rein, hebben wij de situatie dai.i in oogen- schouw genomen. De heer v. II. meldde ons, «lat verschillende „onjuistheden" voor kwamen in het bedoeld bericht, doch daarvan heeft «I heer v. 11. ons niet kun nen overtuigen. liet citaat ujt de bedoel de politieverordening is inderdaad juist, alsook onze mededeeling, dut. de politie hem 15 «lagen tijd heeft gegeven een ver andering aan te Brengen «mi het draad te verwijderen. Bij ons bezoek vertelde ons de hoer v. II. dat het een liefhebberij is van ver schillende boeren om van een anders land te knibbelen. Hij liet ons zien, hoe de liedoelde M. Zw. vlak lungs zijn terrein had. geploegd, dut paaltjes tot oen de cimeter in den grond bloot waren gelegd. De lieer v. II. beweert nu dit prikkel draad te hebben aangebracht om de paal tjes vast te houden. Inderdaad was «looi den bedoelden aanklager buiten de gren zen (als men rekening houdt met deu steen tenminste) met de ploeg getrokken. Zoodoende staan «lus dc gewassen op het terrein van den heer v. II., wiens grond in do voren afbrokkelde. Aan den anderen kant, de maatregel van den heer v. II. is wel zeer gevaarlijk, want het is zeer angstig voor een land bouwer om dit draad te ontloopen inct z'n paarden, die leelyko wonden aan de pooten kunnen krijgen bij een kleine uit zwaai. Bovendien zit het draad niet bo venaan, maar vlak aan den grond gespan nen. De heer v. II. zeide ons, dat in vele gevallen de politieverordening overtreden wordt alhier, liij wilde ons de overtreders niet aanwijzen, maar wij hebben er zelve eenigen, op een tocht door Laren, gesig naleerd. In elk geval, aan de verordening wordt niet zoo heel stipt de hand gehou den, wat natuurlijk ligt aan het f«-it, dut de meeste buren elkaar niet tot last zijn cn elkaar plagen, wat hier wel hot geval is. Wij moenen, dat wat toegevendheid van beide kanten niet ongewenscht was geweest. De heer v .11. wilde oen politie zaak uitlokken en het geval zal dan op het kantongerecht wel uitgevochten wor den. In elk geval, ons bericht was niet „vol onjuistheden", maar volkomen waar. Andere bladen trouwens hebben gelijklui dende berichten. Weer kruimeldieven. Drie jongens trokken dezer dagen uit Hilversum op oen avond weg met het stel lige voornemen eens wat fruit te stelen in de boomgaarden van onze inwoners. Het waren de 17-jarige J. 0. II. ten B., P. v. d. B. en onze vroegere plaatsgenoot T. H. v. d. W. De laatste wees den jongens den weg en zoo kozen ze het huis uit van den hoer E E. G. aan hot einde dor Drift. Ze klommen in het half duister in hoo rnen en propten heel hun zakken vol. .luist toen één van hen wou wogloopen, zag heni één onzer agenten, die liein inhaalde en op het politiebureau bracht. Ook de anderen werden om hetzelfde feit be keurd. Moderne Wasscherij. Op de hoek van de Torenlaan te Laren heeft de heer Kok onlangs e.en moderne was scherij geopend in het geheel opnieuw inge richte gebouwtje, dat zich van den weg af al dadelijk als zoodanig doet'kennen. Wanneer men deze wasscherij beziet, is de eerste indruk, dat men hier te doen heeft met een uiterst vakkundig cn practisch ingericht bedrijf, dat aan hooge cischen, die men te genwoordig aan een machinale waschbewcr- king stelt,, ten volle kan worden voldaan. Daar zijn b.v. in dc eerste plaats dc wasch- ketels. door stoom gedreven, loopende op*1 ko gels cn afgescheiden in vakken. Vooral dit laatste is van groolc bctcckenis. Iedere wasch heeft haar eigen vak in zoo'n ketel. Dit heeft tengevolge, dat de hvgicne zeer wordt bevor derd cn dat bij het wassohen van gekleurd goed geen ..ongelukken" gebeuren. In een ccn- tr:fugc, wordt hel goed van het meeste vocht bevrijd, desgewenscht daarna machinaal ge steven cn op houten rekken op ruime droog zolders gehangen, waar exhausters de met waterdamp bezwangerde lucht wegzuigen. In een kwartier is het goed droog. Een zeer merkwaardige machine is de reu- zcn-stooin-c>linder-mangcl. die door enkele meisjes bediend wordt. Het goed komt daar fijn gestreken onder vandaan En dan het water Een wasscherij staat en valt met het water. Nu, dit is prima. Met een stoompomp wordt het uit een zeer diepe wel gehaald en 7 M. boven den grond opgepompt, gedroest en op dc bekende wijze gezuiverd. Het water dat voor de wasch gebruikt wordt is dan ook absoluut zuiver. Daarom ziet alles er zoo hel der uit als „duhbel-blank" De moderne inrichting van den Iteer Kok is voor de bewoners van het Gooi een niet te versmaden aanwinst. De kampeerders. Il«-f stormt, het stormt als een oov deel over ons dorp. De wind striemt de re genstralen als pijpenstelen togen de rui ten. Er staan plassen op «le wegen waarin men kan baden. Verscheidene violen vn.i ons dorp raakten verstopt. Do veldvruch ten verdrenken or haast in en de hoid'o- gron«l sopt bij eiken stap. En tóch kwa men Maandagmorgen vier gezelschappen op het bureau vragen om te mogen kam peoren. Het waren er maar 20. Etm gezel schap van 9 jongens en enkele van 4 en 5. KampeerenIn dit weer? Och. het zal wel gaan, zei één van hen. Thuis zitten is ook q,iets gedaan, en als 't regent nog veel minder. We hebben toch vaeantie. Wij l>ekeken hun bagage eens. Kletsnat te opeengepropte dekens onder kannen en potten. Alles vastgesnoerd met zwart doorweekte riemen. Aanstonds zouden ze onder het lieve lommer der hoornen hun tenten opslaan. De wind zal zo opgrypen als kinderspeelgoed en er hoog mee weg waaien. Dit gebeurde tenminste gisteren morgen met een gezelschap dat bij de hut van Ipo wilde gaan bivakkeeren. Nauwe lijks stonden dc pinnen of de wind st«x>tte z'n vuist onder het dak en scheurde het linnen totaal vanéén. Kampceren? Kom even op het politiebureau en hoor daér eens wat ze brommen. En tochhet is zoo begrijpelijk dat men er eens uit wil als men altijd in dc stad zit. Het is al leen jammer dat ons dorp het ditmaal zoo zeer ontgelden moet en dat inen z,ich niet. meer verspreidt over het Gooi. En dan. Laren leeft 's zomers voor een klein gedeelte van pensiongasten. Zoodoend«l komt er niet veel van als elk z'n eigen linnen pensionnetje opzet. Er zijn dus thans circa 60 kampeerders in ons dorp. De wind zal ze echter vandaag wel uit eenstuiven. Hu! wat een verschrikking, dan liever 3 hoog op een zolder en droog. Het uiteengewaaide concert. Er zou eergisteren op de Brink oen radioconcert worden gegeven door den secretaris der radio-vereenigjing. Er zou een loudspeaker op onze Brink worden geplaatst. ïïet zou een prachtige reclame worde». Maar het weer was zoo allerhe vigst en de hoornen wuifden hun natte pluimtakken zóó vervaarlijk over de ga zons, dat de loudspeaker het hardop ver draaide en wegbleef. De bel. Gisteren werd alhier een Amster- damscht* racer bekeurd die in volle vaart door ons dorp kwam gereden en geen bel op zijn fiets had. man werd geverba liseerd natuurlijk. Gemeente-diacones. Zuster D. Grootveld, aldus lezen wij in „Hand aan Hand", hoopt primo Sep tember D.Y. haar werk te Blaricum en te Laren aan te vangen. Door de Vcreeniging voor Protestant- sehc Belangen te Laren is beschikbaar gesteld een gedeelte van het bekende huis aan de Torenlaan te Laren over .loanna huize. Voor 1922 was daar gevestigd de kleine bewaarschool der vereeniging. De twee ruime vertrekken met eigen toegang zul len worden ingericht tot „Wijkhuis" voor onze diacones. Door een milde bijdrage speciaal voer «lit doel ontvangen, is het Bestuur «Ier Vereeniging daartoe in staat gesteld. Zuster Grootveld zal aldaar haar dagc- lijksch spreekuur houden, patiënten ont vangen en behandelen. Boodschappen kunnen aldaar worden af gegeven. Een geschikter lokaliteit is moeilijk denkbaar en voor Laren en voor Blari cum zeer gemakkelijk te bereiken. Restauratie kerk. Door de Restauratie-commissie van de Ned. Herv. Kerk zal, nu het Rijk en ook de Gemeente Laren subsidie hebben gegeven, ook nog een verzoek om steun worden gericht tot de Provincie. Bazaar loor Christelijke Belangen. Door liet Bazaar Comité is de op brengst der Bazaar verdeeld uan de vol gende Corporaties: Aan Zendingsbureau Oegstgeest f 300. Aan de Classicale Zending Amsterdam f 300.Ahu de Protestantsche Bewaar school „de Margaret.hasehool" tc Laren f 200.Aan de Vereeniging voor Prot. Belangen te Laren (Afd. Jeugdwerk) f 200.Aan het comité „Gemeente dia cones f 2Ó0. Kerkvoogdij, Laren. Na verschillende stemmingen en herstemmingen is het College der Kerk voogdij aldus samengesteld. J. L. Grap Hellingman, Admjn. Kerk voogd. 11. Zandvliet, Kerkvoogd. Ds. D. G. W. L Ilöder, Adviseerend Kerkv., J. H. Mulder, Notabel. II. Yonema, Notabel. M. J. van Laren. Notabel. D. Roersma. Notabel. J. E. Boddens Hoeang, Notabel. De heer A. van Wijlanr heelt gemeend zijn functie als pres. Kerkvoogd 1 moe ten neerleggen. In deze vacature moet door het College van Not alpien worden Verbouwing Gasfabriek. De gunning van dep. verbouw is door B. en W. gegund aan den luagsten in schrijver, onder strikte bepaling, dat nlta werklieden uit Huizen moeten zijn. Zomerdienst. Door B. en W. is aan de caféhouders vergunning verleend om gedurende «Ie maanden Juli en Augustus, hun localen open te houden tot 10 uur 's avonds.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1