NOORDMAN s KLEEDING Bezoekt den Uitzichttoren „JAN TABAK" - BUSSUM Mar.LSiherinca AVIANAEIEIIN MAÏAREN J. WILLARD - BRINK 413 - TELEFOON 229 - LAREN (N.-H.) van het Paviljoen Larenberg. VRIJDMG 22 AUGUSTUS 1924 VoogdenerJ M Ee m n e Pracht Panorama over het geheele Gooi. HOTEL PENSION RESTAURANT Huizerweg, 10 Bassam EN Een ETS van BLARICUN1 Victoria-Water Het was tien jaar geleden. Verschijnt Dinsdags en Vrijdags ELLttMEIIEFT-QOUf? Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie AUTOGARAGE - TENNISPARK - Tel. Int. 138 Gelegenheid tot het geven van Familie Diners moeten halsbrekende toeren maken om door de plassen en gaten te komen. Wij denken hierbij vooral aan den weg die naar den Tafelberg leidt, aan het Mau ve /and enz. In e7k geval blijkt nu w 1 met dezen neerslag dat liet brengen in profiel weiy nig nut heeft. De Jordnan li.v., die ten deelc vprbet-rd is, heeft. aesthefDch mis schien gewonnen, maar is toch zoo stuk gereden en onbegaanbaar. Men hoeft 1> - hoor!l| te viharden of niet tc verhar den. In elk geval lijkt het ons zaak, dat mén eens wat ernst maakt met deze zaak en het niet blijft bij een discussie in den Raad en eon belachelijk" staking van stemmen op nietigheden. Laten wc hpoon, dal de gemeente ook eens overgaat om tusschen de tramrails op do Brink en op den Torenlaan eenig puin te deponeeren. Be weg tusschen de rails is thans uitgo- is een waardevolle hciinneniic en prettig aandenken om mee le nemen. De Blaric Boek- en Kunsthandel BLAR1CUM is levens uitg. v. eisen in prijzen van t 3 - tot 1 30.- spoeld en levert beslist gevaar op voor voertuigen en wielrijders, die bij passages noodwendig hiertusschen moeten rijden. Op sommige plaatsen ligt de grond daar een decimeter lager. Er bestaat groote kans, dat daar nog e:us een ongeluk ge beurt, want de kans van slippcu is er groot. Het is bovendien een kleinigheid om ulnar, wat puin, nu de gomecnle hot vlak bij kan halen, daar vast neer te storten. Het terrein van Majoor is nog onver kocht. Hij zelf weet nog niet wat er mee Betreffende ons bericht over de dicf- tal van hout in de Naarderstraat verne men we nog liet volgende. L'e bedoelde bewaker, die deze diefstal hij herhaling..gepleegd heeft, heeft dit in de avonduren weten klaar te spelen. Eeni- ge omwonenden hebben hem in dit be drijf gadegeslagen. Hij nam telkens een zak vol mee en deponeerde die bij zijn broer, die echter niets van deze historie afwist, omdat de jongen verklaarde het gekocM te hebben. Hij heeft er een keu rig duivenhok van getimmerd. Een partij hout, dn! gemerkt was, werd door den eigenaar on middellijk herkend, zoodat, of schoon de datier eerst ontkende, aan loo chenen niet meer ie bogpiiien was. Ook een party draadnagels djic hij hij het tim meren noodig had, zijn in ééne moeite meegenomen. De jongen heeft thans volle dig bekend en hij zal eerstdaags' voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen. De jongen staat overigens heelemaal n/et slecht hekend en heeft nooit iets op z'n kerfstok gehad, zoodat men welv verzach tende omstandigheden in aanmerking zal nemen. Weet U dat Victoria-Water wondcr-snel den dorst verslaat Weet U dat Victoria-Water tegen moe- cn matheid baat Weet U dat Victoria Water in een Litcr- schrocf-3top-flcsch ld slechts twee cn dertig cents kost thuis bezorgd aan Uw adres Oberlahnstein De GEMEENTE-SECRETARIE is alle werkdagen geopend van 9.3U12.30. De DIJKGRAAF, de heer A. J. Looxina, Y..u We ldercn Baron Rengers, is alle Dins dagen ten Gemeentehuize te spreken voor Ingelanden vau 1012 uur v.m. De WIJKVERPLEGING is gèopend alle werkdagen vau 56 uur. Het HULPPOST-, TELLrGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR te Eemnes-Buiten is geopend: a. voor den past- en telegraafdienst: van 9—11, van 2VA, van 6—7 uur. Voor postwissels tot 3 uur n.m. b. voor den telefoondienst van 8)4—11, van 2VA, van 6—7 uur. Buslichtingen: 5.25, 12.50, 4.30. Zon- en feestdagen 's morgens 7 uur. llaven. Aangekomen 7 schepen, waarvan 1 met. turf en 6 ledig om hooi te halen. Hooibouw. Het hooivervoor in de haven loupt langzamerhand af. In de vorige week heeft men zich bcyverd gooveel mogelijk 't. laatste binnen te halen. De regenval maakt deze week dat werk ge heel onmoge lijk. Postduif. Bij den heer J. E. Ililhorst kwam aanvliegen een duif gemerkt 3.1.924 B 12023 en op een gummiving M. 1000. Geitenkeuring. Nader vernemen wij nog, dat op d dot r geitenvereeniging „Langgewenscht" georganiseerde keuring de volgende geld prijzen toegekend werden. Afdeel iag Geiten: le prijs G. Hilhorst f 2.2e prijs II. Rood hart T/n. f 1.50, Afdecling Lammeren: 1e prijs T. Rood- hart Tzn. t 2.50, 2 prijs II. Rood hart T/n. f 2.2e prijs IJ. van Wijk f 2.3e prijs L. Post. f 1.50. Waterschapskeur. Van 20 Augustus tot 20 September ligt ter Gemeente secretarie ter inzage voor ingelanden een door het Water schapsbestuur ingediend ontwerp van een nieuwe Waterschapskeur. In de tegenwoordige komen ecnigc on juistheden voor en verschillende bepalin gen, welke tengevolge wijziging in den torstand, veranderd dienen te worden. De meest ingrijpende bepaling is die, volgens wélke thans 't Bestuur het recht verkrijgt Een paar oude liedjes. (Vervolg.) lu het begin vau dit. artikeltje heb ik gesproken over het treurige feit dat dc mannen sigaren nokten van geplette no ten- cn boonenblaren. Maar wat al niet van blaren gemaakt werd was wonder baarlijk. Wij gebruiken thans alleen nog lauwerblaren en theeblaren, maar de boomblaren gaan alleen over onze aard beien als dokicing 's winters en mei de eikels, die ééns vermalen en gebrand wer den voor koffie, spelen nu onze kinderen weer cn rijgen ze tot. kettingen. ,,'t Is zonde, 't is zonde" zou in 1917 de huisvrouw gestameld hebben, „die beste eikels" cn nu werpt ze ze voor de varkens. Het was in dc herfst, toen de blaren1, van dc takken afstormden en mij dit kwistige afschudden en wegwerpen van den wind als een ongepermitteerde luxe voorkwam, dat ik de ingeving had het volgende lied van couplet tot couplet op te metselen. Langs straten, vensters overal in fladderende scharen wie zwerven er in fuimeldans hij nacht en dag? de blaren! We loopen van den bonten val om warrelt! cn ontwaren maar niets zoodra we buiten zijn dan blaren, blaren, blaren. Aan geen enkel woord is in dit couplet te bemerken dat het Set begin van een distributielied is. Maar wat zegt u dan van deze strophen, daarin wordt dc inval der Duitsehcrs en de mobilisatie toch ze ker wel vluchtig, als bladeren, herdacht? Zo dringen op brutale wijs als Pruisen soms naar binnen, ze liggen op den keldervloer schouw te voeren over dwars of scheisloo- ten tusschen perceelen van een en denzolf- den eigenaar. Geslaagd. Mej. J. B. van Duynen alhier, slaag de te Amsterdam voor het diploma Nutti ge Handwerken. E. V. V. Alhier is 1*1 "dagen geleden een voet- balvereeniging opgericht., g; naamd E.V.V. Voor terrein heeft men een grasveld ge huurd van den heer N. Makker, gelegen aan de Gopiersgracht. Binnenkort zal vermoedelijk een bcv:egd persoon zich met de leiding belasten. De contributie bedraagt f 0.15 per week. Voetballiefhebbers kunnen zich aanmelden Tij J. Feeken, Kerkstraat, alhier. Te water. orieden week zakte een paard van N. Makker zoo diep in do modder van een poldersloot, dat het slechts met mocivc koa worden gered Dc brand en onze wegen. Men is druk ln'zig om de restanten van de noodlottige brand aan den Brink alhier weg te ruimen, net drie-vierde ge deelte is reeds weggeruimd tol in den grond toe. Thans is men Iwig om hot woonhuis te sloopen, waarmee men wel eind/ dezer week klaar zal komen. De gemeente heeft dit puin, dat van do muren is gekomen gekregen van den lieer Majoor, op voorwaarde dat. deze zou zor gen dat hot geheel en al tot in den grond toe zou worden verwijderd, behalve het hout dan, dat als brandstof wordt opge bruikt. want er is geen plank onbescha digd gebleven. Alen is thans bezig met het puin den Groene Gerritsweg te ver harden cn ook een,'ge andere wegen zul len wel spoedig een beurt krijgen zoodra in den Raad het. voorstel van B. en W. weer in behandeling is genomen Het is wel noodJg dat men daarmee wat haast maakt, want de toestand is op verschillen de wegen, thans, nu er zoovele stortbuien neervallen, meer dan verschrikkelijk. Alen weet dat de stemmen destijds in den Raad over het. voorstel van B. cn W. staakten. We hopen dat de volgende ver gadering niet te lang op zich laat wach ten. Enkele wegen zijn thans onbegaan baar en dc winkeliers die er door moeten. zoowel als op de tinnen, We wanglen als soldaten doen, maar die doen 't met. bezwaren, en or.k op andre tijden, wij marcheeren op de blaren. En toen kwam de wanhoop opzetten cn heeft me overstormd als een vlucht bla ren die me verblindde, want ik zag alles op 't laatst beblaard en verklaard. Toch is er geen woord van overdreven. Ik her inner me dit alles levendig en u zult u dien lijd ook herinneren dat u thee dronk van blaren of.... hebt u gehamsterd? cn hadt u een klein blaadje thee in het ca binet of in een bloempot, onder een rond kartonnetje, waarop aarde dun lag ge strooid? Ja, want de politie mocht zoo maar binnenvallen, en de mcnsch pantser de zich daartegen geweldig. En nuttig zijn zeluister maar Wat doet men met dc blaren We maken er een potje van wc zetten thee van blaren. Wc plundren de frambozenhaag, wc drogen en we sparen, zelfs de gemeente plukt cn plet tabak van booneblaren. Do boeren trekken er op uit ze oogsten en vergaren \oor paardenvoer den laatsten tijd al X.-B. blaren. De bramenstruiken staan berooid: waar ze gebruikt voor waren? men drinkt on rookt, men pruimt er van en draait ze tot sigaren. Daar heb je aardbei cn frnmboos daar je kersenblaren je dient ze als moderne mensch wel degelijk tc bewaren Wie zie je immers voor het raam? wat liggen daar voor waren? Ersatz! Ersatz! en surrogaat van doppen en van blaren. Maar nu hebt u zeker wel genoeg van tie blaren. Ik zou in dit genre door kun nen gaan, maar ik stap over op het vleesch. Sapristi! daar moet je dc slagers eens zien opvliegen om niet te spreken van de vegetariërs, die voelen dat wc ge degradeerd zijn sinds dien. Ze hebben wellicht gelijk. Alaar ik ben journalist en zie objectief.... tenminste dat meen ik. Ik zul u vertellen wat werkelijk waar is geweest. In Olst en Wij he. tweo plaatsen aan de IJsel, staan vleeschfabrieken. Nu werden iu den jarc 1917 daar beenderen verkocht. Stel u vpor, beenderen. Wc draaien ons om, ju kwalijk worden we nu! Alzoo niet onze voorvaderen, nl/.oo ook wij niet voor 8 jaren geleden, want heel wat dames uit de groote plaatsen als Arnhem, Deventer, Zutphen en Zwolle trokken er op uil of lieten hun dienstmeis je beenderen koopen in Olsl of Wij he om deze uit te kooken. En het is waar, of u lacht of niet, het is waar. Men zal zich dit daai best herinneren. Deze opkoop heb ik zelf destijds meegemaakt en ik heb er toen een liedje van gedraaid, als volgt: Het zijn dan tegenwoordig toch frappant benarde tijen, Er komt geen stukje vleesch meer iu 't is droef, 't is om tc schreien. Geen bief, geen vet. geen ham, geen rib. geen lapje van koe's dijen, t Menu is worst plus eenheidsworst of v(isch of spiegeleien. Geen murgpijp en geen cotelct, geen spek of varkens-zijen noch fricandeau, noch ossetong noch oesters of pasteien. Alaar kijk: Mevrouw leest in de krant en roept haar man terzije: en zegt „als dat eens waar was schat! en hij „dat mag ik lijen" „Koop lieden botten op te Olst" cn ginds staat „Koop z'in Wijhe". Noubotten? cn in dezen tijd! dat zijn me lekkernijen! Ze schelt de meid, ze laat wat geld door haar twee vingers g lij en, en aanstonds zit Alien op den trein voor hotten.... richting Wijhe. Alaar kijk! er zijn er nog vóel meer in 't boemelt je naar Wijhe, uit Arnhem, Deventerlet op! dat wordt nog bakkeleien! De morgentreintjes zijn gevuld, van alle kanten rijen, de beenbeluste speculanten gaan naar Olst en Wijhe. En dan? daar staan ze, urenlang, daar staan ze op de keien. Queu in het beenderbarend Olst. queu in het bonkig Wijhe. Twee vochten als dc honden doen om zulke lekkernijen, Een derde loopt er dan mee weg Da's sneu, da's orn te schreien. En wagens komen, trekken weg en zakken met partijen. Ze vliegen, vliegen weg uit Olst ze vliegen weg uit Wijhe, het lijkthet lijkt, warempel wel in deze schrale tijen.... Op vroeger, toen men ratten kloof bij het beleg van Leien. Tot slot van deze droevige memoranda, wil ik nog een keuze doen uit de liedjes van de lichtmtöère. Het w as in die dagen een verschrikking, gas en electricitcit werden sterk gerant soeneerd, het ging er mee als met de broodkaarten, we werden per dag bedeeld inct een portie. Ik schreef toen een klaag lied van de vrouw die bakt, en wil tot slot deze passage aanhalen. Ligt er pas wat in de pan in een bolerkluit, half gebraden en nog rauw, floep! de pit is uit. 't Geeft je niets of dat je raast gebeuren zal. Het is in elk geval'n pracht- punt en uit een schoonheidsoogpunt zal <le Brink er wel op vooruit gaan, al gaut het ten koste van droevige omstandig heden. Yaandclfonds. Zondag 14 September a.s. zal een kunst- en ontspaningsavond worden gege ven, ten bate van het Yaandclfonds 'der R. K Fabrieksarbeidersbond „St. Wtl'.e- brordus", af deeling Laren. De voorstelling heeft paats ,in d.j grccte zaal der R. K. Wcrklicdenvereeniging „St. Joseph", Eemnesserweg allner om half acht. Men heeft de opening der zaal op 7 uur gesteld O.a. zal optreden de beken de Hollandsche humorist Afax v. Laarho ven, dou Afax cn Ilarry, terwijl het Buss, vocaal ensemble onder dirigentschap van den heer Anton van der Voort zijn wel willende medewerking zal verlcenen. Naar beoordeeling van het programma, belooft dit voor de vereerd ging een zeer aardige avond tc worden, die meteen de rij van de sc i zoe n voor stollingen opent. Dc houtdiefstal. binnesmonds of luid: Punctueel gaat 't licht er iu punctueel er uit. En d|o man? hij weet het niet wat of dat beduidt, als én vleesch én moeder wil, maar de vlam 't verbruidt. Floep, zoo gaat het heel den dag met je vuur en licht. Als ie nauwelijks open is is de kraan weer dicht. En hij al deze mat?riecle misère, die we b na vergeten zijn, kwam nog dat we ook geestelijk werden belemmerd. Want midden in je werk vertikte, de pit het en je moest naar bed of je wilde of niet. On af moet je studie daar blijven liggen, civ je brief open en nog nat. Afschuwelijk wareu de verwensch.ingen, laat ik dan hiermee voorgoed eindigen en laat dit ge noeg zijn. de rampspoed is voorbij en we hebben allen de herinnering over en die is immers altijil prettig en zacht: Dikwijls als ik 's avonds laat droef mijn hoeken sluit wil ik nog een heelebool maar m'n licht is uit. 't Grootste denkbeeld dat er vaak in miju bol ontspruit gaat te gronde, gaat te njet want de pit is liif. Wachten moet je zonder klacht zonder één geluid, wachten tot het lichter is en de oorlog uit, En m'n dichtervuur kwijnt ook 'k zal maar tot besluit gauw nog wat vertellen van.... floep! m'n licht is uit. CASTOR.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1