Bezoekt den Uitzichttoren van het Paviljoen Larenberg. VoogdenerJ Eemnes Pracht Panorama over het geheele Gooi. No. 72 DINSDAG 26 AUGUSTUS 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FÉttrOIEfï-QOUR! T ifF^ati Ti I ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels tl.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Letter Q. Ik zeg letter Q maar het gaat. over een andere letter, dat komt er niet op aan. Letter Q heeft mij op het idee gebracht om dit stukje te schrijven. Letter Q is de letter waarmee de brieven moeten wor den gemerkt op een advertentie in een onzer laatste nummers. Letter Q kan ik niet vergeten, ze heeft me gekweld en getreiterd, ze hoéft me doen opvliegen van mijn bureaustoel als de post kwam en er rammelden brieven in het busje. Acht, negen brieven! Letter Q» Q. Q, Q ete, negen Q's in één postbe stelling, verder een Telegraut en een no ta. Wanneer men een brief verwacht, die interessant moet zijn en waarvan veel af hangt en men wordt 5 4 6 malen geplaagd met circa 32 letters Q, ik verzeker u lezer, dat u dan een advertentie vcrwenscht Ik sta thans geheel in het teeken van letter Q. De avondpost kwam zoo pas in mijn duister busje getuimeld. Daar ik reeds 32 letters Q aan brieven op mijn tafel had liggen, verwachtte ik niets meer, al leen de interessanto brief. Ik schoof het gordijntje terzijde en greep. Thans voor de variatie waren er zes brieven met let ter Q in de bus. Drie groote met een vlot te hand, één met een vrecseljjk pootje en aldus geadresseerd: „aan den heer letter Q, geadresseerd aan de Blaricuramcr krant" met blauwe inkt geschreven on de rest.... enfin, wat kan mij eigenlijk ge zegd die letter Q schelen. Het is een raar gezicht. Het is of ik jarg ben, die stapel brieven aan het zelfde adres. Laatst be weerde er een dat onze krant niet gele zen werd. Moet die meneer nu eens ko men neuzen, ik zal hem met twee en der tig letters Q overtuigen en hem al deze Q's laten posten één voor één. Vanmid dag zat ik te werken temidden bloemen, papieren en letters Q. Er werd gebeld, net was een dame. Even later kwam ons dienstmeisje vragen of letter Q hier moest wezen? „Lu maar binnen komen" zei ik, zonder er bij te denken. Of zc hier wezen moest.letter Q? en of ik er wel wat van af wist, of ze kans had met deze brief. Ik zei dat ze zeker kans ha|d, of ze de brief maar neer wilde leggen. Daarna af. Ev«m daarna kwam mijn zoontje u?u den tuin. „.Tongetje", had iemand gezegd, „jongetje, is u pa de krant?" „Ja" zei m'n jongetje, die al gewend is helaas om pa of liever gezegd vader en krant als één ding to beschouwen. „Ja, ik zal do brief wel brengen hoor." Even later rol- do lettor Q op m'n tafel. Mijn vrouw bracht mij zoo pas een kop thee letter Q. die had ze geind bij de achterdeur Wio van de lezers zendt mij met Sint Nicolaas letter Q in banket. Dat zou tenminste één vergoeding zijn. Nu, Jlét is al 12 uur en ik verwacht nu ni>ets meer. Gelukkig komt er 'n Zondag, maar letter Q ontziet niets, daarvan ben ik overtuigd. Het is ook een advertentie.... nou ja, waarom zal ik nu eigenlijk ver tellen welke advertentie het was. Leest u de kranten maar en denk er maar eens over na welke annonce dat. kon zijn. Er is in do worold eon groot verschil tus schen geven en ontvangen, dat weet ik nu.... door letter Q. B. Concert Larensche Harmonie. Onzo muzickvereeniging De Laren- ucho Harmonie zal op 1 Sept. een concert geven op do Brink. Tiet programma zul len wij Vrijdag publiceeven. De Zwarte Lijst. Een onzer inwoners, de heer J. J. T., lid van de boruehte zwarte lijst, werd Zondagavond bekeurd omdut hij in verre gaande staat van dronkenschap verkeer de. Bedoeld persoon had deze drank be trokken bij een der caféhouders te Blari- emu. Op zoo'n manier werkt de bepaling betroffonde drankverkoop in onze ge meente aan zekere personen wanneer in do omgrenzende gemeenten toch alcohol aan hen kan worden geschonken. Het zou zeker aanbeveling verdienen als men voor deze zwakkelingen ook de bepaling hand haafde in de omgeving. De heer T. was in een zoodanige toestand dat hij bijna piot loopen kon. Een onzer agenten bracht hem naar hot politiebureau waar hij bekeurd word. Aldaar werd hij onder protest in de oei gezet om ziju roes uit te slapen. De verbalisant vond dozen maat regel te erg en merkte op dat hij in al' zjjn dienstjaren nog nimmer in de pro voost had zitten brommen! Niettegen staande dit feit werd hem een rustplaats in het gemeentehuis verschaft. Bekeurd. Eergisteren werd een zekere H. C. V. bekeurd omdat hij niet zijn auto links de bocht nam bij het kruispunt Stationsstr. en Naardyrstraat. Een strop. Het gebeurt herhaaldelijk dat iemand het nog waagt om zonder licht te rijden al is het 's avonds ook ver over tijd. Zulk een overtreding wordt ook wel door de vingers gezien en we maken ons er allen wel eens aan schuldig. Soms kan deze overtreding echter eigenaardige afmetin gen aannemen. Een onzer ingezetenen had Zaterdagavond het ongeluk om op de Lingerskampweg in volle vaart een onzer agenten van de sokken te rijden. Het is dezer dagen met die regenluchten al vrij vroeg zeer donker. Zoodoende zag de heer •T. B. die de bewuste daad of liever ge zegd onbewuste euveldaad verrichtte, niets en waagde het maar en gaf zich blinde lings aan het lot over, dat hem tot een klein finantiëel noodlot werd, want hij werd natuurlijk bekeurd. Dat is ook den duivel verzoeken. Bedelarij. In ons laatste nummer hebben wij melding gemaakt van het feit, dat hier herhaaldelijk in ons dorp wordt gebedeld zonder vergunning, d.w.z. men vraagt ver gunning om te verkoopen en het komt meestal op bedelen neer. Terzake venten zonder vergunning werd Zaterdag nog bekeurd een zekere P. R., die een foutief adres opgaf en ook niet wist waar hij woonde. Gisterenmorgen probeerde zijn broer N. B. het ook eens zonder vergunning en werd ook betrapt. Hij maakte het nog mooier, zei de dat hij niet wist dat hij 'n vergunning moest aanvragen en dat zijn broer er niets van verteld had dat hij bekeurd was en dat hij slechts zeventien was, terwijl de jongen er uitzag als twin tig. Ook vertelde hij dat hij Piet heette, terwjjl zijn broer ook al dien naam droeg. Men vond het lictor nu eens naar Hilver sum te gaan om te onderzoeken waar de wagen staat gestationneerd. De jongen werd zoolang op ons bureau in de cel g-^- zet ter afwachting van de dingen die ko men zullen. Militaire Oefeningen. liet 5e, 16e en 21e Regiment Infan terie uit Amersfoort hield in de 2e helft dezer week gecombineerde oefeningen na bij Laren: het nachtverblijf werd in het Kamp van Laren betrokken; pl.m. 1100 man nam aan de manoeuvre deel. Gastvrijheid iu Laren. Een plaatsgenoot maakt ons opmerk zaam op onderstaand stukje in. „Reizen en trekken" onder bovenstaand 'hoofd op genomen: In de Telegraaf lezen wij onder „Inge zonden": Toen ik mij voor eenige dagen in Laren bevond begaf ik mij over het rijwielpad van het „Zevenend" naar de „Witte Ber gen" en rustte in liet dennenbosch voor de „Witte Bergen" uit. Tot mijn verwon dering werd ik door een veldwachter be keurd, omdat ik mij in het gcmecntobosch bevond, hetwelk volgens artikel zooveel van de Larensche Gemeenteverordening niet dan met daartoe strekkende vergun ning mag worden betreden. Een waav schuwingsbord bevindt zicli echter bij ge noemd fietspad niet, zoodat men dus (ten zij men zich van tc voren van de Laren sche politieverordeningen op de hoogte heeft gesteld) zonder het te weten eene bekeuring op den hals haalt. Ik was dan ook niet de cenige! De veldwachter wees mij erop, dat door transigeeren rechtsver volging kon worden voorkomen. Hier mede blijkt echter een bedrag van f 3. gemoeid tc zijn. Men behoeft zich hierbij echter niet neer to leggen, en kan de zaak laten voorkomen. Men hoede zich er evenwel voor eveneens onvrijwillig contribuant tot de Larensche gemeente kas te worden! E. G POELMAN. Amsterdam, Ceintuurbaan 173. De Naarderweg, de militairen, de lichten. Onze inwoners zullen dezer dagen 's avonds wel meermalen zijn opgeschrikt door het plotseling donderen van kanon nen. Drie, vier schoten achter elkaar rol den als onweerslagen over de stilte van de heide en over ons halve dorp heen en we zouden ons haast verbeelden dat we in oorlogstoestand waren. Er wordt gemanoe- vreerd rondom ons dorp en clo sporen de zer mancuvres zijn ook niet weggebleven. Jammer is het zeker dat de zware trac tors der militairen hotsebonkende en don derende de pas aangelegde bestrating al daar zoo deerlijk hebben gehavend. Inder daad is men bezig van dezen weg een prachtigen verkeersweg te maken.... bij dag dan altijd, want het is toch zeker niet de bedoeling om de middciceuwsche duisternis hier tc handhaven. Het lijkt ons tenminste een ding van l«?lang, dat men voor den komenden winter, met al zijn gebruikelijk-ÏIollandscho pikdonkere stormnachten, een behoorlijke verlichting aanbrengt. Onze postdirecteur, de heer Kakebeen, vraagt ontslag. Tot ons leedwezen, en wij vermoeden tot leedwezen van zeer velen onzer ge meentenuren, heeft onze postdirecteur, de heer Kakebeen, tegen 30 Sept. e.k. ontslag gevraagd als zoodanig. De ongewone toe standen voor den ambtenaar, de financiëele achteruitgang, en de zekerheid van thans nog handhaving van de oude pensioen wet, met nog eenige factoren meer, waar op wij later terug zullen komen, krachten den heer Kakebeen helaas tot dit besluit. Wij verliezen in den heer Kakebeen als postdirecteur ongetwijfeld veel. Voor de belangen van den postdienst en hot post kantoor niet alleen, maar ook voor dat in het algemeen der ambtenaren kwam hij steeds krachtig en getrouw op. Ver schillende opposities die gevoerd zijn door den heer Kakebeen, in het belang van zijn kantoor, dus ook indirect; in het belang onzer gemeente, zullen vele Blari- cummers 'hebben gevolgd en zeer hebben gewaardeerd. Het doet ons echter genoe gen tc vernemen dat de heer K. in onze gemeente zal blijven wonen. Kippcndiefstal. Verleden week zijn bij D. R. aau den La ardor weg 2 kippen verdwenen. Hiervan is bij den Rijksveldwachter aan gifte gedaan. Bekeurd. E. W. v. G. en G. v. d. M beiden alhier, zijn bekeurd wegens rijden zonder licht. Rijwielplaatjes. Donderdag is de laatste dag, dat men zonder rijwielplaatje kan rijden; men wordt daarna zonder pardon bekeurd. Gomeentecoiiccrt. In ons nummer van 19 dezer deelden wij mede, dat een gemeente-concert ge geven zou worden op Maandag 25 Augus tus, thans is die datum gewijzigd in Dins dag 2 September. Het concert zal plaats hebben in de l^gr/kstraat Voor het progT|(iinma zie men ons nummer van Vrijdag a.s. Veetentoonstelling der Gooischc landbouw- Sportvereeniging. (Vervolg) De heer G. van 't Klooster Hzu. te Eemnes-Buiten behaalde in de afd. Koe kalven goh. in 1924 een bcstuursprijs en voorts voor het beste tweetal vaarskalve ren uit Eemnes een speciale prijs van f 10. De 1ste prijs en speciale prijs voor het beste stierkalf uit Naardcn werd toe gekend aan A. de Rijk uit Kaarden. Pinkstiereu: lc pr. wed. J. van 't Kloos ter te Eemnes-Buiten; 2e pr. L. Borsen, Bussum. Bestuursprijzen aan E. van Wijk en J. W. de Gooijcr te Kaarden, W. Eek Czn., Eemnes-Buiten, W. Stalenhoef, Eemnes. In de afdeeling Runderen van leden van Stad en Lande van Gooiland waren de bekroningen als volgt: Melkvaarzen met hoogstens 2 breed© tan den: le pr. Gebr. Brouwer, Hilversum. Melkkoeien niet afgewisseld: 2e pr. S. Splint, Kaarden. Melkkoeien afgewisseld: le pr. T. van der Heijden, Hilversum; 2e pr. Anth. Vos G Jzn. te Huizen. Drachtig vee (kennelijk drachtig). Vaarzen, met 2 breede tanden: le pr. Anth. Vos Gzn. Huizen; 2e pr H. Doorn, Huizen. Koeien, niet afgewisseld: le pr. E. Ver ver, Bussum; 2e pr. J. C. Nieuwen hu ij zen, Hilversum. Koeien, afgewisseld: lc pr. J. Bon, Bus surn; 2e pr. C. van der Veen, Blarieum. Jong Vee. Pinken, geb. in 1923; le pr. C. Nieu- wenhuijzen, Hilversum; 2e en 3e pr. W. de Gooijer, Kaarden. Koe-kalv., geb in 1924: le pr. G. Rebel G.Jzn., Huizen; 2e pr. L. Raven, Blarieum. Koe-kalveren, bij 2-tallen, geboren in 1924: 1e pr. L. Raven, Blarieum. Stieren (pink), geboren in 1923: le pr. en twee speciale prijzen, een verg. zilv. med. voor den besten pinkstier en f 10 voor den besten stier gedurende den zomer van 1924 ter dekking staande op een der meen ten van Stad en Lande van Gooiland aan L. Borsen: 2c pr. f 15 aan ,T. de Gooijer. Kaarden. In de afdeeling Veulens, VA jaar. ver kreeg G. de Jong Szn. te Blarieum le en 2e pr., benevens de speciale prijs van f 10 voor het beste 1)4-ja rig paard, alsook de speciale prijs een zilveren medaille voor het beste 1)4-ju rig paard uit Blarieum, In de rubriek oudere paarden verkreeg K. Kool te Laren den specialen prijs van f 10 voor het beste oudere paard uit La ren met zijn 4-jarige zwarte ruin met 4 witte voeten. De speciale prijs van f 10 voor de best? merrie uit Blarieum aan J. en L. Vos ÏTzn. Speciale prijs, eon zilveren medaille, voor het beste paard uit Kaarden aan E. van Eijk. Niouw-Valkeveen te Kaarden, met een vos-ruin, 4 jaar. Rubriek bokken (oudere) een 2e prijs aan de Geitcnfokvereeniging „Eemnes", Eem nes; Bokken (lammeren) eenzellden prijs nan A. Ivcijer te Kaarden. Melkgeiten (ingeschreven) le pr. A. A. Ruizcndaal le speciale prijs f7.50, voor de beste ingeschreven melkgeiten. B. Blom Tzn., Eemnes 2e id. W. de Jager, Bussum. Bestuursprijzen: D. E. Achterberg, Kaar den; J. A. Wcber, Hilversum. Eervolle vermelding Chr. de Rijk, Kaarden. Melkgeiten, geboren in 1922: 2e pr. D. B. Wat tez Jr., Kaarden; 3e pr. L. Post, Eemnes; voor geboren in 1923: le pr. W. de Jager, Bussum; 3e pr. G. Ernst, Bus sum. Bestuursprijs: J. Jansen, Kaarden. Eervolle vermelding4: J. Beuker, Kaarden. Overloopers: 2e pr. L. Blom Tzn., Eem nes. Eervollé vermelding: J. Beuker, Kaar den. Lammeren: 2e pr. J. van den Brink, Kaarden. Eervolle vermeldingen: R. Bak ker, Kaarden; T Roodhart, Eemnes. Geiten (onverschillig ras of kleur, ul of niet gehoornd): le pr. T. Roodhart Eem nes; 2e pr. Koerman. Kaarden. Eervolle vermeldingen: II. Veenendaal, Kaarden; mejuffrouw Anna Tjebbes, Huizen. Voor de boste collecties werden o.a. prij zen toegekend aan F. W. G. Lincli, Kaar den, een verguld zilveren medaille, aan geboden door het Gemeentebestuur voor de beste collectie rundvee uit Kaarden. J. Krijnen, Bussum, groote verguld zilve ren medaille, aangeboden door het Ge meentebestuur voor de beste collectie fokvee uit Bussuni. E. van Eijk. Kaarden, zilveren medaille, aangeboden door den burgemeester voor de beste collectie fok- kalveren (minstens 4) uit Kaarden. Anth. Vos G. Jzn., Huizen, verguld bronzen me daille, aangeboden door den burgemeester voer dc beste collect1© fokvee uit Huizen. T. W. G. Lincli, Kaarden, een zilveren medaille voor het grootst aahfal ingezon den koeien uit Kaarden. C. v. Koppel, Bussum, idem voor uit Bussuni. L. Raven, Blarieum, verguld zilveren medaille, aan geboden door het gemeentebestuur voor de beste collectie fokvee uit Blarieum. Ringrijdcn op bet P romer «plein. Een buitengewoon talrijke menigte was saamgestroomd om deze ringrijderij te aanschouwen. Onder de vroolijke to nen van de muzickvereeniging D.O.B. be traden 35 deelnemers het strijdperk. Ka een harden strijd bleven er een achttal over om te kampen om do prijzen. Veel gaven dezen elkaar niet toe, steeds werd raak gestoken. Eindelijk bleven oen vier tal aan die in de prijzen vielen maar nog om de volgorde moesten kampen. De 3e en 4e prijswinnaars vielen spoe dig af. zoodat alleen nog om den len en 2den prijs moest worden gereden. Dit was niet gemakkelijk, daar zij elkander m kunde van het ringsteken niets toegaven, steeds behaalden zij evenveel punten. Ten slotte werd besloten om links te laten steken. Dit bracht spoedig de beslissing. Ku gingen de prijswinnaars met de mu ziek voorop een rondgang door de vesting doen, waarna in 't Cafe de Beurs de prij zen werden uitgereikt en wel: le prijs J. Pieterse en mejuffr. Kersbergen van Kaarden; 2e prijs H. Bruine en echtgen. van Muiderberg; 3e prijs G. de Bens en echtgenoote, idem; 4e prijs IJ. Vogel en Mejuffr. K. Link, Kaarden. Ook de prijzen voor het ringsteken op 't losse paard in 't Bosch van Bredius werden uitgereikt en wel: le prijs Stalen hoef van Eemnes; 2e prijs H. Raven van Blarieum; 3e prijs W. de Graaf Lz., id.; 4e prijs J. Pieterse, Kaarden. Kog geruimen tijd bleef men in de Beurs in vroolijke stemming bijeen. Viering Koninginnedag. Op Dinsdagavond heeft op initiatief van de Chr. Oranjevcrccniging, in de raadzaal van het gemeentehuis, een vergadering plaats gevonden van het Oranje-Comité, waarbij verschillende vooraanstaande per sonen waren uitgenoodigd. De heer van Raayen opende als voorzitter de vergade ring en betreurde de geringe opkomst, waar de vaeantietijd wel mede schuld aan zal hebben. Spreker sprak de hoop uit, dat de besprekingen vruchtbaar mochten zijn. Vroeger deed de voreeniging „Volksver maak" het hare om de verjaardag van H. M. feestelijk te herdenken nu dit jaar daartoe geen plannen bestonden heeft de Chr. Oranjevereeniging gemeend, dat een koninginne verjaardag zonder feest in Kaarden een contradictie zou zijn, zooals nog nooit is voorgekomen weshalve zij besloot, ondanks de korte tijd van voor bereiding, toch pogingen aan te wenden, om te komen tot een waardige feestelijke herdenking. Deze feestelijke herdenking zi;il plaat-s hebben op 1 September a.s. Heft feest zal geheel liet karakter dragen van een kinderfeest. Het programma dat werd samengesteld, zal er ongeveer als volgt uitzien: 8 uur klokluiden; 8.15 een puar muzieknummers door de Muziekvereeni- ging D. O. B. bij het stadhuis; 9 uur een optocht van schoolkinderen, met vlaggen en met oranje versierd, het zingen van va- derlandsche liederen en aanbieden van versnaperingen aan de kinderen. 1012 uur Wijdings-samenkomst in de groote kerk, waar verschillende sprekers korte toespraken zullen houden terwijl het go* heel zal worden opgeluisterd door orgel muziek en zang; 25 uur Gymnastiek en standen, wedstrijden en kinderspelen (om prijzen) en bij voldoende deelname ook met versierde fietsen, hoerensjeesjes enz. (eveneens om prijzen) van 7.309.30. Rondgang met lampions, Muziek en Zang op 't Promersplein, zoo mogelijk een paar tableaux en een Nationale filmvertooning. Verschillende heeren verklaarden zich bereid ziting te nemen in voorbereidings commissies en oni leiding aan oen en an der te geven. Zij die willen deelnemen aan den optocht, den wedstrijd, kinderspe len, gymnastiek enz., kunnen zich, liefst zoo spoedig mogelijk, opgeven bij de H.II. T. Spoelstra, J. W. Jagers, F. L. A. Schu bert, J. Visser en B. T. Deenink. Een voorloopigc bogrooting werd opge maakt, maar om feest te vieren is niet al leen gcode wil en deelname, maar boven al geld noodig. Daartoe zullen een auntal jongedames met inteekenlijsten voorzien huis aan huis in de gemeente rondgaan. We bevelen deze lijsten ten zeerste aan en hopen dat een ieder naar vermogen zal willen bijdragen om dit feest op waardi ge wijze te doen slagen. Koninginnc-ver- jaardag en dan geen feest in Kaarden, zooiets is tcch immers ondenkbaar, niet waar? Inwisseling Tsjechische Kronen. Kaar het Secretariaat der Tsjechi sche legatie ons mededeelt, zal op 31 Augustus 1924 de termijn eindigen dat toegestaan was voor liet inwisselen van de Staatsbiljetten groot 500 Tsjechische Kronen eerste uitgave (rood), die do da tum van uitgifte dragen van 19 April '19. Tot op voorgenoemde datum is het inwis selen van deze biljetten opgedragen aan het „Office bancaire" van het Ministerie van FinancTëu te Praag. Benoeming. Aan de Chr. M. O. inrichting te Hil versum is benoemd tot leeraar in de gym nastiek de beer H. J. Jonker, aldaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1