intern PIT. NOORDMAN s KLEEDING Bezoekt den Uitzichttoren J. WILLARD BRINK 413 TELEFOON 229 LAREN (N.-H.) van het Paviljoen Larenberg. VoogdenerJ Eemnes SPORT- EN^M ODE-ARTIKELEN Speciale afdeeling 1ste klasse Kleeding naar Maat Pracht Panorama over het geheele Gooi. Een ETS van BLAR1CUM De Blaric. Boek- en Kunsthandel MERKELBACH Victoria-Water VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrqdags ■fuC FLr\ r Si. ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie s ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad fl.35; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct De GEMEENTE-SECRETARIE is alle werkdagen geopend van 9.3012.30. De DIJKGRAAF, de heer A. J. Looxma, van Weideren Baron Rengers, is alle Dins dagen ten Gemeentehuize te spreken voor Ingelandon van 191"2 uur v.m. Het kantoor van den GEMEENTE-ONT VANGER is geopend des Maandags 24 en 78, Woensdag 24, behalve wan neer deze dagen met Chr. Feestdagen sa menvallen. Koninginnedag Vereeniging voor Vreem delingenverkeer. De vereeniging voor Vreemdelingenver keer blijkt toch wel rellen van bestaan te hebben. Want van haar is toch maar weer het initiatief uitgegaan om alhier Ko ninginnedag te houden. Maandag j.l. werd in het hotel Ham- dor ff een vergadering gehouden onder voorzitterschap van den lieer Chr. J. Peters, waarn. voorzitter van V.V.V. In deze vergadering waren vertegenwoordigd: R. K. Middenstand vereen. St. Nicolaas; R. K. Werkl. vereen. Sint Joseph; Laren- sche Boerenbond; de» Larensche afd. van den Ned. Aannemersbond; de muziekver. „Larcnsche Harmonie" en „Sint Vitus" do tooneelvereen. „Scorpio" en de Gymnast, vereeniging Vlugheid en Kracht. Do heer Peters zette uiteen, nadat hij de aanwezigen welkom had geheeten en dank bad gebracht voor lain opkomst, dat men voornemens was eenige concerten te geven op de Brink en een fakkeloptocht met lichtstoet te houden. Dit alles moest echter gepaard gaan met zoo weinig mo gelijk onkosten. Spr. wildé deze punten gaarne in debat brengen. De vertegenwoordiger van „Scorpio" drong er op aan, om dit feest het karak ter te geven van een kinderfeest, welk voorstel ondersteund werd door den lieer Mesman en den heer Ds. Hugo Nolthenius. Besloten werd na eenige discussie om dit voortel aan te nemen, terwijl tevens een commissie benoemd werd van een 14- tal meisjes, verdeeld in zeven groepen van twee, die de burgers hier zouden bezoe ken om bijdragen los te krijgen. l>e com missie werd Dinsdagavond j.l. op het ge meentehuis voorzien van instructies door de heoren Peters en ten Kroode. Een in- teekeulijst werd de meisjes ter hand ge steld. Een commissie van voorbereiding werd in de zelfde verg. nog samengesteld uit de heeren v. d. Breemen, Mesman, Kieft, Tuiing en v. d. Zwct, welke commissie Dinsdagavond j.l. weer bijeenkwam Er werd op dezo vergadering een voorloopig programma vastgesteld voor het tc hou den feest. Ook kwam ter sprake het plan om de Wilhelminaboom alhier 's avonds met. electrische lampjes te verlichten. De laatste vergadering zal Vrijdagavond ge houden worden, ter regeling van eenige bijzonderheden. Het bestuur van Vreemdelingenverkeer hoopt dat de burgers niet alleen door gel delijke bijdragen, maar ook dat de excursis- sies en speciaal de winkeliers zullon steu nen door het geven van kleine cadeaux en aardigheidjes voor de kinderen, hetzij in speelgoed of in lekkernijen. Het program van dezo feestviering is al9 volgt: 's Voormiddags 9 uur: Vliegerwedstrijd voor kinderen op het korfbalterrein nabij den Hilversumscheweg. Prijzen voor den mooisten, den groot sten, den eigenaardigsten en den mooia» staanden vlieger. (Alle vliegers moeten opgaan!) Verloting onder de deelnemende kinde ren van een grooten vlieger, aangeboden door de Wedstrijdcommissic. 's Namiddags 1.30 uur: Rondgang van versierde (kinder-) voertuigen, fietsen, sportkarren e. d. Toekenning van diverse prijzen voor de mooiste en de origineelste versiering. (Opstelling om 1 uur op het kermister rein.) 's Namiddags 3 4iur: Kinderspelen op het kermisterrein. Balwerpen voor meisjes van G9 jaar, Blokjesrapen voor meisjes van 912 jaar, Vaardigheidsloop voor meisjes van 1214 jaar, Blokjesrapen voor jongens van G8 jaar, Boegsprietloopen voor jongens van 810 jaar, Hardloopen met hindernissen voor jongens van 1012 jaar, Paalklim- men voor jongens van 1214 jaar. Uitreiking van prijzen en versnaperin gen. De deelneming is geheel kosteloos. Ter opluistering kunnen aan den be doelden rondgang ook wagens van ver- eenigingen, reclamewagens e.d. deelnemen. 's Namiddags ,4,30 uur: Oplating van plm. 200 postduiven op het kermisterrein door leden der Postduivenvereniging „De Reisduif" alhier. 's Avonds 7.30 uur: Concert op den Brink, te geven door de beide plaatselijke muziekgezelschappen. 's Avonds 10 uur: Fakkeloptocht met muziek, waaraan deelgenomen wordt door plaatselijke verenigingen en particuliere clubs met transparanten, verlichte wagens, enz. Elkeen wordt verzocht met een branden de lampion aan dezen optocht deel te nemen. (Opstelling te kwart voor tien op het kermisterrein). Route van den fakkeloptocht: Kermisterrein, Zijtak, St. Jansbrug, St. Jansstraat, Nieuweweg, Hilversumscheweg, Stationsstraat, Om den Brink, Naarder- straat, Oosterend, Oud-Blarieummerwog, Veldweg, Torenlaan, Pijlsteeg, Eemnesser- weg, Barbicrstecg, Kermisterrein. Verder verzoekt het bestuur ons nog om door ons blad de ouders aan tc sporen, om vooral dc sportkarren en andere kin dervoertuigen versierd te laten aantreden. De tijd van voorbereiding is helaas zeer kort geweest, maar er is in enkele dagen- nog veel te doen. Men 'hoopt ook dat vele inwoners hun beste krachten zullen geven om do op tocht tot iets zoor moois op te voeren. Versierde wagens doen in oen stoot altijd bijzonder goed en verscheidene boeren hebben reeds meermalen bewezen dat ze do kunst van versieren goed verstaan. De bazaar der Ger. gemeente. Dinsdagavond j.l. om 8 uur werd de bazaar van de Gereformeerde gemeentele den, welke bazaar wordt gehouden in het gebouwtje iu de Pijlsteeg, waar vroeger de school was gevestigd, onder groote be langstelling van het publiek geopend. De dames die zich voor deze bazaar heb? ben beijverd, hebben eer ingelogd mei hun werk. Het zaaltje zag er allcrkeu-, rigst eu vriendelijk uit. Het bleek te klein te zijn om de belangstellenden en nieuwsgierigen te herbergen, vooral daar natuurlijk veel plaats was ingeruimd voor de verschillende ctulagetafels. Het linkef kamertje was ingericht tot een kleine ver- verschiugssalon. Men kon daar thee, ta bak. sigaren en chocolade krijgen, als-f mede ook andere dingetjes die een bazaar vroolijk en gezellig maken. De zaal, de groote zaal dan, was ver sierd met vlaggetjes en plaatwerken. In écu der hoeken stond eon dennenboompje met sinaasappeltjes. Verder een piano, 'u sjoelbak. Maar laten wij de hoofdzaak eerst noemen. Midden in deze ruimte was de hoofdtafol geplaatst waarop vele hand1- werken, kleedjes, borduurwerk, boeken? leggers, geschilderd of geborduurd, enfin allerlei handwerk was geëtalleerd op een smaakvolle wijze. Het hoeft geen betoog, met welk een zorgvuldigheid en liefde dè verschillende dames dezo aardige en vunk zeer fraaie en artistieke handwerken had den vervaardigd. Er werd dan ook veel belangstelling getoond aan dezen tafel. Aan de wanden stonden verschillende tafels met kleine bazaaraardigheden, nor titiebockjes, vergulde potlooden, postpapier en plaatwerken. Eenige schilderijen van Erike en eenige etsen van Toon de Jong brachten een artistieke mot. in het geheel. Overal de sprekende texten, de kalenders en de spreuken aan den wan, geflankeerd of vereenigxl met plaatwerken en ingelijst- te reproducties. Dicht bij de ingang stond een tafel, waarop klein artistiek aarde werk lagi en een keur van Christelijke lectuur, proza, poë9ie en stichtelijke essays. Het zou te ver voeren om alles to noe men, maar laten wc volstaan met te zeg den dat dezo bazaar met buitengewoon furor is aangepakt en begonnen. Laten wij hopen voor het comité dat het werk vruchten zal dragen, waar wij niet aan twijfelen, gezien de groote belangstelling op dien eersten avond reeds. Ds. Sillevis-Smit opende de bijeenkomst door te laten zingen psalm 13G het eerste en laatste vers, welk gezang werd inge leid en begeleid door pianospel. Daarna vereenigden allen zich in gebed, waarin ils. Sillevis-Smit zijn gemeenteleden voor ging. Hierna sprak deze een korte rede uit. Spr. verheugde zich zeer dat het hem vergund, was deze bijeenkomst te openen en hij bracht al direct een woord van, dank over aan het dames-comité dat deze bazaar mogelijk luid gemaakt en zooveel tijd belangeloos had beschikbaar gesteld, voor dit mooie doel, aan den dienst van den Ifeer. Voorts dankte spreker het werk; van dc Amstcrdamsche dameskrans, waar van eenige leclen aanwezig waren, voor hun werk voor dit doel en vervolgens al len die medegewerkt hadden om door gif ten hetzij van particulieren of gemeente leden, dezo bazaar te doen slagen. Saamvattcnd alles wat spr. aan dank verschuldigd was, bracht hij den dank over aan God, die allen had saamgebracht in vereenigden arbeidszin. God, van wien den eindzegen te verwachten viel. Toen spr. het zag, wat hier bij elkaar was gekomen in zoo'n korten tijd, had liij een gevoel van groote bewondering en verbazing. Dit werk getuigde hem van groote liefde en vakkennis, maar ook van een groote eensgezindheid en trouw. Waai' echter stille overgave en goede trouw sa mengaan voor een doel, daar dwingt zo altyd bewondering af en daar levert zo vruchten en komt iets schoons tot stand. Het is jammer, ging spr. voort, nu deze bazaar to gaan plunderen, maar het is nu eenmaal noodig. Nu reeds zullen ut' nieuwsgierige oogen zijn gericht op ver schillende dingen die geëtaleerd zijn. D?> dames hebben gesproken door de daad, la ten de mannen nu, zeide spr., eens die daad bekronen door zich te verlossen van hun overtollige geld. Het is soms moeilijk te offeren, maar men krijgt hier zelfs meer terug voor dit offer, ofschoon het daar om niet gaat. Men moot het offer ui^ liefde brengen. Het doel was het voor naamste en dat is volgende. Het is de be doeling om dit gebouwtje aau de Gere formeerde kerk to trekken. Deze wil liet koopen, mits dezo ba/aar ook eenige gif? teil bijeen doet komen, om de onkosten wat te vermindoren die met dezen aankoop gepaard gaan. Ieder die dus voor den dienst des Hoeren voelt, meende spr., moet afstaan en God heeft den blijmoc- digen gever lief. Laten we, zeide spr, deze bazaar tot ccn bokronig doen worden den van allen arbeid in den dienst des Heeren. Elke liefde vraagt offers en ook vreugde. Wie dit offer brengt, eindigde spr., ontvangt aan het. einde God, want God is liefdei en waar liefde woont geeft de Heer zijn zegen. Gevonden voorwerpen. Een zakpotlood, een herdershond, een damcsrijwicl, een rozenkrans, een broche (hondje), een celluloid haarspeldje, een zil veren collier (met 8 steentjes), een zwart lederen beurs met 05 cent. is een waardevolle herinnering en prettig aandenken om mee te nemen. BLARICUM Is (evens ultg. v. etsen In prijzen van f 3.- tot f30.- FOTOGRAFISCH atelier Ingang Leldschipleln, Gcb. Hlrscb Cie LIFT - TCLEF. 36050 - AMSTERDAM Het Wegenfonds. Mon schrijft ons: Er wordt in onze gemeente zoo vaak gemopperd over het Wegenfonds, velen is deze instelling zoo'n doorn in het oog, dat we goed 'meenen te doen met deze kwestie hier eens ter sprake te brengen. Laten we beginnen met even een paar bekende dingen te releveeren. Zooals men weet heeft iedere gemeente zijn eigen bouwverordeningen; zoo ook Blaricum. Een der voornaamste bepulin- gen is dut men alléén mug bouwen aan een weg die aan bepaalde eischen van bestrating, verlichting, noltoring enz. vol doet In onze gemeente echter kunnen B. en W. dispensatie verleenen van deze bepa ling, maar degene die wenscht tc gaan bouwen, moet zich dan aan zekere voor waarden onderwerpen, van welke de voornaamste is: Storting van een zeker bedrag in het Wegenfonds, zoodat, wan neer meerdere inenschen in dezelidd buurt komen te wonen en de gemeente een weg gaat aanleggen, er gelden aanwezig zijn om deze onkosten te bestrijden. In den regel wordt met bestrating enz. l»e- gonnen, wanneer door de inwoners 5(> pjCt. van hetgeen do weg aan dn gemeen te kost, in het Wegenfonds is gestort. Het is echter nog niet zoo eenvoudig »»m te weten of men bij eventueel bouwen tot een bijdrage verplicht is. Toon immers hot Wegenfonds opgericht werd, waren reeds enkele wegen verhard en liet ging natuurlijk niet aan om de eigenaars van de aan die wegen gelegen gronden ook in de verbeteringskosten van andere we? gen te doen bijdragen. Bij het bouwen aan dezo wegen wordt dus geen bijdrage gevorderd. Na dien tijd zijn verschillende wegen in goeden toestand gebracht, maar voor de aan die wegen gelegen terreinen hebben niet alle eigenaars hun bijdrage gestort. Wie dat wél gedaan heeft kan zijn grond verkoopen met dc verzekering dat geen bijdrage in liet Wegenfonds meer gevor derd zal worden, maar ivie wil gaan bou wen op een terrein aan zulk een reeds verharden weg gelegen, waarvan de ei ge naar niet gestort heeft in het Wegen fonds, zal geen vergunning tot bouwen kunnen krijgen voor en aleer hij zijn bij drage gestort heeft. ,Mcn kan dus bouwen op grond, die vrij gesteld is van een bijdrage in het We genfonds en op grond waarop de belasting nog drukt; in het óéne geval moet men niet en in hot andere geval wel betalen. Dit lijkt misschien onbillijk, waar is het niet; wat n.l. door den één in het Wegen fonds gestort moet worden, is bij den an der verdisconteerd in don prijs van zijp grond, hetgeen dus op hetzelfde neerkomt. Ook heeft degene die z'n huis ergens achternf zet, het voordeel dat z'n grond in waarde stijgt als er een weg wordt aangelegd. Wel beweren velen liever niet aan een verkeersweg te wonen, maar ih de méeste gevallen zal men in de praktijk vooral bij winterdag toch wel een begaaii- haren grond en verlichting boven 'n mod derpoel en duisternis verkiezen Een algemeene klacht tegen het wegen fonds is, dat er te veel gevraagd wordt Eu inderdaad vijftien gulden per strek kende meter lijkt een groote som, vooral wanneer het een terrein geldt, dat een ta melijke breedte aan don weg heeft. Maar laten we do zaak eens van allo kanten bekijken en zelf dc begrooting om maken. We moeten daarvoor aannemen, dat or in de toekomsF een weg komt van zes meter breedte, waarvan iedere bewoner aan weerszijden dus drie meter van den aan te leggen weg voor zijn rekening krijgt. Vijftien gulden per strekkende meter dut is in vierkante meters omgezet gelijk aan vijf gulden per vierkante meter, wat onge veer ook de kosten zijn van oen vierkante meter bestrating. Schijnbaar betaalt dus degeen die gaat bouwen, hetgeen de bo- struting vóór zijn huis aan de gemeente kost. Muar in werkelijkheid is dit. niet het geval. Een weg toch moet niet alleen van steenen voorzien zijn, maar het tegen woordig verkeer eischt meer: ecu voetpad mug met het oog op de voorbijvliegende auto's niet ontbreken, een fietspad is ge- wonscht, goede verlichting en rioleering een eerste vereisehtc. Ook verlangt men al gauw wat beplanting langs de wegen. De weg wordt in pruktijk dus veel duur der. Bovendien moet men niet vergeten, "uat de prijs niet alleen betrekking heeft op de strekkende meters langs den weg, maar dat 't hééle terrein in waarde stijgt wanneer er een weg wordt aangelegd. Dit, wat betreft de storting in het we genfonds. B. en W. kunnen echter nog een andere voorwaarde stellen1: afstand van terrein langs don aan te leggen weg. Deze bepa ling wordt ook zelfs wel toegepast bij we gen, die reeds vóór de instelling van het wegenfonds verhard waren. Indien de weg eventueel verbreed wordt, is liet hoofdza kelijk, dat de gemeente de beschikking hoeft over den grond, om dit te kunnen doen. Niet ultijd echter is de hoeveelheid grond, die aan de gemeente afgestaan moet worden, even groot. Dit hangt toch van het uitbreidingsplan van de gemeente af. Staat er b.v. op de kaart een weg go- jirojecteerd van 10 M. breedte en de ge meente is reeds eigenaar van den grond dezer aan te leggen weg, dan wordt er nntuurlijk geen afstand van terrein ver langd. Wanneer niet te voorzien is, dat de ver breeding van den weg binnen korten tijd ter hand zal genomen worden, dan kun nen B. eu W. in liet contract de bepaling doen opnemen, dat do vorige eigenaar den grond tijdelijk in gebruik kan blijven hou den. Tegenover de bouwvergunning stellen B. en W dus voor do gemeente het recht op een deel van den grond, indien er een weg wordt aangelegd. Bovengenoemde bepalingen: storting in het wegenfonds en afstand van een deel van den grond, worden niet alleen gesteld wanneer men een nieuw huis bouwt, maar ook bij verbouwen of bijbouwen. Deze bepaling geeft, ook wel aanleiding tot moeilijkheden, het begrip verbouwen is toch morilijk te begrenzen. Bouwt iemand b.v. een waranda bij zijn huis, dan kan men het dwaasheid noemen om dut als bouwen te beschouwen. Het kan ook voorkomen, dat iemand met een kleine wijziging zijn waranda in een kamer verandert, er nog eon kamer bij bouwt een klein bouwiukje niet waar op beide kamers een verdieping zet och, het wil de naam vun bouwen niet hebben een steenen muur optrekt (do scheiding tusschen hot ouwo en het nieu we huis), deuren aanbrengt allemaul o zulke kleine verbouwinkjes maar er op die manier een tweede huis heeft bijgezet, zonder dat Tiij dunrvoor iets behoeft te be talen. Op B. on W. rust de taak om op dit al les streng toe te zien. Zij hebben 't recht om te bepalen wanneer, door wie en hoe veel er betaald moot worden. In ieder ge val wordt door hen afzonderlijk be schouwd. Een arbeider, die b.v. van zijn eigen verdiende geld een buisje laat zet ten, zal minder behoeven te storten in bet wegenfonds en minder grond behoeven af te staan aan de gemeente (dit is trou wens ook in ieder geval weer anders, het hangt n 1. af vin den loop der weg), dan iemand die arbeidershuisjes wil laten zet ten, met het oog om ze te verkoopen. De bepalingen worden door B. eu W. met groote soepelheid toegepast, met alles wordt rekening gehouden. Men doet echter goed met in ieder geval, wanneer men wil gaan bouwen, grondig te informeeren nuar voorwaarden on bepalingen. Als te weet: Victoria-Water wordt in huis met vreugd beproef. Waarom schei kt ge uw gezin dan iets wat niet zoo goed voldoet Weet U: dat Victoria-Water in ten Liter- schroef-stop flesch U slechts twee-en-dertig cents kost thuis bezorgd aan Uw adres? OBERLAHNSTEIN

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1