I**».. I- J PAVILJOEN LARENBERG De omnibus-diensten in het Gooi, Partijen - Vergaderingen en besloten Clnbs. DINSDAG 2 SEPTEMBER 1924 Vei [FEnn EIIEF7- QG U F?AnT.l t ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels 11.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIIS bij vooruitbetaling per drie maanden Vnrtn/tenorf ffM FpmnPd 70 cent' met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent ïuuyueiieij MM LCIIHICO met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct^ Ofschoon het niet onze gewoonte is, critiek uit te oefenen op wat er in de raadszittingen der andere gemeenten in 't Gooi besproken en besloten wordt, moeten wij voor de zaak der Auto-bus-dienst, wel ke op 't oogenblik den Hilversumschen raad bezighoudt, een uitzondering maken, om dat deze zaak voor 't geheele Gooi van het allergrootste belang is. Het mag van genoegzame bekendheid geacht worden, dat het Gooi een van de beste auto-bus-diensten van ons land heeft. Wij hebben hier het oog- op de onderne ming van den heer II. M. P. v. Emmerik te Hilversum, welke onderneming meer bekend is als de Omnibusdienst. der ge meente Hilversum. Deze onderneming, welke eerst eenige jaren bestaat, heeft, voor zij in handen kwam van den gewe zen Hilversumschen Stationschei, een; heele lijdensgeschiedenis doorgemaakt en een heele lijdensweg afgelegd en heeft in dien tijd aan de gemeentekas van Hilver sum heel wat geld gekost. Tn den Hilversumschen raad heeft het vraagstuk van de vervoermiddelen in die gemeente reeds sedert jaren, telkenmale onderwerp van langdurige en helaas on vruchtbare besprekingen uitgemaakt. Er was een sterke strooming welke een elet trischc tram in die gemeente noodzakelijk vond. Over deze kwestie werd door een bij uitstek deskundige een uitvoerig rap port uitgebracht, dat het vraagstuk van alle kanten behandelde en dat. tot de con clusie kwam, dat. een electrische tram in 't Gooi niet rendabel was te maken en zeer groote finaneiëele offers uit de ge meentekas zou cischen. In dat zelfde rap port werd ernstig betwijfeld, of zelfs een ander communucatie-middel in 't Gooi met zijn groote afstanden rendabel te maken zou zijn. A'leen werd 't mogelijk geacht in het z.g. Hilversumsche Bloemenkwar- ticr een goedkoop communicatie-middel, te doen bestaan, na een verlies-perióde van eenige jaren. De electrische was van de baan. Maar mot een auto-bus wilde met het, nis 't niet veel kostte, wel eens probeeren. De Ifaag- sche „Amovam" bood de gemeente aan, tegen een behoorlijk subsidie, een dienst in Hilversum tc onderhouden voor een proeftijd van een jaar. ITet subsidie, dat maximaal f 10.000.gulden zou bedra gen,, zou minder zijn, al naar gelang dn minder verlies was. De gemente zou de auto-aanschaffing (4 stuks) betalen, maar later zou, indien de proef niet geslaagd was, de Amovam, de wagens tegen taxa tie-prijs terugnemen! De auto's werdev. aangeschaft. De Amovam streek als be middelaar zijn winst op. liet waren Daag-wagens, groote bakbeesten. De dienst begon en daarmede de misère. Bij de Amovam was niets in orde, de dienst regeling niet en de personeels-toestanden niet, het onderhoud (waartoe zij verplicht was) niet, alleen de disposities klopten. De f 10.000. verhuisden tot de laatste cent van den gemeente-ontvanger in Hilver sum, naar het kantoor van de Aniovam in den Haag. D i e dienst klopte als oen bus. In minder dan geen tijd, waren de wagens afgereden en onbetrouwbaar. Zelfs is er, herinneren wij ons goed, eenige da gen in 't geheel niet gereden. Zoodat, toen 't. jaar om was, de proef gestaakt werdo f liever het zou af loopen, toen de heer v. Emmerik mededeelde, 't ook wel eens te willen probeeren en dan zon der subsidie. Alleen, hij moest de wagens gratis in bruikleen ontvangen. De Ge- imeente was blij dat zij er zóó afkwam en. ging op 't aanbod van den heer v. Emme rik in. Doch opgemerkt dient, nog, dat er raadsleden waren, die zelfs dit nog niet wilden en de wagens hoe eer zoo beter wilden verkoopen, om er tenminste nog iets voor te maken! Toen de hr. v. Emmerik den dienst wilde beginnen, bleken de wagens onbruikbaar, reparatie er aan zou f 6200;kosten. Do Amovam weigerde de herstellingen tc doen verrichten en de Gemeente moest procedeeren. Of en hoe dat proces is af- gcloopen, is ons niet bekend, het doet er ook niet. toe. Met dat al kon de heer Van Emmerik clen/ dienst niet beginnen, zon der belangrijke kosten te maken voor het huren van auto's. De gemeente Hilversum voelde zelf, dat zij in gebreke was gebleven, om den heer v. Emmerik in staat te stellen, ziju dienst aan te vangen en kwam met hem overeen, dat zij hem een bedrag van f 16.000 zou leenen op behoorlijke rentevoet, om daar voor goede wagens to koopen. Het is wel aan te nemen, dat de gemeente voor deze gelden gedekt was. Een subsidie ontving de heer v. Emmerik niet, het gratis in bruikleen ontvangen van de auto-bussen is tenminste niet als zoodanig te beschou wen. De heer v. Emmerik heeft in anderhalf jaar een dienst opgebouwd, welke er mag zijn. Wat vroeger zeldzaamheid was, is thans gewoonte, de wagens rijden op tijd. Ilij heeft een verkeersnet in 't leven ge roepen, waarbij alle Gooische gemeenten belang hebben. Het materiaal ziet er be hoorlijk onderhouden uit, kortom, de on derneming steekt zeer gunstig bij dio welke wij elders zagen, af. Als voorbeeld; hiervan z.ij gememoreerd, dat iemand, uit hot oosten des lands bij zijn komst in Hilversum van autobussen niet9 wilde weten, aangezien er bij hem in de ge meente icderen dag een ongeluk gebeurde mot „die dingen". Toen deze persoon de Hilversumsche bussen gezien had, was hij geheel omgeslagen. Het heele bedrijf is als een model-onderneming tc beschouwen, uit alles blijkt, dat hier een deskundig beheer gevoerd wordt. De onderneming floceert dan ook. Doc-h nuwenscht een belangrijk deel van den Gemeenteraad van Hilver sum dat de gemeente de zaak zelf voort zet. Hierin zit iets stuitends en.... schuilt bovendien een niet gering te schatten ge vaar, ook voor de omliggende gemeenten. Iets stuitends, omdat men eerst hoe snel ler hoe liever van 't zaakje af wilde, om dat het toch niet zou loopen. Was er niet een raadslid, dat iedere cent er aan be steed zonde vond, omdat, de autobus dc grootste 'leeglooper van H'sum zou wor den? En was er niet een ander raadslid, dut van een leening niets moest hebben, omdat bij vreesde, dat als 't bedrijf niet liep, het geld weg was? De heer v. Em merik moest, dat dan maar van particu lieren leenen. Dat lid vergat, dat de ge meente in gebreke was en dat de finan eiëele gevolgen daarvan, door den onder nemer werden gedragen! En thans, nu blijkt, dat een deskundig beheer, een zaak kundige leiding de zaak wel tot bloei heeft, gebracht, nu wil men zelf de zaak voortzetten. Dat is het stuitende, dat en van ons inzit. Er zit bovendien iets gevaarlijks in de houding van een deel van den gemeente raad, omdat tocli wel vaststaat, dat de gemeente niet zoo oeeonomiseh kan ex- plüiteercu als een particulier. Het parti culiere beheer is soepeler, weet zich meer naar de wenschen van 't publiek te rich ten Overheidsbeheer met alle aankleve uaarvan is veel duurder! Als dan de win sten; ei' ëens niet meer zijn? Wat dfan? Dan zijn z!ij, die reeds vroeger van dc zaak niets wilden weten, er als de kippen bij, om te zeggen: weg er mee. Dan mist het Gooi een werkelijk goed verkeersmid del. Daarmede is geen der gemeenten ge baat. Nu kan men op een principieel stand punt gaan staan en zeggen: Een dergelijk verkeersmiddel behoort geëxploiteerd tc worden door de overheid zelve. Soit! Doch dan dient clie overheid dat direct tc doen en niet af te wachten of een particulier er uiet zijn finaneiëele nek op breekt en niet daarna, als dat niet. gebeurt te zeg gen: Ziezoo, jij hebt dat zaakje mooi in elkander gezet, nu zal ik de winsten op strijken! En wil zij dat toch, dan heejft zij te doen, wat ieder in zoo'n geval doet, zij koopt de onderneming en betaalt daar dan een behoorlijke goodwill voor! Maar dat is natuurlijk niet dc bedoeling. In deze wijze van doen zit iets, om het nog maar z&eht uit te drukken, stuitends. Voor gemeente-exploitatie is veel te zeg gen onder andere omstandigheden. Indien de zaak geen voorgeschiedenis had gehad. Indien niet direct de oplossing van het vraagstuk op de schouders van particulie ren was geschoven, zou de zaak natuur lijk, ook voor ons, anders staan. Wij hebben over deze zaak de verschil lende gemeentebladen van Hilversum eens nagelezen en komen tot de conclusie, dat de ondernemer de gemeente de volle maat toemeet. Hij wil n.l. de gemeente nog af helpen van de oude cavaillcs, de Daag- wagens voor den prijs, waarvoor zij nog te boek staan. Dat is voor 1*16.000.Een deskundige deelde ons mede, dat dat. veel en veel meer is, dan zij waard zijn. Een is er een jaar lang schier geheel gede monteerd geweest, omdat, dc fabriek wel ke in 't bezette gebied ligt, de onderdoo ien uiterst moeilijk aflevert en om de an dere wagens te laten loopen, de onderdoo ien van dien cenen wagen op de andere wor den gebruikt. Dat de lieer v. Emmerik tegenover de overname van deze bijna niet bruikbare en in 't gebruik bovendien zeer dure autobussen geeischt. heeft een concessie van vijf jaar, is toch alleszins begrijpelijk. Doch er is nog een zaak. Blijkens de' overeenkomst van exploitant met de ge meente Hilversum was de heer v. Emme rik alleen verplicht een bepaalden dienst binnen Hilversum te onderhouden. Men dacht toen blijkbaar niet aan een inter- locaal verkeer! En dank zij dat verkeer, is de heele onderneming rendabel! Gaat het thans op, gebruik te maken van zijn macht en de heele zaak maar één twee drie te willen opslokken? Wij meenen van niet! Tenslotte nog iets. De gemeente Hilver sum heeft, door het geldend contract, kennis van de exploitatie-cijfers der on derneming. In de laatste raadszitting nu is de wensch te kennen gegeven, d-7? cijfers openbaar te maken. De bedoeling welke hierbij achterzit, is natuurlijk, tot het publiek te kunnen zeggen: Ziet gij, die zaak hadden wij zelf moeten drijven! Het openbaar maken der cijfers zou een noviteit zijn en eene van de meest slechte soort. Die cijfers zijn natuurlijk in goed vertrouwen gegeven en dc burgemeester vau Hilversum had dan ook schoon ge lijk, dat hij zicK ernstig verzette tegen een poging door eenige raadsleden gedaan, toch cijfers te noemen een poging welke niet anders is, dan misbruik maken van vertrouwen. Het ligt niet op onzen weg te zijn pleit bezorger van den heer v. Emmerik. Doch wij1 zijin overtuigd van 't. belang van een goede verbinding tusschen de Gooische plaatsen onderling. En naar onze nieening worden die belangen' bij den huidigen gang van zaken het best gediend. Boven dien wenschen wij vóór alles de billijk heid in 't oog te houden, net is daarom, dat wij meenden op deze zaak even de aandacht te moeten vestigen. Wij hopen, dat dc Hilversumsche gemeenteraad niet fle machtskwestie zal stellen, doch qich uitsluitend zal richten naar billijkheid cn recht. De ontvangst op het gemeentehuis. Onze artisten worden gehuldigd. Inderdaad, onze artisten zijn gehuldigd. Onze burgemeester heeft in enkelen, alle kunstenaars gehuldigd door deze officiëele ontvangst en door zijn speech, waarin Z. E. A. iets vorder ging- dau er het cachet van een gew-one gelukwensch en een ge wone dankbetuiging aan te geven. Als we wel begrijpen, dan sluit deze speech fCCn; 'belofte in voor de toekomst cn dan mag de houding van ons gemeentebestuur zeker tot voorbeeld voor andere gemeen ten strekken, waar óók kunstenaars te kampen hebben niet het inaterieele leven. Den arbst is door ons gemeentebestuur verleden Zaterdag beloofd, dat de-ze ge meente hem zal helpen en steunen in zijn moeilijken strijd om het bestaan en wij kunnen niet anders doen, dun deze uit spraak, deze belofte, met een dankbaar gevoel te aanvaarden en bekend tc ma ken. Het is voor den kunstenaar al een groot geluk te weten dat hij steun ont vangt van zijn omgeving waarin hij leeft. Het zal hem met meer kracht doen ar beiden en hem meed geven door te gaan, zelfs nis de huurbaas de voordeur inkomt en de lastige deurwaarder, die het toch oofk niet helpen kan, de achterdeur uit gaat. Voor de plechtigheid begon, hebben wij eens gewandeld door de gangen en ver trekken, waar de schilderijen waren ge- angen. Eerst bezichtigden we de raads zaal. Daar hangen, van links naar rechts, wanneer men door dc tribune binnen komt, een schilderij van Mevr. Lucie Wit tig Kcyser, (bloemen) geflankeerd door 'n stilleven van C. A. v. Willigen. Aan de groote wand hangen, een portret van Evert Pieters, n.l. ccn teeken'ing van Van Nieuwenhovcn, een boerderij van Wiggers en een stilleven van papavers van Mathijs Hagen, en verder ccn sneeuw-dock van Frans Lange veld, een sneeuw van V reden burg en een groote teekening in triptiek- vorm van Co Breman. Daarmee is de raadszaal vol. Op de tri bune hangen eenige zeer fraaie tc-ekenin- gen van Toon de Jong, een schilderij vnn Iszerda en eenige teekeningen van Johnn Brièdé, terwijl in dc gang werk hangt van Co Breman, C. A. Broeckman, Klink hamer en een zeer fijne zanderij van M. v. d. Valk. De eerste prijs, een prachtig stilleven van Fekkes, hangt in de kamer van den burgemeester, terwijl ook daar bet. cadeau hangt van den heer Evert Pieters, voor stellende een biatlend vrouwtje voor een donker kastje geknield, waarvan het wan- kegelende, blecke licht van kaarsen neer zinkt. Het is een mooi groot doek, nog uit zijn ouden tijd en dat zeer in vele binnen- en buitenlandsche salons, naar ons ter oore kwam. heeft gehangen. Dat de gemeente met dit cadeau zeer verblijd is, bleek wel uit de speech van den wethou der Jaski, waarop we aanstonds zullen te rugkomen. Zalen disponibel voor Om 4 uur dan kwamen de gasten bin nen. De raadszaal was herschapen in een gezellige salon; het rook er naar geurige thee en er stoomde een gezellig keteltje. Hoe anders ruikt het er als de raadsver gadering „op stoom" i9 wij bedoelen dan als het er rookt van sigarendamp. Aan de ramenzijde stond een ware St. Nicolaosta- fel. Er lagen daar vele spijzen, zeer fijn gerangschikt en smakeloos opgestapeld en geëtaleerd. De heeren Franken en Vinger hoed, bij wicn zoo iets wel in goede han den is, hadden daarvoor gezorgd. Maar niet het minst ook de dames, mevrouw van Nisnen tot Sevenaer en mevrouw Po ters, die de gasten dien gezelligen middag hebben overladen met weldaden. Nadat de meeste invité's bijeen waren, 't waren de burgemeester en mevrouw, de beide wethouders, de heer Jaski en de heer en mevrouw Calis d© secretaris, de heer en mevrouw Peters, de heeren Fek- ker en Hagen, de heeft' on mevrouw v. d. Tonge, de heer en mevrouw Jacobs, de heer Pieters, de heer en mevrouw Brei man en de leden der pers, nam de bur gemeester bet woord en sprak de rede uit die wij reeds in ons Vrijdagnummer heb ben afgedrukt. Daarna vroeg de wethouder Jaski het woord. Spr. begon met te zeggen, dat. het zijn volle instemming had, wat de bur gemeester had gesproken. Echter wilde spr. een feit. memoreeren. Waar de burge meester dank brengt en hulde en zegt, dat er een band is gelegd tusschen het ge meentebestuur en onze kunstenaars, daar meent spFdat deze al jaren gcledin ip aangeknoopt, dat die band dus al reeds be staat. De heer Pieters als oud-raadslid, die al jaren geleden heeft gepleit voor clen kunstenaars hier, heeft de gemeente een prachtig cadeau gegeven en spr. wil dit feit nog even memoreeren. Het zul, zegt spr. een sieraad zijn voor het gemeente huis. Do gemeente kan hem voor dit. spontaan bewijs van hartelijke toegenegen heid niet genoeg danken. Spr. is over tuigd, dat alle Larensche inwoners Evert Pieters daarvoor zeer erkentelijk zullen zijn. Er volgde op de speech van den burgemeester en den heer Jaski een warm applaus. Daarna ging men over tot. bezichtiging van de vertrekken. Er werd een bezoek gebracht aan dc kamer van den burge meester on die van den secretaris. Daarna kwam het, gezelschap weer bijeen in dc raadszaal. Hier werd de thee geserveerd en gebak cn sigaren gepresenteerd. Men schoof om de wethouderstafel samen en dc burgemeester maakte al dadelijk een op merking die hem van het hart moest, n.l. „dames en heeren nis zoo de rand eens was samengesteld" waarop deze raad het woord nemende antwoordde „en ©r dan ook zulk oen consumptie werd geoffreerd". Daarna hadden eenige opgewekte debatten en interpellaties plaats over het weer en cl© toestand der sherry die geschonken werd, alsmede over die der sandwiches en aangekleed© boterhammetjes, waarvan rij kelijk werd gegeven en genomen. Op verzoek van ons blad werd daarna door den burgemeester aan de aanwezigen gevraagd of ze even wilden meegaan naar do kamer van den burgemeester, waar 'n photo zou worden genomen door clen hoer Faassen. Daar de buien donker over het dorp dre ven, was hot niet. gemakkelijk voor den heer Faassen om een photo te nemen. Hij moest, lang belichten. De e©rste keer nam hij 20 tellen op. Dat ging nog. Toen nam hij er een van 40 tellen. Zoo was tenmin ste zijn voornemen, want bij de 30ste tel kreunde de heer Pieters zwaar, waarna de heer Faassen snel knipte en het gezelschap uitbarstte en uiteenbarstte. Wij hopen deze photo in ons Vrijdag- nummer te geven. Laat men vertrouwen, da het iets is geworden, maar anders.... de heer Pieters zij verwenscht tot in ver re tijdenondanks zijn gift. Men stroomde weer samen, net als cle regen dat uur. in de raadszaal cn hervatte den maaltijd. Tot. ongeveer half zeven bleef het gezelschap in een allergezellig ste stemming bijeen, totdat het tijd werd voor het diner en men uiteenging. Het was een middag die plechtig was en cles- niettemn.... heel vroolijk en heel ge zellig. Koninginnedag. Hoe het eerst leek. Laren heeft een mooie Koninginnedag gevierd. In alle opzichten mag ze ge slaagd heeten. En het is anders een duo beitje op zijn kant geweest of alles was letterlijk in het water gevallen. De Zondag voorspelde niet veel goeds. Kletterend sloeg de regen neer en veegde langs de ruiten, waarachter de kleintjes triest uitkeken, hopende, verwachtende en angstig dat morgen alles zou misloopen/ en hun mooie vlieger zou worden ver nield door de regenslagen. De verjaardag van H. M. de Koningin z}?lve was droevig. Van de officiëele gnJ- bouwen woei de driekleur en flapperde en kletste vinnig in de lucht met natte banen. De mensehen waren binnen en men joeg geen hond op straat. Maar de Maandagmorgen zette in met zon. Dat was nog niets, want ook de Zon dag begon prachtig. De buien staken al weer op en verduisterden de zon. Het werd schemerig in ons dorp. Om 9 uur druilde het, maar geen droppel viel. Er woei een flinke bries, „het is prachfTg vliegcrweer' zeiden de jongens die van alle kanten kwamen opdagen m©t hun vliegers. Ze verzamelden zich om 10 uur en toen trok men uit. Een trommelslager ging voonojp. De commissie volgde en daar achter cle fleurige stoet kinderen, versierd met oranje lint en strik, met vlaggetjes en bloemen en in hun handen zegevierend hun vliegers De vliegerwedstrijd. -"f Ze hadden zich ingespannen onze kin deren. Er waren alleraurdigste vliegers bij. Zeer zeker was wel dc origineelste die van den jongeheer Baars, een vlieger die in cle vorm van een Larensch vrouwtje was gemaakt. Dan ook de twee aardige vliegers van do jongens Aben. Een zwar te vleermuis en een achthoek waarin het wapen van Scorpio: de staart was een breed oranjelint dat in de lucht bewoog a 1a een levende staart, waardoor het ge heel leek op een z.g.n. donderpudje in het water. Verder was ook aardig de driedubbele vlieger van den jongeheer Nijman, clan eenige vierkanten, een origineelc linnen vlieger van den kleinen Hamdorff en zoo; voorts. Men hielcl halt bij het begin van het rijwielpad naar het Bluk. Daar stond de gemeentevlieger al hoog in de lucht, be vestigd aan een vlag die op de winrr klapperde. Deze gemeente rood, wit en blauw vlieger was 2 M. 10 groot en bet was de bedoeling dat alle deelnemers zou den, loten om dezcrc knaap te bemachti gen. Nauwelijks was men bijeen en het sein was gegeven om „op te laten" of honderden rappe beentjes draafden dc hei in. De eene vlieger na de andre schoot dl\ lucht in. Sommigen schoten pijlsnel, an deren wiggelwaggelden wat, tuimelden over den kop, gingen nog eens op en tui melden weer. Maar geen enkele vlieger bleef op den grond. Enkele kleine vlie gertjes schoten snel en fel de lucht in en één er van overtrof den gemeente-vlieger. Het was echter voor de commissie geen beginnen om uit tc maken welke vlieger het hoogst stond, daar het touw niet even lang was bij elk der deelnemers en de eene jongen veel verder de hei in stond als de andere. Men oordeelde ook naar de standen, niet naar de hoogte. Onmiddellijk geschiedden er drama's. Er wanen en circa 60. De wind echter, d'ifcy van links en rechts klappen uitdeelde, stuwde dan deze vlieger te veel links, dan een andere te veel rechts. Zoo gebeurde liet. dat er eenigen verward in elkaar raakten en met hun staart naar boven aan de lijn van een ander hingen te wen telen met den kop naar onderen. Men stond wat dicht op elkaar. Eenige jon gens snapten de situatie snel en liepen onder de anderen door en lieten, verder de hei in, op. Enkele stonden zoowat bij het bosch en verplichtte de commissie tot een stevige wandeling. Een alleraardigst gezicht was het toen na een half uur alle 60 vliegers stonden, liet leek wel of cr verbrand papier dooi de witte lucht zwierf. Een van de jongens die altijd op hetzelf de plekje stond en zijn vlieger steeds vierde', wist hem bijna onzichtbaar to doen stijgen Een ander ventje was dood op van hit gemartel. Men knielde oc-er en bond de staart wat hooger o'p. Het „Larensch vrouwtje" verdraaide het vierkant. Dit ging eerst de lucht in, dicht (biji het bosch, met het oog op blnm^agp. Het steeg, het steeg.toen., scheurde het lia n- rokje en toen vond ze het vol doende en zeeg statig neer om nooit meer te verrijzen. Als zo had kunnen spreken zou ze gezegd hebben „het vrouwtje v&n Laren blijft liever met de beenen op di^ aarde." Iutusschen vonden haar suppor ters het wat sneu en rukten aan haar ea knielden bij haar en raasden op haar en haar kapot rokje raasde terug. Maar tot overmaat van ramp brak ook haar onder lijfje en toen verdraaide ze 't heelemaal. Ze werd meegesleept en oogstte succes „op de aarde" want ze was geestig en aardig.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1