NOORDMAN s KLEEDING K~ES PAVILJOEN LARENBERG J. WILLARD - BRINK 413 - TELEFOON 229 - LAREN (N.-H.) VoogdenerJ Eemnes VOOR DE JEUGD DE AVONTUREN VAN HEER AAP Partijen - Vergaderingen en besloten Clubs. Victoria-Water Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags [FE/TI EIILffT OURAITr. ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie s ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1.35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80 Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Te beginnen met het nummer van a.s. DINSDAG zullen in ons blad de wonderlijke avonturen van den Heer Aap worden naverteld en in beeld gebracht door den bekenden teekenaar Frank M. Williamson. Heer Aap is een heel ver standige zeer knappe vriend van alle inwoners van het Rijk der Dieren en hij heeft het door hard werken gebracht tot hoofd van de arbeidsbeurs in Dierenland. Alle jongens en meisjes zullen spoedig van Heer Aap houden als zij gezien hebben op welk een grappige wijze hij zijn vrien den uit den nood helpt en ze allen een betrekking bezorgt, waardoor ze nu hun eigen brood kunnen verdienen Niemand zal .De Avonturen van Heer Aap" willen missen en daarom moeten alle jongens en meisjes trouw ons blad lezen dan kunnen zij er zeker van zijn dat zij elke week een nieuw en kostelijk avontuur zullen meemaken. Een wegverbetcring. Wij schreven ul eenigc malen over de slechte wegtoestand bij de hut van Mie. Men heeft thans het Mauvezand ver hard. Op enkele plaatsen liggen sintelstu- pels neergestort en binnenkort zal men be ginnen om de paden daar flink onder han den te nemen, die immers geheel afge brokkeld zijn en zelfs gevaarlijk worden voor het verkeer, omdat de bedoelde pa den vlak langs het water loopen. Naar wij thans vernemen zullen beide paden verlegd worden aan de andere zydo van den weg, zoodat het niet mogelijk meer is dat de kinderen daarheen zullen loopen om er te graven en er steenen uit te trokken of ze moeten zich heel wat meer moeite getroosten. Het einde van het feest. Wij hebben verzuimd in ons verslag mede te deelen dat in het hotel Hamdorff alhier nog, na de fakkeloptocht een reünie is geweest. Het regende hard, maar des niettemin kwam men in den tuin bijeen. De Blaricumsche dansclub „De Zeven sprong", de in den stoet had meegeloopen, heeft nog eonige aardige dansen uitge voerd. Na afloop heeft de secretaris, de heer Peters, kort het woord gevoerd. Spre ker bedamae het gezelschap voor hun aar dige dansen en bracht in het algemeen den dank over namens Vreemdelingenver keer aan allen, die hadden meegewerkt om dit feest te doen slagen. Speciaal bracht de heer Peters den dank over aan den heer Paling, die als voorzitter van „Scor pio" zulk een werkzaam aandeel in dit feest had gehad en zich zoo belangeloos aan de zaak had gegeven. Ook dankte hij de gemeentepolitie en de gemeentewerk lieden, alsmede het dames-comité, dat geld had ingezameld, en de heer v. d. Molen, die zijn terrein had afgestaan voor deze bijeenkomst. Daarop bracht de heer Ouweleen den heer Peters hulde voor diens werk era dankte ook den heer Paling voor de dank betuiging. Tot slot voerde nog de heer ten Kroode het woord, die de deelnemende gezelschappen voor hunne medewerking hulde bracht. Men was daarna nog eenigen tijd dun- send en zeer gezellig bijeen, ondanks den regen die, eindelijk losgelaten luid neer- plaste. Smakeloos. In ons verslag over de ontvangst van onze artisten ten gemeentehuize, heeft de zetter helaas een ongepermitteerd mopje uitgehaald. We bedoelden dat de heeren Franken en Vingerhoed een „smakelijken" disch hadden bereid en de drukker zette/ „smakeloos". Wij nemen de gelegenheid te baat om nog eens den nadruk te leggen op de smakelijkheid van de bedoelde spij zen van deze firma en maken excuses voor deze smakeloosheid. Openbare leeszaal. Gedurende de maand Augustus werd de Openbare Leeszaal Laren-Blaricum be zocht door 787 personen (551 m. en 236 vr.) Di* bibliotheek leende gedurende dat tijd vak 2226 boeken uit d.i. 8,3 Pet. meer dani in Augustus 1923. Het pad naar Hilversum. Zooals velen gezien hebben is men thans bezig om hot. rijwielpad en ook de straatweg Hilversum-Laren te verbeteren. Het onderhoud van dezen hoofdweg is in handon van een commissie tot onderhoud van den Laarderweg, welk onderhoud wordt bekostigd door de opbrengst van do tol. In deze commissie hebben de bur gemeesters van Laren en Hilversum zit ting. Alen is bezig sommige gedeelten, onge veer 600 Meter, te bewerken met teer. Dit kan als een proef worden beschouwd. Waarschijnlijk zullen dus maar een paar plekken worden verbeterd. Ondertusschen onderging het rijwielpad al een zeer goe de verbetering. Men heeft het belegd met zeer fijn grint zoodat de verschrikkelijke bobbels en steenen nu verdwenen zijn en Zalen disponibel voor men weer met een vaartje de helling e/- kan rijden, zonder de banden te vernielen. Armenzorg en draaiorgel. Dc heeren orgeldraaiers hebben hun best gedaan op Koninginnedag. Alle wij ken van Laren zijn bezocht en ze werden er haast draaierig van. De opbrengst is bevredigend te noemen. Plus minus f 100 werd er ingezameld aan centen en zilver stukjes. Voroal was de vangst goed op het kermisterrein tijdens de kinderwedstrijden en in het hotel Hamdorff. Natuurlijk moet er iets af voor de onkosten, maar (clan is ,toch per saldo dc opbrengst hefcL aanlig te noemen. Wij vroegen hen hoe hun bevindingen waren. Ze waren bijna overal goed ontvangen. Vooral dc minder gegoede klasse had ook aardig gegeven. Bij eenige villa's alleen was de deur voor hun neus dichtgesmeten met „nee! we geven niet". Een onzer ingezetenen was zelfs zoo vriendelijk om vanuit zijn bal- consraam, dus vanaf de hoogte zijner min achting te roepen: „Scheer jelui je weg!'" Een heel vriendelijk man moet dat ge weest zijn en we hebben lust om den naam openlijk te noemen, omdat we dit zoo'n onbetamelijke liehandeling vinden. Maar we zullen maar zwijgen. De jonge ren zullen 't zelf wel rondvertellen. Overigens, ze waren zeer best tevreden en er zijn weer eenigc arme menschen blij gemaakt. Een aardig idee was het. Bevolkingsregister. VERTROKKEN: W. C. Becker-Meijnekc en gezin naar Amsterdam, Frolikstraat 379; M-ej. E. .T. Gödeken naar Amsterdam, Van Breestrant 06. Mej. N. .T. Dijkstra naar Ommen, p.a. Schuurman. P. Voogd en gezin naar Heemstede, Leidschevaart 139. .T. Ph. Fransen en gezin naar Rotter dam, Essenburgsingel 81. M. van Essen en gezin naar Hilversm, Ostadelaan 19. A. II. F. Paulissen naar Breda, Middellaan 46. Wed. W. 0 B. Smit-van den Honert naar Amsterdam, Linneausparkweg 112. W. Zwier naar 's-Graveuhage, Paulus Buijs- straat 56. GEVESTIGD: Mej. II. J. Staal, van Eemnes naar Zeveneinderdrift 157. L. M. Calis-Jcnster, van Bussum naar P. C. van den Brink weg 339k. C. Schaap en gezin, van Amsterdam naar Paviljoensweg 647. G. Stein-van Woudenberg, van Amster dam naar Paviljoensweg 647. A. C. Eller- man-Jansen en gezin, van Helder naar Zijtak 188. C. G. Maatkamp-Kasten, van Amsterdam naar St. Janstraat 277e. C. Dokter en gezin, van Amsterdam naar Zeveneind 138b. W. van Aken en gezin, van Eemnes naar Pijlsteeg 1030 inw. Wed. G. Koppen-van. de Vlasakker, van Hilver sum naar Boekweitskorrel 164. Mej. M. B. Grootveld, van Haarlem naar Paviljoens- \,w<^>: 655. Th. H. J. van Rassel, van Ous naar Brink 745. Mej. J. van Asselt, van Hilversum naar Vredelaan 456k. A. J. Schuiling, van Gemert naar Zijtak 203. J. Sibbelee, van Amsterdam naar Brink 417b. D. J. Strating-Kolenbrander, van Hilversum naar Brink 714. J. B. Warnink en gezin? van Amsterdam naar P. C. van den Brinkwek 339c. Mej. A. P. M. Thuijs, van Mook en Middelaar naar Torenlaan 799. Vreemd. Wel heel vreemd is het, dat een rijwiel- plnutje is gestoden van een fiets van een zoontje van den heer v. K. van een der rijwielen staande in het fietshok van de Gooischc school. Men kan toch immers moeilijk aannemen, dat één der jongens deze daad heeft verricht. Wie dan wel? De politie doet onderzoek, maar ze kan wel aan den gang blijven. Ook de heer S. v. W. aan den Noolscher- weg heeft aangifte gedaan bij de politie, dat van de fiets van hem en zijn vrouw, welke rijwielen n.b. in zijn tuin bij zijn huis stonden, twee plaatjes zijn gestolen. De fietsen stonden in het bosch waar geen mensch doorgaat of voorbij komt. Het is de politie onbegrijpelijk dat daar een paar plaatjes zijn gestolen en ze tast in beide gevallen van diefstal in het duis ter. Ook den heer P. v. d. B. is het plaatje ontstolen, toen hij zijn fiets tegen een huishek aanzette aan den Paviljoensweg. Bekeuringen werden hier nog niet uit gedeeld voor het niet hebben van plaatje^ De post-clièque en girodienst Het voornemen bestaat den post-chè- que en girodienst den lsten October a.s. te heropenen, voorloopig met de nummers 1 tot en mei 9999. De houders vun ge noemde rekeningen kunnen nog tot 6 Septeml>er hun saldo opvragen aan de „Commissie voor uitbetaling". Van 7 tot en met 30 September a.s. kunnen zij niet o\er hun saldo's beschikken, van 1 Oct. af weer op de w(jze als vóór de sluiting van den dienst, dus per ehèque of girobillet. De aanvrugen om voorwaardelijke uitbe- Wiet U: dat Victoria-Water uit de Ober lahrstein Bron me igmaal bij tal van menschen heel wat kwalen overwon? Weet U: dat Victoria-Water in een Liter- schroef-stop-flesch U slechts twee en dertig cents kost thuis bezorgd aan Uw adres? Obctlahmlein Afdeeliug Laren N.-H. Van de door reductie cn uitgever oos zoo welwillend gegeven gelegenheid om door het opnemen van mededeelingen en berichten betreffende de toonkunst in het algemeen en de verrichtingen der hier ge vestigde afdeeling in het bizonder, ge,- bruik te maken van eenige ruimte nu en dan, zal door het bestuur der afdeeling volgaarne gebruik gemaakt worden. Hierachter wordt begonnen met een overzicht van de hand van den directeur der Toonkunst-school, den heer M. J. Co- hei^ betr. de uitgebreide gelegenheid tot het verkrijgen van degelijk onderwijs en de volkomen bevoegde leerkrachten aan de school verbonden. Aan bovengenoemde autoriteiten vun „De Bel" intusschen vriendelijk dank voor het genomen initiatief. Namens hef bestuur voornoemd. HUGO NOLTHENIUS Voorzitter. Programma cursussen leerjaar 1924-1925. Bij den aanvang van het nieuwe leer jaar zullen de volgende cursussen inge richt worden: a. een voorbereidende zang- en solfège- klasse (leerares mej. Kato Nijkerk); b. een solfègeklas voor meergevorderden (leerares mevr. van Bergsma-van Gorcum); c. een solozangklasse (leeraressen mevr. Sehlüter-v. d. Bruggen, mevr. Rubbinga- Burg, mevr. E. Menagé-Challa); d. klassen voor instrum. muziek: piano, viool, violoncel en alle andere instrumen ten, waarvoor de commissie na gebleken be hoefte klassen kan openen (leer. piano: mej. Elsa Nolthenius, mej. Fern. Sehultz, mej. Bep Voogd en de heer M. J. Cohen; viool mevr. S. van 't Lindenhout-Tak; vio loncel de heer Th. Canivez). e- een algemeen® muziekleer- en har monieleerklasse (leeraar de heer J. Schrij vers); f. een klasse voor Muziekgeschiedenis (leeraar de heer W. F Breman); g. een klasse voor rythmische gymnas tiek (leerares mevr. Line Tiggers); h. een koorzangklasse (leeraar dc heer W. F. Breman); i. een koorzangklasso (volkszang), lee raar de heer W. F. Breman. Elementair piano- en viool-onderricht Wij vestigen hierbij de aandacht in het bijzonder de aandacht op de cursussen voor elementair piano- en viool-on derricht, die wit jaar voor 't eerst aan de school gegeven Worden. Het aantal leerlingen bedraagt ten hoog ste drjie per klasse. Na twee jaar gaan dj? leerlingen over naar de solo-klassen. De leerlingen zijn verplicht ook do voor bereidende solfège-klassen te volgen, het geen voor hunne muzikale vorming beslist noodzakelijk is. liet lesgeld bedraagt voor de elemen- tair-instrum. klasse f55.per jaar, voor de solfège-klassc f 10.voor een tweede kind uit hetzelfde gfczin f7.50, derde kind f 5.Leerares pianocursus mej. Bep Voogd, leeraar viool nog nader aan te wijzen. De directeur geeft gaarne nadere inlich tingen aangaande dit onderricht. Inschrijvingen tot 10 September a.s. Cello-cursus Th. Canivez. Er zyn zoo van die vragen, die men zich wel stellen kan, maar waarop het antwoord niet zoo dadelijk te geven is. Men kan b.v. vragen: hoe is het toch mogelijk, dat de cello tegenwoordig zoo weinig beoefend wordt? Is het instrument minderwaardig, vergeleken bij de piano of viool? We weten wel beter. De cello is één der nobelste muziekin strumenten: zijn natuurlijk timbre is dietf, ernstig en zangerig. In de hocgere liggingen verliest de klank zijn strengheid, krijgt hij een heerlijke tenor-klank, rein. voornaam en boeiend en komt dan het ideaal van de menschelijke 9tem zeer nabij. Is de studie zwaarder dan die van an dere instrumenten? Ook hiorop inoet het antwoord ontkennend luiden. En toch laten de meeste ouders huu kin deren piano of viool leeren, met het go- volg, dat er een groot tekort is aan ama teur-cellisten. Hoe vaak wordt ons niet gevraagd of wij niet een goed dillettant-cellist kun nen noemen om in een trio of kwartet mede te werken. Bijna steeds moeten we de aanvragers teleurstellen En als er al eens een enkele keer één beschikbaar is, wordt er haast gevochten om het bezit van zoo een merkwaardig mensehensoort. Eigenlijk geloof ik, dat voor veel ouders muziekonderwijs identiek is met onderricht in piano: De oudste leert piano, de twee de en derde eveneens, misschien dat bij nr. 4 eens unn viool gedacht wordt, maar de cello komt zeluen aan de beurt. En wat zouden in muzikale gezinnen een moge lijkheden ontstaan als dat eens anders werd! Wat een opbloei van de kamermu ziek zouden we weer Kunnen beleven, als iii vroegere tijden, toen Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven hun heerlijke kwar tetten en trio's schreven ten dienste van de vele beoefenaars uit die dagen. Moge de cello zich meer vrienden ma ken en in vele gezinnen opgenomen wor den. Waar aan onze school een kracht als de heer Canivez beschikbaar is. mag ge hoopt en verwacht worden, dat dit instru ment in ons muziekleven spoedig de plaats zal innemen, die het zoo ten volle vordient. Rythmische gymnastiek en Volksdansen. Na hetgeen hierover in dit blad reeda werd medegedeeld en vooral na de demon stratie der dansen door leerlingen van de leidster onzer cursus, mevrouw Lien Tig- get(, zal dit leervak wel geen verdere aan beveling behoeven. Inschrijving van leerlingen kan nog paats hebben tot 10 September e.k. Cursus Volkszang. Bjj do aanvang van het nieuwe cursus jaar stelt de Muziekschool van de Maat schappij tot Bevordering der Toonkunst te Laren uwe k* aderen wederom in do ge legenheid onze* Nederlandsehe liederen te leeren zingen. We bezitten een schut van volksliederen, uit ouder en nieuweren tijd, maar ze wor den helaas veel te weinig gezongen, ze leven niet in ons volk. Mogen We op uwe medewerking rekenen om hierin verande ring te brengen? De dirigent van het ToonkuDstkoor, de heer W. F. Bremon heeft zich bereid verklaard dc leidig dezer cursus op zich te nemen. Het lesgeld voor deze cursus bedraagt f 5.per jaar, te voldoen in 2 termijnen, n 1. op 15 September cn 15 Manrt. Inschrijvingen vóór 10 September.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1