OPENING "Mf H. CALIS DINSDAG 9 SEPTEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en VHjdags VoogdenerJ R1 Eemnes ELECTRO-TECHNISCHE ARTIKELEN De arbeid der Tuinstad-commissie. Op den verkeerden weg. ËÊMMESSIfï-QOUfï, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent. met geïllustreerd Zondagsblad 1 35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week: 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct OP DEN 13en SEPTEMBER 4 UUR N.M. OPENT ZIJN NIEUWE ZAAK IN U BELEEFD TOT EEN BEZOEK UITNOODIGEND AANBEVELEND H- CALIS ELECTRO-TECHNISCH BUREAU P. C. V. D. BRINKWEG 339K - TEL. 262 - LAREN De N. Rott. Crt. schrift: Sinds het begin van het jaar is de ge meentelijke Tuinstad-commissie nu bezig met haar onderzoek van net denkbeeld-de Miranda tot stichting van eene tuinstad voor arbeiders in het Gooi. Zij heeft zich daartoe in vier sub-commissies verdeeld, die elk een onderdeel van het nieuwe veel omvattende vraagstuk voor hare rekening hebben genomen: eene sub-commissie voor de volkshuisvesting, eene voor het verkeer, eene economische een eene administratieve sub-commissie. Eerstgenoemde sub-commissie is, voor- loopig althans, de belangrijkste, omdat zij de hoofdlijnon heeft uit te stippelen voor de toekomstige stadsuitbreiding. Dc an dere sub-commissies kunnen zich eerst ten volle- van hun opdracht kwijten, als die hoofdlijnen zijn aangegeven. Op het oogoublik is de sub-commissie voor de volkshuisvesting nog slechts ge deeltelijk met haar belangrijken arbeid ge reed gekomen, en dus kan men nog niet van een definitief en volledig oordeel ha rerzijds spreken. Maar de richting waarin haar oordeel gaat begint zich toch wel af te teekenen. En dan is dit vooral eigenaardig, dat aanvankelijk, toen de Tuinstadcommissie werd ingesteld, hoofdzaak was de questie van de Gooistad-de Miranda. Het onder zoek daarnaar, naar de mogelijkheid dus van de verwezenlijking daarvan, was het motief voor de instelling van de commis sie. Allepn om de gevoeligheden der Gooi- sche gemeenten to ontzien is toen mede aan de commissie opgedragen te onder zoeken of ook op andere terreinen, niet in de onmiddellijke nabijheid van de stad gelegen, tuindorpen te stichten waren. En ziet, het onderzoek van de sub-com missie heeft zich van den aanvang af in laatstgenoemde richting bewogen. D.w.z. zij staarde zich niet blind op het Miran- daplan alleen, maar vatte do zaak zoo breed mogelijk op, en begon met zich uit te spreken voor een gewestelijk plan. Dut, althans de wijze waarop zij bij de samen stelling van dat plan te werk ging, ip haar van zekere zijde zeer kwalijk geno men. In eene vergadering ten stadhui-ze gehouden, door de beide voorzitter® der Tuinstadcommissift met de voorzitters en secretarissen der verschillende sub-commis sies, is, naar ons bekend is, tot haar het verwijt gericht, dr.t zij een gewestelijk plan maakte, wat dan blijkbaar zóó moet worden opgevat dat zij, volgens de criti ci. te weinig studie-commissie is gebleven, en een concreet voorstel voor een gewes telijk plan heeft durven opmaken. Ons dunkt, dat men dan deze sub-commis sie slechts dankbaar kan zijn, dat zij het vraagstuk zoo groot heeft willen en kun nen zien. En overigens lijkt ons de boos heid van zekere zijde vooral een gevolg van do bekende animositeit tusschen Pu blieke Werken en Woningdienst, die nog altijd voortduurt. De sub-eommissie voor de volkshuisves ting, bestaande uit: dr. H. P. Berlage. (voorzitter), H. Polak, mr, D. Hudig, Z. D. .T. W. Gulden, E. Kuipers, W. ,T. Carels en ir. A. Keppler, directeur van den Gemeen telijken Woningdienst, benevens mevrouw v. d. PekWent en de heer D. E. Wentink, heeft het niet bij eene pla tonische liefdesverklaring voor een ge westelijk plan gelaten. Zij droeg aan drie harer medeleden, de hoeren Hudig, Kui pers en Keppler, op. een voorloopig sche ma voor zulk een plan te ontwerpen', en deze drie hoeren hebben zich reeds gerui- men tijd geleden van die opdracht gekwe ten. Zij hebben in een rapport, verschenen in het laatst van Juni. eenige richtlijnen voor een gewestelijk plan aangegeven en terecht daarnaast aangeduid enkele plaat sen, welke naar hun oordeel voor het op richten van nieuwe centra geschikt zijn. In de eerste plaats heeft zij wegen ont worpen voor snelverkeer naar den omtrek \an IJmuiden (twee) en naar het Gooi. De door hen ontworpen nieuwe Gooi- scheweg verlaat Amsterdam in Plan-Zuid, buigt af langs het rangeerterrein nabij Duivendrecht, kruist den spoorweg en loopt langs den spoorweg tot nabij Vree land, alwaar het Merwedekanaal en de Vecht worden gekruist; langs de Alam- bertkade, loopende door de Loosdrechtsehe plassen, wordt het Gooi bereikt. Nabij Baambruggo takt vanuit dezen weg een verbinding naar Utrecht af; deze weg kan tusschen Merwedekanaal en spoordijk worden aangelegd. In het plan is ook aangegeven het ge- hied dat. gespaard moet worden en waar, door bijzonder toezicht, voor het behoud van het natuurschoon dient gewaakt to worden. Evenzoo zijn de terreinen aange wezen, waar de industrie zich moet vesti gen, d.i. rondom het Noordzeekanaal, langs het Merwedekanaal en op enkele andere punten. In de tweede plaats zijn door de drie hoeren zes plaatsen aangegeven, waar zoo noc-dig een nederzetting van Amsterdam kan gesticht worden. Van welke soort die nederzetting zal zijn. hebben zij niet over wogen. Het Gooi hebben zij, wegens hun onbekendheid met de plannen van de Gooische Schoonheidscommissie, buiten be schouwing gelaten. Nederzetting 1 is gelegen nabij Muider- berg tusschen het Gooi en de Moederstad. Nederzetting 2 aan den Nieuwen Gooi- schenweg en aan den spoorweg; in de na bijheid bevinden zich de Vecht en het Gein. Moederstad, het Gooi en de Loos drechtsehe plassen zijn van de nederzet ting uit gemakkelijk bereikbaar. Nederzetting 3 is gedacht aan den rand van het Gooi nabij de Loosdrechtsehe plas sen: Nederzetting 4 en 5 zijn feitelijk uit breidingen van Halfweg; No. 4 gelegen in den Ilaarlemmermeerpolder (Klei) en No. 5 in de TJ-polders. Beide zijn in de on middellijke nabijheid van de ontworpen industrie-terreinen ontworpen. Nederzetting 6 is een uitbreidng van V-elscn. Nederzetting 7 is gedacht als een nieuw? l>e>bouwing in dc lijn BeverwijkDorp 7 ZaandamTuindorp Oost/aanAmsterdam In het algemeen is bij het kiezen van deze plaatsen rekening gehouden met de aanwezigheid van een goede verbinding mét de hoofdstad. Dit plan is door de sub-commissie voor de volkshuisvesting in haar vergadering van 25 Juni 1.1. behandeld. Nederzetting 7 is toen geschrapt, en wel omdat een over gang over het Noordzeekanaal te Spaarn- dam voor do scheepvaart, die al hinder beeft van dc pont te Velsen, niet aan vaardbaar werd geacht. Voorts besloot men de plaatsen bij Sloten en bij Weosp nog eens nader te bekijken. Maar overi gens kon zij er zich blijkbaar mee ver eenigen. Voorts vernemen wij, dat de ontworpen wegen voor snelverkeer van Amsterdam naar IJ muiden loopen over Halfweg en Zaandam: de een is dus gedacht bonoor den liet Noordzeekanaal. de ander ten Zuiden daarvan. Het Gooi-plan is, zoonis gezegd, voorals nog buiten beschouwing gelaten, maar de stemming van de meerderheid der sub commissie voor do volkshuisvesting schijnt daarvoor niet gunstig. Het zou ons niet verwonderen als zij daaromtrent ongunstig adviseerde, op grond van allerlei bezwa ren, vooral verhand houdend mot de ver keersmoeilijkheden en het gevaar, dat het toch reeds door de uitbreiding van de Gooische gemeenten wegslinkende natuur schoon, zou loopen door de stichting van zulk een reusachtige Amsferdamsche kolo nie op do hei. Het is waarschijnlijk niet algemeen he kend, dat. ook de Bazel zich, kort voor zijn dood nog, tegen Tiet plan-de Miranda hooft uitgesproken. Hij gevoelde voel meer voor het stichten van gemiddeld groote tuindorpen om Amsterdam, /onder aanbreien, en die richting zul het dan ook wel uitgaan. Er gaat tegenwoordig bijna geen dag voorbij, dat wjj niet in de bladen lezen over een of ander meevallertje, dat ver schillende gemeenten hebben te boeken, in den vorm van een hoogere l»elasting-op- brengst dan was geraamd. Zoo had b.v. den Haag een douceurtje van, schrik niet, zes millioen te incassee- ren, en om wat dichter bij huis te blijven, zag de rijks-fiscus kans Hilversum te be giftigen met een dikke anderhalf mil lioen. Op Naarden na, hebben alle Gooi sche gemeenten belangrijk hooger op brengst der belasting dan geraamd was. De eene natuurlijk iets meer, de andere iets minder. Van Laren was het overschot nog niet bekend, doch in afwachting ech ter besloot, terwijl B. en W. voorstelden tot belastingverhooging over te gaan. de gemeenteruad, zulks niet to doen. daar de door den Rijksontvanger verstrekte ge raamde opbrengst nog wel zou kunnen meevallen. Zelfs Huizen heeft nog een onverwacht saldp van een dikke twintig duizend gld. Oppervlakkig beschouwd, is dit, in de zen tijd, waarin het voor de verschillende gemeenten buitengemeen moeilijk wordt, hun budget sluitend te houden, een gelukje. En het is jammer voor Naarden, dat er jn den loop van het belastingjaar enkele ingezetenen vertrokken, die zeer belang rijke bedragen aan belasting betaalden, en dat er zeer onverwachts anderen waren, die van het betalen van belasting moes ten worden vrijgesteld Doch aan do andere zijde bewast dit dikwijls geweldige verschil tusschen ge raamde opbrengst en werkelijke ontvang sten aan gemeentel-belasting, dat er toch iets niet in orde is met de schatting. Natuurlijk is uiterste voorzichtigheid met het maken van ramingen, waarop een ge- heele uitgaven-dienst uls 't ware »s ge grondvest, gebaseerd, geboden. En 't is dus zeer begrijpelijk, dat de fiscus zieh zoo veilig mogelijk stelt, tegenover evcn- tueele gebeurlijkheden. Deze voorzichtig heid is dubbel geboden, waar de schatting behalve door het rijk, op Amsterdam na, dat zij eigen Keffing heeft,,doorjalle,ge meenten wordt, gebruikt als richtsnoer, om daarop hun huishoudingen te beadmi- nistreeren en te financieren. De schattin gen doen dienst voor de gemeenten als grondslag voor de te verwachten ontvang sten. Dat dus die schattingen met de noo- dige voorzichtigheid geschieden, teneinde niet de onaangename, misschien zelfs fa tale gevolgen te ondervinden van een te groot optimisme, valt dus over 't alge meen te prijzen. En vast staat, dat het rijk, dus zij die daarvoor door den staat zijn aangewezen, zooveel mogelijk reke ning houdende met den gestadigen ach teruitgang der inkomens, door de slechte tijden, hun verwachtingen niet te hoog hebben gespannen. Doch er is nog verschil tusschen cm matige schatting en een schatting als die blijkbaar in de meeste gevalfen heeft plaats gehad. Een liegrooting behoort zoo veel mogelijk den workelijken toestand te benaderen. Dit nu is de laatste jaren in 't geheel niet het geval geweest. Doordat het rijk de inning der bolastingpenningen voor de gemeenten op zich heeft genomen, hebben de genieenten controle over de schattingen en ramingen verloren en moe- ton geheel varen op het rijks-eompas. En dat is, gc-zien de uitkomsten, een groot ItzwMir. E?n overschat, als b.v. dat vbl Hilversum is veel en veel te grool, om ,-:et nog ir.et lut woord normaal te betitelen. Do belastingbetalers hebben dit moeten opbrengen, hebben dus te veel opgebracht. Or liever, om de zaak juist te stellen, hun is te veel gevraagd. Zij hebben meer be lasting moeten opbrengen, dan noodzake lijk was En wat dit beteekeut in lijden als welke wij thans doormaken, moet men maar eens vragen aan hen, die hun dik wijls zuur verdiende penningen bobben meet m» afdragen aan den niets ontziendon fiscus. In 7.eer, zeer veel gevallen is het voor de belasting verschuldigde geld, niet. dan met de grootste moeite vrijgemaakt of hij elkander geharkt. Zij die nooit uitstel ge vraagd hebben, doch thans door de om standigheden gedwongen, den zwaren weg naar den fiscus hebben ondernomen, om a raisore van idcin zooveel rente, dc schroeven wat minder to doen schrijnen, moeten toch wel lachen als een boer die lichtelijk aan de kiezen sukkelt, bij 't le zen van de gewclHige ovcrschat-cijfers. Doch behalve deze, bijna tergende zijde, is er nog een andere. Dit vuurwerk van overschot-donderbussen, afgewisseld door brysant-vuur van het belasting-object moeizaam ontfutselde rijksdaalders en ge flankeerd door den traditioneelen gouden- (tientjes)-regen, heeft tot resutaat. dat men met een variatie op de regelen van den ouden kan zeggen: „Is eens het geld de znkken uit, het keert er nooit weer in." Laren hooft het tenminste, zij 't ook negatief, nog aan de belastinglietalors doen ten goede komen, door de belasting- schreven niet strakker aa» te zetten. 1 versum denkt er het gat van 't komende jaar mee te stoppen, doch het is toch al les zoo, dat men bij vooruitbetaling luat voldoen, wat eventueel nog genoten zal worden. Dat is con gevaarlijk systcpm. En kan er niet toe bijdragen, dat de te ring naar de nering wordt gezet. Zuinig, beid is geboden. Wij particulieren moeten bezuinigen. Onze inkomens dalen, zijn ge daald cn kelderen nog meer. Daarmede geen rekening te houden, zou gelijk staan mpt het plegen van financieele zelfmoord. Particulieren bezuingen du9. De gemeente huishouding heeft datzelfde te doen. Nood wendig. Staat men nu telkens en telkens weer voor meevallertjes, och, dan is inen zoo licht geneigd, op die meevallertjes per manent te rekenen. En gaat men over, tot wat nu reeds gebeurt, men stopt 't eene met 't andere. Tot schade van don belastingbetaler, die zoo langzamerhand is verworden tot een citroen, waaruit het lekkerste sap reeds is geknepen, men is reeds tot op de harde schil, waaruit geen macht ter wereld meer kwast tc knijpen vermag, genaderd! De gemeenten hebben te zorgen, dat de belastingdruk vermindert, liefst snei! Be ter vandaag dan morgen. Dat kan alleen, indien zij hun uitgaven, evenals particu lieren dat doen, verminderen. En wij be twijfelen heel ernstig, of dat gebeurt, als men in de raadszalen kan rekenen op een troef je achteraf! Dat is de kwade, gevaar lijke zijde van die overigens zoo liefelijke meevallertjes. En rt zou daarom zoo goed zijn, als op een of andere wijze dc gemeenten, dio thans buiten iedere schatting of ramiug staan, zij 't ook op eigen houtje, nun ra mingen konden doen. Zoo zijn wij ongetwijfeld op den ver keerden weg. De belastingbetalers hebben nu het gevoel, hoe kan 't ook anders, dat er maar met hun belangen wordt omge sprongen. Nog eens, de gemeenten zijn niet verant woordelijk voor de ramingen welke heb ben plaats gehad, doch zij hebben zeer zeker wel tot plicht, te zorgen, dat buite nissigheden als van de Haagsche 0.000000 en de Ililversumsche f 1.603.800. zooveel mogelijk worden gecoupeerd. Ontvlucht. Dezer dagen liep nabij Steenbergen een eigenaardig heer. De man zat allerlei wartaal uit te slaau en was ook vrij on gewoon gekleed. De politic sprak den man aan en deze sloeg er zoo'n vreemd taaltje uit en stelde zicli zoo dwaa9 aan. dat men hem medenam naar het politiebureau. Al daar haalde de man een fluit te voor schijn en vermaakte de agenten met een paar alleraardigste moppen cn begon dnnr- na een pittig lied tc» zingen. Bij een zeer nauwgezet verhoor zei de man „ik zal 't jelui maar zeggen, want ik vlieg er toch in, ik ben ontvlucht." Ontvlucht? Ja, uit een krankzinnigengesticht te Apeldoorn. Ik heb eerst een eind geloopen en daarna ben ik op een fiets gestapt, ik ben nu drie dagen op reis. Toen wist de politie voorloopig genoeg en ze hield den patiënt natuurlijk vast. Het israelitiseh gesticht waaruit de man blijkbaar was vertrokken, werd opgebeld en inderdaad bleek dc man daaruit voor drie dagen geleden te zijn ontvlucht. De politie bracht hem Zondagmorgen naar Hilversum waar hij door een verpleger verder werd getransporteerd naar Apel doorn. Ondcrtusschen had hij hier en daar heel wat consternatie gesticht, ofschoon geen enkel mensch die hij bezocht heeft, over hem tc Klagen had, integendeel, hij was een opgewekt en een allcrvroolijkst be zoeker geweest. Uitvoering op den Drink. Donderdag 11 dezer, 's avonds 8 uur, zal de R. K. Manneuzangvereeniging „Zang Veredelt", met medewerking vun het R. K. Fanfarecorps „St. Vitus", oen uitvoering op den Brink geven. Het navolgende programma zal worden uitgevoerd: 1. Zangermarsch, van P. A. de Bont. 2. Die Vesper. 3. Cantate, van Arthur Claee- sens. 4. Het Lied, van W. A. Smit. 5. Zon dagswijding. van Fr. Abt. 6. Judea-Canta- te. van Mestrino. 7. Vertrouwen, van Franz Abt. 8. Goeden Nacht, van Leun Paliard. Bij eventueel ongunstig weer zal de uitvoering worden uitgesteld tot Vrijdag avond 12 dezer. Wij hopen, dat het weer nu ook eens mede werkt en dat de ouders zorg dragen dat hun jongens en meisjes niet de orde en de rust verstoren. Dan kan het een prachtige avond worden. Gevonden. Een bruinlederen tasch, inh. brood; twee brillen en een gedeelte van een étui, een huissleutel, een zwarte damesschoen (lin ker), een postduif gemerkt no. 224584 (aan een der pooten een guinmiring gem. 65), een collier bestaande uit lila kralen, een vermoedelijk gouden broche. Biezen. In de bies- en ruschvelden op de Gooische heuvels tusschen Huizen en Blaricum worden thans groote kwantums biezen gemaaid. De oogst brengt men op zeildoek als onderlaag bijeen, terwijl de verzending in zakken plaats heeft. De stapelplaats is nabij „Rust-Roest" aan dezo zijde van den Tol. Het gemaaide moet dienst doen voor zaadverbetering in een Geldersche fabriek. Nieuwe aanwinstcu Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Walch, G.: Petite anthologie des prosa- teurs Frangais. Verhoeven, B.: Van schijn en schemer. Nahon, Alice: Vondelingskens. Nahon, Alice: Op zachte vooizekens. Cohen, Josef: Schemer. Vooys, Ds. C. G. N. de: Historische schets van de Nederlandsche letterkunde» Valkhof f, P.: Poètes et chansonniers. BoschV J. H. v. d.: Oud Nederlandsch leesboek II. Gosse, Edmund: Father and son. Gide. Andre: Incidences. Gczelle, Guido: Leven, door A. Walgravo (2 dln.) Jong. David de: Carel Steven Adama van Sclieltema. Vcrhacren, E.: Poèmes I en II. Loghem. Mr. v.: Een liefde in 't Zuiden. Searron, Paul, et son milieu par Emile Mngne Lamartine de 1816 1830 par L. Scchc. Eoden, F. van: Studies II. Hollandsche en in 't Hollandsch vertaalde Romans. Anastasius: De Denekamp. Hollander, F.: Het laatste geluk. MarxKoning M.: Het kindje. Mooy, Hcnriette: Schakeoringen. Goodwin, J.: Wraak. Zahn, E.Jonas Truttmann. Goudsmit, S.: De gastvertellers I. lluet, C. Busken: Lidewijde. Ohnet, Georges: De dame in 't grij9. Ohnet, Georges: Gravin Surah. Couperus, L.: The tour (Antiek toerisme) Doyle, A. Conan: Het geheim vaa Cloomber. Long, William J.: Lange dierenpaden in het hooge Noorden. Kenvon, Camilla: Spaanscho dukatows. Gorki, Mazim: Een natuurkind. Reumert, Elith: Ik heb je lief. Balzac, H. de: Dé oude Goriot. Bowen, Marjoric: Een heldenkoning. Curwood. T. O.: Nada's rodding. Mullholland, R.: Om Godswil, Galsworthy, J.: Zwaar beproefd. Simons-Moes, .T. A.: Drie spelen van droom en leven. Meester, Joh. de: De kindsheid van Har lekijntje. Eekeren, G. van: Annie Hada. Penning, L.: Het lichtende spoor. Larson, J. A nicer: De steen der wijzen. Doyle, A. Conan: Een godsgericht. Dovle, A. Conan: De Agra schat. Doyle. A. Conan: Een herinnering aan Sh. Holmes. Koenen. Marie: De moeder. Eoden, Frederik van: De kleine Johan nes III. Moos. Wally: Larensche dorpsvertellin gen. Boudior-Bnkker. I.: Hef beloofde land. Claes, Ernest: De witte. Long, William J.: Een broertje van den beer. Long. William J.: Bosch geheimen. Kipling, Rudyard': Dieren in de wilder nis. Locke, William J.De geliefde- vagebond Bowen, Marjoric: Brandnetels. Löns, Hermann: De kraaienhut. Sferneder, Hans: De boerenshident. Rönne, J. F.: En de Noorcfzoe bruist. Webster, Jean: Jerry. Locke, William J.: Terug in het leven. Het beste bereiken zal niet gaan» doch we streven er naar. Help ons en neem een abonnement of stuur uw advertentie.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1