NOORDMAN s KLEEDING „JAN TABAK' BUSSUM OPENING -MB H. CALIS J. WILLARD - BRINK 413 - TELEFOON 229 - LAREN (N.-H.) T rr^Ü TT I VoogdenerJ Eemnes HOTEL PENSION RESTAURANT De arbeid der Tuinstad-commissie. I MERKELBACH 1 Victoria-Water Kattebelletje. ELECTRO-TECHNISCHE ARTIKELEN VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrqdags FE.r\n ES^-EFP- C.D U f?AnT ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie s ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad 1 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Zij, die niet op deze courant geabonneerd zijn ontvangen des Vrijdags alleen het eerste blad. Abonné's ontvangen des Vrijdags bovendien het tweede blad met de foto-pagina en des Dinsdags het nummer van dien dag, cd Abonnementsprijs slechts 6 cent per week of 70 cent per drie maanden. cd AUTOGARAGE TENNISPARK - Tel. Int. 138 M- Gelegenheid tot het geven van Familie Diners "MS Het H.bl. schrijft naar aanleiding van het artikel opgenomen iu het nummer van Dinsdag: Afgezien van liet feit dat het ontworpen zeer voorloopige schema nog alle instan ties passeeren moet en men niet weet hoe het er daarna zal uitzien, gesteld al dat het wordt aanvaurd, kan uit de indiening ervan bij een sub-commissie toeh geenszins worden geconcludeerd, hetgeen uit de pu blicatie zou kuuuen worden opgevat, noch kan dit als aanwijzing ervoor dienen, dat het denkbeeld van de Amsterdamsehe ne derzetting in het Gooi van de baan is! Integendeel zijn in dat opzicht wel dege lijk plannen ontworpen met de uitgespro ken bedoeling, die door te zetton. De voorstanders van die vestiging iu de Tuindorpcommissie wij constateeren slechts zijn in dit opzicht, naar ons werd verzekerd, geenszins van meening veranderd. Zij achten nog altijd het Gooi het door ziju ligging aangewezen terrein voor het vestigen van een Amsterdainsch tuindorp. Trouwens de voorbereidende werkzaamheden, de bestudeering van het vraagstuk, zijn voortgezet; zelfs zijn reeds stappen gedaan om nauwkeurig te bepalen welke terreinen van die. te verkrijgen zonder dat het onteigeningsapparaat iu werking behoeft te worden gesteld, voor de stichting van het Gooische Tuindorp de meest geschikte zijn. Nu heeft j.l. Donderdag de Commissie van Bijstand voor P. W. den ganschen dag vergaderd over het „Schema voor een uit breidingsplan voor Groot-Amsterdam", Vrijdag wijdde de Commissie voor de Volkshuisvesting er nauwlettende aan- ducht aan, en binnenkort zullen B. en W. met de Commissie die dit „Schema" voor groot-Amsterdam samenstelde beraadsla gen, zoodat vrij zeker spoedig de groote „richtlijnen" z-uilcn zijn vastgesteld. Het ligt in de bedoeling die groote lij nen zóó te beperken, dat zij overeenkomen met het gewestelijk uitbreidingsplan bet- welk de Tuindorpen-Commissie van het begin van hare constitueering sqfconform de grondgedachte van de haar gegeven op dracht, zich voorstelde te ontwerpen. Ten einde het in dit opzicht, vooral in deze periode van zoeken en tasten, niet aan on derlinge samenwerking te doen ontbre ken. wordt ten stadhuize overwogen, het „Schema voor Groot-Amsterdam" ook aan de Tuindorpen-Commissie toe te zenden, op dat. die er advies over zal uitbrengen. Arm beest. In den nacht van Woensdag op Don derdag j.l. vonden onze agenten een hond stervende op den straatweg naar Bussum. De agent, ziende dat liet dier veel pijn leed en toch niet meer te genezen was, schoot het dier dood. Waarschijnlijk heeft een chauffeur dit beest overreden zonder dat hij het bemerk't heeft. Iteageeren. Men weet dat wij de vorige week een hopeloos treurige drukfout hebben laten staan in ons verslagje over de ontvangst van de artisten op on gemeentehuis. We zeiden immers dat de hecren Franken en Vingerhoed een „smakelooze" tafel had den aangericht, wat moest zijn „smake lijk". Hoe reageerde nu deze firma daar op? de heer Franken zag zijn zaak eens rond, nam er een fijne kaas uit en dacht „die zal er kaas van eten". Hij deed daar een fijne delicatesse bij en stuurde dit aan onzen redacteur met het geschrift: „Proeft U eens hoe smakeloos!" Wc kunnen niet nalaten dit aardig voor val even te vertellen. De verloting. De Secretaris van de Gooische Land bouw Sportvereeniging, de heer J. II. Maas te Naaiden, deelde ons mede, dat door dien de datum van trekking der verloting te spoedig volgde op de Tentoonstelling en Draverijen op 20 en 21 Augustus ge houden en de vele beslommeringen daaraan verbonden, deze trekking is uitgesteld tot Donderdag 23 October '24, des namiddags te 12 uur (den dag der Najnarsmarkt te Naaiden). Iedere bezoeker van de weekmarkt te Hilversum kan daar den Hoofdprijs, paard en rijtuig, zien. Ons inziens een goede re clame. Voorts maakt genoemde Secretaris ons er op attent dat evenals de Tentoonstel ling, dc Verloting uit een pracht collectie prijzen zal bestaan. Vereeniging v. Beeldende Kunstenaars. Het bestuur van de Vereeniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricuin zal een aantal lezingen doen houden dit winter seizoen. De commissie, bestaande uit dte hec ren H. Heijenbrock, W. van Nieuwcnhoven, W. Ouwelecn en W. L. van Warmelo hebben, na vergaderd te hebben, het volgende voor loopige programma vastgesteld. Negen October zal de heer van den Broecke, begeleid door mevr. Ter Brugge uit Blaricum, eenigc Levensliederen geven. Voor de pauze zal Enoch Arden worden voorge dragen, met muziek van Strauss, en na de pauze zullen levensliederen worden gegeven. Einde dezer maand zal de heer F. B. Roordcs een lezing geven met lichtbeelden, getiteld „een kunstreis door Bali". De heer Walen- dorp. architect alhier, zal half November over eten nader op te geven onderwerp spreken, terwijl de heer Hugo Nolthenius een lezing zal geven met lichtbeelden en muziek over Parsifal". Interessant belooft zeker te worden dc lezing van den h'ecr E. P. C. van Vrijberghe de Coningh over Rembrandt (met lichtbeel den). Begin Februari zal dc heer M. E. Gclpke een causerie houden, tevencens met lichtbeelden, over „Het leven in China". Begin Maart zal de heer Hcyenbrock optre den. wiens ondterwerp van den avond nog niet bepaald is. De reeks zal worden besloten met een voordracht van wederom den heer Van den Broecke, met eenige levensliederen, terwijl ook weer mevrouw ter Brugge als be geleidster zal optreden. Het bestuur hoopt bij genoegzame dctelname dit programma in zijn geheel te kunnen uit voeren. Elke donateur betaalt f 5.heeft daarvoor vrij entree voor zijn ptersoon, bene vens een extra entréekaart en het recht zoo veel extra entrcekaarlten aan te vragen als hij wcnscht, met bijbetaling van f 2.80 per kaart. Een donateur met 2 extra kaarten betaalt dus f 7.80 en teen donateur met 4 extra kaar ten f 12.80. Het bijwonen van deze acht belangwekken de voordrachten tezamen kost dus f 2.50 per persoon of ruim f 0.30 per voordracht. Niet leden en niet donateurs kunnen een ltezing bijwonen tegen betaling van f 1.per persoon. Hij, die alsnog donateur wenscht te worden van dc Vereeniging van Beeldende Kunstenaars wordt verzocht zich op te geven aan den secretaris der verteeniging, den heer David Schulman, Torenlaan alhier, bij wicn verder alle mogelijke inlichtingen worden ver schaft. Wat zal er met ons postkantoor gebeuren? Men schrijft ons: Wat zal er met 0113 postkantoor gebeu ren? De heer Ivaakebeen heeft ontslag gevraagd, al er nu een andere postdirec teur komen? Wordt Blaricum een bijkan toor? Of een hulpkantoor met een brie vengaarder? „Tn raadselen wanuell de Blaricunnner op aard", men tast in het duister, het één zoowel als het ander is mogelijk'. Volgens de groote bladen ligt een al- gcheele reorganisatie in de bedoeling van het Hoofdbestuur der Posterijen. 0\eral in het land wil men als het ware dis tricten maken 0111 de groote plaatsen heen. Alleen in dc hoofdplnat-s van zoo'n dis trict komt een postkantoor met een postdirecteur, dc andere plaatsen krijgen alle bijkantoren. Dit alles zou zijn ter be zuiniging, men spaart, zoodoende vele postdirecteuren uit, in wier plaats dan be heerders komen met veel lager salaris. Of alles wat als bezuiniging bedoeld wordt, dit in de practijk echter is? We weten >0.111. een geval van een gehuwde ambtenares, die 1.1. Maart haar ontslag kreeg, iemand met jarenlange routine, wier werk nu gedaan wordt door twee ambtenaren. Bovendien moet het Rijk de uit den dienst getreden ambtenares nog pensioen geven. Van werkelijke bezuini ging is hier dus geen sprake! Gezien nu de reorgauisatie-plaunen, die de Haagsche hecren bezighouden, is het dus zeer de vraag of er een opvolger van den heer K. benoemd zal worden. Was de heer K. postdirecteur gebleven, dan zou Blaricum allicht tot de reorga nisatie een hoofdkantoor gebleven zijn, temeer daar na de laatste regeling (in- plaats van twaalf uur zal het postkan toor tien uur per dag geopend zijn; dit spaarde één ambtenaar uit) door het Hoofdbestuur der Posterijen aan ons Ge meentebestuur de verzekering gegeven was dat voorshands geen andere maatregelen getroffen zouden worden. Was er dus geen reorganisatie hangende, dan zou alles stellig bij het oude blijven en een opvolger van den heer K. benoemd worden. Wat echter hoop geeft dat Bla ricum voorloopig een eigen kantoor blijft houden, is, dut in Laren, waar de postdi recteur de heer Crap Hellingman 00,k ointsla'g heeft gevraagd, de sollicitatie! nuar het directeurschap opengesteld schijnt l te zijn. We zeggen: „hoop" Immers, het is voor een plaats toch van veel belang een eigen postkantoor te hebben. Een direc teur die in de plaats woont, zal zich uit den aard der zaak veel meer voor de plaatselijke belangen intcressceren dan 'n directeur, ergens een heel eind weg, die 7.oovele zaken te regelen heeft. Ook de beteekenis, de bekendheid van een plaats, gaat wel degelijk met het al dan niet hebben van een postdirecteur op FOTOGRAFISCH ATELIER Ingang Leldsch' plein. Gcb Hlrsch Cie LIFT - TCLEF. 36050 - AMSTERDAM en neer. Een voorbeeld: een deel van Blaricum hoort postaal onder Laren met het gevolg dat sommigen hun adres uldus opgeven: Mevrouw DRESDEN, Huize „Fiodo" LAREN (N.-H.) „BOSCII EN HEIDE" (Sanatorium van 't Witte Kruis) LAREN (N.-H terwijl beide buizen toch op Blaricum's grondgebied staan! Doordat wc geen eigen telefoon hebben, staut Blaricum ook al niet meer vermeld in de telefoongids. Dit alles is niet bepaald goed voor Blaricum's welzijn en bloei. Wat het post kantoor nu echter betreft alles hangt af van de regeling di'e getrof fen zal worden. Is het. alleen een kwestie van una 111 (en van salarisverlaging) en komt. er een be heerder inplaats van een directeur, maar blijft overigens alles bij het. >oude, dan kunnen we geen bezwaar tegen zoo'n ver andering hebben. We moeten niet uit het oog verliezen dat, al is er ook eenig na deel op Blaricum's rekening te boeken, er voor de staat bezuinigd moet worden. Met zekerheid valt echter nog niets te zoggen, afwachten is de l>oodschap. Concert. De muziehvereeniging Eensgezind heid gaf Dinsdagavond j.l., 's nvonds 8 u., een ooneort op het terrein voor het ge meentehuis. Ofschoon het weer zich heel den dag dreigend liet aanzien, bleef het gedurende dit concert prachtig. Er was van de zijde van het Blaricumsche publiek heel veel belangstelling en men hoorde het concert met veel aandacht aan. Het programma hebben wij reeds vermeld. Met volle wind werd in dubbelen zin in gezet, want de wind waaide door de mu ziek en het muzickpapier. Wc zagen onder de aanwezigen ook de burgemeester, de heer Klarcnbeek, die doer zijn aanwezigheid weer eens zijn wanne belangstelling betoonde in do jon ge vereeniging. Dc dirigent, de heerMoov, weet zijn leden wel te bezielen, hetgeen ook dezen avond weder bleek. Dte num mers werden met gloed en kracht gege ven. Het tweedo concert in de open lucht, was een succes voor de vereeniging. Postkantoor. Lijst" van onbestelbare stukken, tergont- vangen tusschen 25 Juli en 10 Aug. 1924 Als ge weet: Victoria-Water geeft aan zwakken nieuwe kracht, waarom yceft gc hun dan water waar dat niet van mag ver wacht Weet Udat Victoria-water in een Liter- schroef-sïop-flesch U slechts twee-en-dertig cents kest thuis bezorgd aan Uw adres? Oberlahnstein DE AUTOBUS. Motto Rijen rijen rijen in een wagentje, dat je niet meer loopen kan zoo draag ik jte. Dc menschen mogen al van ouds graag bij elkander krielen. Thans doet men dat in eencn bus, een ratteval op wielen. Je gaat gezccldig snel vooruit, en waar je wil, kan je der uit. Wc hebben nog geen trams genoeg die menschen overrijden geen taxi's ook, die en passant dc rest doen overlijden. Er moesten bussen bij vooruit want waar je wou, kou je der uit. Il'c hebben geen electrisch net waar trams langs bliksemglijden geen autopeds of cyclonets genoeg om vlug te rijden. Toen kwam de bus, men juichte luid ,£cgwaar je wil kan je der uit En zeaar je zuil kan je der in, je zeenkt maar even stoppen en als tie vol is, net als zoorst, dan maar een beetje proppen. Hoescc\ Hoezee daar gaat de kluit I en ïi\iar die zeil kan die der uit. Er zeas eens iemand die ik zag uit dankbaarheid neerknielen. Hij zei „ik zit goddank niet in die val, die koe op zeiden." Men schold op hem en lachte luid. „man, zeaar je zeil, kan je der uit." Juist zei de man, zeanneer vandaag de zaak verbrandt vanbinnen, dan kun je razen zeat je zeil niks tegen te beginnen De rechter, die zijn neus eens snuit, zegt „Zivar je zeou, kon je der uit". Moraal zoodat ik dit zvreed lied besluit. Je b 1 ij f t er in of blijft er uit. CASTOR. Bartele, Amsterdam. Gerritsen. Utrecht. Mij. AI. ten Bosch, Blaricum. Post-Kcrk- hoff, Lauterbrunnen. W aterschapslastcn. Wie het Raadsverslag, verschenen in ons j.l. Dinsdagno., gelezen heeft, heeft ge zien dat het raadslid, de heer Jan Hagen, gtelnterpelleerd heeft aangaande de water schapslasten op „gebouwd", d.wz op dc huizen, en daarbij ondersteund werd door wethouder Groen. Indertijd deelden wij ook mede, dat een requtest om te komen tot verandering der hcf- lingswijze. in 't dorp gecirculeerd heeft en aan 't waterschapsbestuur is aangeboden. Het - aagstuk houdt vooral hen bezig, die belang hebben bij 't bouwen van huizen cn is ook van belang in verband met dc vestiging van n.teuwc ingezetenen in ons dorp. Het treffendste argument bezigde de heer Hagen o.i. in de uitdrukking: dc menschen betalen in Eemnes dubbele belasting, behalve de Hoofdtelijke Omslag de Waterschapslas ten. hetgeen hij illustreerde met een voorbeeld, volgens welk voor een terreintje van 500 M. bebouwd f 30.en onbebouwd f 0.60 betaald moet worden. Dc heele zaak is een kwestie van cijfers, en daar er nogal belangstelling voor bestaat, hebben wij genïecnd omtrent deze cijfers ter bevoegdcr plaatse inlichtingen te moeten in winnen. welke gegevens wij hier publicecren. De toelichting is gehteel voor rekening van ondergeteekende. Tot de waterschapslasten draagt ieder bij die gronden in een der polders bezit, onver schillig of deze binnen- of builtendijks gele gen zijn. en of de eigenaar al of niet binnen de gemeente woont. Voor de heffing zijn dc pcrcteclcn verdeeld in 3 klassen OP DEN 13en SEPTEMBER 4 UUR N.M. OPENT ZIJN NIEUWE ZAAK IN U BELEEFD TOT EEN BEZOEK UITNOODIGEND AANBEVELEND H. CALIS ELECTRO-TECHNISCH BUREAU P. C. V. D. BRINKWEG 339K - TEL. 262 - LAREN I

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1