„den Poppendokter" VoogdenerJ Eemnes De reclames op poststukken. SPEELGOEDEREN DINSDAG 16 SEPTEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrqdags F£r\riEiiEF?-QauFï, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad 1135; per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad I 1 80. v Per week 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Sedert ecnigen tijd worden wij, indien wy althans het geluk hebben, nu en dan den postbode aan onze brievenbus te zien verschijnen, begiftigd met een reclame, djo wij «elf betalen, zelfs direct be talen, niet indirect, zooals per saldo iede re reclame door het publiek wordt be taald. De posterijen hebben n.l. een contract afgesloten met den fabrikant van „Blue Band", waardoor deze tegen betaling van idem zooveel, het recht heeft bemachtigd, zijne reclames voor zijn „versch gekarnde" margarine, te doen zetten of stempelen, op stukken, welke niet. aan den verpach ter behooren. Het klinkt misschien ongelooflijk, doch lezer, het is zoo! De posterijen hebben iets verkocht, waartoe zij wettelijk geen recht hebben. Zij hebben, om eens een beeldspraak te gebruiken, schuttingvlakte van een ander verhuurd! Tot goed begrip van zaken, zij hier even op heel eenvoudige wijze uiteenge zet, hoe eigenlijk de {>ositic is van de post tegenover de verzenders en entvan gers. Men wil den een of ander iets laten weten en schrijft hem daarom een brief. Dien brief kan men laten bezorgen door een looper, een particulieren bode, als ten minste de persoon, wien men iets te mel den heeft, niet ver weg woont. Men kan denzelfden weg bewandelen, uls men iemand, die wat verder verwijderd is, oen brief of stuk wil doen toekomen, doch dan wordt de bezorging te kostbaar. Op zulk een wijze verzonden, zou b.v. een brief van Bussum naar Amsterdam, kosten den prijs van een buurt verkeert je Bussum Amsterdam, derde klasse, op zijn minst. Nu komt de post en zegt: Gemeenschap pelijk kan men meer dan als eenling. Van de groote massa mo<?t men 't hebben. Geef mij Uw brieven, ik heb een groot personeel, kan. als ik voel te verzenden heb, van de spoorwegen belangrijke re ducties verkrijgen bij bet beschikbaar stellen van ruimte, waarin ik de te ver zenden stukken onderbreng Ik bezorg Uw brief voor den uniformen prijs van 1U cent. Natuurlijk maakt men van die gelegen heid gebruik. Hot verschil in kosten is zoo groot, dat niemand het in zijn hoofd krijgt, in normale omstandigheden ten- minte, te zeggen: Neen. ik houd niet van dat soort coöperatie, koste wat 't kost, ik knap dat zaakje zelf op! De post is dus, van alle franje ont daan, een instelling om het interloca- le schriftelijk verkeer, gemeenschappelijk te doen plaats hebben, wat van onbere kenbaar nut voor onze gpheoïo samenle ving is! Men begrijpe ons goed, deze voorstelling is zeer primitief, doch juist, in haar, wij zouden haast zeggen, naakte eenvoud, de monstreert zij den toestand eigenlijk het best. Wij zijn dus zoover, dat wij gebruik ma ken van de posterijen. Wat gebeurt er thans verder? Wy vervoegen ons dus aan een der kantoren van de posterijen en zeggen": hipr heb ik een brief of stuk. bezorg mij die Tn 'Amsterdam, of waar men maar wil. Hiervoor moet men nu zijn deel in dé kesten betalen en krijgt, heeft men aan die verplichting voldaan, \un de betaling een kwitantie, welke in dit geval postzegel heet. Om nu te voor komen, dat de kwitantie of postzegel voor een volgende verzending wordt gebruikt, stempelt de post die kwitantie af. Doch vast staat, dat en stuk èu kwi tantie niet het eigendom zijn van den- gene, die de verzending op zich neemt. Hieruit volgt dus direct, dat de expe diteur, te eencn male het recht mist, stukken welke tijdelijk aan hem zijn toe vertrouwd, te gebruiken, om er op een of andere wijze geld mede te verdienen! Hij heeft zich dus te eenen male te onthouden van het doen van mededeelingen of der gelijke, op de niet aan hem behoorende stukken of brieven. Wel kunnen do afzenders op de stukken mededeelingen doen. Zoo kunnen zij op brieven hun naam laten drukken, opdat de ontvanger nog voor hij het omslag verwijdert, weet van wie het stuk komt. Hij kan, als het een handelsman is, er een reclame op doen drukken, voor de artikelen welke hij verhandelt of fabri ceert. Kortom, hij heeft het recht, er op te zetten wat hij wil, welk recht de expe diteur niet hoeft. Is dus op zichzelf het reeds ongeoor loofd, dat de expediteur tot onbruikbaar maken van de kwitantie, algemeene me dedeelingen op een anders eigendom stempelt, ergerlijk wordt de zaak, als die expediteur b.v. op een stuk, afgegeven door oen fabrikant van margarine zet: gebruik geeu margarine." De afzender heeft in dat geval het volste recht tegen den expediteur te zeggen: zeg-ercis vrind, van die grappen ben ik niet gediend. Je bezorgt eenvoudig wat ik je te verzenden gec-f en waarvoor ik je, bij vooruitbeta ling nog wel heb voldaan en verder heb je je van inmenging in mijn zaken, te ont houden. Wat de posteryen thans doen, is in we zen toch precies hetzelfde. Zij stempelt op allo brieven „Gebruikt Blue-Band, versch gekarnd". Dat stempelt zij ook op brieven, welke b.v. de „Hofstede Oud-Bussem" ver zendt, ter aanbeveling van haar product. Met het resultaat dat de ontvangers de aanbeveling van Blue üand nog eerder lezen, dan de reclame voor „Oud-Bussem". En 't is dan oc-k volkomen begrijpelijk, dat „Oud-Bussem" de Posterijen een pro ces aandoet, teneinde de geleden of nog te lijden schade op haar te verhalen. Nu moge de Blue Band fabrieken bet onaangenaam vinden, dat men zoo tevelde trekt tegen li aar reclames, doch dan be denke zij, dat het hier gaat om 't prin cipe en houde in 't oog. dat ook zij het onaangenaam zou vinden, indien op haar stukke b.v. reclames van Plnnta gezet werden. Wat zou zij b.v. doen, indien zij tot de conclusie kwam, dat b.v. de spoorwegen, welke toch geregeld haar kistjes Blue Band verzenden, op die kisten schilderden Gebruik' Klappa of iets dergelijks? Wij zijn stellig overtuigd, dat er, en vol komen terecht, wat zou komen waaien! Dit is in wezen precies hetzelfde! En nu hooren we al zeggen: Wat deed de Post-eheque en Giro dan anders? Eilieve, men verge te niet, dat wat de Postcheque- dienst verzond, eigendom van dien dienst was! In Duitschland heeft men getracht iets dergelijks te doen, door de brieven te lx. stempelen, met: Bezoekt die en die verga- doring. Du andere partijen waren, en te recht. dol en 't. resultaat is daar geweest, dat do minister toegaf, dat het gebeurde eigenlijk ongeoorloofd was en directe sta king van deze reclame toezegde! Doch er is nog eeu vraag. De overheid treedt, en gelukkig, tegenwoordig streng op tegen oneerlijke concurrent ie. Valsche of onjuiste voorlichting van 't publiek, in zake gebruiks- en voedingsmiddelen, straft zij. Zoo is het ongeoorloofd, op douldée- artikolen te stempelen „echt goud". En zij zelf stempelt thans op stukken, welke "'ct haar eigendom zijn „Versch gekarnd" en dat van 'n artikel, dat nooit een karnton heeft gezien! Tenminste niet, een echte Hollandsche natuur-boter-knrn! Misverstand. Het artikel over de Waterschapslas ten is niet geschreven door den heer v. Il(ocpcn), zooals naar wij vernamen ver schillende personen veronderstellen, doch door H(engel), redacteur dezer courant. Schouw. De schouw over het Waterschap Kern land zal worden gehóuden op Maandag 29 Sept. en over 't Waterschap Dranken- burg op Donderdag 2 en Vrijdag 3 Oct Aanbesteding. Vrijdag a.s., des v.m. 11 uur, zal het Waterschapsbestuur in t openbaar bij in schrijving aanbesteden: le. Het ophoogen en verzwaren van do kade in den Maatpolder van de sluis tot de duikersloot van de Raade Vreding, in perceelen van 200 Meter lengte. 2e. Het uitdiepen van de Oostelijke helft van de dijkwatering in den Zuidpolderen Binnendijk te Veld, in 14 perceelen. Patrijzenjacht. Onder Binnendijk heeft Notaris F. P. E. van Ditzhuyzen te Baarn verleden week 14 patrijzen geschoten. Mond- en klauwzeer. Verleden week 1 nieuwe aangifte en een kalf bij C. Blom te Binnendijk ge storven. Ned. Herv. Kerk. De heer J. Manten. welke kort. ge leden tot ouderling der "Ned. Ilerv. Kerk te Buitendijk werd gekozen, heeft die be noeming aanvaurd. Melkcursus. De Rijkszuivereonsulent der provin cie Utrecht deelt mede, dat Woensdag 1 October a.s., des v.m. 10 ure, in de Rijks- landbouw-winterschool aan den Amster- damschen straatweg te Utrecht een cursus aanvangt in melkenderz.oek en het ann- houden van pielklijaten Regen. Tengevolge van den velen regen ver keert de nog tc velde staande haver in zeer slechten toestand. Er zijn velden waar deze reeds 2 weken op schooven staan. Ook vernemen wij, dat onder de aard appelen in ernstige mate de ziekte komt. Goede cliënten Een onzer vrouwelijke dorpsgenooten is reeds aan haar derde rijwielplaatje. Het eerste werd te Hilversum gestolen, het tweede verloren: het derde heeft zij nog. doch voor hoelang? Zij is een goede cliënte voor de rijks- plaatjeswinkel. Goed afgcloopen. Een zoontje van R. lt. te Buitendijk viel verleden week bij Van Slieten in de schuur. Dr. Holtmann constateerde, dat hij geen ernstig letsel had gekregen. Ingeslagen. Ieder heeft verleden week wel den feilen bliksemstraal tegelijk met den ra telenden donder waargenomen. De bliksem sloeg in, in de telefoonleidingen van het postkantoor, waardoor eenige aansluitin gen gestoord werden. Den volgenden dag werden deze gerepareerd. Waterstand. Reeds verleden week was de water stand der zee zoo hoog, dat het tot hij den kruin van den kadedijk stond. Zoowel liet- eleetrisch gemaal als de 3 windmolens draaien zooveel mogelijk om het regenwater af te voeren en slagen daar dan ook vrijwel in. Eensgezindheid Dc. muziekvereeniging „De Eensge zindheid" heeft de vorige week een le denvergadering gehouden. O.a. kwam in behandeling een voorstel van het bestuur om dat college in aantal te verminderen en wel door hot te brengen op 3. TTet l>o- stuur was van meening dal een klcinei' college de vereengingszukon sneller zou kunnen afdoen. Dc vergadering ging met het voorstel accoord. Bij de daarna plaats gehad hebbende verkiezing werd het bestuur als volgt sa mengesteld: L. .1. Rokebrund. voorzitter, II Lam, secretars en J. Vos ïïzn., pen- nigmecster. Een zaak van veel gewicht w is verder de vernieuwing vpn eenige instrumenten Besloten werd in de eerste plaats pogin gen in liet werk te stellen om te komen tot aanschaffing van een nieuwe B bos, waarvoor een bedrag van f 175.ver- eischt wordt. Daar de kas der vereeniging een dergelijke uitgaaf niet toelaat, werd besloten een beroep op het publiek te doen. Daarna werd dc geanimeerde, ver gadering gesloten. Een nieuwe zaak. In ons blad is door middel van ecu annonce reeds eenige malen de aandacht gevestigd op de onlangs geopende zaak van den heer C'alis, een elcctro-technisch bureau, dat in een geheel nieuw pand on dergebracht. tot een van de beste zaken in ons dorp zal gaan behooren. De lieer Calis was hier als electrotechuicus geen onbekenuc. Hij had een kleine zaak aan de P. van den Brink weg en behandelde van daaruit zijn opdrachten. Een winkel pand ontbrak echter en toen zijn werk zaamheden zich in den loop van den tijd gingen uitbreiden, liet de heer Calis bou wen. Thans is deze bouw gereed en eenige dagen geleden is de winkel geopend. De winkel maakte een alleszins zonnigen en frischen indruk in zijn wit en gele be pleistering. De aannemer van dit huis is de heer P van B ree men en de architect de lieer A. P. van den Brink. Zaterdagavond was het voor de ramen dezer nieuwe zaak druk. Er was van de zijde van het publiek veel belangstelling. De heer Calis had er dan ook veel werk van gemaakt. In de zeer smaakvolle eta lage brandden de kleurige elect rischo schemerlichten en eenige groote lampen die hun schijnsel wierpen over de vele Iedere inwoner van Bussum koopt thans zijn bij Havenstraat 9 - Telef. 427 t/o. het Postkantoor. BUSSUM Concurrentieprijzen als te Amsterdam RUIME REUZE HOUTSNIJWERK bloemstukken die ter felicitatie waren ge zonden. Wij zagen een groote collectie electrische apparaten, waaronder dc meest moderne strijkijzers, haardrogers, ventila tors, kachels in allerlei grootte cn afwer king. Zeer goed is de heer C'alis wel ge sorteerd in schemerlampjes. Eenige zeer aardige cn artistieke modellen trokken de aandacht. Ook een collectie fijne piano lampjes troffen wij aan cn een paar nieuw ste modellen stofzuigers. Een en ander maakte op ons dan ook den indruk van smaak, ijver en soliditeit. Wij twijfelen niet, of de heer Calis zal het te Laren best bolwerken. De inzet stemt alleszins tot vertrouwen. Wij wenschen hem en zijn zaak van harte succes toe. Bevolkingsregister. VERTROKKENJ. J. Anspach naar Hecg (Fr.), p.a. B. van Dijk; Mej. M. de Jong naar 's-Gravenhage, Ligusterstraat 20: W. A. J. JongertBoeschoten cn gezin naar 's-Gra- veland. Noordeinde 69; Mej J. Willard naar Bunmk, Groeneweg 99: Mej. G M. Bremer naar Amsterdam. Palamcdesstraat 3; Mej. C. M. van Meerwijk naar Blaricum, Angéregts- weg 134. Openbare Leeszaal en Bibliotheek LarenBlaricum. Nieuwe aanwinsten: Fransche, Duitsche, Engolsche romans. Wilde, Oscar: A house ol pomegranates. Wilde, Oscar: An ideal husband. Curwood, J. O.: Kazan the wolf dog. Hearn, Lutcadio: Esquisscs martiniquai- ses. Doyle, A. Conan: His last Bow. London, Jack: John Barleycorn. Dutton, C. J.: The Underwood mystery. Millie, A. A.: The reel house mystery. Schnitzler, Arthur: Der junge Medardus. Mann, II.: Professor Unrat. Hermann, Georg: Einen Summer Lang. Williamson. Nand A. M.: Lady Betty across the water. Ward, Mrs. Humphry: Lady Rose's daugh ter. Orcz.y, Baroness: A bride of the plains. Thurston, E. Temple: The green bough. Welsh, T. C.: The Underworld. George Sand et sa fille par S. Rocheblave. Kleist, H. von: Michael Kohlhaas. Legouvé, E. et E. Lahichc: La cigalo chcz les fourmis. Hugo. Victor: Bug-Jargal. Margueritte, Pet V.: Poum. Germain, José: Pour Gcnièvre. Braun, Hanns: Das Erdbeben von Carrara. ITeralth, Edith: Fraucn, über die man sprieht. Nach der Jagd, Erz.iihlungen a us dom Ja- gcrleben. Moberty, L. G.: Alter long yacrs. Hutten, Baroness v.: Happy house. Ilichens. Robert: A spirit in prison (2 din.) Galsworthy, J. Beyond. Egertou, George; Discords. Ward, Mrs. II.:Fenwick's career. Thurston, E. Temple: The evolution of Cat he Rine. Borrow, George: Lavengro. Borrow, George: The Romany rye. Edgcworth, Maria: Castle Rackrent and. the absentee. Gait, John: Anncls of the parish. L.vtton, E. Bulwer: Harold. Melville, Herman: Omoo. Crockett S. R.: The raiders. Crockett. S. R.: The Black Douglas. Crockett, iS. R.: The lilac sunbonnet. Hewlett, Maurice: The fool errant. Stevenson, R. L.: St. ives. Vachcll, H. A.: Quinneys. Barrie, J. M.: The little minister. Eedeu, F. van: Little Johannes. Roda-Roda: Slavische Seelen Ibahez, V. B.: Sonniea. Deledda, Grazia": Les tcntations. Gorki, Maxim: l'Angoisse. Gjellerup, Iv.: D'er Pilgcr Ivemanita. Het beste bereiken zal niet gaan, doch we streven er naar. Help ons ea neem een abonnement of stuur uw advertentie. De nieuwe Montessorischool. Met een enkel woord hebben wij laatst al eens gewezen op het feit dat de belangstelling voor het Montessorionder- wjjs in onze gemeente bij voortduring toeneemt. In de vroegere Wilhelminaschool aan de Brinklaun is een gedeelte, bestaande uit drie lokalen, thans ingeruimd en to taal veranderd voor het Montessori-onder- wijs. In het bovenlokaal geeft mej. Cohen \an Straten aan een klasse onderwijs. In de twee benedenlokalen heeft mej. Frij- linck de leiding over twee in elkaar ovcr- loopende lokalen of klassen, bijgestaan door een assistent, een zekere heer Ram. Mej. C. van S. heeft de kinderen van drio tot vijf jaar en mej. F. die van vijf tot acht. Du lokalen die wel eens een verfje noo- dig hadden, zijn geheel gemetamorfiseerd. Dc wanden zijn half geef, half grijs aan gestreken. De meubeltjes in groen en ter ra eotta doen in deze omgeving alleraar digst aan en het geheel maakt een aller- gezelligstcn indruk. Ook hangen werke lijk fraaie en frischkleurige gordijnen voor du hooge schoolramen Zoo'n lokaal is een prettige huiskamer. Wij komen na de opening en als het onderwijs aan den gang is nog nader op een en ander terug, maar k nnen nu alvast de ouders aanra den als ze belang stellen in liet Montes- sori-onderwijs. eens een kijkje te gaan ne men op de Brinklaan om zich vun een en ander zelf te overtuigen. Bussumsche Orkestverccniging. Dinsdagavond hield in „de Rozenboom" de Bussumsche Orkest\erccniging hare jaar- lijksche ledenvergadering. De vice-voorzitter, Jhr. H. Witsen uit Hilversum, herdacht in gevoelvolle woorden den overleden voorzit ter Dr. Lc Coultre, die sinds de oprichting steeds zoo sterk voor B. O. geijverd heeft. Hij was den leden immer een voorbeeld van plichtsbetrachting; nooit werd door hein een repet tie verzuimdslechts in het laatste jaar dwong zijn gezondheidstoestand hem tot min der actief deelnemen. Ook dc secretaris, dé heer M. F. Porticlje. herdacht in den aan vang van zijn verslag den slag, die de B.O. 111 liet verscheiden van haren voorzitter ge troffen heeft. Het laatste jaar is niet zoo gunstig géweest, het ledental bedroeg ca. 150, waarvan 24 woikende. Een klein nadeelig saldo ad ca. 61 gld. valt te boeken. Ook nu werden twee uitvoeringen, met medewerking van solisten, gegeven. De eerste uitvoering in het komende séi- zocn hoopt men in Januari te kunnen geven. Het bestuur van de B. O. is thans samengesteld als volgt: Voorzitter: Jhr. H. Witsen te Hilver sum: vice-voorzitter: A. P. Burgcrhoudt; secretaris: J. Zweerts; penningmeester: J. A. Huijskcns; leden: J. Thuijs en J. Meijer ;alV"u te Bussum en mej. van Stolk te 's Graveland. Geslaagd. Bij het te Boskoop gehouden toela tingsexamen aan de Rijkstuinbouwschool aldaar, slaagden de heeren P. Bouwmees ter. .1 Kok cn F. Loonstein, allen te Bus sum .en S. J. Ilogerzoil tp Nuarden, Tuinbouw en Plantkunde. De afd. Naarden-Bussifm en O. van de Kon. Ned. Ver. voor Tuinbouw en Plantkunde houdt Woensdagavond a.s. in een der zalen van „Novum" te Bussum 'u ledenvergadering. Aan de orde is o.a. de verkiezing van een voorzitter en het hp- spreken vsn de a.s. wintercursussen. Volksuniversiteit Naardcn-Bussum. Zooals uit ten advertentie in dit blad blijkt zal binnen kort de cursus 1924'25 van de Volksuniversiteit Naarden-Bussum een aanvang nemen en wel te Bussum op 2 Octo ber met den aardrijkskundigen filmcursus door den lieer D. van Staveren en tc Naarden op 10 October met den leergang „Stof" én Geest" door Prof. Dr. J. R. Slotcniaker de Bruine. In den afgcloopen winter had een dergelijke cursus van den heer van Staveren te Naarden uitbundig succes; het was op ver zoek van velen, dat het Bestuur der V.U. besloten hééft den heer van Staveren, direc teur van de Gemeentelijke schoolbioscoop te 's-Gravenhage, uit te noodigen in den komen den winter éen lezing te Bussum te houden aan de hand van geheel nieuwe rolprenten en lantarenplaatjes, o.a. over het vogeleiland Mellum, de Kolonié Suriname, het Poolge bied, Parijs enz. Ook de eerste leergang tc Naarden door den, aan vele leden der V.LhN.B. bekenden. Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit té

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1