NOORDMAN'5 KLEEDING PAVILJOEN LARENBERG J. WILLARD BRINK 413 TELEFOON 229 - LAREN (N.-H.) VoogdenerJ Eemnes Partijen - Vergaderingen en besloten Clnbs. Gooische Dames- en Heerenkleedermakerij Engelsche en Schotsche Stoffen Uit het dagboek van een Gooier. Victoria-Water SPORT- EN MODE-ARTIKELEN Speciale afdeeling 1ste klasse Kleeding naar Maat VRIJDAG f9 SEPTEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FfnriEssin-roufï. ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. r. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Zij, die niet op deze courant geabonneerd zijn ontvangen des Vrijdags alleen het eerste blad. Abo;nné's ontvangen des Vrijdags bovendien het tweede blad met de foto-pagina en des Dinsdags het nummer van dien dag. c=i Abonnementsprijs slechts 6 cent per week of 70 cent per drie maanden. cd Een deftige bruiloft. Woensdagmorgen had hier ten ge- meentehuize een eenigszins buitengewone plechtigheid plaats. De burgemeester van 's Gravenhage, de heer J A. V. Patijn, liet zijn huwelijk alhier voltrekken met een onzer I.arensche ingezetenen, freule E. W. M. dc Braun, wonende aan den Eemnesserweg alhier. Om half twaalf reeds was het druk voor liet gemeentehuis. Even te voren had ook een onzer deftige families de trappen be treden en de looper had dus al eenigen tijd uitgelegen. Op dit toeken verzamelen zich altijd eenige nieuwsgierigen, maar ditmaal was de belangstelling zeer groot. Men had het voorval geheim gehouden. Er was geen ruchtbaarheid aan gegeven op verzoek van den bruidegom. Maar Dins dagavond stond het bericht reeds in de Residentiebode en Woensdagmorgen in alle groote bladen. Om kwart voor twaalf ongeveer reed dan ook een auto binnen met eenige pers fotografen en eenige journalisten. Zij stelden zich dicht bij de stoep op en de politie had overredingskracht noodig om hen met de toestellen uit de trouwzaal te houden. Precies twaalf uur kwam de auto van het bruidspaar uit dc. richting Baarn rij dende voor. Vlug stapte het bruidspaar uit, en ging de trappen op gevolgd door de twee getuigen, dc broeder van den heer Patijn, de heer Patijn uit Baarn, en de broeder van freule de Braun, .Tbr. Mr. de Braun, advocaat en procureur te 's-Gra- venhage. De bruid droeg een bouquet witte rozen. In het gemeentehuis gekomen, leidde één der ambtenaren het gezelschap naar de raadszaal, alwaar het ontvangen werd door den burgemeester Jhr. van Nispen tot Seven nar. Na het voorlezen van de wettelijke hu welijksvoorwaarden cn het doen beant woorden der daarin gestelde vragen, richt te de burgemeester tot het bruidspaar het woord en heette het van harte geluk. Spr. bekende het zich tot een groote eer om de eerste te kunnen zijn den heer en me vrouw Patijn te mogen gelukwenschen. Op verzoek van het bruidspaar zelf was van deze buitengewone plechtigheid geen werk gemaakt en geschiedde alles in alle een voud. Spr. had mot dezen wensch rekoning gehouden. Spr. hoopte dat beiden nog lang en gelukkig mochten samen zijn en drukte het paar daarna de hand. Intusschen moest de politie beneden voor het raadhuis de orde handhaven en de schoolkinderen, die in drommen kwamen opzetten, terug dringen. Bij het afgaan van Tie stoep werd een film gemaakt door een der fotografen en van vijf kanten knipten de toestellen die op het paar ge richt waren. Onmiddellijk daarop reed de auto naar de Ned. Ilerv. kerk in de Naarderstraat. Ook daar had zich al een menigte nieuws gierigen verzameld on hoewel het feit dan in olie oenvoud plaats had, er was belangstelling genoeg. In de kerk waren de vrienden en de fa milieleden reeds aanwezig toen het bruid - paar onder het orgelspelen binnentrad en in het midden der kerk tussehon de bloe men plaats nam. Ds. Creutzherg, hofprediker te 's Gra venhage, leidde den dienst die een een voudig maar zeer plechtig karakter droeg. Ook Ds. G. D. W. L. Roder de plaatse lijke predikant, voerde het woord. Na deze plechtigheid reed het bruids paar met eenige volgauto's weer weg in de richting Baarn. nadat ook de persfo tografen nabij en om de korlc heen hun kieklust hadden botgevierd en daarop eveneens verdwenen. Een gesignaleerde. Donderinorgen j.l. ontdekte de politie alhier dat zich in het woouwagenkamp alhier aan den Eemnesserweg een persoon bevond, die merkwaardig veel overeen komst vertoonde in uiterlijk met een in het politieblad gesignaleerde. Bij onder zoek bleek hij dan ook een zekere S. te zijn \an wien de politie aanhouding en arrestatie had verzocht. Ofschoon genoemde S. aanvankelijk ont kende de bewuste persoon te zijn, viel ten politieburecle toch door den mand en bekende nog vijftien dagen gevangenisstraf te goed te hebben. Dienzelfden morgen werd hij door een van onze agenten nanr Utrecht overgebracht. De Kerkvoogdij der Ned. Ilerv. Gein. Dc kerkcollecte voor de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk heeft over het jaar 1923 dc som van f 922.80 opgeleverd. Aan plaatsgelden, d.i. dus dc opbrengst voor het verhuren van plaatsen in de kerk, bedroeg f 954.75. Tiet busje waarin de gelden van allen die een eigen plaats hebben, gestort wor den, braelit f 206.60 op. Gevonden. Klein poesje, witte heeren stroohocd, bruine tasch met boeken, leerboek geschie denis, een beursje, een grijze ceintuur, een rijwielplaatje, een kleine portemonnaie met eenig geld, een collier met roode koralen, een gekleurde rozenkrans, een etui, een jong hondje, een rozenkrans in etui en 'n quitantie. Bevolkingsregister. GEVESTIGD: Mcj. M. E. Heerschop van Hilversum naar Hilversumschcweg 454; Mej. N. Coltof van Amsterdam naar Tafelbergweg 664b; J. Rudecker van Schoorl naar Tafelbergweg 664b; Mej. J. M. Meijer van Buitenland naur Pijlsteeg 1024; Mej. J C, van der Oost van Amster dam naar Hein Duvel 601. VERTROKKEN: Mej. L. A. Harper naar 's Gravenhage, van Boetzelaarlaan 30; A. Bakker nanr Hilversum, Liebergerweg 11; Mej. S. Steiginga naar Huizen, Kindersa natorium; A. C. van Beest naar Amster dam, Prinsengracht 79: J. C. Ilermeler cn gezin naar Hilversum, Hortensiusstraat 36; Mej. E. Schliiter naar Osnabrück, Duitsch- land; F. Bauer naar Zutfen, „De Vlict- berg"; Mej. M. A. van Selin en gezin naar Zeist, 2e Hoogeweg 39; Wed. M. H. Tis- senBosschaert en gezin naar Eemnes, Laarderweg B 1890; Mej. A. Bredenbeclc naar Musen; .T. N. Bink naar Amsterdam, Oosterpark 65 II; E. ,T. M. Ivouig nanr Venraij, Pensionaat „St. Joseph"; H. E. M. Konig naar Venraij, Pensionaat „Je rusalem"; C. dc Jong en gezin naar Hil versum; P. J Lington en gezin naar Am sterdam, Celcbcsstraat 116 I; J. II. Her- pel naar Amsterdam, le Joh Steenstraat 134 huis. i-O- Een nieuw kanaal? Betreffende het wij kanaul. nieuw wuarvan wij ook een bericht opnamen, (uit Huizen) is noch ton Gemeentehuize, noch bij het Waterschapsbestuur iets be kend. Een rijwielplaatje? Verleden week betrapte de Rijksveld- wacht alhier 2 jongens, welke op parti culier terrein nabij 't Bluk aan het bra men zoeken waren. Toen hij hen aanmaan de weg te gaan, hetgeen ze deden, be merkte een der jongens dat zijn rijwiel plaatje weg was. De verdenking viel op een soldaat, welke in de omgeving gezien was, doch deze is niet weergevonden. Mond- en klauwzeer. Een nieuwe aangifte, geen sterfge vallen. Arbeidsbemiddeling. Werkeloos 2 tTmmerlieden en 1 meu belmaker. De raadscommissie. benoemd ter laatste raadsvergadering en bestaande uit de wethouders B. Groen en II. Pas en 't raadslid Jan Hagen, weike in den Raad bij de Rondvraag het vraag stuk aan de orde had gesteld, hebben ver leden week Vrijdagmiddag het voorgeno men onderhoud gehad met den Dijkgraaf den heer A. Looxma van Weideren, Baron Kengcrs. Men heeft elkaar niet kunnen overtuigen en als oenigate resultaat valt te vermelden, dat de zaak op de agenda geplaatst is der Waterschapsbestuursver- gadering op D'insdag 23 September. In de sckutbank. Verleden week werd in de sehutbank een koe gebraeht, welke bijna 2 weken in een ander zijn land geloopen had. Dc eigaar. B. Majoor uit Laren heeft haar teruggelïaald. Melkprijs. De melkprijs is door den inelkveehou- dersbond gesteld op 12K cent voor slijters en 16 cent voor particulieren. Excelsior! Nieuwe wegen. Betreffende de vraag van den heer Jail Hagen bij de laatste Raadsvergade ring aangaande de nieuwe wegen bij den Molenweg, kunnen wij melden, dat het ge vraagde lichtpunt bevestigd zal worden door een arm aan de op den hoek van beide wegen staande paal van het elec- trische licht. Aangaande de naam vernemen wij, dat vermoedelijk voorgesteld zal worden: „Zuidwendeweg", naar den polder waar heen de weg leidt; een betere naam is o.i. niet te vinden; de andere weg zou kun nen heeten: Verbindingsweg, Zijweg. Zij pad, Kruisweg of iets dergelijks. Sluiting Mennegnton. Het bestuur van het Waterschap „Eemnes" maakt bekend, dat op den lsten October a.s. de mennegaten of dooritten in den W akkeren dijk half gesloten moeten zijn. Hiervoor moet zwarte grond gebruikt worden. „De Eendracht". Wij vernemen, dat vermoedelijk De Eendracht volgende week Zaterdag te La ren zal spelen. Als dit plan doorgaat, zul len wij Dinsdag het programma publi- ceeren. H 1 ft ,p Zalen disponibel voor Huizerweg 213b t.o. de Smedenw. Blarlcum, bericht de ontvangst der nieuwste voor Herfst en Winter. Vraagt ..Lodestoffen" Practisch Duurzaam Waterdicht. STOPAGE - KEEREN - REPAREEREN - MODELPERSEN VAN DAMES- cn HEE- RENKLEEDING. STOOMEN - VERVEN Reclame-aanbieding! Tot 1 Oct. lever ik Ratine Winterjas naar maat f 50. Prima coupe en afwerking. kohiere is gebracht. Dit dienstjaur, dat op 31 Juli 1.1. is gesloten, moet niet verward worden met het belastingjaar. In 't dienst jaar 1923-'24 zijn n.l. aanslagen ten ko hiere gebraeht van de belastingjaren 1921- '22, 1922-'23 en 1923-'2-4. Het totaal vau het kohierbedrag in liet dienstjaar 1923-'24 beloopt f 2.983.0)17, waarvan door de ge meente in 1923 reeds is ontvanger,} f 600.000. Volgens de thans geldende voorschriften vindt de voorloopige afrekening plaats in de maand Augustus en de definitieve in de maand April van ieder jaar. De voor loopige afrekening bestaat hierin, dat 9-10 van het kohier-bedrag wordt uitgekeerd, na aftrek van hetgeen reeds in het be trokken dienstjaar (c.q. 1923-'24) is uitbe taald. De definitieve afrekening is de ver rekening van de werkelijk ontvangen be dragen. De uitkcering, die thans heeft plaats gevonden, is derhalve een volkomen nor maal ver3chijns?l, hetwelk telken jare plaats vindt. Alleen is het bedrag, het welk de gemeente ontvangen heeft, hoo- ger geweest dan verwacht werd. Hieru.f volgt reeds, dat het gchcole bedrag Van' f 1.603.000 niet als „meevaller" kan wor den aangemerkt, üoe groot de „meevaller" zal zijn, is thans nog niet bekend: een betrouwbare berekening daarvan zal eerst mogelijk zijn, wanneer alle z.g. kwade posten (wanbetalingen, ontheffingen e.d.) bekend zijn. In dit verband zij de nan- dncht er op gevestigd, dat de kwade pos ten een zéér belangrijk bedrug zuilen vonncn, daar het aantal loopende recla mes rond 3000 bedraagt. Nu reeds staat echter vast, dat de meevaller belangrijk lager zal zijn dan f .1.603.000. Radio. O]) uitno'.diging zal het Bussumsch u capellu koor, directie A. G. v. d. Voort, dezen winter voor dc Nederl. Sointoestel- lonfahriek te Hilversum een Kerstpro- giumma uitvberen. Dc meevaller. Dc heer W. C. van den Brink, lid van den gemeenteraad, heeft aan B. en W. de volgende vragen gesteld1: lo. Is het juist, dat bij uw college op 25 Augustus j.l. bekend was de mededee- ling, dat er ongeveer IK» millioen gulden aan on/e gemeente zou worden uitgekeerd als overschot van de gemeentelijke inkom stenbelasting van vorige dienstjaren? Zoo ja, wat mag de oorzaak zijn, dat hiervan geen mededeeling werd gedaan in de rnadszitting van 26 Augustus j.l.? 2o. Zoo het op 26 Augustus nog niet voldoencle vaststond, dat op zulk een groot bedrag mocht worden gerekend, achtte uw college het dan niet gewenscht, zoodra de zekerheid verkregen werd, den raad ter stond er inedc in kennis tc stellen? B. en W. hebben hierop geantwoord: Inderdaad was het B en W. op 25 Aug. 1.1. bekend, dat ulsnog een bedrag van rond' f 1.603.000 zou worden uitgekwrd wegens plaatselijke inkomstenbelasting. Deze uitkeering is de voorschot-afrekening van hetgeen aan plaatselijke inkomsten- ■belasting in het dienstjaar 1923-'24 ten1 Zondagsdienst Apotheken. Zondag 21 September geopend: Firma Koning cn Mooy, Stationsweg 4. Deze apotheek heeft de volgende week tevens den nachtdienst. Politic-diploma. Het politiediploma werd behaald door den agent van politie 1'. G. Dekenia en den waker vuu den particulieren nacht veiligheidsdienst J. v Dijk: het diploma met annteekening door den agent A van Dijk. Jubileum. Deu lsten October zal het 25 jaar geleden zijn dut de heer J. Boshuizen, On- derladingmeester aan het station alhier, bij do Holl. Spoor in dienst trad, al die jaren was hij werkzaam uan dit station. Christelijk Mannenkoor. In een vergadering van 't Chr. Mannen koor werd besloten, het Chr. mannenkoor Asuf dat nog geen 20 leden telt, niet sa men te smolten met de Chr. zangverecui- ging Emanuel of zelfs op te heffen, doch weder met repetities door te gaan in de hoop eerlang weer uitvoeringen te kun nen geven. Moge deze reorgunisatie ten goede werken. 11 September: Te Bussum heden, thee middag van de Voreeniging van Huis vrouwen, met demonstratie van een Dordt- sche meelwaren-fabriek, dewelke uitste kend af geloopen en mijn vrouw opgetogen thuis te koinen en voor f 50.besteld hetgeen voor de meelwarenfnbr'iek aange namer dan voor mij, aangezien ik te l>e- talen en Dordt te ontvangen. En ge vraagd, of er ook drogisten in de buurt voor de event, wonderolie. En over de f 50.veiligheidshalve niet gerept. De Rand van Nuarden besloten een deel van het diaconie-huis te huren, teneinde duur de filialen van de Leeszaal ouder te brengen, en tegen mijn huisvrouw tc zeg gen, dit ecu lumineuse vinding, aange zien thans inderdaad de wijsheid in het oude inannen- en vrouwenhuis pied a ter- re gevonden. 12 September: Het weder thans gelijk December cn geloof, de zomer winter te worden en de winter ook. Zoodat noodig eenige nieuwe polen te ontdekken. Mijn vrouw te bedde gebleven met lichte catharrhe; en de drogist geen wonderolie meer te hebben, zoodat dezelve goed ge marchandeerd na de bakproef. 13 September: Ter kerke en inijn oud ten zoon medegenomen, dewelke zijn pet kapot geplukt, f 0.10 in 't zakje. En er over gedacht voortaan zijn hoofddeksel thuis te laten, daar anders de kerkgang te kostbaar. En de preek zeer stichtelijk. Ik mijn vrouw te zeggen volgende week mede ter preeke, hetwelk zij afgeslagen, zeggende wel geneigd, indien ik de baby te verzorgen, hetgeen mij te eenen male niet handt. Voor het diner gasten, zoodat voor de koffie slechts broodjes a kaas. En ik nog even naur den patissier, teneinde croquet tes te kocpen, zeggende vooral groote. En voor dessert slagroomtaart, doch de patis sier mij geraden geglaceerde Moscovische gebak, dewelke luchtiger en deswege voor- deeliger, waarmee mij gecontenteerd. En 't gepederte in mijn tuin nog niet rijp, zoodut geen fruit te serveeren. 14 September: Hedenochtend hij het ontbijt de eerste ramenas, hetgeen een de licatesse. Bij de post een brief van O. Bussum, met op het couvert een reclame voor tie Blue-band, hetgeen mij buitenge woon gefrappeerd, vermits niet te weten, ilo heer Vos belangengemeenschap te slui ten mot Van den Bcrch. In Hilversum heden een lange mugore meneer te loopon mot een artistieke dame en een klein kindje in een wagentje. De meneer zich te kleoden in Norfolk-jusje mot pofbroek en do dame ansichten te vonten. En een massa menschen, dewelke nieuwsgierig. Mijn jongste zoon hom ge- loovon te zijn Johun de Witt nu vermage ringskuur, doch mijn oudste dut beter te weten en hem uit te leggen dit Don Quichotte de la Mancna. Waarvan mijn jongste nets te zeggen, doch tehuis geko men, go-keken of 't plaatje nog op mijn Poorters-Toebackzuk te staan en te zeggen: Duar niet nfgcloopen. En mijn buur jongetje te zeggen hem te inviteeren op een potje knikkeren, vanwege zijn pof broek. En goede zuken te maken met do ansichten. En ik er twee gekocht f 0.25. Ik mijn vrouw uit te noodigen, ook zoo te flanoeren, doch mijn vrouw van oor deel zulks mij niet tc staan, vermits mijn boenen te ijl! 15 September: Hot brood te Laren en Blaricum 2 cent opgeslugeu. Hetgeen met leedwezen geconstateerd, vermits daarmede bet sein voor een algelieole verhooging gegeven. En mijn vrouw te vragen, ik niet wat meer huishougold vermag te ver strekken, hetgeen fnuikend is voor mijn portemonnaie. En bij den coiffeur verno men, het graan te verrotten op de akkers en de aardappelen het ziekte. Hetgeen na tuurlijk verbooging in prijs te beteekeneu. Zoodat aan alle kunten gevild en ik mijn inkomsten te vermeerderen, door een wei nig meer sleutelgeld. 16 September: Mijne vrouw hedenmid dag winkelen en thuis gekomen met de boodschap, overal nieuwr seizoen. Ik de Weet U dat Victoria-Water uir natuur kracht is ontstaan 'WeetU: dat Victoria- Water dikwijls wonderen heeft eedaan Weet Udat Victoria-Water in een Liter- schroef-stop flesch U slechts twee en dertig cents kost thuis bezorgd aan Uw adres? Oberlahmlcin

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1