VoogdenerJ Eemnes Gooische Dames- en Heerenkleedermakerij DINSDAG 23 SEPTEINBER 4924 Verschijnt Dinsdags en VrQdags tEnHEHEff-QaURAnt ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels II.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie O Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Zonnetijd. Volgens wettelijke regeling is be paald dut de vervroeging van een uur van den wettelijken tijd zul eindigen op Zondag den vijfden October a.s. te drie uur in den voormiddag. Een bijzondere begrafenis. Zaterdagmiddag had een bijzondere begrafenis plaats. Ier aarde werd besteld liet stoffelijk overschot van onzen plaats genoot Marcus Einden, wonende aan den Veldweg. De heer Emden was een trouw lid en voorstanders der communistische of liever gezegd vooral der untimilitairis- tische partij. Men had aan zijn begrafenis dan ook een eenigszins propagandistisch cachet geegven. Do stoet vertrok vanaf het stortbuis aan den Veldweg. De lijk wagen was versierd met roode en witte dahlias, terwijl de kist met de partijvlag was omwikkeld, waarop het vignet der partij. Deze wagen werd geflankeerd door vrienden, terwijl ook eenige partijgenoo- ten achter het lijk te voet volgden. Daar na sloten twee rijtuigen met de familie leden den stoet. Wij merkten onder de. aanwezigen op Lode wijk van Mierop, den heer A. L. Constandse uit den Haag. den heer Kesper uit Hilversum, Bonnet uit Blaricum en den heer G. Rijndcrs uit Am sterdam. Op de algcnicene begraufplauts werd het woord gevoerd door de heeren Constandse uit den Haag en G. Rijnders uit Amster dam. De heer Bonnet, één der familiele den, dankte met eenige woorden in de geest van "den overledene. Aan de ingang van het kerkhof had een collecte plaats voor de weduwe. Deze plechtigheid trok bijzonder veel belangstelling. Gouden Zangers-jubilea. Dinsdag j.l. herdachten de heeren Bertus Majoor Tzn. en Willem Dijkman den dag wuarop landen voor vijftig jaren uls lid van hei zangkoor St. Cecilia wer den opgenomen, 's Morgens om 9 uur werd door den zccrccrw. heer pastoor Th. W. Hendriks een plechtige H. Mis gece lebreerd met assistentie vnn de weleerw. pater Koppodraaicr en kapelaan G. Pcl- gróm als diaken cu subdiaken, terwijl door bet zangkoor op verdienstelijke wijze de drie-stemmige H. Mis van Hubert Cuijpers werd uitgevoerd. Na de II. MiB werden de jubilarissen in de pastorie ont vangen en werden bij monde van den zeereerw. heer pastoor door de medeleden van 't koor stoffelijke huldeblijken over handigd. De dag werd besloten met een plechtig lof 's avonds te half acht, waar na de jubilarissen met hun medeleden van het zangkoor nog een gezellig uurtje gin gen doorbrengen in het patronaatsgebouw. G. P. Gooische Esperanto-Vereeniging. De winter is de meest geschikte tijd voor studie, dus heeft ook de Gooische Esperanto-vereeniging haar cursussen in gericht voor onderwijs in Esperanto gedu rende den komenden winter. In ieder geval wordt een cursus geopend te Hilversum en bij minstens 10 deelne mers ook in Blaricum, Bussum en Laren. De vereeniging, welke in Maart van dit jaur is opgericht, en reeds leden telt in Bussum, Eemnes, Hilversum en Laren, staat thans ook voor haar eerste propa- gande-eampague. Deze begint te Hilversum met een Propaganda-avond op Zaterdag 27 dezer in de kunstzaal Brok. Programma luidt: 1. Esperanto zang en muziek; 2. Propaganda-redo vau Prof. Dr. J. van Rees; 3. Openbare les door den heer Dreves Uitterdijk. Pauze. 4. Esperan to zang en muziek; 5. Esperanto-voor- drachten door den heer J. B. B. Dufrenne; C. Lezing met lichtbeelden door den heer J. L. Most. Circulaires, bevattende uitvoerige ge gevens betreffende dezen avond, de te hou den cursussen en de Gooische Esperanto- vereeniging in 't algemeen op schriftelij ke aanvraug gratis verkrijgbaar bij het Secretariaat Oude Amersfoortsche weg 38, Hilversum, voor vereenigingon desge- wenscht in grootere getale. De Rndio-telegrafie. Een nieuwe zaak. De heer Sax, electrotechnicus, heeft sedert kort oen nieuwe zaak geopend in de Sint Jaasstrant. Men zal geen winkelraam ontdekken, waarvoor de schemerlampen branden, geen etalage waarvoor de ornamenten liggen uitgestald, want het is geen pand, dat uit zicht heeft op 9traat. Men ziet bij dagi aH leen het bordje, wit met zwarte letters, voor zjjn huis, en 's avonds valt de licht reclame met de groote letters „Radio", bevestigd op het dak, stellig op. De ruim te waarin we bij ons bezoek binnentra den, was ingericht als show-room, als een soort toonkamcr, waar op verschillen de banken de electrische apparaten lagen uitgestald. Vooral op liet gebied der ra- dio-telegrafic is de lieer Sax zeer gesor teerd. Vrijdaguvoncl was hij hem lezing te hooren over „De Mis", gegeven door Prof. van Ginneken, hoogleeraar te Nij megen. Men kan eiken avond de radio-concer ten bij hem beluisteren, die zóó duidelijk .lijn, dat men deze zelfs van den weg af kan hooren. De heer Sax heeft een prach tig toestel met een zeer fijne loudspeaker. Het publiek dat zich interesseert voor de rudio-techniek en de radio-concerten kan om do 14 dagen eiken zondagavond ten huize van den heer Sax gratis de/.e con certen beluisteren. Voorts geeft hij gaar ne aan elkeen kosteloos te allen tijde in lichtingen en demonstraties over aanleg van radio-toestellen, liet. zelf vervaardigen enz. Hij verricht op dit gebied, zoowel als op elk electrotechnisch gebied (huishoude lijk enz.) reparation. Hij richt installaties in, levert onderdeelen en neemt ook bet onderhoud op zich. Danr er reeds vele plaatsgenooten een eigen installutie hebben, zal de zaak van den heer Sax niet onwelkom zijn. Wij wenschen hem sucec9 toe. Jonge Werkman. Op de vergadering vnn de Jonge Werkman van Donderdagavond j.l. werd, wegens de ontstane vacature van voorzit ter. door het bedanken van G. Vos, als zoodanig gekozen Theo Grob. Tot leden van de commissie van toezicht werden benoemd de heeren J. de Leeuw on K. de Boer. Ook een tooncclclub werd opgericht, waar toe zich bereids 10 leden lieten inschrijven. Om de Zondagavondbijeenkomsten meei aangenaam te maken, zal een leestafel worden aangeschaft, waarvoor door het bestuur van de R. K. Leeszaal belangeloos wekelijks een portefeuille wordt beschik baar gesteld. G. P. Huisvlijttentoonstelling. Het bestuur der Ned. Ver. v. Huisvr. afd. Bussum en Omstreken heeft het plan op gevat eens ter afwisseling een huisvlijtten toonstelling te organiseeren in Maart 1925. Verschillende prijztn en medailles worden be schikbaar gesteld. Wil zulk een tentoonstel ling goed slagen, dan is het noodig dat deze vroegtijdig wordt voorbereid. Het is daaroom, dat liet bestuur nu reeds dit plan bekend maakt. Dat velen aan den oproep gehoor 010- gt:n geven en hun werk een sieraad moge zijn op de tentoonstelling. Voor nadere aan wijzingen zie adv. in dit blad. Anti-militairistische vereeniging. Donderdagavond werd ten huize van een onzer inwoners een vergadering l»e- legd tot oprichting eener antimilitairis- tische vereeniging. Er waren ongeveer zeven-en-twintig in gezetenen opgekomen. Door verschillende sprekers werd het woord gevoerd. Eenigen die meer voor het roode leger voelden en voor dit doel slechts gedeeltelijk sympathie hadden, verlieten de vergadering. De vereeniging stelt zich ten doel de bestrijding vau het militairisme in al zijn vormen, ten einde langs dezen weg mede te werken aan den bouw eener samenle ving waarin voor ruw geweld geen plaats meer zal zijn. Zij /al Uit doel trachten te bereiken door het houden van vergaderin gen en lezingen, het uitgeven van perio dieken in den geest der vereeniging ei| het pluatsen van stukken in dag-, week of maandbladen. Het voorloopig bestuur werd vastgesteld. Als secretaris werd aangewezen de lieer C. Bonnet, wonende Molenweg alhier. Men kan bij hem alle verdere inlichtingen lie- komen. Do contributie zal voorloopig be staan uit een kwartje per maand. In den loop van deze laatste dagen tra den reeds een dertigtal leden toe, zoodat de vereeniging thans bestaat uit ongeveer vijftig leden. Dc beginselverklaring der iuternationale antimilitaristische veree niging waarvan dezxï plaatselijke een on derdeel is, luidt gedeeltelijk aldus: Onder militairisme verstaande het streven uaar en in de practijk brengen van geweld en menschenmoord door staten of naar staatsmacht strevende groepen georgani seerd, erkennen wij als antimilitairisten allen, die zich principieel hiertegen kecren en individueel zoowel als massaal hieraan de meest mogelijke afbreuk wenschen tc doen. De heer Floris Vos stelt zijn mandaat als afgevaardigde van de stad Naar- den in het bestuur van Stad en Lande ter beschikking. De heer Floris Vos heeft onderstaand schrijven gezonden aan den Raad der Ge meente Kaarden Onder dankzegging aan Uw College voor het sedert November 1913. ononderbroken vertrouwen in mij gesteld, als Uw vertegen woordiger in het bestuur van Stad en Lan de van Gooiland heb ik de eer mijn mandaat hierbij ter Uwer beschikking tc stellen, met verzoek mij niet meer voor een eventueele herbenoeming in aanmerking te willen doen komen. Het zij mij vergund ter nadere toelichting van het bovenstaande het volgende op te mer ken. Meerdere malen hebben zich in den Raad van Kaarden en daarbuiten stemmen doen hooren, ten opzichte van Uw inzicht om juist mij als Uw vertegenwoordiger in Stad en Lande van Gooiland te verkiezen boven an dere, die bij het behandelen van vraagstukken speciaal grondverkoop betreffende, onbevan- genen meer tot oordeelcn bevoegd zouden zijn, hoewel die vrt*s nimmer door Uw col lege is gedeeld, is toch door mij te kennen gegeven dat. mocht ter eeniger tijd, zich bij mij de vraag opdringen of mijn langer aan blijven in deze functie wel in het bl-lang van Kaarden en dat van Stad en I^ande van Gooi land mocht worden geacht, door mij niet zou worden geaarzeld om mijn plaats voor een ander in te ruimen. Ku door Bussum's vertegenwoordigers het initiatief is genomen tot het geven van rich ting aan eventueel op te maken plannen, den verkoop van gronden van Stad en Lande be treffende, lijkt het mij nu en niet later het oogenblik aangebroken, dat den door Uw college in mijn plaats tc benoemen vertegen woordiger van het allereerste begin hieraan medewerkt. Het ligt voor de hand. dat dit iemand zal zijn uit Uw midden gekozen, waardoor direct co itact ontstaat met het bestuur van Stad en Lande, wat niet anders dan bevorderlijk kan zijn aan vruchtbaar werken. Mag ik eindigt-n met de verzekering, dat ik mij steeds ter Uwer beschikking wensch te stellen voor het verstrekken van inlichtingen, zoonoodig tot het geven van advies, zaken van Stad en Lande van Gooiland betreffende. Met dc verztkering mijner hoogachting, w.g. FLORIS VOS. Kaarden, 19 September 1924. Ds. J. C. Voorduin. Den aaustaandenP len October zal het 25 jaren geleden zijn dat ds. J. C. Voorduiu te Kaarden zijn intrede deed. Hy werd geboren in het jaar 1870, deed deerde aan de Leidsehc Universiteit, deed in 1895 voor het Provinciaal Bestuur van Overijsel Proponents examen en deod zijn intrede als predikunt in zijn eerste ge meente Aartswoud, den 23 Februari 1890. In het jaar '98 werd hij te Purmcrend be roepen, vanwaar hij 1 Oct. 1899 naar zijn tegenwoordige standplaats Kaarden ver trok. Gedurende een reeks van jaren was hij als Godsdienstonderwijzer verbonden aan de Afdeelingen van den Protestanten bond te Baarn, Hilversum en Bussum, ter wijl hij geregeld optreedt als leider der godsdienstoefeningen in verschillende uf- declingen van genoemden bond. In Kaar den richtte hij indertijd het Vrijzinnig Ge nootschap op, hetwelk verbreiding van de vrijzinnige beginselen beoogde, welke Ver eeniging intusschcn den strijd om het be staan te moeilijk bleek te vallen, evenals dat met zoo menige andere vereeniging het geval werd Nadat ds. Drijver gedu rende 20 jaren do leiding der Vrijzinnige Zondagsschool op zich had genomen, ging deze daarna over in handen van den jon geren predikant ds. Voorduin. Vier jaren geledon stichtte hij de Volksuniversiteit Kaarden-Bussum, aan welke hij sedert als voorzitter zijn beste krachten wijdt. Onge twijfeld zullen velen niet verzuimen wil len van hun belangstelling den Jubilaris en zijn cchtgenooto te doen blijken, ook waar hun ter oore kwam dat ds. Voorduin zich aan alle openlijke huldebetuiging wenscht tc onttrekken. De lieer G. Slaap schrijft ons: Dato 1 October 1924 zal het 25 jaar ge leden zijin, dat Ds. J. C. Voc^-diyn zijn werkkring alhier aanvaardde. Zijn eerste standplaats was Aartswoud (N.-H.) die hij na een jaar geestelijken ar beid verliet voor Purmcrend, om daarna op den len October 1899 in onze stad zijn intrede te doen. By dit gewichtig feit, een mijpaal in zijn veel bewogen loopbaan, willen wij een oogenblik stilstaan, om een blik te werx#en in het verleden. Een zeer werkzaam even heeft de pu- bilaris achter zich liggen. Van ulgemeene bekendheid mag geacht worden te zijn, de ernst waarmede hij zijn ambtsbezigheden vervult, de wijze, wuarop hij zyn ambt op vat. Wij willen thans meer in het bijzon der denken aan zijn catechetisch onaer- wijs, waardoor hij zich algemeen bekend wist te maken en waarmede hij zich een naam verwierf. Indien een, dan is hij het wel, die zoo diep doorleefde de woorden van den grooten Meester: ,,Laat de kinder van den groten Meester: „Laat de kindcr- Zijn leerlingen weten te gewagen van de boeiende wijze, waarop hij godsdienst enderwijs geeft. Geen moeite is hem te veel, om bij hen tot ontwikkeling te doen brengen de gaven van hoofd en hart, al dus vervullende het: „Vergader U geen schatten op aarde, maar vergader U schat ten in den Hemel." Met welk een toewijding leidde hij dé aan zijn zorgen toevertrouwde leerlingen op. Uit den aard der zaak bevonden zieh daaronder jonge inenschen van verschil lende aanleg en ontwikkeling. Maar dat was het geheim van zijn onderwijs: „voor de ontwikkelen interessant, voor de een- voudigen begrijpelijk." En dat was ook zijn succes. Onder zijn leiding werd de Bijbel voor zijn hoorders een geopend boek. Critiek bleef niet uit, maar het was critiek, die hen met diepeii eerbied vervulde voor dc eeuwige waar heden die dat eeuwenoude boek op zoo schoone wijze ons kan ontsluiten. Maar niet alleen daartoe bepaalde zieh zijn onderwijs. Het spreekt nutuurlijk van ZfcTf, dut het weten van de belangrijkst^ gebeurtenissen uTt het oude en nieuwe testament een eerste voorwaarde van gods dienstonderwijs is. De jubilaris ging ech ter verder. En hier kwamen zijn paedago- gische gaven tot volle uiting. Hij bracht z.jjne catechesanten op de hoogte van de godsdienstgeschiedenis, van de godsdiens ten der wereld, kortom van alles, wat oj het godsdienstig leven en denken der vc»- ken betrekking heeft. De avonden in de catechesatiekamer eA ook tc zijnen huize doorgebracht, waren dan ook avonden van hoogc wijding. Niet alleen in Kaarden wist men het onderwijs van den jubilaris op prijs té stellen, ook de omliggende gemeenten als Bussum, Hilversum, Baarn legden beslag op hem. Men begreep ook daar, dat van hem bijzondere kracht uitging, dat hij. dé predikant, die de kinderziel zoo goed be- greo.p als het ware de roeping had dezè ziel de godsdienstige inleiding te geven, die het volle menschenleven behoort voor af tc gaan. Dc jaren door den aldus „geroepene" in die gemeenten doorgebracht, behooren ze ker wel tot de schoonste van zijn levon. Dat zijne wijze van onderwijs geven ook buiten dc kerk gewaardeerd werd. dnt men hem als paedagoog hoog schatte, daarvan is zijn benoeming tot lid van de examencommissie voor hot hooger onder wijs wel het sprekendst bewijs. Een onder scheiding naar het besef dergenen, die hem liefhebben ten volle verdiend en die de kroon op zijn werk zette. Moge het hem gegeven zijn nog vele ja ren zijn herderlyk werk met opgewekt heid te volbrengen in het belang van onze gemcenton cn tot zegen van het op komend geslacht. Pluimvee. Burgemeester De Bordes heeft het cere- voorzitterschap aanvaard van het comité voor de Pluimvcctcntoonstelling van 28 t.m. 30 November a.s. in „Concordia", vanwege de Pluimvee-vereeniging „Bussum cn Omstre ken", de Konijnen fokkers vereeniging en de Postduivcnvcrecniging „De Cocrier". Wat in 't vat is, verzuurd niet. Nu de van inbraak verdachte Z., die des wege door een politie-agcnt op zijn vlucht in den rug werd geschoten, genezen de Majclla- stichting heeft verlaten, volgde noodzakelijk het 2de bedrijf. Hij beweert echter stokstijf, dat hij alleen heeft willen onderzoeken of de luitjes reeds te bed waren. huizerweg 2Ub t.o. de Smeden*. Blaricum, bericht de ontvangst der nieuwste Engelsche en Schotsche Stoffen voor Herfst en Winter. Vraagt ..Lodesloffen" Practisch Duurzaam Waterdicht. STOPAGE - KEEREN - REPAREEREN - MODELPERSEN VAN DAMES- en HEE- RENKLEED1NG. STOOMEN - VERVEN Reclame-aanbieding Tot 1 Oct. lever ik Ratine Winterjas □aar maat f 50. Prima coupe en afwerking. Gevonden voorwerpen. Op het Politie-bureau zijn inlichtingen te bekomen omtrent de volgende gevonden voor werpen Eten gjmnastiekschocn, twee blauwe mut sen, een rijw ielbelasting-plaatje, een zakmes, een catechismus, een damesparapluie, een ach terstang van een auto, een huissleutel, een bruinte hond (pincher), een zilveren broche, een mantelriem, een Doberman pincher, een tasch met auto-gereedschappen, een beurs. Rechtszaken Kuntongerecht Hilversum. Wat 't oog niet ziet, deert 't hart niet. M. Sch. te Huizen had op zijn kar margarine vervoerd, doch 0111 de fijnge voeligheid zijner klanten te ontzien, de pak jes smakelijk vermomd in gewoon vetpa- pier. Tegen den controleur, dio deze ont duiking der boterwet constateerde, had hij er zich mot een dooddoener ufgemaukt door te verklaren, uit noodhulp gehan deld te hebben daar hij thuis geen papie ren meer had inet dit opschrift Wat on houdbaar bleek toen deze bij hem thuis een heele rol er van vond. Daar beklaagde verleden jaar met f 15 gevonnist werd, luidde thans de eisch: f 75—14 d. Niet gokken daar! 't Was harddraverij bij den Bredius- weg te Kaarden, en van heinde en verre was men saaingestroomd om getuige te zijn van 't verbazingwekkend feit dat "'t eene paard wat barder kan dan 't andere. I11 de algemcene geestdrift werkte zelf6 het wedden aanstekelijk en konden G. W. v. B. van Diemen, Z. en verdere feestgan- niet laten in te zetten 4 tegen. 3. Ter geruststelling van wie hier een twee de Monte Carlo zou verwachten, dienc gozogcl dat het kwartjes waren. Een veld wachter, die hier echter niet mocht be keuren omdat 't buiten zijn ambtsgebied lag, had evenwel de riKsjes hooren klin ken en dacht er 't zijne van. Het stelletje werd bekeurd on hoewel bekluagden beweerden dat het bloot 'n aardigheid was geweest, luidt de eisch tegen ieder hunner f 105 d. SPORT Voetbal. Officiéél. L. F. C. Laren. Supporters, die a.s Zondag mede wil len gaan naar den eersten competitiewed- stiijd te Amersfoort tegen Quick, kunnen per vrachtauto togen /.oer billijken prys hieraan gevolg geven. Bij het sigarenma gazijn Bavlé, Kaurderstraut. kun mon zich opgeven en inlichtingen verkrijgen De plauts en het uur van vertrek wordt in ons volgend nummer bekend gemaakt. BlaricumLarensche Tourclub 35. Als scheidsrechter Muurling beide elf tallen binnen de lijnen fluit, stellen zij zich nis volgt op: Blaricum: W. Vos Rocgiest, Kortekaas Aluin, Reinink, Van Ainstel Fokker. Bos. Heerschop, Visser. Lettink. Laren: Meulenkamp Knarsgaren, L. Baylé, L. A. Bavlé. C. Bijl Bleyerveld, Schaapherder, G. Kok J. Bus, K Majoor L. Bouwman Bluricuin wint don toss en neemt den wind in het voordeel. De ontvangende ploeg heeft 3 invallers. Als de bal aan het rollen is gegaan, verkennen beide voorhoeden het. terrein. Blaricum het eerst doelpunt, 10. Geruimen tijd kumt de Tourclub uu aan het woord, doch weet haar overwicht niet in cijfers uit te drukken. Even daarna forceert Bluricum eenen succesvollen uitval en scoort haar tweede punt. 20. Dit blijkt de gasten wel wat te erg. On-

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1