„SUCCES" Speculaas VoogdenerJ Eemnes „Dtile Dulci" Prol. Dr. 6. JAEGER's ONDERKLEEDING MERKELBACH HET BESTE Victoria-Water VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FLnrOILRTOUF?, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80 Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Zij, die niet op deze courant geabonneerd zijn ontvangen des Vrijdags alleen het eerste blad. Abonné's ontvangen des Vrijdags bovendien het tweede blad met de foto-pagina en des Dinsdags het nummer van dien dag. cu Abonnementsprijs slechts 6 cent per week of 70 cent per drie maanden. en De kwaje houden, De hond van mevr. v. L. alhier, over welk dier meer is geklaagd, heelt weder om een slachtoffer uitgekozen. Ditmaal viel het beest mevr. van H. aan op den Stationsweg. De politie heeft thans pro ces-verbaal opgemaakt. De eerste bekeurd. Dezer dagen is de eerste Larenscho inwoner, in dit geval inwoonster, mej. M. A., een DuitscLe dienstbode, bekeurd we gens het niet dragen van een plaatje op haar rijwiel. Tegen borgstelling werd de liets haar teruggegeven, die de politie eerst in beslag wilde nemen. Men heeft al eens gezegd, dat de politie hier niet zoo streng toekeek, maar het is toch maar beter om daaraan niet zooveel geloof te hechten. Het is beter een rijwielplaatje te koopeu dan te speeuleoren op de goedheid van de agent in deze kwestie. Men is veel te duur uit met zulk een goed geloof. Poging tot inbraak. Alhier is Zaterdag j.l. een poging tot inbraak gedaan. Dit is wel een erg groot woord „inbraak", maar het leek er toch veel -op. Villa „Berghoeve" op Steenbergen was de laatste dagen onbewoond. De familie J. M. had haar huis voor eenige dagen verlaten. Een bewaker was achtergebleven. Deze nu was dien avond op bezoek bij kennissen. Iu dien tusscheutijd zijn eenige (of één persoon) de villa genaderd. Ze hebben de hor voor de provisiekamer eenigszins ge forceerd. Er was een groot gat in ge- mnakt, waardoor het mogelijk werd dat zij het raam openden. Of de dieven nu al les uit aardigheid hebben gedaan, of dat zy op de vlucht geslagen zijn toen de nachtwaker er langs kwam of de lie waker thuis kwam. dit is niet uit te maken. In elk geval de fiets in het schuurtje is niet gestolen, noch iets anders. Be politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld. Misschien is het ook een baldadigheid ge weest, want de jongens hier houden daar van. Ook bij den slager K. zijn Zondagmid dag eenige pogingen gedaan. De groote groene deur is afgegrendeld en opengewor pen waardoor het slot is verbroken. Ook daar is niets gestolen. Dit moet in den middag gebeurd zijn. Wie heeft nu de bru taliteit om in te breken op klaarlichten dag, terwijl overal controle is? Het aanwezige publiek betoonde door 'n herhaald applaus zijn instemming met de schitterende ovaties en eerbiedige hulde- bewijzen, die den kardinaal-prelaat wer den gebracht bij zijn zegetocht door Am sterdam. i Jammer, dat de kleurenpracht der ge waden, de schittering der juweelen niet op het doek kan worden weergegeven; het purper en lila der geestelijkheid, de won dermooie uniformen der Malthezer rid ders. de galaklecding der wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders, 't moet alles zijn geweest een lust der oogen. Gratis voorstellingen werden gegeven voor de R.-Iv. Kweekschool en voor de R.-K. werkloozen, en Woensdagmiddag eeu matiné voor kinderen. Hoeden. In een advertentie in dit nummer kondigt de Amsterdamsche Dames-Hoedcn- Bazar aan, dat de groote publieke verkoo- ping van dameshoeden nog eenige weken voortduurt. Dc sortecring is zeer groot, terwijl de advertentie eeu idee geeft van de prijzen, die genoteerd worden. Aanrijding. Toen Dinsdagmorgen de motorrijder 1 S. uit Bussum vanaf de J. v. d. Heijden- j straat den Laarderwcg wilde inrijden, hoorde hij niet, dat juist een tram van dc Gooische Stoomtram Mij. het kruis punt naderde. Teneinde een aanrijding te voorkomen, wendde S. het .stuur van zijn motor iu de riichting waarheen de train reed, doch dit belette niet, dat de locomo tief nog het achterwiel van de mettor raakte. S. werd op den grond geslingerd en bekwam schaafwonden aan zijn gelaat, linkerbeen en handen. Dr. Stieler, die on middellijk ter plaatse was, verbond S., waarna hij per auto naar zijn woning werd overgebracht. Den machinist van de tram. die duidelijke signalen gaf en met een matigen vaart reed, treft in deze geen schuld. Adoro te. Deze film van het 27ste Eucharisti sche Congres te Amsterdam, die geduren de eenige dagen werd vertoond in de R.K. Vereenigiug alhier, heeft buitengewoon veel belangstelling gewekt, welke alles zins verdiend was. De duidelijke beelden van het geheele verloop dezer grootsche en luisterrijke de monstratie vun het Katholieke Nederland gaven een uitstekend overzicht, zoowel van de plechtigheden als van de geweldi ge menschenmassa, die hot congres hebben bijgewoond, de processie wordt geschat op 40.000 personen. Bij het vertoonen der kerkelijke plech tigheden verhoogde een dameskoortje met het zingen van eenige toepasselijke liede ren de ernstige stemming. De explicatie van den vertegenwoordiger van het Cen trum. aan welk dagblad de alleenvertoo- ning is opgedragen in ons land, viel niet altijd te roemen. Emelten. Men vestigt de aandacht op het verleden jaar en dit jaar veelvuldig voor komen vun emelten (larven van langpoot- muggen) in den polder, welke reeds veel schade veroorzaakten en ook nog zullen veroorzaken, als niet afdoende maatrege len worden genomen. De jonge emelten komen in de tweede helft van September uit het ei, ze hebben in de eerste weken van hun bestaan voch tigheid noodig, anders gaan ze in massa's ten gronde. Het weer is thans echter zoo, dat ze goed gedijen, en is er dus reden om to vreezen, dal het volgend voorjaar de plaag nog heviger zal zijn. Het zal goed zijn op de muggen te let ten, men kan dan in November de bedreig de plekken na/o-ken om hun aanwezigheid inderdaad vast te stellen. In het voorjaar kan dan tijdig de bestrijding door middel van zemelen en Parijsch groen, waarover t.z.t. bericht zal worden, ter hand worden genomen. Bescherming van vogels en verbetering van don vogelstand door ophangen van nest kastjes is ook als maatregel zoowel tegen de mug als tegen de emelt aanbeve lenswaardig. Eventueel nadere inlichtingen worden verstrekt door den Plantenziektenkuudigen Dienst te Wageningen. Waterschap Drakenburg. Het Bestuur deelt mede, dat op 2 en 3 October schouw gevoerd zal worden over alle slooten, heulen, dammen, bruggen «en weterin gen. Aanbesteding van het Waterschap op Vrijdag 19 Sept. der navolgende werken: Het ophoogen en verzwaren van de ka de in den Maatpolder, van de sluis tot de duikersloot van de Roode Vreding. De aanbesteding geschiedt in perceelen van 200 meter lengte, aanvangende bij de sluis, en verder aangegeven door piquet- palen. De kade moet vcihoogd en ver zwaard worden tot de volgende afmetin gen: kruinhoogte 1.50 M. pï. N. A. P.; kruinbreedte ten minste 1 M. pi. N A. P. buitentalud 2 op 1; binnentalud 2 op 1. Ingeschreven is per kub. M. voor: Perceel T: St. Jansen, Bunschoten f 0.67; J. de Rui ter, Baarn f 0.75; D. Mol, Eemnes f 0.94; P. V. de Jong, Bunschoten f 0.59; T. van Wijk, Eemnes f 0.88; R. van Wijk, Eem nes i' 0.59 Gegund aan P. V. de Jong. Bunschoten. Perceel 2: St. Jansen, Bunschoten f 0.69; J. de Rui ter, Baarn f 0.75; D. Mol, Eemnes f 0.90; P. V. de Jong, Bunschoten f 0 60; T. van Wijk, Eemnes f 0.86; R. van Wijk, Eem nes f 0.58. Gegund aan R van Wijk Eemnes. Perceel 3. G. Hop, Bunschoten f 0.60; St. Jansen. Bunschoten f 0.58; J. de Ruiter, Baarn f 0.75; D. Mol, Eemnes f 0.90; P. V. de Jong, Bunschoten f 0.55; T. v. Wijk, Eem nes f 0.86; R. van Wijk, Eemnes f 0.60. Gegund aan P. V. de Jong. Bunschoten. Perceel 4: W. de Graaf, Bunschoten f 0.69; G. Hop, Bunschoten f 0.61; St. Jansen, Bunscho ten f 0.59; J. de Ruiter, Baarn f 0.75; D. Mol, Eemnes f 0.79; T. van Wijk, Eemnes f 0.84; R. van Wijk, Eemnes f 0.65. Gegund aan St. Jansen, Bunschoten. Perceel 5: W. do Graaf, Bunschoten f 0.72; G. Hop, Bunschoten f 0.62; St. Jansen, Bunschoten f 062; ,T. de Ruiter. Baarn f 0.75; D. Mol, Eemnes f 0.84; P V. de Jong, Bunschoten f 0.56. R. Boelhout, Bunschoten f 0.48; T. van Wijk. Eemnes f 0.85: R. van Wijk, Eemnes f 0.65. Gegund aan R. Boelhout, Bunschoten. Perceel 6: W. de Graaf, Bunschoten f 0.76; St. Jansen, Bunschoten f 0.64; J. de Ruiter. Baarn, f 0.75; D. Mol, Eemnes f 0.89; P. V. de Jong, Bunschoten f 0.63; R. Boelhout, Bunschoten f 0.38; T. van Wijk, Eemnes f 0.86; R. van Wijk, Eemnes f 0.65. Gegund aan R. Boelhout, Bunschoten. Perceel 7: W. de Graaf, Bunschoten f 0.79; St Jan sen, Bunschoten f 0.G6; J. de Ruiter, Baarn f 0.75; D. Mol, Eemnes f 0.89; P. V. dc Jong, Bunschoten f 0.64; R Boel- OELICATESSENFABRIEK een fijn product tegen billijken prijs. hout. Bunschoten f 0.40; T. van Wijk, Eeinues f 0.88; R. v. Wijk, Eemnes f 0.56. Gegund aan R. Boelhout, Bunschoten. Perceel 8: K. Malenstein, Bunschoten f 0.53KW. de Graaf, Bunschoten f 0 81; St. Jansen, Bunschoten f 0.60; D. Mol, Eemnes f 0.85; R. Boclhout, Bunschoten f 0.39; T. van Wijk, Eemnes f 0.95; R. van Wijk. Eem nes f 0.55. Gegund aan R. Booïhout, Bunschoten. Perceel 9: W. de Graaf, Bunschoten f 0.83; St. Jansen. Bunschoten f 0.58; D. Mol, Eem nes f 0.73; R. Bcelhout, Bunschoten f 0.30; R. van Wijk, Eemnes f 0 53. Gegund aan R. Boelhout, Bunschoten. Perceel 10: K. Molenstein. Bunschoten f 0.74; W. de Graaf, Bunschoten f 0.85; G. Hop, Bun schoten f 0.75; St. Jansen, Bunschoten f 0.59; D'. Mol, Eemnes f 0.73; R. Boelhout, Bunschoten f 0.37; It. van Wijk. Eemnes Gegund aan R. Boelhout, Bunschoten. Perceel 11: G. Hop, Bunschoten f 0.78; St. Jansen, Bunschoten f 0.65; D. Mol, Eemnes f 0.73; R. Boelhout, Bunschoten f 0.45; R. van Wijk, Eemnes f 0.52, Gegund aan R. Boelhout, Bunschoten. Perceel 12: G. Hop, Bunschoten f 0.70; St. Jansen, Bunschoten f 0.621 D. Mol, Eemnes f 0.78; P. V. de Jong, Bunschoten f 0.70; R. van Wijk, Eemnes f 0.G0. Gegund aan R. van Wijk, Eemnes. Perceel 13: G. Hop, Bunschoten f 0.85; St. Jansen. Bunschoten f 0.57; D. Mol, Eemnes f 0.78|; R van Wijk, Eemnes f 0 61; E. Krijnen, Blaricum f 0.59. Gegund aan St. Jansen, Bunschoten. Perceel 14: K. Malenstein, Bunschoten f 0.99; St. Jansen, Bunschoten f 0.58; D. Mol, Eein- ues f 0.74; P. V. do Jong, Bunschoten f 0.60; R. van Wijk, Eemnes f 0.GL; E. Krijnen. Blaricum f 0.60. Gegund aan St. Jansen, Bunschoten. Perceel 15: St. Jansen, Bunschoten f 0.65; D. Mol, Een WERELD-REPUTATIE heeft de ECHTE De voornaamste voordeelen zijn 1. Zuivere natuurkleurige schapenwol, vrij van elke bijvotging van kunstwol en verfsioffen. 2. Poreus Tricot-weefsel zit zacht, dat het zelfs de ge voeligste huid niet prikkelt 3. Onberispelijke pasvorm Levering naar maat. ALLEEN VOOR HEEREN VOORRADIG. Elk kleedingstuk is vooizien an bijgaand labiieksmeik FOTOORAFISCH ATELIER Ingang Leldsch plein, Gcb- lllrsch Cie LIFT - TOLEF. 36050 - AMSTERDAM .Eemnes f 0.74; R. van Wijk. Eemnes f 0.60; E. Krijnen, Blaricum f 0.60. Gegund aan E. Krijnen, Blaricum. Uitdiepen van de Oostelijke helft van de Dijkwetering in den Zuidpolder en Binnendijk te verd. in 14 perceelen. De perceelen 1 tot en met 11 moeten worden uitgediept tot 1.45 'A. P. (1 M. beneden zoinerpeil). De perceelen 12 tot en met 14, tot 1.25 M., A. P. (0.80 M. beneden zomerpeil). Ingeschreven is per perceel voor: Perceel 1: A. Beekhuis, Bunschoten f 05.30; W. Bieshaar. Eemnes f 102.J. Lakenman, Eemnes f 139. Gegund aan A. Beekhuis, Bunschoten. Perceel 2: A. Beekhuis, Bunschoten f 52.15; H. Hoeve, Bunschoten f 51.W. Bieshaar, Eemnes f 95.J. Lakenman, Eemnes f 94.—. Gegund aan H. Hoeve, Bunschoten. Perceel 3: W. de Graaf, Bunschoten f 55.A. Beekhuis, Bunschoten f 50.W. Bies haar, Eemnes f 75.J. Lakenman. Eem nes f 87. Gegund aan A. Beekhuis, Bunschoten. Perceel 4: A. Veldhuizen, Bunschoten f 60.W. de Gruaf, Bunschoten f 45.A Beekhuis, Bunschoten f 38.40; II. Hoeve, Bunscho ten f 42.W. Bieshaar, Eemnes f 6-3. J. Lakenman, Eemnes f 67. Gegund aan A. Beekhuis, Bunschoten. Perceel 5; A. Veldhuizen, Bunschoten f 65.W. de Graaf, Bunschoten f 50.A. Beekhuis, Bunschoten f >4812; H. Hoeve, Bunschoten f 40.W. Bieshaar, Eemnes f 54.J. Lakenman, Eemnes f 84.75. Gegund aan II. Hoeve, Bunschoten. Perceel 6: A. Veldhuizen, Bunschoten f 70W. de Graaf. Bunschoten f 49.A. Beekhuis, Bunschoten f 47.15; W. Bieshaar. Eemnes f 48.J. Lakenman, Eemnes f 89. Gegund aan A. Beekhuis. Bunschoten. Perceel 7: A Veldhuizen, Bunschoten f 68.W. de Graaf, Bunschoten 1 4J.A. Beekhuis, Bunschoten f 40.36; W. Bieshaar, Eemnes f 44.J. Lakenman, Eemnes f 75. Gegund aan A. Beekhuis, Bunschoten. Perceel 8: W. de Graaf, Bunschoten f 59.A. Beekhuis, Bunschoten f 51.29; W. Bies haar, Eemnes f 41J. Lakenman, Eem nes f 91. Gegund aan W. Bieshaar, Eemnes. Perceel 9: W. de Graaf, Bunschoten f 50.A. Beekhuis, Bunschoten f 45.10; W. Bies haar. Eemnes f 40.J. Lakenman, Eem nes f 68. Gegund aan W. Bieshaar, Eemnes. Perceel 10. W. de Graaf. Bunschoten f 59.A. Beekhuis, Bunschoten f 35.14; W. Bies haar, Eemnes f 39J. Lakenman. Eem nes f 60.—. Gegund aan A. Beekhuis, Bunschoten. Perceel 11: W. de Graaf, Bunschoten f 49.A. Boekhuis, Bunschoten f 30.13; W. Bies haar, Eemnes f 52.J. Lakenman, Eem nes f 86 Gegund aan A. Beekhuis, Bunschoten. Perceel 12: Vraagt het merk voor lagen prijs W. de Graaf, Bunschoten f 60.A. Beekhuis, Bunschoten f 37.15; W. Bies haar, Eemnes f 60.J. Lakenman, Eein- nes f 57. Gegund aan A Beekhuis, Bunschoten. Perceel 13: W. de Graaf, Bunschoten f 75.A. Beekhuis, Bunschoten f 29.86; W. Bics- haar, Eemnes f 56.J. Lakenman, Eem nes f 79. Gegund aan A Beekhuis, Bunschoten. Perceel 14: W. de Graaf. Bunschoten f 89.A. Beekhuis, Bunschoten f 36.90; W. Bies haar, Eemnes f 60.J. Lakenman, Eem nes f 89. Gegund aan A. Beekhuis. Bunschoten. Uitdiepen vun Ileneslooten in 10 per ceelen. Ingeschreven werd uitsuitend door Eem- uessers per perceel, voor: Perceel 1: D. Mol f 88.J. Verwoert en W. Mol i 35.97; J. Lakenman f 84.40; H. lloodhart I 43.50. Gegund aan J. Verwoert en W. Mol. Perceel 2: D. Mol f 87.J. Verwoert en W. Mol f29.99; .1. Lakenman f46.II. Roodhart 1 36.—. Gegund aan J. Verwoert en W Mol. Perceel 3: D. Mol 1' 97.J. Verwoert en W. Mol 1' 77.98; .1. Lukenman f 69.11. Roodhurt f 56. Gegund aan H. Roodhurt. Perceel 4: D. Mol f 97J. Verwoert en W. Mol f 77.81; J Lakenmuu f 65.II. Roodhart f 52.—. Gegund aan II. Roodhart. Perceel 5: D Mol f 9f4.J. verwoert en W. Mol f 87.73; G. Nagel f 95.J. Lakenman f 99.40; H. Roodhart f 55. Gegund aan 11 Roodhart. Perceel 6: I) Mol f 94.J. Verwoert en W. Mol f 119.G. Nagel f 96.J. Lnkenmnu f 108.H. Roodhart f 68. Gegund aan II. Roodhart. Perceel 7 D. Mol f 137.50; J. Verwoert en W. Mol f 122.agel f 135.J. Lakenman f 134.40; II. Roodhurt f 77. Gegund aan II. Roodhart. Perceel 8: D. Mol f 171.J. Verwoert en W. Mol f122.*G. Nagel f 140J. Lakenman f 159.—; II. Roodhart f 99.—. Gegund aan II. Rocdhart. Perceel 9: D. Mol. f 117,—; G. Nagel, f 98.—; J. La kenman, f 176.30; II. Roodhart f 49. Gegund aan "PT. Roodhart. Perceel 10. D. Mol, f 133.—; G. Nagel, f 130.—; J. Lakenman, f 149.20; TI Roodhart, f 64. Gegund aan H. Roodhart. Schoonmaken van de Ecmnesservaart in 2 perceelen. Ingeschreven is voor: Perceel 1. D. Mol, Eemnes, f 24.J. Lakenman f 24 20. Gegund aan D. Mol, Eemnes. Perceel 2. D. Mol, Eemnes f 28.J. Lakenman, Eemnes f 29. Niet gegund, daar inschrijving te hoog is. Nabetrachting Er heerscht ontevredenheid onder de in schrijvers uit Eemnes, dat van de beide eerstgenoemde werken zooveel hun neus voorbij gegaan is. Het spreekt echtor van zelf, dat hot Waterschapsbestuur alleen aan de laagste inschrijvers het werk kan gunnen; eene andere politiek zou de las ten nog meer opdrijven en feitelijk ook door niemand goedgekeurd wordon. Het is bevreemdend, dat sommige in schrijvingen uit Eonmes zoo heel veel hoo- ger zijn dan die uit Bunschoten, terwijl onder de inschrijvingen uit Eemnes groote verschillen voorkomen. Het is te wen- schen. dat onze dorpsgenooten volgend jaar beter zullen weten te concurreeren. Als ge weet: Victoria-Water is ontstaan uit de natuur. Waarom drinkt ge 'n fabri kaat dan, dat kan schaden op den duur Weet U: dat Victoria-water in een Liter- schroef-stop-flesch U slechts twee-en-dertig cents kest thuis bezorgd aan Uw adres? Ob«rlahn«tein

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1