„SUCCES'1 Speculaas „Utile Polci" HET BESTE DINSDAG 30 SEPTEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags frtnntiitfi'-QDUR'AnT] 4 e»——ii. j ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden Vrtrtnrlonopf PlBÏ FömnOC 70 cent' met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent vuoyueiieij ANAJ LdlIIltJCS met geïllustreerd Zondagsblad 1 1.80 ^er wceK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 cl^ Gemeenteraad. Openbare vergadering \an dc*n Raad der gemeente Laren "(X.-H.) op Donderdag 2 October 1924, voormiddags 9K« uur. Agenda: 1. Vaststelling van de notulen der ver gadering van 4 Augustus 1924. 2. Mededeelingen, ingekomen stukken. 3. Tweede stemming over het in de vo rige vergadering aangehouden voorstel van B. en W. tot aankoop van gronden aan de Zevenenderdrift. hoek Kerkpad. 4. Idem over het voorstel van B. en W. om hen te machtigen tot de verharding en verbetering van verschillende wegen. 5. Voorstel van B. en W. tot het opma ken van een nieuw dubbeltal ter benoe ming van een lid van het College van Zetters. 6. Voorstel van B. en W. inzake subsi diering van vcreenigingen tol bestrijding van tuberculose. 7. Voorstel van B. en W. tot het aan schaffen van een verplaatsbare muziek tent. 8. Voorstel van B. en W. tot aanvaar ding van grondstrooken voor wegenaanleg. 9. Voorstel van B. en W. inzake rege ling der jaarwedde van den gemeente ontvanger. 10. Voorstel van B. en W. tot het ver pachten der jacht in het Gemeentebosch. 11. Advies van B. en W. op een adres van J. Klijn c.s. inzake verlichting van de Beijemanstceg. 12. Advies van B. en W. op het voor stel van het lid van den ltaud. den heer H. J. Heule, tot wijziging van het Regle ment van orde voor de vergaderingen van den Raad. 13. Voorstel van B. en W tot vaststel ling van verordeningen op de heffing en de invordering van een belasting op too- neelvertooningen en andere vermakelijk heden. 14. Aanbieding der Ge meen te rekening en der Rekening van het Burgerlijk Arm bestuur over het dienstjaar 1923. 15. Rondvraag. 16. Behandeling van reclames tegen aanslagen in den Hoofdelijkcn Omslag. Salaris Gemeente-Ontvanger. Gedeputeerde Staten zijn van mecc ningb dat inzake het salaris van den Ge meente-ontvanger de volgende regeling dient te worden gemeukt: lo. de salarissen der na 31 December 1924 te benoemen functionarissen 30 pCt. lager te stellen dan die der tegenwoordi ge, en 2o. de salarissen der tegenwoordige func tionarissen eveneens met 30 pCt. te ver lagen, doch met dien verstande, dat deze verlaging over 6 jaren zal worden ver deeld. Voor den ontvanger dezer gemeente zou de voorgenomen verlaging tengevolge hebben, dat zijn jaarwedde, welke thans bedraagt f 1900— tot f 2700.—. werd be paald op f 1330.— tot f 1890—, B. en W. kunnen zich met het voorstel sub 1 wel verecnigen. doch hebben tegen sub 2 bezwaren. Verplaatsbare muziektent. Bij de behandeling der begrooting voor 1924 heeft de Raad zich vereenigd met een door B. en W. op die begrooting geplaatste memoriepost voor de oprichting eener muziektent. Zooals B. en W. in de memorie van toe lichting en bij de mondelinge behandeling der begrooting mededeelden, bestond bij B. en W. bezwaar tegen het plaatsen eener vaste muziektent op den Brink, wejks schoonheid daurdoor naar hun meening ten zeerste zou worden geschaad. B. on W. zegden daarom toe te zullen nagaan of dit bezwaar niet was te ondervangen door het aanschaffen eener verplaatsbare mu ziektent. Bleek deze te verkrijgen voor een prijs vun niet meer dan f 3000.dan zou door B. en W. een nader voorstel ter zake worden gedaan. Ingevolge deze toezegging is in opdracht van B. en W. door den Directeur van Ge meentewerken een onderzoek ingesteld. Allereerst bewoog dit onderzoek zich in do richting eener verrijdbare muziektent, waarbij echter weldra bleek, dat een der gelijke tent, wilde zij voldoende ruimte bieden voor een muziekgezelschap van pl.m. 40 leden, te groot zou worden om behoorlijk tusschen de boomen van den Brink te worden geplaatst en bovendien moeilijk zou kunnen worden opgeborgen. Door den Directeur van Gemeentewer ken is daarom een oplossing gezocht in het construeeren van een uitneembare mu ziektent, bestaande uit losse onderdeelen van ongeveer gelijke afmetingen, welke gemakkelijk cntin korten lijd in elkander gezet en afgebroken kan worden en daar enboven slechts een kleine bergruimte vereischt. De kosten van een dergelijke tent wor- tlen geraamd op f 2100. B. en TV hebben deze oplossing onder worpen aan hot oordeel van de leiders der beide plaatselijke muziekgezelschappen, welke zich daarmede bleken te kunnen vereenigen. Waar ook B. en W. de aangegeven op lossing de l>este lijkt, hebben B. en W. de oer voor te stellen hun te machtigen tot het doen vervaardigen van een muziektent. Aanvaarding vau grondstrooken voor wegenaanleg. B. en W. stellen aan den Raad voor de volgende strooken grond, noodig voor aanleg en verbreeding van wegen, te aan vaarden: I. om niet: a. van Th. J. Ranke, alhier, de strook grond. gelegen aan den Eomnesserweg, uitmakende het zuidelijk gedeelte, groot pl.m. 2p M2., van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Laren, Sectie B. no. 2202; b. van W. Dijkman, alhier, de strook grond, gelegen aan Ivlaaskumpen, uitma kende het westelijk gedeelte, groot pl.m. 4U M2., van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Laren, Sectie B. no. 4172; c. van A. van den Brink Czn., alhier, de strook grond, gelegen aan den Groene- gerritsweg, uitmakende het zuidwestelijk gedeelte, groot p.lm. 35 M2., van het per ceel kadastraal bekend als Gemeente La ren, Sec tic B. no. 2891; d. van 0. van den Brink T/.n., alhier, II. van den Brink te Bornebrock, A. van den Brink, E. van den Brink en B. van den Brink, allen alhier, en C. van den Brink, echtgenoote van iï. W. Radema ker, te Hilversum, eerstgenoemde in zijne hoedanigheid van vruchtgebruiker en de overigen als bloote eigenaars, de strooken grond, gelegen aan den G roeneger rits- weg. uitmakende het zuidwestelijk tot wes telijk gedeelte, groot pl.m. 175 M2., van het perceel kadastraal als Gemeente La ren, Sectie B no. 2247 en het zuidweste lijk gedeelte, groot pl.m. 150 M2., van het perceel, kadastraal bekend als Gemeente Laren, Sectie B. no. 3838; e. van M. Willard, weduwe van G. Smir, alhier, de strooken grond, gelegen aan het Zovenend, uitmakende de zuidwestelijke gedeelten, groot pl.m. 20 en pl.m. 40 M2., respectievelijk van de perceolen kada straal bekend als Gemeente Laren. Sectie B. nos 3649 en 4156; f. van St. Willard, alhier, de strook grond, gelogen aan het Zevenend, uitma kende het zuidwestelijk gedeelte, groot pl.m. 30 M2., van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Laren, Sectie B. no. 4155; g. van A. Frantsen, alhier, de strook grond, gelegen aan de .Tordaan, uitmaken de het zuidelijk gedeelte, groot pl.m. 50 M2., van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Laren, Sectie B. no. 4166; h. van II. M. Oaarls. weduwe van II. Truijens, te Alkmaar, de strook grond, ge legen aan den Nieuweweg, uitmakende het zuidwestelijk gedeelte, groot pl.m. 30 M2„ van liet perceel kadastraal bekend als Gemeente Laren, Sectie B. no. 3235; i. van N. P. Truijens, alhier, de strook grond, gelegen aan den Nieuweweg, uit makende het zuidelijk gedeelte, groot pl.m. 15 M2., van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Laren, Sectie B. no. 2670; II. tegen betaling van f 1.per M2.: van T. Evans, weduwe van D. Th. Ruijs, alhier, de strook grond, gelegen aan den Atelierweg. uitmakende het westelijk ge deelte, breed hoogstens 20 M. in oostwes- telijke richting, groot pl.m. 900 M2., van het perceel kadastraal bekend als Gemeen te Laren, Sectie A. n. 2640. Verlichting van de Beijemansteeg. Naar aanleiding van het aan den Raad gerichte adres, d.d. 10 September '24, van J. Klijn c.s., bewoners van de Beije mansteeg, waarin wordt verzocht van ge meentewege te willen voorzien in het ge mis van verlichting langs genoemden weg, hortinncrcn B. en W. aan hun advies op een dergelijk adres met betrekking tot den Lingenskamp en den Jagersweg. Op grond van de daarin ontwikkelde redeneering. meenen B. en W„ dat, waar nog maar voor een derde gedeelte van de aangele gen groncTen de storting in hot wegen fonds is geschied, thans nog niet tot al- geheele verlichting van de Beijemansteeg kan worden overgegaan. Ter wille van het algemoen verkeer zouden B. en W. in- tusschen aan het verzoek van adressanten willen zien tegemoet gekomen door het aanbrengen van één lichtpunt on wel op den hoek. gevormd door de Beijemansteeg en den Oude Kerkweg. Hierdoor zou te- Vraagt het merk voor lagen prijs vens eenigszins worden tegemoet gekomen aan den wenscli der bewoners van laatsi- gemelden weg, die bij B. en W. een ver zoek om verlichting van dien weg indien den. Op dit laatste verzoek is overigens af wijzend door B. en TV. beschikt, zulks, be halve op grond van de vorenbedoelde prin- cipiëele redeneering, op de overweging dat laatstgemcldc bewoners in den Melk weg en het Zevenend een behoorlijk ver harden en verlichten toegangsweg naar de kom van het dorp bezitten. Naur aanleiding van het vorenstaande advisoeren B. en \Y. bovengemeld adres van J. Klijn cjs. ter afdoening in den aan gegeven zin in hun handen te stellen. Belasting op tooneelvertooiiingen en andere vermakelijkheden. B. en W. schrijven aan den Raad: In art. 240 der Gemeentewet wordt on der de belastingen die de gemeenten tob dekking der plaatselijke uitgaven kunnen heffen, onder letter j genoemd die op tooneelvertooningen en andere vermake lijkheden. Van de door deze bepaling gc- schooken bevoegdheid is tot nu toe in deze gemeente geen gebruik gemaakt. Wij achten echter den lijd gekomen om tot heffing van «'en dergelijke belasting over te gaan. Do toenemende eischcn, aan dc gemeentekas gesteld, nopen tot het aangrijpen van iedere niet-drukkende ver meerdering der inkomsten en het staat naar wij meenen vast, dat een belasting op vermakelijkheden, die toch in hoofd zaak een lxdasting is op weelde-uitgaven. niet tot de drukkende lasten kan worden gerekend. Bovendien kan niet ontkend worden, dat nagenoeg alle vermakelijkhe den, waarop de belasting toepasselijk wordt verklaard, hetzij doorloopend. hetzij van tijd tot tijd, bijzondere diensten vim de politie vorderen, zoodat ook op dezen gron- de belasting gerechtvaardigd kan worden genoemd. Wij meenen goed te doen roods thans een tweetal bezwaren, welke meestal te gen de genoemde belasting worden verno men, te weerleggen. De ondernemers van vermakelijkheden en de houders van inrichtingen, vallende onder de belasting, zullen deze zoo vreest men hun inkomsten zien veriniu- deren, waarvan weer een vermindering van het aantal gelegenhden tot vermaak en daardoor tevens een verminderde aan trekkelijkheid dezer gemeente het gevolg zal wezen. Wij meenen, dat dit argument slechts voor een zeer klein deel juist ils. Indien immers de belasting wordt geheven tot dc in de ontwerp-verordeiiing aangege ven bedragen, dan zal de geringe vermeer dering der entréc-gclden of der consump tie-prijzen. welke daardoor misschien zal worden gevorderd, het publiek niet weer houden van het bezoeken der vermakelijk heden. Voortvs wordt tegen liet belasten van muziek- en tooneeluitvoeringen meestal aangevoerd, dat deze als kunstuitingen ni^t tot de belastbare vermakelijkheden behooren te worden gerekend. Ook dit be zwaar kan nuar ons oordeel niet als over wegend worden erkend. Wij zouden ons zeker niet schuldig willen inaken aan ver mindering van de gelegenheid tot het smaken van kunstgenot, maar dit zal da. ook, zooals hierboven werd gezegd, niet het gevolg zijn van de bedoelde belasting. Het lijkt ons bovendien ondoenlijk een grens to trekken, daur aan bijna alle ver makelijkheden de kunst in zekere mate dienstbaar wordt gemaakt. Bovendien brengen ook het meercndecl dor niuziek en tooneeluitvoeringen, of er een kunstka rakter aan moet worden toegekend of niet, direct of indirect vermeerderde politie- uitgaven mede en zijn toch voor de over- groote meerderheid der bezoekers de uit gaven voor het bezoek dier uitvoering** als uitgaven van weelde te beschouwen. De ontworp-verordeningen zijn door ons geconcipieerd na een grondige bcstudee- ring en vergelijking van de betrekkelijke verordeningen in andere, ook naburige gemeenten. Slechts die bepalingen zijn op genomen, welker toepassing elders moge lijk en billijk is gebleken. Wat zijn vermakelijkheden Artikel 2. Onder tooneelvertooningen en underc ver makelijkheden worden verstaan: toonecl-, bioscoop- en andere vertooningen; café- chaufant-, cabaret-, variété- en circus voorstellingen; zang- en muziekuitvoerin gen; het hebben van zelfwerkende piano's. orchestrions, gramophoons en andere mu- ziek-automaten; het hebben van een radio ontvangstation; bals en danspartijen; draaimolens, caroussels. hippjdrooms, lucht- schommels, schiettenten en dergelijke tot vermaak strekkende inrichtingen of toe stellen; fancy-fairs, feesten, wedstrijden, gymnastiekuitvoeringen, spelen, tentoon stellingen voor zoover daaraan vermake lijkheden zijn verbonden, en voordrachten. Niet verschuldigd. Artikel 3. De belusting is niet verschuldigd we gens: a. voorstellingen of vertooningen, ge houden of gegeven gedurende kennissen, voor zooveel de localiteiten of ruimten, waarin zij pluuts vinden, het vanwege de Gemeente gevorderd staangeld is betaald; b. voordrachten, welke naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders een uit sluitend godsdienstig, wetenschappelijk, sociaal of politiek karakter dragen. onver- schillig of deze al dan niet door lichtbec-1- den worden toegelicht of met muziek of zang gepaard gaan; e. vermakelijkheden, welke gegeven worden op den openbaren weg, tenzij deze ten behoeve van die vermakelijkheden aan den publieken dienst is onttrokken; d. wedstrijden, veld- en undere open luchtspelen, gegeven door vcreenigingen, voor zoover het entreegeld voor niet-leden der vereeniging niet meer dan 10 cent per persoon bedraagt; e. vermakelijkheden, welke rechtstreeks door of vanwege de Gemeente worden ge geven; f. vermakelijkheden, waurvan de zuivere opbrengst ten volle bestemd is voor een weldadig doel. Bedrag der belasting. Artikel 4. De belasting bedraagt: I. a. van de vermakelijkheden, tot wel ke toegang wordt verleend tegen betaling, onverschillig of die betaling al dan niet mede recht geeft op gelag, programma's of andere zaken. 20 pCt. van de onzuivere op brengst. Onder de onzuivere opbrengst wordt ver 6taan hetgeen ontvangen wordt aan or wegens entrée- en abonnementsgelden, couponboekjes, vergoeding voor auteurs rechten, verplichte programma's, verplich te plaatsbespreking, verplichte garderobe of bijdragen onder welken iinam en in welken vorm ook, vermeerderd met do waurde der zonder machtiging vun Burge meester en Wethouders afgegeven vrybil- jctt.cn, welke, indien zij geen aanduiding van rang inhouden, worden geacht tot den duursten rang toegang te geven. Onder de onzuivere opbrengst wordt niet begrepen het bedrag der krachtens deze verordening verschuldigde belasting. b. Indien tot de hierboven onder a be doelde vermakelijkheden aan leden of do nateurs eener vereeniging kosteloos toe gang wordt verleend, is bovendien ver schuldigd een bedrag in verhand met de oppervlakte van de localiteit of het terrein berekend overeenkomstig het bepaalde onder III van dit artikel. c. Voor vermakelijkheden, waarbij eet- en drinkwaren worden verkocht voor ge bruik ter plaatse, is boven en behalve de belasting, bedoeld onder a, en eventueel onder b, verschuldigd een bedrag in ver band met de oppervlakte vau de localiteit of het terrein, berekend overeenkomstig het bepaalde onder III van dit artikel. Is het gebruik van dranken of eetwaren ken nelijk niet algemeen, zooals h.v. bij een tooneclvoorstolling, dun is g»M*n belasting naar de oppervlakte verschuldigd. II. voor het hebben van zelfwerkende piano's, orchestrions, gramophoons en an dere muziek-automaten en voor het heb ben van een radio-ontvangstation in ge bouwen. lokalen, tenten, tuinen of op an dere terreinen, waar eet- en drinkwaren voor gebruik ter plaatse worden verkocht, f 5.per kalendermaand of gedeelte daar van. III. voor andere dan de onder II lie- doelde vermakelijkheden: a. indien zij gehouden worden in gebou wen, lokalen of tenten: f25.por 6 uren of minder voor localiteiten met een opper vlakte van 300 vierk. meter en daarboven; f20.per 6 uren of minder voor loca liteiten met een oppervlakte vun 100 vierk. meter en daarboven, doch minder dan 300 vierk. meter; f6.per 0 urén of minder voor locali teiten met een oppervlakte van minder dan 100 vierk. meter. b. indien zij gehouden worden in tuinen of op andere terreinen: f20.per 6 uren of minder voor tuinen of terreinen met een oppervlakte van 10 Aren of daarboven; f 10.per 6 uren of minder voor tuinen of terreinen met een oppervlakte van min der dan 10 Aren. Deze belasting wordt met 50 pCt. ver minderd voor vermakelijkheden, welke ge durende ten minste 14 dagen achtereen worden gehouden en indien het betreft eene door een vereeniging gegeven verma kelijkheid, tot welke uitsluitend leden en donateurs dier vereeniging en geintrodu- ceerden toegang hebben. Bij de bepaling der oppervlakte van ge bouwen, lokalen, tenten, tuinen of terrei nen wordt behalve het grondvlak ook de oppervlakte van gaunderyen, balkons en dergelijke in rekening gebracht, voor zoo ver die bestemd zijn tot plaatsing van be zoekers. 50 toeslag. Artikel 5. De in artikel 4 onder I bedoelde belas ting wordt met 5U pet. verhoogd voor ve|r- makelijkhelen, welke na 2 uur in den morgen duren Wat men te doen heeft. Artikel 7. 1. Ieder, die voornemens is een verma kelijkheid te geven of te doen geven of daarvoor een gebouw, een lokaal, een tent, een tuin of een ander terrein ten ge- bruike af te staan, moet van dit voorne men, met overlegging eventueel van de door de bevoegde macht verleende vergun ning, ten minste driemaal 24 uren tevoren schriftelijk kennis geven ter gemeente-se cretarie. 2. Deze kennisgeving moet bevatten eene aanduiding van de plaats waar en van den tijd waarop de vermakelijkheid /.al worden gegeven en van alle bijzon derheden. welker wetenschap voor de toe pasing van deze verordening noodig is. 3. Van de inlevering dezer kennisgeving wordt een bewijs afgegeven. Vrijbiljctien. Artikel 8. 1. De Ondernemers van vermakelijkhe den, tot welke toegang wordt verleend te gen betaling, en de in hun dienst zijnde personen mogen met uitzondering van hen die ambtshalve recht van toegang heb-, niemand toelaten, die niet voorzien is van een toegangsbewijs, dat vanwege het Ge meentebestuur is verstrekt of gestempeld. DELICATESSEN FABRIEK een fijn product tegen billijken prijs. 2. Met uitzondering van de houders van doorloopende toegangsbewijzen en van voor langoren termijn met machtiging van Burgemeester en Wethouders gegeven vrij- biljetten, welke op vertoon van hun be wijs of biljet gedureude den gebeden ter mijn, waarvoor het is uitgegeven, toegelu- ten mogen worden, mogen personen, die voorzien zijn van een toegang be wijs, dat reeds voor een vroegere vermakelijkheid is gebruikt of daarvoor geldig was, niet toe gelaten worden. 3. Elk toegangsbewijs, iu welken vorm ook, moet de aanwijzing van het daar voor verschuldigde lied rag, zonder belas ting, bevatten, en. indien er verschillende rangen zijn, van den rang, wuarvoor het geldig is. Voorts moet dit bewijs oorzien zijn van den datum, waarop de vermuke iykheid plaats heeft. De toegangsbewijzen, n welken vorm ook, moeten gedurende de voorstelling worden lwnvaard en op verlangen van de ambtenaren, bedoeld in artikel 14, uun hen worden vertoond. Eveneens zijn de leden en donateurs vun vereenigingen, zoomede de geintroduceer- den. bedoeld in artikel 4, III, verplicht hunne bewijzen van lidmaatschap, bewij zen van donateur of iutroductiebewijzen op verlangen van die ambtenuron aan de zen te vertooncn. 4. Voor den toegang van personen, die, hoewel krachtens deze verordening daar toe verplicht, 'desgevorderd geen toegangs bewijs aan de in artikel 14 bedoelde amb tenaren vertoonen, is door den belasting plichtige belasting verschuldigd. College van Zetters. Ter vervulling van de vacature in het college van zetters, ontiVian door het bedanken van den heer J. Huindorf. geven B. en W. den Raad in overweging de vol gende voordracht aan den Commissaris der Koningin te zenden: 1. H. F. J. ten Kroodc. 2. P. N. van den Brink. Tuberculose-be.strijdiiig. Zooals onze lezers weten, heeft de Provincie een zoodanige regeling ontwor den waardoor zij op het bedrag dat de Gemeente voor de bestrijding der tubercu lose beschikbaar stelt, een toeslag geeft van pl.m. 50 pCt. B. en W. stellen den Ruad voor op de gemeente-begrooting van 1925 een bedrag van f 1000.— uit te trekken. De provincie

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1