NOORDMAN s KLEEDING „JAN TABAK" - BÜSSÜM „SUCCES" Speculaas. „Utile D ulci J. WILLARD BRINK 413 TELEFOON 229 - LAREN (N.-H.) Eemnes VoogdenerJ De Blue-Band reclame. DE BANKETKOEKJES Wie kent niet de BORSALINO HOED? „ÜTILE PoLCr' Victoria-Water SPORT- EN MODE-ARTIKELEN Speciale afdeeling 1ste klasse Kleeding naar Maat VRIJDAG 3 OCTOBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FtnriEIIttT-QOUF? ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1-elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie c- ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad 1 1.80 Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cenl. Losse nummers 5 ct Zij, die niet op deze courant geabonneerd zijn ontvangen des Vrijdags alleen het eerste blad. Abonné's ontvangen des Vrijdags bovendien het tweede blad met de foto-pagina en des Dinsdags het nummer van dien dag. mi Abonnementsprijs slechts 6 cent per week of 70 cent per drie maanden. m De Amsterdanische rechter heeft in kort geding uitspraak gedaan inzake de Blue Band-reclame op de brieven en post stukken van afzenders, En 't is gegaan, zooals wij hebben voor speld, de staat is in het ongelijk gesteld en heeft op last van den rechter het onf geldig maken der postzegels, door er een stempel van een kunstboter-fabrikaat op te smakken, moeten staken. Dat de firma v. d. Bergh zoo ridderlijk was, reeds voor een beslissing in het aanhangig gemaakte geding was genomen, de posterijen te ontslaan van de verplich ting op.de poststukken een reclame van haar product te stempelen, staat hier buiten, al komt deze finna, die toch contractueel rechten kon doen gelden, een woord van lof zeer zeker toe. De uitspraak van den rechter ging ge heel in de richting, welke ook wij als ons oordeel gaven, n.l. dat de directie der Posterijen het reeht niet had te beschik ken over de stukken, welke haar ter ver zending werden toevertrouwd. In zooverre dus is de zaak hiermede af- geloopen. Reeds is officieel medegedeeld dat men zich ook in den vervolge zal onthouden van het bezigen van brieven als reclaine-object. Doch thans gaan er stemmen op van menschon, die nu alle reclames door Posterijen en Telegrane, kortom door overheidsinstellingen te verpachten, wil len zien beëindigd. Hiermede zouden wij niet gaarne accoord gaan. Wij zien niet in, waarom b.v. een par ticulier zijn muurvlakten wel mag dienst baar maken aan de reclame en de ge meenschap niet. De telegraafdienst heeft een bepaalde ruimte op de invulformulieren verkocht aan een sigarcttenfirma. Die formulieren zijn eigendom van dien dienst en wan neer een handelsfirma er haar voordeel in ziet reclame van haar artikelen op do formulieren te maken, dan is daartegen o.i. geen enkel bezwaar. De spoorwegen bieden ook reclameruim- tp aan op haar spoorboekjes, Men zij dus voorzichtig met het direct verwerpen van het idee, dat de staat fir ma's in de gelegenheid stelt reclame te maken. Het brengt geld op. doch de be treffende autoriteiten hebben dan ook plicht toe to zien, dat er uit gehaald wordt wat er uit te halen is. M.a.w. D<) vorpaehting geschiede stelselmatig en des kundig. Wanneer de zaak goed worde aange pakt, dan is er voor de schatkist een ste vig bedrug uit te slaan. Wij leven nu een maal in een tijd, dat het. zonder reclame niet meer gaat, kapitalen worden aan dit doel geofferd. Alle mogelijke en onmoge lijke plaatsen wrden gebruikt, helaas dik wijls misbruikt om reclame te maken. Hat de staat hiervan niet zou mogen profiteeren, oindat zij „boven de partijen" moet staan, lijkt ons al te gek. Integen deel! De gemeenschap kan zelfs leiding geven, wellicht zou dan eindelijk eens een einde komen aan den thans dikwijls onhoudbaren toestand en zou de reclame kunst niet zoo en bagatelle beschouwd worden. VAN 99 zijn een waar genot. Concert van hedenavond. De Muziekverccniging „De Larensche Harmonte" zal hedenavond. 3 October, haar laatste concert voor dit seizoen geven, op den Brink, en vjel van 8 tot 10 uur. Het volgende programma zal worden uitgevoerd 1 Salut a Tilbourg, Marche, A. Govaert; 2 Berlin wie es YVeint und Lacht, Ouverture de Concert, A Conradi; 3 Loin du Pays Natal, Valse. Jos. Kessels; 4 Werkstaking der Muzikanten, Humoristische marsch, H. Klein; 5 Fantaisie Lyrique, Jean Preckher; 6 La Fète Triomphale, Fantaisie. G. Joh. van Dam; 7 La Zingana, Valse, Espagnolc, H. Erichs; 8 Marsche Finale. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Laren en de daaronder ressorteerende hulppostkunto- ren werd gedurende de maand September 1921 .ingelegd f 18292.77: Terugbetaald f 212j4.38. Het laatste door dat kantoor uitgegeven beekje draagt liet nummer 7005. R.K. Openbare Leeszaal en bibliotheek. Nieuwe aanwinsten. Albrecht. De Eenheid der stof. Almie de Jeunesse. Fautes et repentir d'un enfant gaté. Banning. II. A. Door distels en door nen. Berthet, E. De mijnwerkers van Po- lignies I, II. Beha. Geschonden Eer I, TT. B 'hrends. Bertha (W. Heimburg). Ecu knappe luitenant. Boggiauo, Ant. Vakorganisatie en Staat. Bordot, Anatole. Le bien pour le mal. Brink. Dr. J. ten Nederlands Letter kunde in de 19e Eeuw I. II, III. Ohervet Saffrai, M. De martelaar van het geheim I, II. Clerq, Victor de De ontwikkeling der Sociale denkbeelden hij de Fransche ka tb. in de 19e Eeuw, Dickens, Ch. The life and anventures of Nicholas Nickleby. Faber, J. M. Hoe maak ik zelf een telefoontoestel? G. De jonge Blinde. Gouverneur. Bij Saartje. Humaan, E. Uit Maria's jeugd. Hans, E. I11 don strijd, oorlogsnovelle. Illustratie, (de Katholieke): Dwalingen en Dwaaltochten. Een geheimzinnige droom I, II. Onder de vierkleur. Do Asch van een Keizerrijk I. II, III. Uit dagen van bloedige vervolging. De Begum. Kannegieter, F. L. Wie was de flink ste? Kerstvertellingen. Lenótre. De zwarte Speld I, II. Martainville. Ongevallen van een gul zigaard. Max. Uit verre missielanden. Newman, J. H Christentum IVIII. Nuyens. Dr. J. F. Geschiedenis van den Oorsprong en het begin der Ned. Be roerten 1559 1576 I, II. Geschiedenis van den opstand in de Ne derlanden 156715761584 I. II. Geschiedenis van den vorming der Repu bliek 15481588. Proult. En route pour la baye d'Hud- son. S, Do eed van den Huronen Hoofdman. Schoepens, J. Liofde en Plicht. HOTEL PENSION RESTAURANT AUTOGARAGE - TENNISPARK - Tel. Int. 138 Gelegenheid tot het geven van Familie Diners Esperanto-Avoud. Deze in 't voorjaar opgerichte ver- eeuiging heeft Zaterdug haar lsten propa- ganda-avond georganiseerd in de kunst zaal Brok te Hilversum. Onder de circa 5U aanwezigen waren oa. ook verschillende Larensche ingezete nen. Het Bestuur der Amsterdanische Es peranto Vereenigiug was nagenoeg geheel aanwezig, evenals verschillende Esperau tisten uit Amsterdam en Baarn. Klokslag 8 uur opende de voorzitter, de heer J. van Hengel, de bijeenkomst met eene korte toelichting ep het programma. Als le nummer zong mej. Bolkestein, door haar zuster op t orgel begeleid, eenige Esperantoliedjes op bekende wijzen, teneinde te deinonstreeren, hoe de taal gezongen klinkt. Daarna nam prof. Dr. J. van Rees het woord; hij wees op de noodzakelijkheid \ooral op internationale congressen elkaar beter te kunnen verstaan, op de practischo toepussing van Esperanto, maar legde de nadruk >op de ideëele waarde. Alle Huma nitair streven is internationaal en behoeft do internationale taal. Zonder gemeen schappelijke taal is de Broederschapsge- daehte niet te verwezenlijken. De heer Dreves Uitterdijk gaf daarna een overzicht der spraakkunst, op zoo'n smakelijke wijze als men niet-vereenigbaar zou achten met het onderwerp. D'e Voorzitter bracht hulde aan den heer Dreves Uitterdijk, den eersten pionier van Esperanto in Nederland, welke thans eejrst na 25 jaar een verecnigHng werk zaam ziet in de plaats vun waaruit hij zijn moeilijke propaganda-arbeid begon. Medegedeeld werd, dat een door den hoer Dreves Uitterdijk geleide cursus aan vangt 10 October, Torculaan 8, Hilversum, waarvoor men zich 3 October, 8 uur, aan 't zelfde adres kan deen inschrijven. I11 de pauze werd thee geserveerd; aan een in de zaal ingerichte boekentafel werd gretig gekocht. Na de pauze werd „La Espero", he. rn- ternationale Esperantolied gezongen. De Heer Mast uit Amsterdam hield een causerie over Neurenberg, waar verleden jaar het Esperunto-congres plaats vond. Iliierpan namen deel 3200 personen uil ruim 40 verschillende landen. Mot talrijke lichtbeelden werd dit geïllustreerd. De heer Dufrenne, voorzitter der Am sterdanische Esperanlo Verceniging, gaf een grappige voordracht in Esperanto ten beste, in 't Hollandsch toegelicht. Na nog enkele liedjes der dames Bol kestein, sloot de voorzitter mot een woord van dank aan de medewerkers, en „tot weerziens aan allo aanwezigen, de bijeen komst. Doze is boven verwachting geslaagd, en dat thans ook in 't Gooi de tijd gokomei. is voor eene krachtige Esperanto-bewe- ging, bewijst, dat tengevolge dezen avond nieuwe leden toetraden uit Laren, Blari- cum en Eemnes. Een sporthuis. Het Gooi is een prachtige inrichting op sportgebied rijker geworden, in de zaak van den heer M, E, P. Leenders td Hilversum, welke als „Het Sporthuis" ge vestigd is in het perceel Schoutenstr. 16. De opening van dit dorado voor sport liefhebbers is een aanwinst, welke niet ge noeg gewaardeerd kan worden, en, daar van zijn we zeker, ook zal worden. En 't is dan ook geen wondor, dat de be langstelling bij de opening, welke Woens dag j.l. plaats had, zoo buitengewoon groot was. Het aantal bloemstukken was legio cn tot zelfs uit het buitenland heeft de heer Leenders blijken van sympathie ont vangen, in den vorm van bloemen. Ook sport-organisatios hebben zich niet onbe- betuigd gelaten. Deze is sinds 1857 in den handel en heeft eene wereld-reputatie. Sinds 1912 hebben wij de alleenverkoop voor het Gooi. Ontvangen prima Itali- aansche stijve en slappe HOEDEN, voordeehge prijs f5. MARCA DEPOSrtATA Zoolang dc voorraad strekt Donker grijze chotland WINTERJAS naar maat f 36 Pracht RATINÉ f 50 KEER- EN Rl PARATIE-INRICIITIKG HUIZERWEG 2138It. de Smedenweg. Blaiicum EISCKT HET MERK De heer Leenders noodigde ons uit eens een kijkje te komen nemen, aan welke uit- noodiging wij gaarne gevolg hebben gege ven, mede omdat wij overtuigd waren, dat de beoefening der sport, door een zaak als deze ten zeerste wordt gediend. Reeds direct viel ons op, dut de eigenaar daarin geadviseerd door bij uitstek deskun digen, zij collectie artikelen ten dienste der sportliefhebbers zoo uitgebreid heeft gemaakt, dat ieder sportbeoefenaar bij hein terecht kan. Alle benoodigdheden voor voetbal-, tennis-, cricket-, hockey enz. zijn voorradig De in friseh groen ge schilderde vitrines zijn buitengewoon goed voorzien van shirts, truien, enz. D'us ook hiervoor kan men in het Sporthuis te recht. Zelfs voor sledesporï is gezorgd ov. natuurlijk voor het kalme crocket even eens! Bovendien heeft de heer Leenders 'n schitterende verzameling medailles en an dere artikelen, bestemd om straks de overwinnaars in sportwedstrijden als tro phic te worden uitgereikt. En, ten slotte, dc sport-dames, die een aardig sportcostuumpje zoeken, gaan een3 in 't. Sporthuis kijken. Wij weten dat zij hoogst voldaan terugkomen van haar excursie. Wij wenschen den heer Leenders suc- tes met zijn onderneming en het Gooi met zijn schitterende aanwinst. Bij dc „Pampa Hoeve". Eenige jaren geleden werd door den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond het land goed Pampa Hoeve, even buiten Hilversum, aan den Loosdrechtschcwcg, aangekocht tot stichting van een sanatorium, dat den naam „Zonnestraal" zou dragen. Dc ziel van deze zaak was de bekende secretaris van dien Bond. Jan van Zutphen. die het zoogenaamde „Ko peren Steeltjes Fonds" stichtte en uit het diamantslik of boort goud wist te halen. In- tusschcn, de tijdsomstandigheden zouden zich ook hier doen gelden. Werd in November 1919 een aanzienlijk stuk land van dfe Kerk voogdij der Ncd. Herv. Gcm. gekocht, het welk aan genoemd landgoed grensde en on misbaar was tot het verkrijgen van een goed geheel, dfc tijden waren er niet naar om het grootsche plan ten uitvoer te brengen. Intus- schen blijkt Jan van Zutphen niet stil te zit ten, zooals dezer dagen bleek toen andermaal een stuk grond van bescheiden afmeting van dl- Kerkvoogdij werd gekocht, waarop de heer V. Z. zich in dc toekomst een woning denkt te bouwen ten eindt in de onmiddellijke nabij heid van de te verrijzen stichting te zijn. Wel ligt op dit gedeelte grond, onder Hilversum behoorend, het zoogenaamde bouwverbod, maar dc man, die reeds zoo menig bezwaar wist te overwinnen, zal ook hitr wel een weg en een middel weten te vinden om tot zijn doel te geraken. DELICATESSENFABRIEK een fjjn product tegen billijken prijs. Kattebelletje. Het debat Snijders van Embden. Men siste, schreeuwde, brulde Het Hbd. In de groote dierongaardc was het een volkomen pan. Naam'lijk bij de dieren weet U, bij de menschen daar niet van. O wat was me dat een herrie, net zoo tegen 't slapen an. Vogels zvorden wakker, piepen kippen kak'len door elkaar. Beesten die volkomen sliepen zijn vanzelf een weinig gaar, slingeraapjes zijn aan 't zwiepen, de Transz'aalsche kóe kijkt raar. De giraffe komt eens gluren aan het hcmelhooge hek, cn hij meesmuilt uit de hoogte van zijn respectable nek, bah. zial brult de leeuzv vanavond, is tie nou een haartje gek? Reeds om acht uur ingedommeld door het loome najaarsweer, zvordt bar protestcercnd wakker Bruin, dc ongelikte beer, en hij denkt, tcrzvijl hij luistert, hoor ik daar mijn ouwe heer? In het kamp der olifanten proest men het eenvoudig uit. Wat een vree van beide kanten, bij bananen zvat geluid cn dan zegt men, olifanten hebben zeel de dikste huid. Klaas de Papegaai lerrt zooorden. die gcivöomveg treurig zijn. als die alles zt'at hij hoorde later babbelt in refrein zal hij hoogstwaarschijnlijk voor den dierentuin onmoog'lijk zijn. Ganzen kibb'icn, wolven huilen, pauzccii schrccuzvcn ijdclheid, en de goede schapen schuilen trouze bijeen, zoo ook dc geit. z'elcn staan met open muilen en d e geven geen bescheid. Slechts de leeuzv schrijdt, somber brommend langs dc traliën tan zijn kooi. En hij mompelt bij het rollend salvo van het cindplcidooi, nou collega leeuw van Holland zit je nog zoo roerloos mooi? CASTOR. Volksuniversiteit. Als plaatsruimte ons zulks niet verb'oo'd. zouden wc gaarne het veelbelovend passer- schenen prospectus dezer steeds meer popu lair wordende instelling overnemen, daar- het zoo pittig en pakkend de kenmerken der ver schillende leergangen aangeeft. Nu echter dienen we ons te bepalen lot een dringende aanbeveling het prospectus zelf alle aandacht te wijden die het zoo ten volle verditent, vrienden cn kennissen er op te wijzen en zelf zich onverwijld voor die leergangen op te geven, tot welke men zich het mCest voelt aangetrokken Tijdige aanmelding toch is een factor van groot belang, die vaak het al of niet doorgaan er van beheerscht. Dc keuze der leergangen kan nfet anders dan hoogst ge lukkig worden genoemd en brengt in den wa ren zin des woords voor elk wat wils. terwijl nadere ophelderingen over dc lessen ten over vloede gaarne door dc docenfcn worden ver strekt. Men lette dus vooral op de desbetref fende aankondiging in dit nummer. Weet U: dat Victoria Water een hoog ge halte radium heeft en daardoor aan zwakke menschen menigmaal dc kracht hergeeft? Weet U: dat Vicmria-water in een Liter- schroef-stop-flesch U slechts twee-cn-dertig cents kest thuis bezorgd aan Uw adres? Oberlahnstein

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1