„SUCCES" Speculaas. Utile D VoogdenerJ Eemnes De zomervacanties. „Dtile DDLCI een fijn product tegen billijken prijs. MERKELBACH EISCHT HET MERK de'ba'nketkoekjes „w™ ~OI DINSDAG 7 OCTOBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FEnriEIIW-rOlJF?, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels (1.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1.35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct De totale mislukking van wat wij ple gen te noemen de groote zoiner-vacantie, dit jaar, heeft heel wat pennen in bewe ging gebracht, zoo in onderwijskringen als in de kringen van de „gedupeerde" ouders en in die der met kinderen ge zegend zijnde uitgaande kringen. De laatste jaren is het slechte weer tij- deias de vacantie der jeugd al bijzonder opgevallen, doordat, het zoo buitengewoon slecht was, doch ook andere jaren is er herhaaldelijk op gewezen, dat toch eigen lijk de zomer-vacantie valt in een tijd, dat er van genieten van de buitenlucht, van het zich eens echt uitleven in de heerlijke natuur, weinig of niets komt. De Augus- tus-maa#ud toch en dikwijls ook de Juli maand, althans de tweede helft van Juli, zijn, of buitengewoon warme maanden, of wel natte maanden. Dat is steeds zoo ge weest, doch de laatste jaren is dat eerst duidelijk uitgekomen. De vacanties zijn in letterlijken zin „iu 't water gevallen", zijn een deerlijke mislukking geworden. Zij, die niet over de financien beschikken, om met hun kinderen naar buiten tc trekken, wisten met hun kroost zeker geen raad. Zij die zich wel de luxe van eenigen tijd naar buiten te gaan konden perro;i;t- tceren, hebben bun goede geld in armoede verteerd. Velen zijn, nog voor hun tijd „verstreken" was, weer verdwenen uit hun zomerverblijf. Wat ook voor hen, die 't van den zomer moeten hebben, zooals zoo- velen ook in het Gooi, een niet te onder schatten sehade-post is geworden. Doch er zijn nog andere redenen, waar om voor verschuiving der zomervaeantie9 alles te zeggen valt. Voor de zomer-vacanties toch, worden de verschillende cursussen op de meeste Lagere Scholen, de instellingen voor mid delbaar onderwijs en hooger onderwijs, be ëindigd. Als brillant slot op de dikwijls maanden van inspanning, van onafgebro ken hard werken, wordt dan een periode van rust ingeluid. Wat is uu natuurlijker, dan dat dat harde werken, dat ingespannen arbeiden, plaats heeft midden in den tijd, welke zich daarvoor 't beste leent, n.l. den win ter en 't voorjaar. Veel meer dan Augus tus, noodt Juui en het eerste deel van Juii tot naar buiten gaan. Voor een zo mer-vacantie van half Juni tot half Juli alt dus alles te zeggen. Weliswaar wordt Juli tot Kerstmis te lang, doch dit zou Ondervangen kunnen worden, door een z.g. herl'stvacantie, in de tweede helft van October. Ook October is, al zijn de dagen dan k'orft, dikwijls zeer mooi. Er er zijn dan ook plaatsen in ons land, waar men er door deze redeneering toe is gekomen, de zomer-vacanties te vervroegen en een herfst-vacantie in te voegen. Als vanzel» zou dan de Paaschvaeantie kunnen verval len, daar deze, als het Pnaschfecst b.v. vroeg in 't jaar valt, toch zeer, zeer dik wijls als een totale mislukking is te lw- schouwen en oorspronkelijk bedoeld als v een soort lente-vacantie, met dat jaarge tijde dikwijls niets gemeen heeft dan al leen den naam. Nu nemen we natuurlijk direct aan, dat deze hervorming niet zoo eenvoudig is, als zij er uitziet, dat b.v. voor het lager on derwijs deze indeeling der vacanties niet kan worden gevolgd, als bij het middel baar onderwijs de oude toestand gehand haafd blijft, doch uniform is deze rege ling natuurlijk wel te treffen, indien de autoriteiten sloehts dc handen ineenslaan. Dan heeft deze regeling bovendien dit voordeel, dat de kans op afleiding van de studie niet zoo groot is als thans, doordat de winter als vanzelf minder afleiding biedt. En wij maken ons sterk, dat ook zij, die 't hoofdzakelijk van het vreemdelingenver keer moeten hebben, met deze nieuwe re geling tevreden zullen zijn, omdat zij van deze vacantie-indeeling meer voordeel hebben dan van de huidige. Schoonheidscommissie. De eerstvolgende vergadering der Schoonheidscommissie zal gehouden wor den op Woensdag 8 October, des namid dags ten 2 uur, in het Bureau van Ge meentewerken, ingang Eemnesserweg. Openbaxe Leeszaal en Bibliotheek Laren-Blaricum. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek Laren-BlaTicum leende in de maand Sep tember 2129 boeken uit, d.i. 209 meer dan in Sept. 1928. De Leeszaal werd bezocht door 611 per sonen, t.w. 428 mannen en 183 vrouwen, behalve degenen, die boeken kwamen halen. Prijsstijging. De Ned. Chr. bond van personeel in puldicken dienst heeft tot de gemeentebe sturen een schrijven gericht, waarin hij in verband met de prijsstijging van tal van artikelen verzoekt, om alle plannen, wel ker uitvoering vermindering van inkom sten van het personeel tot gevolg hebben, op te schorten, althans totdat het voorjaa 1925 is gepasseerd. Lezing. Dr. J. I. Wedgwood, hield voor de Gooischc Loge van de Theosofische Ver- eeniging op Woensdag 1 October 1924 te Laren een lezing en behandelde de vraag: Hebben wij vroeger reeds op aarde ge leefd? Spr. zou niet spreken over zijn eigen vorige levens, of feiten geven, die een an der niets kunnen zeggen. Voor spr. is re- incarnatie een waarheid door ondervin ding. Voor u, aldus vervolgde spr., zal het allicht slechts een hypothese zijn. Het idee van meer hier op aarde geleefd te heb ben, zal enkelen onder u zelfs vreemd voorkomen als schijnt liet spr. hier in Holland, dat ieder mensch wel wrat van theosofie gehoord heeft, iets dut spr. niet van Engeland zou durven beweren. Velen gelooven aan re-incarnatie, onder welken vorm dan ook. In Indië vindt men het algemeen verspreid, hoewel men in som mige doelen er een zeer laag begrip van heeft. Men vindt n.l. opvattingen als zou men na gestorven te zijn weer incarnee- ren in een dierenbestaan, dus terug gaan in evolutie. Dat is in het algemeen niet het begrip dat de Theosoof er aan hecht. Daar wordt re-incarnatie gezien als een voortgang in evolutie. Hier is echter voor noodig een grootere kijk op het leven. Velen hebben iu het geheel geen levens theorie. De theosofie echter doet de mensch meer begrijpen van het waarom, vanwaar en waarvoor van het leven, al zal geen theosoof ooit aanspraak maken alles op te kunnen lossen. Wat is <le mensch. Drievoudig van na- iu^iTi lichaam, ziel en geest en de Ware mensch is de Geest. De werkelijke mensch is de geest en niet het lichaam. Maar de' Geos), die het lichaam al instrument ge!- bruikt om zieh door uit te drukken, on dervinding door op te doen. liet lichaam als voertuig van bewustzijn. In den gods dienst wordt gesproken van den Geest als Goddelijk, een vonk van Gods vuur een zaad van God, dat de lange pelgrimstocht door de stof aflegt, tot alles wat latent is zich kan manifesteeren, zooals de eikel waarin in potentie de krachten liggen, waaruit de reuzeneik uit opgroeit. Een lang proces van bewustwording tot do Goddelijke krachten zich hebben kun nen ijianifesteeren. Dit zal vreemd klinken, aldus spr. dat dc Geest zijn ondervindingen reeds begint in het minerale rijk. toch is het een theo rie die reeds in oude boeken te vinden is en voortspruit uit het bewustzijn van het Eene Leven, immanent in de Openbaring. Er is een zekere reactie merkbaar in mi neralen, duidend op een bepaalde mani festatie van instinct van leven. Van hieruit gaat het leven over in het plantenrijk, waar een duidelijker begin van instinct intelligentie merkbaar is. Zoo ziet men den Geest verder in ontwikkeling over gaan in het dierenrijk. Tot de levensgolf overgaat in het menschelijk lichaam en zijn eerste lessen neemt iri het lichaam van wilden. Het intellect is nog zeer pri mitief. Er is slechts zeer weinig verschil in ontwikkeling tusschen do wilden en zeer primitieve menschelijke wezens, die men in enkele sloppen van Londen kan aantreffen. Nadat alle ondervingen in het zeer primitieve lichaam zijn opgenomen, worden lichamen van fijnere aard aange nomen tot eindelijk dc fijnere hoedanig heden zijn verworven, waarvan men de uitingen kan vinden in kunst, weten schap enz. De theorie van ïe-incarnatie verdiept ons inzicht en doet ons bewust worden van de groote Orde en Rechtvaardigheid iu de openbaring. Misschien zal het som migen een vervelende lange weg toeschij nen door het mineraal, planten- en die renrijk om eindelijk een lange serie van ondervindingen op te doen in het men- schenrijk. Maar de jongeren zullen het aandurven om de Grootheid van zijn we zen te zien en ons zelf te zien als kleine bewuste deelen van zijn machtig lichaam. Als het begrip van re-incarnatie lang eii vervelend schijnt is het een kenteeken dat men gelukkig is. Probeer jezelf te vergeten en vergeet de kleine moeilijk heden en gij zult leeren de dingen van bovenaf te zien. Maar waarom herinneren wij ons die vorige levens niet? Wel persoonlijk zegt spr. dat wij het ons wel kunnen herinne ren en het is geen argument dat wij ons! DELICATESSEN FABRIEK FOTOGRAFISCH ATELIER Ingang Leldscheplela, Gcb. Hlrsch& Cle LIFT - TELEF. 36050 - AMSTERDAM geen details herinneren. Slechts re-incar natie geeft do oplossing voor het vraag stuk, waarom er kinderen geboren wor den, die muziek maken zonder dat zij het leerden, waardoor van een tweeling het eene kind zich zal ontwikkelen tot een geleerde, de andere weinig intellectueele vermogens heeft, maar vol liefdevolle toewijding zal zijn. Het is slechts een uit vloeisel van wat wij in het verleden ont wikkelden. Spr. licht dit uitvoerig toe. Eenigen van u, aldus vervolgt spr., zul len gehoord hebben van de psychologische analyse van Trent en anderen. Dit lie rust er op, dat als men de oorzaak van het ziekteverschijnsel kent, de ziekte meestal overwonnen kan worden. En men vindt voor vele ziekten een oorzaak in den kinL deijtijd. Als men dit uitbreidt tot de oor zaken in vorige levens, zou men veel meer begrijpen van vele psychische afwijkingen. Ro-incarnatie geeft een zeer redelijken kijk op het leven en zij, die studeeren, kunnen in vele gevallen bewijsgronden vinden. De voorzitter bedankte den spreker, waarna nog vragen konden worden gesteld. De eerste vrager wilde gaarne het posi tieve bewijs weten dat dr. Wedgwood voor zich zelf had om aan re-incarnatie te ge looven. Dr. Wedgwood antwoordde, dan hij per soonlijk hot bewijs had, doordat hij zijn eigen vorige levens zag en het ook van anderen kon zien, maar dat dat natuur lijk een persoonlijk bewijs was, dat alleen geldig was voor iemand, die bepaalde ver mogens geopend had. Een tweede vraag was over het proces oin deze vermogens te krijgen, die even eens door dr. Wedgwood werd beantwoord. De Rijksstraatweg. Het Statenlid C Thomassen te Bus- sum, heeft dc volgende vragen tot. Ged. Staten gericht: Is het Ged. Staten bekend, dat op den Amersfoortsehenstraatweg Rijksweg no. 2 van de grens der gemeente Am sterdam tot die der provincie in het tijd vak van 1 Sept. 192331 Aug. 1921 een aantal verkeersongevallen hebben plaats gehad, waarbij, ongeacht de gevallen wel ke slechts lichte verwondingen en of materieele schade opleverden, volgens op gaven van de Burgemeesters der betrok- gen gemeenten, vijf personen werden gedood en zeven personen zwaar lichamelijk letsel kregen. 2. Kunnen Gedeputeerde Staten in deze ernstige feiten aanleiding vinden om er bij de Regeering of den betrokken Minis ter mot. klom op aan te dringen, het tonipo waarin deze weg wordt verbeterd, aan merkelijk tc versnellen? Bevolkingsregister. GEVESTIGD: Th. A. M. de Grefte van Amsterdam naar Brink f412; W. de Groot van Amsterdam naar St. Janstraat 376; A. E. Hartog van Banda van St. Michiels gestel naar Noolscheweg 664e; Mej. A. K. ICilsdonk van Amsterdam naar Beijeman- stceg 60e; Mej. M. C. Lammers van Z\?arn- merdam naar St. Janstraat 242; Mevr. D. A. van der Made-Menalda van Klundert naar Mauvezand 927; Wed. A. H. F. Hoff- man-Bernhard en gezin van Amsterdam naar Bij den Toren 525; H. W. M. J. Bor- rius Broek cn gezin van Amsterdam naar Noolscheweg 669; Wed. W. G. Gildhuis- Overgoor en gezin van Veldhoven naar Torenlaan 754; Wed. A. Nicuwendaal- Dekker van Naaraen naar Barbiersteeg 22b; G. A. ter Horst van Sneek naar Hocfloo 471 L; J. M. van den Bosch vud Hilversum naar Leemzoolscheweg 656c; E. Buwalda en gezin van Eemnes naar Zevenend 63; P. van Neijenhoff en gezin van Amersfoort naar Hofloo 471 L; Dames T en D. Gorter van Amsterdam naar Eem nesserweg 1073; C. Sukkel van Bodegra ven naar Klaaskampen 339jMej. M. A. Stork van Hilversum naar Leemzoolsche weg 656c; Mej. A. Stork van Hilversum naar Leemzoolscheweg 656c; B. A. J. Bouwman van Venray naar Melkweg 98k; A. M. en L. Akker van Amsterdam naar Langebosch 457; Mej. J. W. J. E. van Huijstee van Steenwijkerwold naar St. Janstraat 365; G. C. Zwanikken-Werkho- ven van Hilversum naar Torenlaan 885a; Mej. J. Foletti van Thonon-les-Bains naar Naarderstraat 617. VERTROKKEN: C. J. Vos van Toren- laan 79^4 naar Blaricum, Angeregtsweg 141; Mej. A. Kieckens van Kloosterweg 89h naar 's Gravenhage, Scheveningen So- phia-stichting; Wed. A. J. Bröcker-Van Erven Dorens van Vredelaan 456g naar Leipzig (D), Jaoobstrasse 3; J. Jongert van Beijemansteeg 60g naar Haarlem, Parklaan 12; Mej. C. G. J. van IJzendoorn van Beijemansteeg 60g naar Haarlem, Parklaan 12. Mej. M. B. Vogel, van St. Janstraat £59 naar Baarn, Brink 6. Mej. A. M. L. Knollman, van Drift 577 naar Osnabrück (Duitschland). Mej. E. Knoll- niann, van Drift 577 naar Oldendorf (D.). Mej. S. Manassen, van Rozenlaantje 601 naar Amsterdam, Den Texstraat 20. Mej. E. Mank, van Brink 418 naar Duitschland. Chr. van Wijngaarden-Klaver, van Kloos terweg 8934 naar Blaricum, Singel 178a. Mej. V. Lcissa, van Hoeflo 471a naar Hil versum, Vaartweg 34 Blaricum-kermis. Wie eene vergelijking zou willen ma ken met de Larensche kermis zou zich vergissen. Geen kermisterrein, draaimolens, spel len, kramen en ook niet het oorverdoo- vend lawaai, hetwelk onafscheidelijk aan groote kermissen verbonden is. 't Kleindorpsche gedoe van Blaricum heeft zijn bekoring, vooral zooals het he denmiddag begunstigd werd door 't vroolijk herfstzonnetje. Rechts van 't gemeentehuis staat het be kende kraampje van Puik. vooral beklant door de heel-prille jeugd; voorts eeu paar handkarren met lekkers cn papierwaren als serpentines en dedgelijke, en een foto graaf. Er was een feestcommissie gevormd on der eer-voorzitterschap van den burge meester, bestaande uit de II.II. E. Piepers, voorzitter, G. van Walstijn, secretaris, A. Kuyer, Penningmeester, Halm, Schlijper, Walsteijn, .1. van Hoven, J. J. van Ho ven, L. Verver, Iv. Koppen, L Raven, Jan Vcs Hzn., Jacob Vos Ilzn. De hoofdschotel was de traditioneele ringrijderij. 's Morgens waren voor ringrijderij op losse paarden ingeschreven 22 deelnemers. De volgende prijzen werden teogekend: le pr. N. Koppen; 2e pr. Tijmen Blom; 3e pr. H. Bakker; 4e pr. L. Vos Hzn.; 5e pr. Jaap Vos Jzu.; 6e pr. J. de Gooyer; 7e pr. E Rosendaal; 8e pr. W. de Graaf; 9e pr. H. Vos Lzn. Een ecre-prijs werd toegekend aan L. do Jong als de beste rijder en een aanmoedi gingsprijs aan de jeugdige L. Vos. 's Middags 2 uur werd op de Torenlaan de stoet opgtesteld der versierde sjeezen. Er waren slechts 7 deelnemers. Het fan farecorps „Eensgezindheid" voorop begaf men zich naar het feestterrein, gelegen aan den Piepersweg. Voor de vere'icring werden de volgende prijzen uitgeloofd: lc pr. Jos. Rigter; 2e pr. G. Post; 3e pr. A. Puik; 4e pr. J. Vos Bzn.; 5e pr. M. Raven Lzn.; 6e pr. J. Lamphen; 7e pr. D. Beek. De sjeezen reden van den Naarderweg tot den Noolschen weg. Op den Piepers- weg was een terrein afgebakend met een rustieke tribune en een kleine" muziek tent. Daarvoor werd de ring gestoken. Prijswinnaars: le pr. M. Raven Lzn.; 2e pr. Jos. Rigter; 3e prijs D. Beek; 4e pr. J. Luinphen. Na het ringrijden werd een tocht met muziek door het dorp gemaakt. De prijsuitdeeling vindt 's avonds 7 uur in Hotel Gooilust plaats. Verder wordt de kermis uitsluitend in de café's gevierd. Blaricums Belang. Zooals reeds door ons is medegedeeld, zal a-s. Donderdag een vergadering wor den gehouden van „Blaricums Belang." De agenda bevat de volgende punten: 1. Herdenkinsrede bij het 5-jarig bestaan der vereeniging door den voorzitter. 2. No tulen. 3. Jaarverslag. 4. Rekening en ver- zijn een waar genot. antwoording van den penningmeester. 5. Verkiezing van twee bestuursleden wegens periodiek aftreden vun de heeren Koeman tin Visser. Begrooting Waterschap Eemnes 1925. Gewone Dienst-Inkomsten. Hoofdstuk I batig saldo 1923 f 5.405.U8X II opbrengst van den omslag over 2973 H.A., 28 A2 c.A. f 31.00U.— Hoo-fdstuk III Baten en in komsten uit eigendom enz. f 6.754.75 Hoofdstuk IV Verschillende ontvangsten f 1.120. Totaal van de inkomsten f 44.279.83X Gewone Dienst-Uitgavon werken: Hoofdstuk I Kasten van Be stuur en personeel f 12.885. Hoofdstuk II onderhoud van eigendommen f 700 Hoofdstuk III kosten van onderhoud van dij ken en kaden 5500. electrisch gemaal 4800. sluizen en duikers 5000. weteringen 3000. wegen 200. f 18.500.— Hoofdstuk IV: rente geldleening 3600. aflossing 7000. f 10.600. Hoofdstuk V: andere uitgaven Sluitingspost 675. 039.83X f 1.594.83 X f 44.279.8 Buitengewone Dienst-Inkomsten. Deze bevat alleen kapitaalposten en sluit in ontvangst en uitgaaf met f 47.389 83 Afdccling II Inrichting van de bemaling van de Ileinellen en Noordpolders te Veen. Ontvangsten: Opbrengst van den c-inslag f 1701.39 Batig saldo 1923 f 242.11 Uitgaven: Rente Aflossing f 1943.50 f 643.50 f 1300.— f 1043.50 Ecu taaie. Donderdagmorgen werd bij de Kerk straat door een vrachtauto een hond over reden. Dat gebeurt dagelijks. Doch deze sprong, hoewel voor- en achterwiel over het lijf waren gegaan, weer op, en rende zoo hard hij kon weg, boven over den dijk, staart tusschen de beenen. Auto-ongevallen. Vrijdagmddag brak te Binnendijk de achteras van een vrachtauto; Zaterdag liep van een kastwagen eeu achterwiel af. In geen van beide gevallen persoonlijke ongelukken. R. K. Kerkdienst Wegens het verzetten van de klok zullen do diensten in de R. K. Ivevk alhier een half uur vroeger aanvangen Landbouwcursus. De lieer Willcman, lan J bon won derwij- zer alhier, was voornemens een landbouw- wilitércursus te organiseeren, evenals ver leden jaar. Daar het aantal inschrijvingen onvoldoende is, zal deze niet door kunnen gaan. Wij meenen, dat zulks zeer te be treuren is; slechts heel moeilijk komt de landbouwersstand tot liet inzicht, dat voor hen vakonderwijs evenzeer noodig is, als voor welk ander vak ook. Alle nieuwe toe passingen van mechaniek, chemie, effi ciency e.d. kan men in hoofdzaak slechts door dergelijke cursussen leeren kennen. Daar Eemnes voornamelijk landbouwers dorp is, geldt 't hier niet alleen een par ticulier, doeh ook een gemeentebelang, en

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1