VoogdenerJ Eemnes Bedrog met zg „intliraciet". Eerste Gooische Coöp. Melkinrichting Prima Me'k en Melkproducten MERKELBACH Uit het Dagboek van een Gooier. Victoria-Water VRIJDAG 10 OCTOBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FE^nESI£F?-LOUF?, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad 11.35; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad I 1.80. Per week: 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct I Zij, die niet op deze courant geabonneerd zijn ontvangen des Vrijdags alleen het eerste blad. Abonné's ontvangen des Vrijdags bovendien het tweede blad met de foto-pagina en des Dinsdags het nummer van dien dag. en Abonnementsprijs slechts 6 cent per week of 70 cents per drie maanden. Larensche Schaakclub. Vrijdagavond 3 Oct. heeft de Laren sche Schaakclub hare jaarvergadering ge houden, welke druk bezocht was. Besloten werd dit seizoen een kam pioenswedstrijd van Gooische spelers tu houden, welke drie dagen zal duro», en waarschijnlijk met Paschen in het Hotel Hamdorff gespeeld zal worden, terwijl de heer Mendes do regeling daarvan op zich zal nemen. Verder werd de wintercninpagnc vast gesteld en het oude bestuur bij acclamatie herkozen met uitzondering van den heer' Kokje, die zich niet herkiesbaar stelde en. in wiens plaats de heer Lubben tot pen ningmeester werd benoemd. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden biji den heer Brender Brandis te Blaricum of} eiken Vrijdagavond op de bijeenkomst in Hotel Hamdorff. Armenzorg. Onder presidium van den heer Drs.. Hugo Nolthcnius werd Dinsdagavond ten; Gemeentehuize de jaarlijkschc algemeenc» vergadering gehouden van de Vereenigingj Armenzorg" te Luren (N.-H.) Doordat cr dien avond iets interessants, gegeven werd iu Hotel Hamdorff, was de opkomst niet groot. De Secretaris bracht verslag uit ovoq liet algeloopcn dienstjaar, waaruit bleek; dat de Vereeniging niet steeds kon vol doen aan aanvragen, die toch wol noodig waren ingewilligd te worden, maar de be perkte middelen beletten om de helpende hand te bieden. Door den Penningmeester werd rekening en verantwoording gedaan over het dienst jaar September 1923September 1924. i"Dank zij de extra-giften en de opbrengst van het concert, kon de rekening sluiten met een batig saldo van f 157.40/4. De Voorzitter sprak een woord van warmen dank aan allen, die ook dit jaar hunne gewaardeerde krachten gaven aan de Vereeniging, alsmede aan de mildd* digen, die hunne giften deden toekomen, met opwekking aan ieder inwoner van Laren en door toetreding als donateur of als lid inedo te werken om het harde lot van vele armen te verzachten. R. K. Leeszaal. De R. K. Leeszaal en Bibliotheek werd in de maand September bezocht door 429 bezoekers. Er werden 1060 boe ken uitgeleend, waaronder zich 130 stu dieboeken bevinden. Aanrijding. Woensdagmorgen kwam uit dc richting Eenmes een vrachtauto. Bij de drogisterij Koopmans moest de chauffeur uitwijken voon één van den anderen kant komende auto. Eerstgenoemde haalde, fe ver uit, en reed daarbij de hoogbejaarde Jan Kaarsgaren aan. Gelukkig bekwam deze geen ernstig letsel. Eerlijke vindster. Mevr. R., wonende aan het Zevcncnd alhier, verloor deze wefck haar taschje met inhoud. Terstond deed zij daarvan aangifte op het politiebureau en mocht toen tot haar groote blijdschap vernemen, dat het verloncn voorwerp reeds bezorgd was en wel door onze dorpsg'enoote mej. H. de Leeuw. Hulde voor de eerlijke vindster. De Keuringsdienst van Waren, dis trict Arnhem, schrijft ons het volgende: Hoewel de Warenwet niet of althans nog niet van toepassing is op brandstof fen, heeft do directeur van den waren- keuringsdienst te Arnhem niettemin in zijne functie van onbezoldigd rijksveld wachter ettelijke muien kunnen ervar.eUj op welke omvangrijke wijze door gelegen- heidskooplui bedrog gepleegd! wordt met brandstoffen, en deelt hij dienaangaande ter waarschuwing \an het publiek het volgende mede Verscheidene Amsterdammers en ook el ders wonende personen zijn dezen zomer begonnen op groote schaal het publiek te bedriegen met brandstoffen, niet slechts door een minderwaardige soort, n.l. vlum- kolen, als anthraciet te verkoopen, maar bovendien door in plaats van de gebrui kelijke mudden van 75 a 80 Kilo zakken to leveren met slechts 50 Kilo of nog ge- ringeren inhoud. Het geheele 'land wordt door hen „on veilig" gemaakt. Scheepsladingen en wa gons worden door hen naar bepaalde plaat sen „gedistribueerd". Ze zijn reeds ge weest in Arnhem, Doesburg, Doctinchcm, Barneveld, Rcnkum, Hengelo, Den Bosch, Brielle, Hellovoctsluis en ongetwijfeld nog in talrijke andere plaatsen. Wat zij leveren, dat zijn vlamnootjcs, die wel eenigszins oj> anthraciet gelijken (anders zouden ze ook niet als zoodanig verkocht kunnen worden), maar die ca. 30 pCt. vluchtige stoffen bevatten tegen anthraciet sleohts ea. 8 pCt. Voor het opzakken gebruiken ze suiker- baaltjes of kalkzakken, die ze gemakkelijk voor 10 a 15 cents per stuk kunnen koo- pen, en die veel enger zijn dan de gewone steenkoolzakken. Het gevolg is, dat wan neer zo 50 Kilo in zoo'n zak geschept hebben, deze reeds boog vol is. Het pu bliek merkt natuurlijk niet, oat ae zak ken zooveel „magerder" zijn dan de ge wone stecnkoolzakken. Zc laden de gevulde zakken dan op een wagen niet paard of een vrachtauto, en gaan vervolgens op pad, huis aan huis aanbellende en met rappe long hun „an thraciet" aanprijzende, als zijnde deze veel voordceligor dan de anthraciet van de gewone steenkolQnhandelaars, „die de menschcn maar afzetten mot hun veel te hooge prij/en". Ze zorgen er wel voor per zak aan te bieden en niet per mud. Jen hebben tot nog too zeer veel verkocht, bij elkaar naar schatting wel ea. 300 ton per week. Het is een zéér voordeolig zaakje voor hen. Hun gewone verkoopprijs is n.l. f 2.C0 per zak. dus per 50 Kilo! Per zak hebben ze dus een extra verdienste van f 1.35, dat is per ton f 27.en over een omzet van 300 ton per week een wekelijksche extru verdienste van f 8100.ITet publiek be taalt meer dan het dubbele van de waar de. Ze geven ze ook wel eens iets goedkoo- per af dan voor f 2.60, maar dat kan dan ook wel lijden. Wuneer men deze vlainkolen, die zooals gezegd wel eenigszins op anthraciet gelij ken, koopt en als antraciet wil gebruiken, dan heeft men niet slechts een finaDtioclo strop, maar ook nog andere groote onaan genaamheden. Ten gevolge van hun hoog gehalte aan vluchtige stoffen ontwikke len ze n.l. veel rook en roet, en bakken ze sterk aan, waardoor de potten licht door branden. Voor vulkachels zijn ze om de zelfde reden ongeschikt, en het gebruik daarin is zelfs gevaarlijk, omdat zieh uit een afgesloten vulkachel, die met deze kolen is gevuld, een aanzienlijk kwantum kolengas kan ontwikkelen. Men zij dus gewaarschuwd; late zich door de mooie praatjes van deze golegen- heidskooplui niet om den tuin leiden, en koope zijn brandstoffen, als zijnde een vertrouwensartikel. uitsluitend bij ver trouwde leveranciers. Do opbrengst van het proefveld. Het proefveld was in 6 perceelen verdeeld, die ieder met verschillendo be mesting waren bowerkt. De opbrengsten waren: Perceel 1. volledige kunstmestbemesting 446 K.G. groote aardappelen en 82 K.G. kriel. Perceel 5, oontroleveld van perceel 1 met de zelfde bemesting 353/4 K G. groott en 66 K.G. kriel. Perceel 2. half kunst- en half stalmest 388 KG. groote en 90 K.G kriel. Perceel 6. controlcvcld van perceel 2 343 K.G. groote en 75 K.G. kriel. Perceel 3. met enkel stalmest 326 K G. groote en 105 K.G. kriel. Perceel 4. controlc\eld van perceel 3 355 K.G. groot en 98J4 K.G. kriel. De kwaliteit over het geheel vrij goed. Bij d'e, verkooping bij den landbouwer G. Borsen was de opbrengst per H.L. 4 ii 5 gulden Gevonden. Een manteltje, een rozenkrans, een rij wielplaatje en een portemonuaie. Gemeenteraad van Hilversum. In i/ehandeling kwani een voorstel van B en IV. om lien to machtigen de over eenkomst met den heer H. M. P. van Em merik inzake de exploitatie van den mo- tor-oinnibusdienst voor ten hoogste met twee maanden te verlengen. De heer "MEIJER wees erop, dat er reeds een tijdelijke verlenging van zes maanden is geweest, daarna een van één maand en nu worden weer twee maanden gevraagd. Zou dit alles wel voldoende zijn om de zauk voldoende voor te bereiden en spr. vroeg of Bussum bij de onderhande lingen betrokken was. Wethouder VAN REE antwoordde, dat Bussum erin gekeild werd, maar de voort zetting der behandeling was gestaakt we gens vacantie van den burgemeester dezer gemeente. Twee maanden achtte hij thans voldoende om de zaak rustig te bekijken. Zonder hoofdelijke stemming werd hot voorstel van B. en W. daarop aangenomen. Aan de orde kwam daarna een voorstel van B. en W. om hun voor het uitbrei den van het oleetriciteitsnet een credict' van f 2500 te vcrleenen. Zoouls men weet lietrof deze uitbreiding liet leveren van electriciteit aan dé Bus- sunisehe zweminrichting, die op ïlilvcr- sumsch grondgebied ligt. De heer LOPES DIAS vroeg inlichtin gen omtrent deze, zyus inziens, geboi...- zinnigo zaak. De heer BROUWER sloot zich hierbij aan en vroeg of die leiding onder dezelf de voorwaarden zal worden gelegd nis in andere gevallen. Bij dit punt werd in behandeling geno men een brief van liet bestuur der Bus- sumsche Bad- en Zweminrichting, waarin stond, dat hunnerzijds geen verzoek tot levering van electriciteit was gednan Tot nu toe heeft de aansluiting aan lu» Bussumsch Electrieiteitsnet geen bezwaar opgeleverd. Het bestuur achtte een leiding van Hilversum onecenomisch, terwijl ver grooting van de kans op storing werd ge vreesd. Bovendien vond men dezen kabel- aanleg een ontsiering van het landschap. Wethouder VAN REE begreep dezen brief niet goed en het speet hem te moe ten zeggen, dat door Bussum ondergronds gewerkt wordt Er zit meer achter; Bus sum wil n.l een groot stuk Hilversumsch grondgebied in bezit hebben. Dit laatste bleek ook uit den brief dier gemeente aan Hilversum De heer LOPES DIAS meende uit deze sobere toelichting te moeten opmaken, dat Hilversum aan Bussum een wapen uit de hand wil slaan bij het eventueele onteigeningsproces. De heer BROUWER geloofde, dat er tusschen beide gemeenten iets hapert. Zoo- icts moest men niet laten doorkankeren, omdat een slechte verstandhouding niet bevorderlijk is aan de Gooische belangen. De VOORZITTER vond ook, dat uit een bedrijfsoogpunt voor het voorstel van B. em W. niet heel veel te zeggen viel. Toen het Bussumsche gemeentebestuur aan Gedep. Staten toestemming vroeg om een kabel mogen leggen, was het nilve'r- sumsch gemeentebestuur er mede op de hoogte. De bedoeling toch is, ten nadeele van de gemeente Hilversum een stuk grond aan de gemeente Bussum toe to voegen, ongeveer even groot als Bussum thans vierkante meters bedraagt. Daarte genover heeft Hilversum toch haar recht te verdedigen, waarom men gemeend heeffl bcroid le moeten zijn om een elée- trische geleiding te laten aanleggen. Gedeputeerde Staten, volkomen begrij- pendo waar de kneep zit. hebben toen be sloten Bussum toestemming tot electrici teits-levering te geven, tot het oogenblik, waarop Hilversum zou kunnen leveren. Ofschoon Bussum wist, dat haar oudere plannen geen onverdeelde sympathie zou- TE HUIZEN Filiaal BUSSUM Filiaal LAREN Biinklaan 12 a Nieuwcweg 4ul Tel. 7 FOTOGR1FISCH ATELIER Ingang Leldsch plein, Gcb- Hlrsch Cle LIFT - TELEF. 36050 - AMSTERDAM den wekken, heeft het 19 Augustus aan Gedep. Staten verzocht, een grenswijziging tot stand te brengen. En Bussum heeft bij dit verzoek ook als motief de electrificatie van <le Bussumsche zweminrichting aan- 0verleg is daarom, Daar sprekers mee ning, uitgesloten en liet zou zijns inziens van zeer onverstandig beleid getuigen, als men geen 1' 2500 beschikbaar stelde; ter wijl men dan later zou ondervinden, dat ccn groot stuk grond aan Hilversum ont nomen zou worden. Sommige raadsleden geloofden, dat bij eventueele grcnswijzigingsplannen Hilver sum toch wel sterk genoeg zou staan Het voorstel van B en W. werd ten slotte met op één na algeineene stemmen aangenomen. Politic-nieuws. Ecnigc baldadige jongens hebben Woensdagavond dc aardigheid gehud dc deur van een bewoner van dc Bakkerstraat met graszoden te Ixnverken, dat onaange name gevolgen voor de knapen zal hebben. Terwijl Woensdagochtend de 19-jarige II. B., wonende aan den Laarderweg. bcz'g was met het stroohakken, sloeg hij met 't hakmes op zijn rechterwijsvinger, waar door dit lichaamsdeel vrij ernstig verwond werd. Door de politie werd de eerste hulp verleend, waarna hij verder door den ver pleger van den gemeentelij ken geneeskun- digendienst werd behandeld. üp den 'is Grnvelambehenweg word del wielrijder P. II. door ecu auto aangereden} waardoor liet rijwiel werd beschadigd. Ver moedelijk kende do autolrcstuurder de re-1 gels van den weg niet. daar wordt be-i weerd, dat hij de linkerzijde van den weg bereed. Ten nadeele van oen korfbalclub zijn van een trtrie:n aan de Gijsbrecht van Anr- stcUlraat twee ballen ontvreemd. Een on derzo -k wordt door de politie ingesteld. Gevonden voorwerpen Brillen; rozenkrans; oliepomp: beurzen; nijptang; gouden speld: zweep; gewicht; sk>l niet sleutels; kat; mutsen; jassen; ceintuurs: kraag: schoen; honden, rijwiel- lH-lasfingplaatjes; mantel: hoed; kwitan ties; pijp; kaas; borduurkleedje; bus petro leum; armbandhorloge; armband; ring; tasehjes; sleutels; dynamo; kip; geld; broche; rijwiel; leesboek; horloge In de autobus achtergelaten: Nijptang; broche; insigne: haarkam; gevlochten kus sentje. Waterschap Het Bestuu- van het Waterschap Eem nes, overwegende, dat door ingelanden is ge klaagd over liet afsteken der slootkanten van hunne landen, op last van het Btestuur, zonder dat zij gelegenheid hadden te voren met de andere aangelanden of met dt* afstekers over leg te houden over het verwijden hunner sloo- ten brengt ter openbare kennis, dat voortaan tijdig door aanplakking bekend zal worden gemaakt in welke erven dc slootcn verwijd' zul len worden, oj>dat de betrokken aangelanden aan dc afsteker? inlichting kunnen geven be treffende de grenzen van hunne eigendom men. Kunnen aangelanden en afstekers niet tot overeenstemming komen, dan kunnen beiden zich tot het Bestuur wenden, om de beslis sing te geven. KVit bestuur maakt tevens bekend, dat alle slooten in de korte Maten moeten worden uit gehaald volgens dc bepalingen van de keur. Deze werkzaamheden moeten in orde zijn 15 Maart 1925. 16 October a-s. moeten de mennegaten ge heel gevuld zijn. Er wordt nog een» aan herinnerd, dat het 2 October: In de Courant gelezen ver gadering tc Laren tegen belasting op ver makelijkheden, dewelke zeer interessant. E11 „Scorpio" te zeggen, de laatste snik tc geven indien belasting er te komen; en de papegaai zijn plicht gedaan en zulks na te praten. Eu de lieer Ouwelccn de lachers te vinden, door te zeggen dc raads vergadering in den vervolge de eenige kosteloozc publieke vermakelijkheid. Het geen niet zoo slecht gezien. En de ge meente-secretaris van Luren uit te leggen wat een vader i6 en ik niet in te zien een vader eene publieke vermakelijkheid. En in mijn sas. nu te weten de vader ver wekker der kinderen te zijn. En deswege \oor te stollen den secretaris eere-lid tc maken van de Kon. Academie van Weten schappen, voor deze ontdekking. En de zelve wellicht nobel-prijs te winnen toe komend jaar. En de raad besloten de zaak der belas ting nog wat uit' tc stellen, hetgeen too tc juichen. In Huizen raadsvergadering en daarbij gebleken de gemeente-architect blijkbaar destijds aan te stellen, mede om volkswo ningen te bouwen en bij dit ook tc doen en thans het. honorarium in to slikken. Waarover hcibeP. En thans de heer Bos te veegen en de Gemeente het honorarium. Mitsdien dus dc gemeente-architect eigen lijk betaald door rijk en te werken voor gemeente. Hetgeen goedkoop ambtenaren tc houden. E11 ik ook wel zin te leeren hco mijn dienstbode tc houden op kosten van mijn superieuren. 3 October: Te Naarden faney-fair ten bate te kort Koninginnefecst. En dit mis- geloopen, vermits marechaussee de boel in beslag wegens loterijwet. E11 ik juist num mertje uit grabbelton te trekken en een marechaussee het mij af te nemen. Hct- gen jammer, aangezien gebleken op het nitmmor tulbnnt en 1111 de marechaussee deze te winnen. En ik het nakijken. 5 October: Het gepoderte in mijn tuin blijkbaar rijp, aangezien hedenochtend alleen de wormstekige er nog aan te pa radeeren! E11 te hopen zij goed te smaken, vermits dan der moite te loonen. En te vens te hopen, dc plukkers mij er eenige te zenden, waarvoor dank. 6 Octobci Te Bussum eenige dames adres aan den raad te zenden, teneinde subsidie voor instandhouding Montessori school. En ik het ergste te vreezen; aan gezien dit subsidie op bet aanmoedigen der eigengerechtigheid bij de jeugd. Te Blaricum ringrijderij, hetgeen veel jolijt. En mijne vrouw met alle geweld tc paard, doch geen prijs te winnen cn wel uitgelachen 7 October: Gemeenteraad te Hilversum en hier gebleken haken en oogen met Bussum, vermits de laatste gemeente po gingen in 't werk tc stellen, Hilversum te besnoeien. Hetgeen niet aangenaam en dc Hilversumsche burgemestcr deswego niet te genaken en hij verkleining van zijn gebied niet te kunnen dulden, vermits bij dan te rcgceren over minder onderhoo- ngen. En benieuwd, hoe nu wel de Gooische Belangen-Commissie tc functio- neeren! 8 October: not weder alweer l>encdeii A. P. en de kolenbandolaars goeden tijd en liet indexcijfer weder hooger, zoodat wel alle pogingen te doen, loonsopslag, waartegen zeer gekant, vermits dit de be wuste cirkel. 4 October: Oorspronkelijk van plan ten badhuize, hetgeen niet gebeurd, aangezien de uitgever hiermede niet accoord. vermits zeer onwaarschijnlijk een Hollander zoo dikwijls te water. En 's avonds naar de Pictersen's en f 1.gewonnen en niets gezegd en ter zakke gedeponeerd. verboden is vee op de Maatkadc of op de diiken te laten loopen van af de Roode Wa tering tot aan het electrisoh gemaal. Maandag werden volgende perceelen. welke bij dc verschillende schouwingen niet in orde waren bevonden, aanbesteed 11 mennegaten onvoldoende gevuld. 6 mennegaten ongevuld 25 slooten ongemaakt. 3 perceelen van de Gooiersgracht ongezui verd, 3 perceelen \an den Zomerdijk niet ver beterd, 1 pc ceel van den Mccntdijk niet verbeterd. Als ge weetVictoria-Water heeft reeds jarenlang dc faam, waarom gteft ge dan Uw geld nog voor een drank van minder naam Weet U dat Victoria-water in een Liter- schroef-stop-flesch U slechts twee-en-dertig cents kest thuis bezorgd aan Uw adres? Oberlahnstein

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1