Prijsverlaging T ifirfeai tt I VoogdenerJ Eemnes W Y BERT Kattebelletje DINSDAG 14 OCTOBER' 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FmnESiw-rouR ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelpnjs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Blaricum's Belang. Onder presidium van den voorzitter der vereeniging, de heer li. J. ter Brugge, werd alhier Donderdagavond een vergade ring gehouden van de vereeniging Bluri- cum's Belang en wet in cle lunchroom van den heer Enzlin aan^den Huizerweg. De heer ter Brugge spreekt na de ope ning de volgende rede uit: Geachte vergadering. Op deze vijfde Jaarlijksche algemeene le denvergadering heet ik U allen hartelijk welkom. Vandaag, den 9en October, is 't juist 5 jaar geleden, dat in dit zelfde zaal tje door circa 18 aanwezigen werd beslo ten tot oprichting dor vereeniging ..Blari cuni's Belang", die thans ongeveer 00 le den telt. Waar wij dus heden ons eerste lustrum herdenken, zij het mij vergund voor eenige oogenblikken Uwe aandacht te vragen, om met U de geschiedenis on zer vereeniging in korte trekken na te gaun. Onze bescheiden plaatselijke vereeniging heeft een klein stukje vaderlandsche ge schiedenis gemaakt, in zooverre zij den stoot heeft gegeven tot de beweging, die het behoud van Blaricum's zelfstandighi beoogde en tot dat behoud in belangrijke mate heeft bijgedragen. Dit mag ons op dezen dag tot vreugde en dankbaarheid stemmen. Uitdrukkelijk moet ik daar evenwel dit aan toe voegen: Al is met deze zelfstandigheid een onzer voornaamste oogmerken bereikt, toch mo gen wij ons bij deze herdenking niet be schouwen als te staan voor een afgeslo ten tijdvak. Vele en velerlei zaken vragen voortdurend de belangstelling onzer ver eeniging en voor onze zich langzaam maar gestadig uitbreidende gemeente. Dit wat de toekomst aangaat. Thans moge een kert overzicht volgen van wat wij hebben na gestreefd en wat wij mochten bereiken. liet eerste bestuur bestond uit de hoeren Kakebeen als voorzitter, Enzlin als secre taris en verder uit de heeren Koeman, Lus- senburg, Piepers, Veldhuis en van Vries land. Bij Koninklijk besluit van 9 Februari 1920 verkreeg de vereeniging goedkeuring op hare statuten, De heer Piepers, die zijn wethouderschap onvereenigbaar achtte mot zijn bestuurs functie, werd spoedig vervangen door den heer Kots. Het aldus samengestelde be stuur ontwikkelde in talloozo bijeenkom sten omstreeks 30 een groote activi teit, waarvan naar buiten niet steeds een daaraan evenredig succes kon blijken. On danks do zeer vele adressen, die in het be lang onzer gemeente, aan het toenmaals onder burgemeester van Nispen vigeerende gemeentebestuur en den raad meende te moeten richten, werd met de wenschen on zer vereeniging slechts sporadisch reke ning gehouden. De minder goede verstand- houcling tusschen BI. B. en het toenmalig gemeentebestuur kan thans des te geree- dcr openhartig gereleveerd worden, daar sindsdien, met name sedert onze gemeente een eigen hoofd heeft, hierin een zoo groote wending ten gunste is gekomen. Het "is niet een onzer geringste successen dat de gespannen verhouding van toen in aangename waardeering en medewerking verkeerd is, zoodat vaak persoonlijke ge dachtewisseling het officiëele adresseeren overbodig maakt. Onder redactie vau dit eerste bestuur zag een gratis verspreid eigen orgaan on zer vereeniging het licht; wegens daarme de gepaard gaande groote financiëele kosten die de vereeniging op en duur niet in staat was te bestrijden, moest de uit gifte daarvan in Maurt 1921 gestaakt wor den .Wij zijn ovrtuigd, dat ook dit blad, ten koste van veel tijd.- en moeite samen gesteld, er toe heeft bijgedragen de door onze vereeniging voorgestane denkbeelden te verbreiden, ook al Heeft zijn inhoi'/l niet steeds algeheele instemming kunnen vinden. <x In het 2de vereenigingsjaar 1920'2 werd op ons initiatief een comité van ac tie ingesteld tot verweert tegen dc vooin genomen gemeenten-samenvoeging. In dit comité, dat 8 vergaderingen hield, had het bestuur onzer vereeniging, dat inmiddels weer eenige mutatie had ondergaan, in zijn geheel zitting. Hieruit blijkt wel, dat zijn voornaamste werkzaamheid in dat jaar geconcentreerd was op de samenvoc- gingskwestie. Het hield 21 bestuursverga deringen en schreef 3 buitengewone alge meene ledenvergaderingen uit. Ook andere problemen hielden BI. Bel. bezig; ik noem slechts do gaskwestie en het post- en tele foonverkeer. Met deze laatste aangelegen heid heeft onze vereeniging, gelijk U be kend is, ten slotte geen 9ucces kunnen be reiken, ondanks jarenlang ingespannen streven. Daarentegen stip ik bij wijze van curiositeit aan, dat reeds in dat jaar 1921 bij ons bestuur de mogelijkheid van een autobus-verbinding voor ons dorp ter sprake kwam een zaak, waarvan de verwezenlijking van nog slechts zoo reeen ten datum is. Het 3de jaar, 1921'22 ontleent voor ons zijn voornaamste beteclcenis aan de gewichtige gebeurtenissen, die ons nog zoo versch in het geheugen liggen. Ik acln het niet noodig U die bewogen dagen nog eens te sehetsen. Do uitkomst daarvan, dc verwerving der geheele onafhankelijkheid onzer gemeente, is ook voor onze vereeni ging een eminent succes geweest. Het 4e jaar onzer vereeniging, 1922'23, begon met een bijna geheel nieuw bestuur, waarin van het eerste bestuur alleen nog de heeren Koeman en van Vriesland zit ting hieven houden. Dc heer Kakebeen, die 3 jaren lang met grootcn ijver en be-» kwanmheid de vereeniging als voorzitter geleid had, trad af en met hem 2 verdien stelijke andere leden van het oorspronke lijke bestuurslichaam; de heer Enzlin, die als secretaris steeds zijn beste krachten aan onze vereeniging guf, en dc heer Kots als penningmeester. In dit jaar kwam het streven naar veraangenaming van het wo nen in deze gemeente in onze werkzaam heden meer naar voren. Al behoeft Blari- cum niet te trachten haar zustergemoentc Laren in mondainiteit te evenaren, toch meenden wij, dat ecnig vertier in de lange winteravonden wel gewenscht was. Aan dezen wensch nu trachtte onze vereeni ging eenigermate tegemoet te komen. Het bestuur organiseerde een lezing over de hcdendaagsche en meer in 't bijzonder do Gooische architectuur door tweo plaatse lijke architecten en eenige gezellige avon den met muziek- cn voordrachtkunst. Een plan tot steun aan beeldende kunstenaars werd in studie genomen, maar moest op gegeven worden door gebrek aan geldelij ke medewerking van het gemeentebestuur. Het bureau vertegenwoordigde de Ver eeniging bij Gedeput. Staten, trachtende aan de goedkeuring van het raadsbesluit inzake den z.g. Boissevainweg de voor waarde verbonden te krijgen, dat de noordzijde van den weg niet bebouwd zou de worden. Voorts stipuleer ik nog onze bemoeienissen tot behoud van den molen en andere gebouwen van aesthetische waarde. Over de wederwaardigheden en werk zaamheden van BI. Bel. in het afgeloopen jaar kan ik gevoegelijk zwijgen, aangezien u het verslag daarvan aanstonds uit den mond van onzen secretadis zult vernemen. Ook daaruit zal u dan, naar ik vertrouw, blijken, dat het leven in onze vereeniging niet stilstaat; dat er is groei en toenemen de belangstelling in zaken van algemeen gemeentebelang en een streven naar on derlinge kennismaking, aaneensluiting en gepaste ontspanning onzer dorpsgenooten. Dat alles is echter alleen te bereiken, zoo gij mét uw lidmaatschap ook werke lijk uwe volle belangstelling, uwe sympa thie, uwe ideeën in onze vereeniging brengt. Dan zal, daarvan ben ik over tuigd. nog een mooie cn vruchtbare taak voor Blaricum's Belang zijn weggelegd. Het is in dit vertrouwen, geachte aanwe zigen, dat ik deze 5de jaarvergadering open. Daarna lus de secretaris, de lieer A. A. Visser, het jaarverslag voor, dat als volgt luidde: Bij het opmaken van het verslag over, het vereenigingsjaar 1923-'24. kon met ge noegen geconstateerd worden, dat de ver eeniging zich in een steeds toenemende bloei verheugt en ook de finanticele toe stand alleszins reden tot tevredenheid geeft. '15 Nieuwe leden traden toe, en 1 buiten lid bedankte, zoodat op het oogenblik het ledental 84 bedraagt. De herkozen leden van liet bestuur werden in hunne functies gehandhaafd'. Op het in de vorige jaarvergadering schriftelijk ingediende voorstel van dr. Catz tot het benoemen van een commissie met het doel een onderzoek in te stellen naar de wenschelijkhtid en de moge li beid van het oprichten van een badhuis, werden mevr. Boissevain en de heeren dr. Catz, Cuisen en Kuyer aangezocht cn be reid bevonden een dergelijke commissie te vormen. Op haar verzoek trad ook de Voorzitter tot deze Commissie toe. Bij het uitbrengen van dit verslag is de Commis sie nog niet met haar arbeid gereed ge komen. Bij de zitting van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, waarbij de kwestie van den z.g. Boissevainweg behandeld werd, waren Voorzitter en Secretaris te genwoordig en lichtte eerstgenoemde het standpunt der vereeniging toe. Zooals be kend is, heeft het verweer van Blaricum's Belang en anderen niet mogen baten en werd de overeenkomst tusschen het ge meentebestuur cn de vereeniging Stad en Lande goedgekeurd. Toen het Bestuur er eindelijk in ge slaagd was in aanraking te komen met de i gen a rossen van den molen, werd van haar gemachtigde vernomen, dat zij niet genegen waren zich eenige kosten voor herstel en onderzoek te getroosten en dat le molen voor f 3000.te koop is. Het Bestuur heeft daarna het bestuur dei- Ver. „De Nederl. molen" op hot bestaan van dit schilderachtig gebouw gewezen, doch tot nu toe niet vernomen of de ver eeniging zich het lot van clen molen aan trekken zal. De Ver. „Het Openlucht museum" werd opmerkzaam gemaakt op de oude boerde rij aan het Fransche pad, waarin sinds jaren een smcdevij gevestigd was, en dik de eigenaar van plan is te sloopen. Dc directeur van liet museum gaf zich de moeite over te komen om het gebouw te bezichtigen1, doch moest van aankoop afzien omdat liet inwendige door het ver bouwen tot smeclerij het karakter van boerderij geheel verloren heeft. Na aan den A.K.W.B. en den K.N.A.C, toezegging van subsidie hij eventueele verbetering gekregen te hebben, betoogde het Bestuur in een adres aas B. en W. de noodzakelijkheid van hot wegnemen van de gevaarlijke boclït in de Torenlaan hij de Hervormde Kerk. Hierop werd geantwoord, dat deze zaak reeds lang de aandacht van hot gemeente bestuur heeft, doch dat afdoende verbete ring slechts te verkrijgen is door het af breken van de boerderij tegenover de pas torie en dat daaraan v»oor de gemeente tc groote kosten verbonden zijn. Herhaaldelijk hadden besprekingen tus schen den Voorzitter cn Burgemeester of een der Wethouders plaats over zaken en wenschen van min of meer belang, waar bij steeds van gene zijde_medewerking en welwillendheid ondervonden werd. Zoo kreeg de Voorzitter ook gelegenheid do cellen in het gemeentehuis en het bran- spuithuis te bezichtigen en daarbij te con- stateeren, dat. vooral dc eerste aan rede lijke eischen voldoen en dat ook een be hoorlijke behandeling van gedetineerden gewaarborgd is. De cel iu het brandspuit- huisje is inmiddels wegens veranderde be stemming van het gebouwtje buiten ge bruik gesteld. Aan een adres van bewoners van den Molenweg en aangrenzende wegen, om trent den overlast ondervonden van den mok dei* zuivelfabriek, verleende het In stuur adhaesic. Op liet gerucht dat dc dienst van het postkantoor beperkt zou worden, richtte het bestuur een schrijven aan het hoofd bestuur der P. T. T., daarbij nog eens voor de zooveelste maal wijzende op het nut dat van het groote en fraaie kantoor «o trekken zou zijn. Dit heeft echter het besluit van liet hoofdbestuur niet vermogen te wijzigen en ook op een later aan don minister van Wa terstaat verzonden telegrafisch verzoek om openstelling gedurende eenige uren op Zondag werd afwijzend beschikt. Wel werd hierbij de toezegging ontvangen, dat tele grammen, ook op werkdagen, kosteloos uit Laren bezorgd zullen worden als het kan toor te Blaricum gesloten is. Tot zooverre bet zakelijke. Ook aan zijn doel het verblijf in de gemeente voor haar leden te veraangenamen, hoeft de vereenr- ging in hot afgeloopen jaar ruimschoots voldaan. Reeds op 13 November deed dr. v. d. Brooke zijn levensliederen hoeren en den 22sten December trad mej. Nolpra voor d*- veroeniging op. Beiden werden op ver? dienstel ij ke wijze door mevr. ter Brugge- Bruinier begeleid. Op een door het lid .Tbr. lTunialda van Eyzinga en echtgcnoote aangeboden kunst avond gaven dezen, begeleid door den heer W. Breeman, een aantal liederen ten beste. Den 15den Februari lokte een voordracht over drnadlooze telefonie van don heer Tolk, waarop met welwillende medewer king der Ned. Seinfccestellenfabrick mu ziek uit verschillende plaatsen van Europa ten gehoore gebracht werd, vele belang stellenden naar hotel Verver, en tenslotte vertelde in Maart de heer Land van zijn ervaringen op puedagogisch gebied. Vooial de concerten trokken veel be langstelling en oogstten verdienden bijval, zoodat het bestuur eenige malen tot zijn leedwezen niet aan alle aanvragen om toegangskaarten kon voldoen. Een woord van dank uan alle medewerkenden, die ge heel belangeloos hun talenten ter beschik king van de vereeniging stelden, mag in dit verslag niet ontbreken. Een poging van het bestuur om door zijn bemiddeling tegen geringe betaling een tooneelvoorstelling door te goeder naam en Cajam bekend staande auteurs to doen geven, leed schipbreuk op de geringe daar voor betoonde belangstelling. Van het aanbod van den heer Land om IIIIUMIIllllllHlllllll groote doozen TABLETTEN Bij Apothekers en Drogisten. onder de vlag der vereeniging een paeda- gogische vraag- en antwoord-eursus in te stellen, heeft het bestuur gemeend geen gebruik te moeten maken. Na veel geharrewar met het Bureau voor Muziekauteursrecht over te betalen rechten, mocht het hot bestuur gelukken oen overeenkomst met dit lichaam tc slui ten waarbij de vereeniging tegen betaling van een jaarlijksch bedrag van f 6.en een eniijfeo van f 1.50 het recht verWreeg jaarlijks 4 concerten te geven en daarop alle tot het repertoire van genoemd bu reau beboerende werken uit te voeren. Door toetreding als lid tot den Bond Heemschut tegen de minimum contributie van f 5.per jaar, kreeg de vereeniging een stem op de algemeene vergaderingen van dit lichaam, hetgeen hij pogingen om te redden wat er nog te redden is van Bla ricum's natuurschoon van nut kan blijken te zijn. Het bestuur is cr nog niet in geslaagd, een geschikt clublokaal te vindien, doch blijft op dit punt diligent. Dc Voorzitter dankte den secretarie voor dit uitvoerig en correct verslag, het welk onder applaus werd toegestemd door de vergadering Gcdcozen werden nog tot bestuursleden de heeren van Bokhoven en Visser. De heer Kakebeen maakte gebruik van de rondvraag door te verzoeken het duur- tevraagstuk onder oogen te zien. Spr. vindt het van belang om te onderzoeken of de levensmiddelen hier duurder zijn dan in dc omliggende gemeenten en, zoo blijkt dat dit het geval is, wenscht spr. daarte gen te zien geprotesteerd door de vereeni ging en ook van het een en ander publi catie. Daar geen van de leden verder het woord verlangde, sloot de voorzitter de vergadering. Wereldpost v ereeniging. Donderdag werd cloor alle postkanto ren gevlagd ter herdenking 50-jarig In staan Woreldpostverccniging. Postcheque en Girodienst Ingang 15 October a_s. wordt de postcheque en girodienst voor de nrs. 2000029000 weder geopend. Rekeninghouders worden uitgenoodigd hunne opdrachten aan het Centrale giro kantoor niet te sluiten in gewone omsla gen ter voorkoming van vertraging in be handeling. Gevonden. Een sleuteltje en een rijwielplaatje. Twee beursjes met inhoud. Tol verpachting. Voor de Dinsdag gehouden tolver- pacht ing in Hotel Trier te Soest door No taris Dammers, bestond veel belangstel ling. De volgende pachtsommen werden ge boden: Tol tusschen Huizen en Kaarden f 2700 Tol tusschen Huizen en Blaricum f 33"0 Tol aan den Eemnesserweg te Blaricum f 1000.—. Bekeurd. De Rijles veld wacht bekeurde II. D. uit Baarn wegens na zonsondergang rij den met auto zonder behoorlijk achter licht. Veel water. Tengevolge grootcn regenval in de laatste dagon worden de polders zeer med- derig; er is dan ook reeds veel naar deze zijcle van den dijk gehaald. Vrijstelling. L. J van Uamersfeld alhier verkreeg een jaar vrijstelling van militairen dienst, wegens kostwinnerschap. Gezonken. Verleden week zonk in de vaart een met gras geladen vlot van v. d. T., het welk eerst na veel moeite weer bovenge haald kon worden. Het offer van het Roode Kruis. Jakkcsl bruint dc heer Verschoten 's morgens als hij komt op straat. IVcl vertiktbegint dat bed'lcn nu al weer„nee I" zegt hij kwaad. Da's dr eerste, die hij afsnauwt, ergens verder bij een brug zegt hij „hebt U van tweehonderd gulden ook direct terug}" „Nee meneer", zegt een lief meisje, en ze trekt een innig snoet, „nee, wij wiss'len niet, want alles wat U geven zeilt is goed". Als een derde komt genaderd op zijn wand'ling naar den trein, zegt hij nijdig „ruk toch in kind, met je Roode Kruis gedreun". Bij de halte Z'an dc tram staan er zeal vier, vijf opgesteld, .JDank U zeel, needank U zecrk'lijk", zegt Verschoten, ,,'k heb geen geld". Maar izecc echt brutale stroppen loopen vleiend nog zeat mee. „Toe meneer, zeers nou is aardig". Woedend stampt Verschoten „nee\\" En dc meisjes schrikken zeer en laten hem dan z'crdcr gaan, bij een kruispunt staan er ziéér en valt er ït'eer een zestal aan. „Ben voorzienbrult hij van verre, „nee, merciik ben voorzien". „Waar dan?" vraagt cr één brutaalzveg, „will L er nóg één misschien?" Eind'lijk komt hij bij 't station aan, 'acht, daar heb je weer zoo'n troep. En Verschoten steekt snel over Z'an de veiligheid der stoep. Klets\ daar rolt hij, en een taxi keilt hem als een bal opzij. Hulp\ Politici Tclephoon cn veel cr om cn veel er bij. Gratis brengt hem dan ten slotte snel een zachte auto thuis. Op den zijkant staat geschreven ^Hulpdienst van het Roode A'ruiV. CASTOR. Belasting betalen. Woensdag 22 October houdt dc Rijks ontvanger zitting ten Gemeoutchuize, van 10—1 uur. Belangen-Commissic. Naar wij vernemen zal de Belangen- Commissie n.8. Maandag vergaderen. Een dievenbende iu bet groot en 't klein. Het was Vrijdagmiddag een kabaal in het politiebureau van belang. Men hoorde achter de gesloten deuren vele kinderge luiden: men hoorde geklos van klompen, kibbel- en huilstemmen, en tusschen tumult de vermanende stem des inspec teurs en des scmi-inspocteuns. Niet minder dan 23 kinderen, allen beneden de 14 juur, waaronder 16 jongens \un 12 jaur on 2 meisjes van 12 jaar en verder eenige van 8 en 0, hadden zich mot z'n allen schulvJig gemaakt aan diefstal en gedeeltelijk ook aan inbrauk in het huis vau den heer Dü- ker in 'de Kaarderstraut. Het is onbegrijpelijk dat het niet be merkt is cn dat geen der buren niet eens even de politie heeft opgebeld, daar de plundering van boomen en huis toch mid den in het hart der gemeente plaats had. Eén der leden van het kerkbestuur kwam daarvan pas Vrijdagmorgen aangifte doen. De jongens waren toen naar school en men liet ze ook kalmpjes op school tot hun uur geslagen was om te verschijnen. Dat. was me een verhoor. Zoovele daders en getuigen die elkaar op venjjnigen kijf toon de schuld gaven. Die beweerde 't al leen gezien te hebben, déze dat hij maar twee appels had gegoten die op den grond lugen. De hoofden der bende beweerden ook niet te hebben geweten dat het niet mocht want zei er eentje we ston den een keer in de serre te eten on toen kwam de politie voorbij. Die zei heelemanl niets en reed door. We dachten toen dat het mocht. Stelt u voor lezers, d; t u agit zijt en u rijdt een gaarde voorbij waarin u een tien, twaalftal kinderen ziet spelen. Dan ziet u verder een troepje achter de glazeii koekeloeren en eten en lachen, zoudt u niet me enen dat daar kindervisite was om dat het.... mocht." Weshalve we dus veilig mogen constateeren, dat den ge- signaleerden agent (geen enkele herinnert zioh dat) geen schuld treft.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1