„Het Sporthuis" Prijsverlaging VoogdenerJ Eemnes SCHOUTENSTRAAT 16, HILVERSUM TEL. 2070 VOETBALLEN JERSEY'S VOETBALSCHOENEN Dames- en Heerenvesten JUMPERS en SHAWLS WYBERT Victoria-Water VRIJDAG 17 OCTOBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags rFELttriEIS£FT-QOUF? ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1 elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Zij, die niet op deze courant geabonneerd zijn ontvangen des Vrijdags alleen het eerste blad. Abonné's ontvangen des Vrijdags bovendien het tweede blad met de foto-pagina en des Dinsdags het nummer van dien dag. cd Abonnementsprijs slechts 6 cent per week of 70 cents per drie maanden. cd Geiolgen van slecht gezelschap. Een jongen van zestien jaar, A., tim- mermanslcerling, wonende in Hilversum, was Dinsdag j.l. in Bussum en Laren er op uit geweest om werk te zoeken. II was niet fortuinlijk en belandde eindelijk hij het kindersanatorium „Iloefg Blaricum" gelegen onder Huizen, waar men ook met aanbouw bezig is. Vo>r hij daar aankwam had hem een juffrouw gevraagd naar den weg naar Sijsjosberg, Toen hij ook bij den aannemer van liet sanatorium niet slaag de kwam Lij "weer op uen weg en zag een eind weegs verder nog dé juffrouw wandelen in de richting Sijsjesbe rg. II ij besloot daar ook eens te gaan kijken en had spoedig de onbekende juffrouw inge haald. Samen liepen ze de Crailoosche weg op richting 'Huizon. Hoewel de juf frouw nu niet bepaald op het gezelschap van den jongen gesteld was, liep ze toch met hem door, niettegenstaande zij eenigs- zins argwaan begon te krijgen, doordat hij telkens achterom keek. Voor de veiligheid ging ze haar tasehje maar iu de hand dragen en afzijdig van den jongen. IIij kon haar dit wel eens willen ontrukken. Toen ze zoo eea eind weegs gewand hadden greep hij echter plotseling de juf frouw onverhoeds vast en wierp haai' te gen den grond, met oneerbare bedoelingen. Toen de juffrouw begon te gillen dreig de hij met een prop in den mond en toen dit nog niet hielp, bracht hij zijn hand voor haar mond. De juffrouw kreeg toen gelegenheid hem gev-cel'g in den vinger te bijten, zelfs zoo, dat hij beloofde op eerewoord haar los te zullen laten, als zij zijn vinger los liet Dit geschiedde en de jongen liep ijlings hot bosch in. De juffrouw herstelde zich zoo goed mogelijk en wandelde verder tot het huis van den heer Staalman, waar zij om wa ter enz. vroeg. Dit weid haar welwillend verleend, terwijl liet dochtertje van den heer Staalman de politie met het geval in kennis stelde. Onze drie veldwachters trokken er aanstonds op uit om den on deugd te zoeken. In drie richtingen werd gezocht. Maririus ging de richting van r rijwielpad langs liet Kamp cntegen donker zag Hij daar een jongen langs 1 hcsch sluipen, die een houding aannam alsof hij niet gezien wilde worden. Aan houding volgde. Hij ontkende, maar toen de vingvr. ..Laat me je vinger eenfc zien?" Daar wees een vcrsch wondje nog op do worsteling van zooeven. Hij viel door de mand.... en werd natuurlük medegenomen om voor den burgemeester, als hulpofficier van Justitie geleid te wor den. Na behoorlijk verhoor werd hij. na den nacht in de cel te hebben "doorgebracht, den volgenden morgen naar Amsterdam getransporteerd en voor den officier van Justitie te worden geleid. Bij het verhoer bleek het den burge meester dat vooral de invloed van slechte vrienden oorzaak was van dit ernstige fe't. We nemen deze gelegenheid dan ook te haat vooral de ouders er op te wijzen: Zie goed toe met welke vrienden of vriendin nen uw kindereu omgaan. Bedenk: Kwade samensprekingon bederven goede zeden. Behoud Molens. De Minister van Onderwijs, Ivuusten en Wetenschappen schrijft aan de Burge meesters: „Het wordt in de laatste jaren meer en meer gewoonte, om windmolens te ver vangen door inrichtingen, gedreven door motoren of andere kra''ntwerktuigen Het aantal w i draolens, die steeds een bijzon dere aantrekkelijkheid aan het Holland- sche landschap gaven, vermindert daar door steeds meer cn enkele der merkwaar digste soorten, als de paltrokhoutzaagmo- lens en de oude standerd molen, dreigen zelfs geheel te verdwijnen. Nu is het begrijpelijk dat in de gevallen waarin mechanische drijfkracht voor het bedrijf economischer is dan het gebruik van windkracht, de molenaars in het al gemeen weinig gesteld zullen zijn, zich desalniettemin van windkracht te blijven bedienen, maar anderzijds komt het mij voor dat in v.ele gevallen al te spoedig wordt aangenomen, dat mechanische drijf kracht voordceliger is, tengevolge waar van veel meer molens verdwijnen dan ge motiveerd is. Daarbij dient niet uit liet oog te wor den verloren, dan bet in vele gevallen niet onmogelijk zal blijken, mot behoud van zijn uiterlijk aan den Oud-Holl. Wind molen verbeteringen aan te brengen, waar door bij aan de mededinging van moderne krachtwerktuigen het hoofd zal kunnen bieden, zonder aan schoonheid te verliezen. De Vereeniging „De Hollandsehe Mo len" hoeft dezer dagen een ideeën-prijs vraag uitgeschreven bit het verkrijgen van ontwerpen in die richting, welke prjjs- iraag met instemming oa. van den Alge- meenen Nederlandschen Molenaarshond is uitgeschreven. Iu verhand met een en ander heb ik be sloten. cm in samenwerking met de Ver- ecn'ging „De Hollandsehe Molen" zooveel mogelijk de instandhouding van de wind molens te bevorderen. Ik reep daartoe uwe medewerking in en verzoek u telkens wanneer u ter oorc mocht komen, dat er plannen bestaan tol afbraak van of verandering aan een wind molen in uwe gemeente, onverschillig van welke soort deze is en tot welk dttcl wordt gebezigd, mij daarvan onverwijld kennis te geven en den eigenaar to ver zoeken met de uitvoering dier plannen te wachten, tot dezerzijds een onderzoek is ingesteld." Schaargeld betalen. De penningmeester van Stad en Lan de van Gooiland zal zitting houden tot .inning van den laatsten termijn schaargeld op Dinsdag 21 October a.s. van 1012 uur, bij J. Vos, Eemnesserweg, te Blaricum. Bezoek Commissaris dor Koningin. Dinsdagmiddag arriveerde alhier Z. Exc. de Commissaris der Koningin van Noord-Holland Jlir. Mr. Dr. A. Rocll, ten einde het gebruikelijke vicrjaarlijkschc be zoek aan onze gemeente af te leggen. Z. Exc. werd ten gemeentehuize door het Da- gelijkseh bestuur der gemeente ontvangen, waarna audiëntie werd verleend. Vervolgens werd een autotocht door de gemeente gemaakt en een bezoek gebracht aan het abattoir cn aan de tapijtfab'riek der firma Tijmen do Wit en Zonen aan den Oosterenghweg. Commissaris van politie. Bij lvou. besluit vanlO October is be noemd tot commissaris van politie te Mid delburg de heer G. Goorhuis, thans hoofd inspecteur van politic, alhier. Politienieuws. Ten nadecle van een koopvrouw, staande op de weekmarkt, de G-rocst al hier. zijn twee dekzeilen ontvreemd. De politie stelt een onderzoek in. Een woonwagenbewoner, wiens ver blijfplaats momenteel onbekend is, heeft ten nadeelc van O., wonende Herenstraat, alhier, vermoedelijk een hittekar verduii terd. Gevonden Voorwerpen. Gewichten, honden, étuis met schoolbc- hoeften, paraplu's, armbanden, kwitanties, putsleutel, horloges, jas. handschoenen, ro zenkrans, kunstgebit, pet, bankbiljetten, pijpschoonmaker, kerkboek, rijwiel, rijwicl- bclastingmerk. geit, das. sleutels, tegel, stelten, brief, pqtlooden, tabakzak, vulpen, Mouse, beurzen, bril, halskettingen, koe, broche, geld. Schaargeld betalen. De penningmeester van Stad en Lan de van Gooiland zal zitting houden tot inning van den laatsten termijn schaargeld op Maandag 20 Oct. a.s. van 1012 uur, in Hotel J. Blom te Laren. Scorpio. De Larensehe Tooncelvereenigmg Scorpio zal haar Jaarvergadering lieu den op Maandag 20 October a.s., des avonds te 8.15 precies, in do kleine zaal van Hotel llamdorff. De agenda vermeldt de navolgende pun ten: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Jaarverslag Secretaris. 4. Jaarverslag Penningmeester. 5. Bestuursverkiezing wegens periodiek af treden van den 2en Voorzitter, len Secre taris, 2en Penningmeester en een Commis saris en wegens tusschentijds bedunken van den 2en Secretaris. 6. Benoeming kas- comniissie. 7. Wijziging huishoudelijk re glement. 8. Voorstel tot liet houden van oen kinderfeest. 9. Voorstel tot het houden van een Bal masque. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. In den oprtfep tot deze vergadering wordt algemeene opkomst dringend ge- wensch t. De eerste kalender. De kolenhandel Kreuzen en Zwanik- ken Paviljoensweg 655 alhier stuurde ons ter bcoordeeling de eerste kalender van 1925. Het is er een van langwerpig for maat, waarbij het blok op een bruin kar ton is bevestigd. Ditmaal geeft iedere maand een reproductie vau een schilderij onzer oudo meesters. Achtereenvolgens ko men bij de mannden voor: „Drocimend meisje" van Nic. Maes; „Elisabeth Jacobs Bas" van Rembrandt; „De zieke dame" van Jan Steen; „Het kanonschot" van W. van de Volde; „De Kelderkamer" van Pieter de lloogh: „Portret eener dame" van Rein- jbraudt; „Buitenhuis" van Pieter de lloogh; „Saskia" van Rembrandt; „Boerenherberg" \nn Adriaan van Ostade; „Dame spelende op guitaar." van G. ter Borch; „Keuken meisje" van Jan Vermeer; „Dame met dienstmaagd" van G. ter Borch terwijl bet titelblad bestaat uit „De Architect, even eens van Rembrandt. Het geheel is fraai uitgevoerd. Onbeleefde gasten. Het komt herhaaldelijk voor, dat hier in het dorp gevent wordt zonder vergun ning. Zoo werden deze week weer eenigc personen l»ekeurd voor dit feit. Het waren allen inwoners uit andere gemeenten. Sommigen dezer venters maken het on ze inwoners vrij lastig door onbescheiden aa'ndriugen en wanneer „niet noodig" ge geven wordt, tot lieleedigingen overgaan. Het is in zoef'n geval het beste, dat dc be doelde persoon, wien zoo iets overkomt, bet politiebureau opbelt. Meestal zijn het die gasten die geen vergunning krijgen, juist omdat ze zich aan minder beleefd optreden schuldig maken. Een flauwe daad. Dezer dagen is het huis van den heer Simons, w«ncndc aan een zijweg van den Noolschen weg, in den z.g.n. bokkcstal. op ren oogenblik dat het alleen stond, bezocht door een of meerdere vandalisten. Dezen hebben de flauwe daad begaan om het huisje te vernielen. Vier ruiten werden stuk gegooid, terwijl ook eenigc bloem bakken werden omvergeworpen, waardoor de planten geknakt, zijn. De politie heeft natuurlijk onderzoek ingesteld, maar het is haar helaas nog niet mogen gelukken om den dader te vinden. Wel zijn, in ver band met dit Feit, eenige jongelui op liet politiebureau verhoord, doch zij ontken den iofs met het geval te hebben uitge staan. Het onderzoek wordt v ort gezet en liet is te hopen, dat het de politic gelukt den dader te vinden. Slagerij Calis. Hoevele malen moeten wc opmerken, dat Laren zich uitbreidt? Hoevele nieuwe zaken of hernieuwde zaken verrijzen hier? liet Zevenend wordt langzamerhand tot aan het rijwielpad naar Bluk volgebouwd, de P. C. v. d Brink weg ia nnlgenioeg be zet. Thans is men bezig alweer een groot pand te bouwen naast „Onder Dak". En zoo wordt Laren langzamerhand een klein stadje, wie weet. De heer Calis, die voor eenige maanden in den nacht de straat opvluchtte en met moeite nog wat redden kon heeft, na eenigen tijd gewerkt te hebben in het Dis tributiehuis, thans een fonkelnieuwe zaak geopend aan het Zevenend. even voorbij lïet kermisterrein hoek Jordaan. De win kel is behalve licht en zonnig, ook naar Groote sorteering ENZ. ENZ. Zoo Juist uit Parijs ontvangen de nieuwste dessins groote doozen TABLETTEN Bij Apothekers en Drogisten. Illllllllllllllllllllllllllllllltllllttlllllllllllllllllllll 65 de meest hygiënische eischen van den tijd ingericht. De wanden zijn wit betegeld, dc toonbank is van marnier, dc grond van cement en de houtbetimmering is van crèmewit lak. Alles is er wit en uiterst helder. Natuurlijk z'qn ook de onmisbare dingen, als koelkasten etc. aanwezig. Do blagei'ij en ro 'kerij is buiten d't huis apart gebouwd. Een mooie zaak. Bevolkingsregister. VERTROKKEN: Mej. R. Jczeer \an Drift 570 naar Amsterdam, Corn. Schuijt- strant 25 11; Mej. Al. Watl van Houtweg 485a naar Buitenland: Mej. S. Zobering van Houtweg 485a naar Buitenland, Mej. C. Senscheid van E-mnesserweg 1072a naar Heel, Klein-Bethlehom; Mej. A. C. Nijs- sen van Eoniuesserweg 1072a naar Heel, St. Annastichting; Mej. J. v. d. Neut van Eeinnesseiweg 1072a naar llolduc, Klein seminarie; Mej. A. C. van Ojslen va Eem nesserweg 1072a naar Pu r me rend, Si. Lid- winagestichtMej. C'. Al. Leive van Drift 577 naai* Naarden, „De Rietkraag"; J Kol- levink van Engweg 267 naar buitenland; J. .1. VonkNijbot van Kloösterwog 8941 naar Bussuni. Verbindingslaan 39: Mej. G. van Ballegooijen van Stationsweg 437 naar Blaricum, Torenlaan „De Spar"; J. G. J. Lohle van Naarderstraat 612a naar Curel (Haute Alarne); Mej. G. de Groot van Sta tionsweg 536 naar Hilversum, Soestdijker- st raat weg 95; J. II. lel en gezin van T'u- viljocnsweg 052 naur Hilversum, Geuzen- weg 192; C. J. van Heek en gezin van Mo lenweg 316 naar Hilversum, Chrysanten straat 5; Mevr. K. S. M. Aiensing v. Cha- ranteBoer van Naarderstraat 596 naar Bussuni, Fortlaan 1; Mej. A. L. Blom van St. Annastrant 259 naar 's Gravenhage, Poeldijkschestraat. 40; G. J. Abels van St. Janstraat 37 naar de Rijp: Mej. J. W Ba- liis van Brink 415 naar De Rijp: J. G. en G. J Gildhuis van Torenlaan 754 naar Amersfoort. St. Mariagcsticht. Bezoek Commissaris der Koningin. De Commissaris der Koningin bracht gisteren Dinsdag liet aangekondigde be zoek aan deze gemeente. Om 9 uur kwam Z. II. E. G. vergezeld van den Griffier der Staten. d<- heer Veiling Meines/, \nnaf Bussum per auto hier aan In de raads zaal waren behalve de Burgemeester en dc secretaris en de beide wethouders ook de raadsleden Teeuwissen, van ('apelle en Boor aanwezig. Enkele gemeentezaken werden daar !»esproken. De Commissaris verleende nog audiëntie (gehoor) aan één ingezetene, die zich daarvoor vooraf ten raadhuizc had opgegeven. Na aanbieding van een kopje koffie werd een rondrit gemaakt langs den Blaricummerstraatweg, naar den Tafelberg, over Crailoo, Fangs 't Kiuclersanatorium, den Lnngerhuizenweg den Bikbergerweg, de Bollelaan naar Bus sum, waar de Commissaris volgens opgave om half elf op het raadhuis zou aanki:r men. Precies op tijd werd van het Huizer College afscheid aldaar genomen, direct gevolgd door de begroeting van het hoofd der gemeente Bussum. Vooral voor den autotocht was het jammer dat het weer zoo mistig was, waardoor alle uitzicht werd belemmerd. Zwerver. Volgens het Handelsblad is te Mui- den gearresteerd en naar Amsterdam over gebracht W. van W„ die vroeger in deze gemeente woonde, en thans zwervende was. Hij heeft in die gemeente twee meisjes uit Weesp aangerand. Volgens dit blad zou hij ook nog 7 mud. gevangenis straf te goed hebben, maar dit schijnt on juist te zijn. Geen nieuwe dienstregeling De autobusdienst HuizenBussum zal voor den winter geen andere dienstrege ling invoeren. De bestaande dienstregeling blijft van kracht. Verkocht. Een der oudste burgerwoningen, voor heen door wijlen den slager Aleurs be woond, is Zaterdag j.l. verkocht voor f 5500. aan de makelaars Schaap en Veerman,die het pand weer als winkelzaak zullen doen gebruiken. Het beetto van ouds het „Schoutenhuis" en maakt van buiten dan ook een anderen indruk dan een gewone burger woning. Het heeft iets van een Oud-IIollandsche Taveerne. Bijna een eeuw lang werd het door de familie Rebel be woond, uit welk geslacht verschillende burgemeesters van Huizen zijn voortgeko men, vandaar de oude naam „Schouten huis". Een laatste al'slaniineling dezer Iluizer regentenfamilie was de Wethouder C. C. Rebel, eenige jaren geleden overle den. Paardcnhaver. B(j de door B. en W. alhier gehou den aanbesteding-inschrijving voor de leve rantie van paardcnhaver voor het winter halfjaar volgens monster, was het laagste biljet ingeleverd door den heer J. V-cs. De post. Naar wij uit goede bron vernemen is ten opzichte \an hot. post- en telegraaf kantoor te Blaricum besloten dat hier voortaan een hulpkantoor zal gevestigd zijn. Wat Huizen betreft zal de beslissing genomen worden na afloop der a.s. voor- jaars-haringcampagnc en lioklcng export seizoen, die voor het telegrafisch en tele fonisch verkeer vooral uit Duitschland voor deze gemeente het belang rijkste tijd vak is. Sedert 1 October loopt de vacature van directeur van het Post- en Telegraafkan toor. die dus wel oen lialfjaar zal duren. Het Rijk kocht eenige jaren geleden het geheole gebouw (waarvan de linkerhelft toen Raadhuis was) voor f 18.000 met 't oog op uitbreiding van den Post- en TtN- legraafdienst. Nu is er zelfs sprake van inkrimping lot hulpkantoor, waardoor het gebouw dus nu te groot is; de directeurs woning boven het kantoor doet f 450 huur en.... staat leeg, welke ontvangst het Rijk dus derft, terwijl de oude Raadhuis- helft na goruimen tijd eveneens leeg ge staan te hebben, als Bank-bijkantoor vooj matigen prijs is verhuurd. Bezoek Commissaris der Koningin. De Commissaris der Koningin, cTe heer Jlir. Mr. Dr. A. Roëll, vergezeld van den Griffier der Staten, den heer Mr. S. FL Veiling Meinesz. werd omstreeks 10.30 uur aan liet Raadhuis ontvangen door Bur gemeester Dc Boijdes, die hen naar WvJ Raadzaal geleidde, waar zij met het Col- lego van B. en W. confereerden. Van de gelegenheid óm den Commissaris te spreken werd slechts door één irige tene gebruik gemaakt. Om 11.15 uur bczodfiten de heeren in ge zelschap van de leden van het College van Burgemeester cn Wethouders en den Ge meentesecretaris de Onze Lieve Vrouwen kerk. Vervolgens reed men naar de nieuwe zweminrichting op de Meent, die niet groote belangstelling werd bezichtigd. Daarna een bezoek aan het gemeentelijk Weet U dat Victoria-Water l) veerkrachtig houdt en frisch Weet U dat Victoria-Water 'i lekkerst Taftl- u ater is Weet U dat Victoria-Watcr in een Liter- schroef-stop flesch U slechts twee-en-dertig cents kost thuis bezorgd a^n Uw adres? oberlahnstein

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1