Tweede Blad Uit het Dagboek van een Gooier. behoorende bij het nummer van Vrijdag 17 October 1924 HUIZEN j c Tc.lverpachting. De verp.ichuiig van tien lol am den Xaardnstraat heeft opgebracht f 2700. en ii? gepacht door Molenaar (Sm id je). I)e Blaricumnier tol bracht op f .'W00. en is gepacht door Griffioen uit Bussum. Burenruzie. De vrouw van R F. schijnt somwijlen erg lastig Ie zijn op de buurt. Vroeger woonde ze in ,,'t Rooio dorp" en ieder klaagde over haar. Thans woont zo in de Haardstede en alweer hetzelfde liedje van do buren. Er is nu proces-verbaal opge maakt. Ook heeft, zij een klacht ingediend tegen haar buurman, die wat te veel had teruggezegd. Schoppen. Tegen een jongen, K. genaamd, is pre cos-verba al opgemaakt, omdat hij een andere jongen van zijn leeftijd onverhoeds had geschopt. Ongetwijfeld zal deze jon gen een zware straf krijgen omdat in den lautston tijd nogal veel klachten over bal dadigheid enz. van de Huizer jeugd bij den Officier van Justitie inkomen. De Officier meent, dat alleen zware straffen verande ring in dezen toestand zullen brengen. Belcediging. Terwijl 1'. V. naar het station ging, werd hij door J. K. uitgescholden voor cliof enz. Op klacht is togen J. K. proces verbaal opgemaakt, Schaargcld betalen. De penningmeester van Stad en Lan de van Gooiland zal zitting houden tot inning van den laatsien termijn schaargeM op Donderdag 23 October a.s. van lf>12 urr. bij Speets tc Huizen. MAARDEN "«fmuiiiiMj I)e nieuwe rijksweg. .Er wordt aan gewerkt." Deze al meer en meer burgerrecht verkrijgende uit drukking geUdt ook voor den nieuweni Rijksweg, voor zoover deze nog aangelegd moet worden. Rij den Kerkeraad der Ned. ITcrv. Gemeente kwam althans een schrij ven van Rijks Waterstaat, in, houdende veraciek een strook gronds, ami de Diaco nie toobehoorende, langs de Zuid Westzijde van den Keverdijk, aan het Rijk te verköo- pen ten behoeve van den nieuwen weg. Schaargcld betalen. De penningmeester van Stad en Lan de van Gooiland zal zitting houden tot inning van den laalsten termijn schaargcld op Vrijdag 24 October a.s. van 11,301 uur, hij Streefkerk te Naaiden. In dc Cattenhagestraat. Dcn-'c-dü^morgen kwam ccn ploeg weg- v.':. kers de rails in de bocht Marktstraat- Cattei hagestraat opbreken. Het was gebleken, dat de nieuwe rijtuigen, door benzine gedre ven. in botsing kwamen met het hoekhuis van den heter Everhard. De bocht moest daarom omgelegd worden, hetgeen niet bekwamen -pocd. begunstigd door electrisch en maan licht. in den nacht van Donderdag op Vrijdag plaats vond, terwijl, nu men toch aan het op bleken was. tegelijk de oiule rails door nieuwe vervangen werden. Om 2en plaatje. De nol:tic vond in het water langs den GcdeÜndeweg een oud rijwiel, hetwelk den volgenden dag bleek, t'c Blaricum ontvreemd tc zijn om het plaatje, hetwelk er afge nomen was. terwijl de fiets als minderwaardig was weggeworpen. Toch beboet. Onlangs deed in de pers het verhaal dc ronde, dat d'e heer en dame die aan 't Valkcveenschc strand wat al tc zeer ontkleed, deswege door onze politie bekeurd was, vrij gesproken werden. Dit blijkt, naar men ons opmerkt, evenwel op teen misverstand te be rm ten, daar beide personen door den Kanton rechter veroordeeld zijn, ieder tot twee gul den boete. Gevonden voorwerpen. Een rol boterhampapier, een zak kippen voer, een zweep, een zakmes, 'een glacé hee- rcnhandschcen, een thermometer, een thiïis- slcutel. Bekeurd. Do rijksveldwacht bekeurde II. H. I. tc Amersfoort, wegens visschen mot 2 hen gels in do Eem. Arbeidsbemiddeling. Ingeschreven als werkloos: 3 timmerlie den en 1 meubelmaker. Schouwing. Donderdag 23 dezer zal het Water schap scherp schouwen over alle weterin gen. slooteii enz. in Noord- en Heinellen- polder tc Veen. Landboiiwcursus. Het verheugt ons mede te kunnen de< Ion, dat de landbouwwintercursus door is kunnen gaan en deze week geopend is. Herhalingsoefeningen. Wegens herhalingsoefeningen moet .T. Huisman 17 November a.s. te Kaarden in dienst, komen. Geen licht. W. li. alhier heeft zich z"en vcrbali- seeren, wegens rijden zonder licht. Waterschapslasten Kaar wij vernemen is het rapport der Raadscommissie in/ake de Waterschaps lasten aan Gedeputeerde Staten overge legd. Braiidweeroefeningeii Gistermiddag hield spuit 1 een oefe ning bij de Haven en spuit 2 bij den toren te Binnendijk. Gepakt. De persoon, welke verdacht wordt van de plaats gevonden diefstal van een rijwiel van den heer Van Wegen, is te Dordrecht vvgens een andere diefstal aangehouden. Straatschenderij. Dv schoenmaker .T. II. werd geverba liseerd, verdacht van straatschenderij. Hem wordt ten laste gelegd dc woning van J. G. gebombardeerd te hebben met rotte appelen. Jacht. Bij ccn deze week door den heer Schliminer tc Blaricuin georganiseerde jacht werden gevold 11 hazen en 45 fai- zanten. Bevolkingsregister. INGEKOMEN: Gecne. VERTROKKEN G. W. Rackwitz, ccht- gono to van J. Ch. M. Dekkers en haar zoontje J. Oh M. Dekkers naar Laren, Mauvezand' 927; F Bakker en gezin naar Laren, Paviljoensweg 052; M. Pommer, thans echtg.e van B. de Leeuw, en gezin naar Laren, Sneekweg 116. De Muziektent. Ingezionden. De besprekingen, aangaande een mu ziektent in de laatste raadszitting hebben aanleiding gegeven tot het daadwerkelijk optreden van onderstunnde plaatselijke muziek- en zangvereenigingen. In deze zitting werd door een deel der raadsleden gezegd, dat aanschaffing van een muziektent een zaak is voor het par ticulier initiatief en bij stemming staak ten do stemmen. Hoewel dit punt in de volgende vergade ring in stemming komt, meenen de onder staande verecnigingen thans den tijd ge komen om dc steun van de ingezetenen van Laren in te roepen en zullen, om dit doel te bereiken, a.s. Maandag 20 October, 's avonds 8 uur, een gezamenlijk concert geven op de Brink. Bij dit concert zal worden gecollecteerd. Wij "Kopen, dat de inwoners ons streven flink zullen steunen. De Larensche Harmonie. St. Vitus. Zangvereeniging „Zang Veredelt". Zeldzaam jubileum. Mcj. A. van der Pek, te Laren (N.H.), herdenkt op 3 November a.s. den dag. waarop zij vóór 40 jaar bij ate famlie Van Seldam aldaar als dienstbode in betrekking kwam. BWium H Spiegelruit ingetrapt. De welverzorgde étalage van den reeds gcruimen tijd populair (in den goeden zin) geworden speelgoedwinkel ..De Poppendokter" van den hoer Graffner aan de Havenstraat trekken steeds zeer de aandacht, óók natuur lijk van de straatjeugd. Begrijpelijkerwijze was dit ook het geval met de zeer fraaie étalage, die met behulp van een geschilderden achtergrond in een berglandschap was her schapen, waar een electrischc trein door tun nels voortsnelde 111 den welbekenden acht hoek. Woensdagavond stond c-r een stelletje op geschoten jongens van 15 a 16 jaar voor deze étalage te kijken, toten ze plotseling ruzie kregen en dc een den ander een schap wou toedienen. Deze miste evenwel het vooruit btepaalde slachtoffer, doch de groote spiegel ruit van meer dan 5 M2., ter waarde van f 200.werd ingetrapt Men kan zich de consternatie voorstellen die ontstond, toen de rinkelende scherven ten decle op straat en ten dteele in de étalage vielen. Dc „Atlantic Express" staakte van schrik haar rondgang, het landschap werd ver woest door omvallende telegraafpalen en de vechtende jongtens werden door den heer Graffner verzocht in den winkel even op de politie te wachten, die inmiddels was opgebeld. De spiegelruit was verzekerd, doch het be schilderen en het plaatsen van de houten schutting, die nu den winkel ontsitert. zal door de betrokken ouders moeten worden vergoed, om nog niet te spreken van dc schade, die de heer Graffner lijdt door het op non activiteit stellen van zijn grootste étalag'c. In dit geval wi.t dc „Poppendokter" ook geen anderen raad, dan de politie dc zaak in handen te geven. Voor alle betrokkenen een nare geschie denis Schaargcld betalen. Do penningmeester van Stad en Lan de van Gooiland" zal zitting houden tot inning van den laats ten termijn schaargeld op Vrijdag 24 October a.s. van 1)10.30 uur, bij Wiohmau te Bussum. OKZE Ci&TUUFï RUBRIEK (2e helft October) Wat de zomer gerijpt heeft, wordt nu goeddeels geoogst. October kon ook wel Oogstmaand hooien. Er staat nog heel wat te veld: aardappelen, suiker- en voerbieton, wortels, kool, enz.; en dan de herfstvóe- dergewassen:* spurri, knollen, serradella. De nog op den akker staande aardappelen zijn winteraardappelen, welke eerst ge rooid worden als het loof geheel is afge storven. Is dit het geval,, dan mag niet langer gewacht, anders krijgt liet onkruid de overhand. Ook met het oog op hek* weer, dat veel nattigheid, maar ook reeds vorst kan geven, is het gewenscföt voor November de aardappels er uit tc hebben. Het rooien geschiedt meer en meer met een aardappelrooimachine, vooral daar, waar weinig landarbeiders zijn en (cf) dc loonen belangrijk zijn gestegen. Van jaar tot jaar komt de rooi 111 ach ine de vol maaktheid meer nabij. Van half Octo ber tot half November is de boste rooitijd der suikerbieten; in deze maand groeit het gewas nog, neemt de biet nog toe in ge wicht en in suikergehalte. Men stapelt de bieten, nadat zij schoongemaakt zijn, op gelijkvormige hoopjes, dekt ze met blad om uitdroging en bevriezing te voorko men. Het bietenrooien geeft, werk: dc rooier, gewapend met spi of vork, steekt dit werktuig naast dc biet, en trekt haar dan met de linkerkant uau het loof er uit. Dit geschiedt met een vlugge bewe ging. Door de biet tegen den steel van het gereedschap te slaan, wordt de ksse aarde verwijderd. De bieten komen iu een rij te liggen, worden door jongens of meisjes met een groot scherp mes verder schoon geschaafd, en van den kop ontdaan, juist hij den ondersten bladkrans. Daarna ko men ze op hoopen te liggen, welke men in een rechte rij op het land plaatst; dit ver gemakkelijkt straks het weghalen op kar ren cf wagens. De voederbieten blijven meest zitten tot November, maar ook in deze maand wordt wel een aanvang ge maakt. Het oogsten geschiedt als van sui kerbieten; echter snijdt men do koppen kleiner af. Zoowel de kop als het blad is een best voer, waarvan men zooveel mo gelijk moet profiteeren, b.v. ook door in kuilen Wij kernen hierop terug. Ook de wortelen worden voor een deel reeds geoogst, namelijk, als het loof geel begint te worden. Het rooien doet men met. de riek, het blacl draait men er af; de wor tels gaan niet. direct naar de bewaarplaats, maar moeten eerst een paar dagen dro gen. Wc zagen veel mooie stoppelserra- do 11a: hiervan kan men één snede groen voer oogsten. De teelt neemt, in vele stre ken ieder jaar toe; als hoofdgewas geeit zij 2 of 3 sneden; het. laatste gewas kan men ook laten afweiden, of onderploegen voor groenbemesting. Serradella geeft zeer fijno boter, in tegenstelling niet knollen. -- In deze maand voedert men nog spur rie; is dit op. dan komen de km llen aan de beurt. Beide gewassen worden min of meer verdrongen door de serradella welke veel voedzamer is. Spurricboter is anders ook wel gewild, knollen-boter niet en geeft een groote massa groenvoer. Het vee krijgt het met al die nattigheid in vele weiden te kwaad. In September werd hier en daar al gestald; later, toen de regen- periode scheen geëindigd, deed de veehou der de beesten weer naar buiten. Heel wat dieren lijden aan. het nawee van mond en klauwzeer; zulke dieren mogen niet te lang in dc wei blijven. Bijvoeren in de weide is nu gewenscht; het maakt de koeien, clic door (le groote mclkgift ver zwakken, ook beter tegen de ziekte be stand. In den tuin. Ook hier valt nog te oogsten, zoowel groenten als fruit. Ge hebt wellicht vele onvoltooide andijvie kropjes, te klein en to groen 0111 te eten. Bind deze bij droog weer op, over 14 dagen zijn ze dan geel en bruikbaar geworden. Huismoeders kunnen hun bicten, worte len, scliorscneeren, enz. in zand bewaren. I11 den kelder (of in kisten.) stftpelei men ze op in laagjes: eerst zand. dan de wor telen of wat het is. waarop weer een laag je zand enz. Kooien moeten gaaf en vast z,ij 11mem hangt ze op aan de stronk, óp' een droge en vorstvrije plaats. Geregeld zie men ze na en verwijder dc rotte dee- len; de aangetaste kooien gebruike men het eerst. Men kan de gezonde vruchten ook inkuilen': een voet diep, de grond mag niet nat zijn: men logge ze in wi(t> zand en defeke ze met mat of stroo; daar na met aarde ophoogen. Vorst, en vocht moeten worden geweerd. De kuil moet daarom bolvormig zijn, opdat het regen water kan afloopen, en bij strenge vorst wordt de kuil mot loof gedokt. KUNST Kerkconcert, Johan Schoonderbeek. Op Zondag j.l., een zomerschen Octóber- dag met stralenden zonneschijn, is het laatste „Zomerconcert" gegeven in de Naarderkerk door Johan Schoonderbe'ek en zijn mede werkers. De belangstelling was, misschien wel door het buitengewoon mooie weer, niet zoo groot als den vorigen keer. Het schip van de kerk was evenwel geheel gevuld met aandachtige toehoorders, die cenige oogen)>likken zich aan het drukke Zondags-gedoc van de in toete rende auto's of op knallende motorfietsen met al of niet bezette duo's door Naai den gierende kilometer-maniakken onttrokken, ten einde wijding van hun Zondag le zoeken binnen dc beschermende muren van Naardens kerk, waar alle onrust verstilt en men bereid wordt de werken van toonkunst te beluisteren. Dezen middag heeft liet reeds eerder door ons besproken koortje der hoogste Solfège klassen van de Muziekschool te Bussum be langrijk bijgedragen tot het welslagen van het concert. Met Schoond'erbetek aan den vleugel zong het met goede voordracht en vaak tref fende dictie twee liederen uit Valerius' „Ge- dcnck-clanck". en met ver rasschend' tekstbe grip het wondermooie „Heer Jtezus heeft een Hof-ken", een lied uit de 17e eeuw, zóó zuiver en celeste, dat het tot ccn der hoogtepunten van den middag kon worden. Het zooveel mishandelde Angelus" van Cath van Rennes werd op zóó subtiele wijze gezongen, dat velen der toehoorders tot schrciens toe wer den bewogen. Het diminutendo van de strophe: De kinderen zeggen 't haar na" vormde een moment, waarvan men zou kun nen zeggen dat de Schoonheid nederdaalde uit dc harmonie der Sferen. Van teen groote bekooring was ook de uitvoering van twee zeer muzikale liederen van den Rotterdam- schen componist en musicoloog Henri Zag- wijn, die niet alleen hoogst belangrijke ltezin- gen ovejr het wezen der toonkunst houdt, doch bovendien als componist de muziek met be langrijke werken heeft verrijkt, die zich ken merken door een g'emakkelijk en natuurlijk vloeiende mc-lodiek, 't gevoel voor architec tuur en vaak wondere harmonie. Scm Dres den zegt van Zagwijn o.m dat hij in wezen bescheiden, serieus, wel-ovdrwogen. en afkee- rig van uiterlijke bijkomstigheden is. De door en door muzikale liederen „Schoonc Nacht" en „Als 't bruine veld" zijn ter o.m. om dit te bewijzen. Hij is een van die, helaas nog te zeldzam'en onder de musici, die de absolute heiligheid der muziek zóó met hun wezen Vereenzelvigd hebben, dat de klank-geest uit hun werken opstijgt. Uit een strophe als „Door de donkire sperren, ruischt niet één. gerucht" blijkt overtuigend, hoe bij Zagwijn klankverschijnsel en toonbewustzijn in vol maakt evenwicht muziek van wezenlijke schoonheid opriepen. Mtet groote toewij ding heeft het koortje deze liederen ge zongen. Minder enthousiast zijn wij over dc zang- solisre, mevr. T. WilkeSchouten. De be kende aria Jerusalem" uit „Paulus", van Mtendelssohn, zong zij vlak en met weinig uit beelding, kleurloos en mat. De muzikale schoonheden van Cornelius' Simeon" ontgaan haar ten eenenmale. ondanks dc uitmuntende orgelbegeleiding. Zelfs het zeer conventio- netele ..Immanuel" \an Nössler gaat boven haar kunnen. Meer in het bereik van haar beperkte zangtechniek en haar niet zeer diepe muzikaliteit lag Posti's Preghiera". De andeite componisten van het programma zul len echter wel vreemd opgezien hebben, den Italiaanschen minstreel, bekend om zijn tokkel- serenaden en maanlicht-zachte liefdeliederen, in hun midden te hebben. De hteer S. V. P. Schoonderbeek speelde een Sonate van Handel voor fluit en orgel on zeer verdienstelijk, met mooi samenspel met den organist het Andante uit Mozart's G-dur fluitconcert. Johan Schoonderbeek verraste met een uitntemende vertolking van het fantastische „Visione" van Rhembcrger, een kleurige interessante composite voor orgel. T. Binnenkort geeft de heer Max Kloos met de pianiste Marite Jeanctte Walen een Iiederavond te Rotterdam, waar uitsluitend liederen van Henri Zagwijn zullen worden uitgevoerd. Concert Bram Mendes. Nader vernemen wij betreffende het Woensdag a.s. in de Kunstzaal van Ham- dorff te geven concert door den violist Bram Mendes en den pianist Johannes Röntgen, dat. het programma 0.111. zal be vatten het rl-moll Concert van Tartini, de A-dur Sonate van César Franck en werken van Saint-Saëns en Sinding. Beide genoemde werken van Tartini en 'Franck kunnen gerekend worden tot de beaten der vioolliteratuur; er behoort een rij pc muzikaliteit toe en gicpd te vertolken. De heer Bram Mendes is, zooals men woot, lid van het Ilollandsch Strijkkwar tet, dat. een Europeosche vermaardheid heeft. Het zal binnenkort te Brussel en in "Kopenhagen optreden. Als viool-solist trad de beer Bram Men des reedb vroeger op; het ligt in zijn be doeling meerdere concerten te geven. Waar do heer Mendes als musicus een zeer ge ziene figuur is iu liet Gooi dat hij tot zijn woonplaats ko^. mag een goede opkomst verwacht worden. T. Orgelbespeling. Evenals de vorige jaren zullen door Ferdinand Kloek 4 Orgelbespelingen gege ven worden in het Gebouw „De Verecni- ging" to Hilversum. Het le concert zal werken van Scarlat ti, Bach, Haydn e a. bevatten. Het 2e (tor inleiding van het Kerst feest) zal een Kerstprogramma worden. Het 3e concert zullen o.a. de mooiste ge deelten van de Tragedie Antique „Les Erinnyes" van Jules Massenet, den beken- He Fransche Opera-coinponist uitgevoerd werden, terwijl op Het ;4c concert werken van Russische componisten zullen gespeeld worden", o n. de Ouverture van RFmsky-Korsakow „La grande Paquc russo" (over Russische kerk liederen). Data's der concerten zijn: 2 November. 21 December, 25 Januari en 22 Februari, des Zondagsmiddags om half drie. Rechtszaken De Baarnsche zwerver. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft in Hooger Beroep arrest gewezen in de zuak vnu den agent van politie te Baarn, door wiens nalatigheid de Baarnsche 9 October: In dc bladen gelezen, men al- lerwegc den Hilversumschen wethouder Van Ree kwalijk tc nemen, hij te spreken Bussum ondergrondse lie wroetorij. En deze hoosheid niet tc hegrijpen, vermits ver keerd. hoos op den heer v. Ree, aangezien deze de Nod. Taal wel meer te nialtraitee- rcn. En do heer v. Ree zich door het oog van een naald te wringen met de verkla ring, hij oog op dc cmdergrondsche electri- sche kabel. En te hopen de heer v. Ree nog lang wethoucler van Hilversum, vermits hij clan dikwijls door 't oog eens naalds! 10 October: Vernomen tc Hilversum de lijst van ontslagen ambtenaren eon geduch te uitbreiding te bekomen en thans de be mesting-consulent eveneens de laan uit, vermits hij geweten zijn ambtenaar tcmal- verseeren en niets gezegd, doch gestraft op eigen houtje, door hem voor zichzelf te laten werken, vermits hij adviseur van de bemesting o.a. van Blaricum en Huizen. En hij zoodoende aangename aan het nut tige te paren, vermits het honorarium te slikken! 11 October: Te Huizen heden namiddag een margarine Michiel Adriaans/, de Rij hoven water gekomen en den toren be klommen en een purapluie op te zetten, vermits hij bang was voor een grapje van den haan. 12 October: Het weder admirnbel en de kuierlatten te nemen en tc wandelen met mijn oudsten zoon, dewelke de opmerking dat zomer blijkbaar in aantocht. En te Laren een auto in brand en ik te kijken en de Brandweer met minima en weer hard getippeld. En benieuwd, ook deze keer douceurtje te ontvangen. 13 October: Te Na arden1 de verzending der planten in vojlen gang en de zaken thans iets florissanter, hetgeen gelukkig, vermits do tuinbouw de laatste jaren te kwijnen. 14 Ocober: Te Blaricum de Burgerwacht gefoven, vermits er zulke koningsschutters onder de Blaricummers en met interesse vernomen de eigenaardige afkomst Ier Blaricumsche namen. En de Richters en Vossen trotsch op hun naam. En ik ten raadhuizo en den heer Ivlaarenheek te ra den zijn naam te wijzigen in Ranjabeek aangezien dan den historicus te pakken! En evenzeer vernomen uitnoodiging tot liet gratis drukken der schietschijven; en »k de directie te adviseeren zulks te doen, vermits zij dan op haar beurt de schutters uit te noodigen eenigc hokken te schieten, hetwelk dan ocfk niet te weigeren! 15 Getover: Het Hilverstimsehe abattoir bezichtigd en zeer content. En overtuigd liet vee hier voor zijn genoegen ad patres. zwerver Richter zou zijn overleden in dc cel. Het Hof bevestigde zonder nadere over weging het vonnis van de Rechtbank te Utrecht en sprak mitsdien Huisman vrij. SPORT Voetbal. Algemeen overzicht Laren I was Zondag opbczock in Uti, bij D'.O.O. en wist daar met niet minder dan 15 de overwinning te behalen. Tot nu toe ging Laren vooraan in hare afdee- ling in deze competitie mot niet één te- gonpunt. Doch nu heeft, ze dan 1 punt aan hare debet zij de to boeken gekregen en 5 aan hare creditkaut. Het gaat dus nog al. Zeist, die de vorige week nog in doclgo- ïniddeldc met Laren gelijk stond, In door tegen Arcs 11 te spelen een kost baar punt verloren, waardoor haar docl- gemiddeldo vrij wat is gezakt. A. W. heeft, door hare 23 overwinning op Utrecht mot deze club van plaats ver wisseld. zoodat Utrecht 110. 4 op de rang lijst staat. De stand in de competitie der 3e klasse D is als volgt: C3 ■*3 0 o O 0 O 3 3 O tt 3 P.i t-n ft era 0 ft -1 3 ~3 r a 5T n 2 3 Doelger Q. 3 TT 3 Laren 3 3 0 0 9—1 G 2.00 Zeist 3 9 1 0 8—4 5 1 G7 A. W. 4 9 2 1» 8—6 6 1.60 Utrecht 3 1 1 1 6—5 3 1.00 A res 4 1 1 2 77 3 0.75 Baarn 9 0 1 1 3—5 1 0 50 Quick 3 0 1 9 2—6 1 0.33 D. O. O. 4 o 1 3 77 1 0.25 Zondag is te Laren in sportkringen een spannende dag, door den wedstrijd welke gespeeld wordt door L. F. O.A. W. (Bus sum). Laren, die aan het hoofd barer af- dteeliüg gaat, komt Zondag te staan voor het feit by verliezen van dezen wedstrijd van hare plaats te- worden verdrongen. A. W. staat, zooals bovenstaand- staatje en zal er zoodoende alles op zetten, min stens 1 winstpuntje binnen te halen. Doch afgescheiden van dit lautste, is de over winning tusschen Laren en A.W. een cere- zaak voor de laatste. Tct nu toe heeft deze nog nimmer van de zwarthemden verloren. Nu bestaat er een kans hiervoor, doch men kan er staat op maken, dot A. W. de gewoonte getrouw, indien eenigszins mo gelijk, met de victorie naar huis zal trachten te gaan. Een groote schare Bussumsche suppor ters zal wel van den strijd getuige zijn en hare favorieten aanvuren. Aan spanning zal het dan ook niet ontbreken. Omtrent den uitslag durven wij ons niet aan een voorspelling te wagen. Als de La rensche spelers niet zenuwachtig zijn, ver wachten wy een mogelijkheid van winnen door de thuisclub, die bovendien het voor deel van eigenterrein heeft .Zeker is dit echter nog lang niet .vooral nu ons bij bet

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 4