Abdijsiroop Filiaal Je Deugdsaeme Waer", DDITSCHE BAZAR Stop dien hoest... LEZING KUHR floomen-verkoop. Gebruikte Meubelen Winteraardappelen, HEEREN- EN ÉERKLEEDING H. Maijer. Vol koren brood G. VAN DEN BRINK, te Laren BELLETJES. dienstbode Meisje R.K. Leden gevraagd, Mandoline les dagmeid of werkster vrije slaapkamer vrije kamer. Nette Loopjongen Werkster, gem. kamers voor I persoor. herdershond- groot KIPPENHOK MET REN 72 stuks doode iepenboomen, Cattenhagestr. 13, Naarden J. van Hoven, Wollen Dekens Gewatt. Dekens Molton Dekens GROOIE VOORRAAD LAGE PRIJZEN R. v. Wilgenburg SCHIPPER S Kolenhandel. HILVERSUMSCHE MUZIEKHANDEL CONCERTBUREAU Versche Roomboter f 1.36 Koelhuisboter f 1.24 NOG OP TE RUIMEN eenige Karpetten, Koeharen, Tapis-Belge en Aiminster, tegen verminderden prijs, bü Ned. Ver. van Huisvrouwen - Aid. Bussuni en Omstreken Donderdag 23 October 1924, 's middags 2 uur „CONCORDIA" door den Heer Onderscheid tusschen echte Pels en namaak, Onderscheid tusschen geverfd en natuurkleur, Waardeberekening van pels, Naam en schuilnamen van pels, an pels, enz. enz. Zij die lid wenschen te worden van de Tooneelvereen. N. E. V. A. kunnen zich opgeven bij het Bestuur. Onze nieuwe modellen H. K. CALIS, Slager ZEVENEND 29 - LAREN Opruiming van Restanten D. RANZIJN, Torenlaan b/d Brink. LAREN. Heerenstraat 35 - Hilversum Speelkaarten vanaf 55 ct. Sporen op rails vanal 1.25 Ford-auto's met goede veer 50 ct. voordat Uw verkoudheid ontaardt in een ernstige en moeilijk te genezen borstaandoening.Neem de kleine oorzaken weg en voorkom al dus de groote gevolgen met de ver zachtende en genezende Akker s Overal per k f i.50 f 2.75 f 4.50 Dc groote flacon* tooneelspeolkuntst. Men.... enfin, wat is de zaak? Een jong auteur van Wilson- en Nick Carter-romans heeft gewed, in 24 uur een beter soort roman te zullen voltooien. Daartoe trekt hij zich terug op Baldpatc, een verlaten buiten van zijn vader. Hij heeft hier evenwel geen rust, want ver schillende individuen, allen met een sleu tel en enkelen ook met een revolver gewa pend, bezoeken dien nacht het eenzame buis, om er de een of andere geheimzin nige geschiedenis te volvoeren, waar 200.000 dollar mee gemoeid is. De jonge schrijver slaat zich dapper heen door al de lijfsgevaren, als wijlen de molenaans- kneeht in Grimm's sprookje van de Kuur om bang te worden. Per slot van rekening blijkt alles een opzettelijke comedie, op touw gezet door den partner van de wed denschap en komt de roman voor elkaar, die natuurlijk het beleefde van dien nacht bevat. De kritiek zal verder zwijgen. Alleen dit: wanneer het den schrijver inderdaad te doen was den Nick-Carter-roman te persiflee- ren, dan had hij niet van zijn stuk een ge dramatiseerde Nick-Carter-roman mogen maken. Dat is oneerlijke concurrentie en doet vermoeden, dat hij ook zelf niet af- keerig is voor de motieven, die dergelijke lektuur aan haar succes helptbij sla- grsjongens en.nu ja Het, laten we maar zeggen grappige, geval werd in een razend tempo afgewerkt en rust geheel op de stevige schouders en longen van Van Kerkhoven, die met benij denswaardige koelbloeigheid en velen over stelpende tooueel-routine zijn tegenstan ders schaakmat weet te zetter*, ofschoon ook dezen, Joh. Kaart, Groeneveld, La Chapelle, Carel v. Hees, Lobo, niet voor de poes zijn en in luidruchtigheid geens zins voor hem onderdoen. Sommigen van hen wisten hun rol raak te typeoren. Van de dames muntte Mevrouw v. Kerkhoven uit, doordat ze werkelijk anders wist te zijn dan zTchzelf. De vertaling van Dirk Witte klonk door en door Hollandsch, aan „vaktermen" geen gebrek. Met gemengde gevoelens verliet men den schouwdburg. Waneer komt het eerste stuk van be- teekenis? Concordia: Freulekeu. Hilversumsche Dilettanten. Voor het Roode Kruis werd Zaterdag j.l. in Concordia Roelvink's Freuleken vertoond door jongelui uit Hilversum, liet bevreemdde, dat de Bussumsche Af- deeling van het Roole Kruis niet aan een Bussumscbe dilettantenclub had gedacht. De voorstelling had wel goede elemen ten. Mieketje muntte uit door vlotheid en guitige levendigheid, ook tante Henriet te had goede oogenblkken. Iwau van Aer- schot echter was niet vlot genoeg en Job te jong en te vlak. Waarom droeg Freule ken zelf geen pruik? Zij had hier en daar een sympathieke intonatie en wist dan wel te boeien. S. BOEK EN TIJDSCHRIFT De Wereldpost van 16 Oct. bevat: Zou Darwin toch gelijk hebben? titelplaat. Het Reddingsvlot, plaat. Als de tros wordt losgesmeten, 8 opnamen. Artistenfeesten te Parijs, 5 kiekjes. Nieuws uit Amerika, 6 foto's Tini, Novelle. Achter de coulissen der film, met 5 illustraties. Modekrabbel, met 2 platen. Het Godsdienstig leven te Benares, 8 opnamen. Vliegtocht Ne derlandIndië, 3 foto's. Aanwinsten der National Gallery, met 3 reproducties. Brieven van een zwerver. Verspeeld geluk, met 3 plaatjes. Laatste nieuws, 5 opnamen. Do sport van dc week, 6 kieken. Vervulde plichten, roman. Kinderverzorging. Recepten. Schaak rubriek. Predikbeurten LAKEN. Zondag 19 October. Ned. Herv. Kerk, 's avonds 7 uur, Ds. D G. \V. L. Roder. H. Avondmaal. Gemeentewoning. 10 uur: Kindcrkerk, 11 uur: Jeugddienst, 2 uur: Zondagsschool. Ned. Protestantenbond afd. Laren-Blaricum voorm. half elf, in de Openbare School te Laren Ds. A. Klaver, van Hoorn. Onderwerp Ontwaakte menschen". BLARICUM. Ned Herv. Kerk voorin. 10 uur Ds. D. G. W. L. Roder. H. Avondmaal. HILVERSUM Ned. Protestantenbond, Gebouw „de Vcr- eeniging", O. Enghweg, voorm. 10.30 uur: Ds. F. Dijkema. van Amsterdam. Doopsgezinde gemeente, voorm. 10.30: Ds. P. Oostcrbaan. Vereeniging tot Evangelisatie, Alb. Perk- straat, voorm. kwart voor elf. Prof. Dr. H. Th. Obbink, van Utrecht. Maandelijkschc collecte voor het Bouwfonds. Eemnes Binnen. Zondag 19 October. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10 uur: Ds. (T. II. Ynzonides. Woensdag 22 October. Ned. Herv. kerk, nam. 0.30 uur: spreker de heer II. J. ScTïoonclerbeek van Putten. Eemnes Buiten. Zondag 19 October. Ned. Herv. kerk, nam. C.30 uur: Ds. Gun ning van de Lage Vuursehe; 's morgens en 's middags geen dienst. Donderdag 23 October. Evangelisatie in „de Lindeboom", nam. 7 uur: Spreker de lieer J. W. Hagen, Gods diens to nde rw ij zcr. N aarden. Ncd. Herv. Gemeente, voorm. 10 uur: Ds. Ds. F. W. Drijver. Evangelisatie, v.m. 10 uur: Ds. J. A. Hoekzema, Prcd. te Hilversum en 's av. 0 uur: Ds. P. J. de Jong, Prcd. te A'dam. Gerei'. Kerk, v.m. 10 uur en nam. G uur: CaucL P. van Eijk van Boskoop. Bussum. Ned. Herv. Kerk, v.m. 10 uur: Ds. Kalk man, Pred. te Werkendam en nam. G uur: Ds. B. J. van Ileijningen van Bussuni. Ned. Protestantenbond, voorm. 10.30 uur: Ds. A. R. de Jong. Ver. tot Evangelisatie, Groote zaal Con cordia, voorm. half 11 uur: Ds. E. B. Cou- vée van Utrecht. Geref. Kerk, Iepenlaan, voorm. 10 uur en nam. 5.30 uur: Ds. A. J. Mulder. Geref. Kerk, Parallelweg, voorm. 10 uur: Preeklezen. Chr. Geref. Kerk, voorm. kwart voor 10 en nam. 5 uur: Ds. J. B. G. Croes. Evang. Luth. Gemeente, voorm. half 11 uur: Ds. Chr. de Moijerc van Leiden. Doopsgezinde Gemeente, Wladiinirlaan, geen dienst. BURGERLIJKE STAJID LAREN. GEBOREN: Wilhelmina Johanna Maria, dochter van C. Zwunikken en Cr. Wortel. ONDERTROUWD: J. Wikkcrman en M. Würtz. GETROUWD: G. J. Abels en J. M. Ba- nis; R. J. Leugering en E. K. Kieft. OVERLEDEN: Anna Cornelia Jansen, echtgenoot© van L. L. Ellerraan. Blaricum. GEBOREN: Jacobus Evcrardus, zoon van Johannes Petrus Calis en Anna Lanphen. GEHUWD: Jan Hendrik Brinkert en Petronella Maria Adriana Klasing. ONDERTROUWD: Hendricus Willebror- dus de Jong en Mina van den Bremer; Her man Beck en Johanna Gecrtruida Helmcr- horst. EEMNE6. GEBOREN: Hendrikus Johannes, z. van Cornelis Hendrikus Hilhorst en Anna Geertruida Kater; Johannes Lambertus Maria, z. van Lambertus Haageboom en Dina van de Boom; Johanna Maria, d. van Gijsbert Roodhart en Johanna Maria Bon- gert; Aartje, d. van Arie Bos en Jannetje Verwoerd; Anthony Johannes, z. van Tij- men Rozenberg en Gcrritje Blom. ONDERTROUWD: Herman Jacobus Hei mens te Hilversum, 25 jr. en Heintje Haa genhout, 2p jaar, te Eemnes. MARKTBERICHTE— HILVERSUM, 15 October 1924. Boter f2.80—2.90 Ivg.; 1000 eieren 12—13 ct.; 00 koeien; 50 biggen f8—10; 15 schrammen f2030. Handel redelijk. Oude kippen f 0.751.25 per stuk; jonge kippen f23 per stuk; tamme konijnen f 0.301.25 per stuk; duiven 20 ct. per paar. WOERDEN, 15 October. Kaas. Aanvoer 380 partijen. Prima Goudsche f 7378, minder© f6972, rijksmerk f7478, idem mindere f7073, zwaardere f 80. Handel matig. GOUDA, 16 Oct. Kaas. Aanpóer 146 par tijen. riina kwal. f 7376, mindere kwal. f 7072, rijksmerk f 7476/4, dito minde rt? f 7173, zware f 80. IIOORN, 1 Oct. Kaas. Aanvoer 11 sta pels kleine fabricks f 04; 13 stapels kleine boerenkaas f 04; 7 stapels fabrieks cont ra issïckaas f 63; 25 stapels boeren comis- sickaas f 66 en 1 stapel middelbare f 65. Totaal 57 tapels, wegende 32.624 K.G. Han del vlug. Bij vooruitbetaling per vakje 60 cent; dienstaanbiedingen 40 cent, beide per vakje van 6 regels, iedere regel meer 10 cent. Belletjes worden aangenomen Te Blaricum Bureau Melk- straat, Huize Ellen en Blari- cumsche Boek- en Kunsthandel, Telefoon 376. Te Eemnes door H. Hagen en J. v. Hengel. Te Laren aan het Burean Stationsweg 441 d, Telef. 81. Gevraagd een Kindermeisje, niet beneden 16 jaar, goed kunnende naaien en verstellen. Mevr. Gaastra, Huizerstraatweg 20, Naarden. Gevraagd nette voor den dag bij L. VERMAAS, Brink b.d. Eemnesserweg, Laren. Gevraagd een flink voor dag of dag en nacht. Adres J. HOFSTEE, Nieuwe weg 396, Laren. voor op te richten mandoline-club zoowel geoefende als ongeoefende komen in aanmerking. Inlichtingen, bij COR DOKTER. Zevenend 138B, Laren. f 1.50 en f 1.— p. lesuur. Prima instru menten worden billijk geleverd. COR DOKTER, Zevenend 138B Laren. Gevraagd een flinlte Zich aan te melden bij Mevrouw WITSENHAUSEN. ..Onder Dak". P. C. v. d. Brinkweg, Laren. Te huur aangeboden in Laren. deagewenscht met pension. Br. fr. letter B. of adres te bevragen bur. Laarder Courant De Bel. Stations weg 44ld. Laren. Net meisje vraagt een Brieven letter T Laarder courant De Bel. gevraagd, goed kunnende fietsen. Zich te vervoegen bij filiaal Albert Heijn. Brink, Laren. Biedt zich aan te Laren voor 2 of drie dagen per week. Br. fr. onder letter V. bur. Laarder Courant De Bel, Laren. Waschfornuis, inhoud 60 Liter te koop. MEENT- WEG 171b, Blaricum. Te koop een Kinderwagen. te bevragen J. VOS. Boekhandel, Blaricum. Te koop Een ruigharige Hollandsche Herders hond, oud 2V2 jaar- Voorzien van stamboom. Vier malen bekroond. Uitstekend geschikt voor politie dienst en voor waken. Tegen billijken prijs. Br. letter W. bur. Blaricum- mer Courant, Blaricum. Te koop ccn in goeden staat zijnd Damesrijwiel. Te bevragen bij A. C. VAN GILST. de Ruyterweg 1003b. Laren. Ter overname en verdere meubelen. Adres te vernemen Blaricumsche boekh. Billijk te huur 1, 2, 3 Dame zoekt k. met pension. Condities per maand. Letter M Blaricumsche boekhandel. Te koop ronde tafel en trapnaaimachine. koopje. Meentweg 171, Blaricum Te koop mooie Pension LINDEHOEKJE, Blaricum. Te koop voor slechts f 16 50 Tc bezichtigen Zijtakweg 210, Laren. Advertentiën Burgemeester en Wethouders der gemeente Laren (N.H.) zijn voornemens bij enkele inschrij ving te verkoopen staande langs verschillende wegen in het dorp. De voorwaarden en inlich tingen zijn te bekomen ten kantore van den Directeur van Gemeentewerken, ingang Eem nesserweg. 1 groote Linnenkast. 1 paar Schilderstukken. 1 paar Schilderijen. 4 Stoelen en Canapé. 1 groote Spiegel (gouden lijst) 1 Portemantcau (eiken) 1 Kinderwagen. 1 Petroleumlamp. 1 Ligstoel. 1 dames vouwstoeltje. 1 eiken tafel, en nog veel meer. Alles zeer voordeelig. Vraagt monster en prijs van de die nu verkrijgbaar zijn in alle soorten en prijzen. ZEER CONCURREEREND, bij DORPSTRAAT 119, TEL. 352, BLARICUM. Nieuwtweg 411 - Telef. 99 Gas-cokes. Machinaal gebroken gascokes f 1.50 per H.L., per 5 H.L. f 1.45, per 10 H L. f 1.40 Korte Frieschê turf, f 8.per 1000 stuks. Alle andere brandstoffen concur- reerend. Laren, Molenweg 320, Tel. 315. Blaricum, Verbindingsweg 302. met sultanerozijnen (in vetvrije ver pakking) is bizondcr smakelijk cn voedzaam. W. DELVEN DIEP Telef. 215. Laren. Naarderstr. 587. W J. VAN WIJK - JOH LAMÉRIS Zon en Maanstraal 16 - Hilversum BESTELKANTOREN Bussum W. N. Dinger, Parklaan 27 Blaricum: Blaricumsche Boek' en Kunsth., Tel. 376 MEVROUW Naarderstraat 694 - Laren - Telefoon 98 OFFREERT: Onze beroemde MELANGE 75 en 65 ct. voldoet ieder voor tafel en keuken dus ook U Mevrouw. Wij hebben heerlijke KAAS en de fijnste VLEESCH- WAREN tot de meest concurreerendste prijzen. Neemt U eens proef Mevrouw s.v.p. Beleefd aanbevelend, DE DIRECTIE. Naarderstraat 593 tegenover Café Blom OVER: Leden met Introducée's toegang op vertoon van Lldm kaart. HET BESTUUR B. VAN WALSTEIN, Voorz. J. VOS. Secretaris. munten uit door bijzonderfraaien pasvorm en zorgvuldige afwerking Onze prijzen zijn in ver houding lot de kwaliteit zeer voordeelig li. f 22.5» f 15— f25— f 7." f 9.50 Bezichtigt onze etalages HILVERSUM REGEHJASSEH WINIERIASSEH lOHGEHSJEKKERS wonende ZEVENEND 29, TEL. tijdelijk 430 herinnert er zijn geachte clientèle aan dat zijn SLAGERIJ sedert eenige dagen verplaatst is van het DISTRIBUTIEHUIS naar het TELEFOON No. 430 Hedenavond 6 uur begint de grooote in het Schoenmagazijn „De Concurrent" Komt, ziet en overtuigt U van de voordeeltge prijzen. VERKOOP VER BENEDEN INKOOPSPRIJS. Beleefd aanbevelend. Het goedkoopste adres. Groote sorteering gezelschapspelen Extra aanbiedingen fijne lederwaren Heeren- en Dames-Portemonnaies, Portefeuilles, Sigarenkokers, Zakétui's, Dames- en Kindertaschjes In de nieuwste soorten. ZIET DE ETALAGE. VRIJ ENTREE.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 5