Stoomen en Verven P. DE BOER Leest II reeds het Zondagsblad Kermis Eemnes. SCHAKERS KOOPT ALLEEN CONCERT I Groote Inboedel Veiling. Duizenden verbruikers ALBERT HEIJN I. D. VAN DE» BERGH Lak balschoenen 3 bladen voor één geld Winteraardappelen lil LIJSTENMAKER IJ PORTRETLIJSTEN BRAM MEKDES en JOHANNES RÖNTGEN I I KENNISGEVING. BEGRAFENIS- VEREENIGING ROZEN HERM. NOUT L. VERMAAS JACOB v. FAASSEN. Foto's op elk gebied Rund-, Kalfs- en Varkeiisslagerü C. A. H. VAN MIERLO JOSEPH MULDER Holel Hamdorff I ALBERT HEIJNs KOFFIE en THEE CADEAU C, MEIJER Aardig Villatje ENGELSCH W. SAX Instituut Hub. Jansen Ornamenten Apparaten Reparatiën N. SAX Stad en Lande van Gooiland. Houtveiling STRAIING S SCMUDEl Be angrijk bericht. De Gecombineerde ROOVIBOTERfABRIEKEN en MELKINRICHTINGEN „DE HOOP'' Blaricum en „GOOILAND" Naarden, Brink. Iel. 410. Laren. A. MARJOT, Vleeschhouwsrij. Laat steeds Uw accumulatoren vakkundig laden bij IVleentweg 20 - Bussum Fruit- en Delicatessenhandel LAARDERCOURANT DE BEL BLARICUMMER COURANT EEMNESSER COURANT HUIS AAN HUIS Stationsweg 441d, Telef. 81 Laren Fotograaf Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch MEUBELEN JAN THIEL, Mej. N. DE BOCK Friesche gelen f5.60 Zeeuwsche gelen f590 bonten en blauwen II00 C. A.H.v. MIERLO twee ons heerlijk gekruid speculaas Laren, Brink 412, Tel. 8 Model Wasch en St. ijkinrichting f— „SYMPHONIA - J. J. LISPET - HILVERSUM met ll/s H.A. wei- en bouwland te koop voor f 5250 alles voor zien van electr. licht. Inl.Ugchclsche weg 74, Apel doorn. Leerares M.O. Drift 575 - Laren - Telef. 220 Schrijfmachines Wij leveren uit voorraad Remington f210. Olivier f175. Urania f 250. Corona f 170. (Reis- model). Alles met 1 jaar garantie en te bezichtigen. Cen. de la Reylaaa 4 Bussum alles op electro- technisch gebied. Sl.lansstraal 246.larenH.H. TELEFOON 213 cn 220 HET ADRES voor goede dranken ls de slijterij „DE BIJENKORF" Molenweg 345. LAREN - Telef. 99 Aanbevelend, A. C. WILLARD—HARTMANN. Opticien Brinklaan 81 - Bussum - Telef. 91 Brillen en Pince-nez slijp- en lepeialie-iniiclilina „LAREN" E. J. v. Hensbergen Tegeoover Drift, Telefoon 160 Directeur D. VAN VUURE. G. L WITTIG, Eemnesserweg, Laren I De Pen ingmeesterzal zitting houden tot inning va» den laat- sten termijn schaargeld te Laren in Hotel J. BLOM, Maandag 20 October a.s. van 10—12 ure te Blaricum bij J. VOS, Eem nesserweg, Dinsdag 21 Oc tober a.s. van 1012 ure; te Hilversum ter Secretarie, Woensdag 22 October a.s. van 1012 ure te Huizen bij SPEETS, Donder dag 23 October a.s. van 10-12 ure te Bussum bij WICHMAN, Vrijdag 24 October a.s. van 9—10.30 ure; te Naarden bij STREEFKERK, Vrijdag 24 October a.s. van 11.301 ure. In herinnering wordt gebracht dat alsdan alle schaargeld over 1924 moet worden voldaan. te Laren a contant ten overstaan van Notaris Mr. J. B. LUIJKX te Hilversum op Donderdag 23 Oct. 1924, 's morgens 10 uur precies op de werven van de fir ma L. van Dijk le Laren, waar onder voorkomen: Schroten, planken, pa len, schalen, brand hout enz. De goederen zijn"s morgens voor den verkoop afgenum- merd te bezichtigen. NAARDERSTRAAT 699 TELEF 419 - LAREN N.H. Nu is de wasch pas goed in orde riu ik deze laat bohandelen bij de Meppeler Wasch-enStrijkinrichting A. TOP EN ZONEN. Geen bijtende bleekmiddelen (Electr. bleekmethode). Billijke prijsberekening. Tegen brandschade en tijdens transport verzekerd. Depóthouder J. H. DILLEN, Korte Singel 15. BUSSUM, haalt en brengt Uw wasch en rekent er niets extra voor. Ondcrgcteekende heeft" de eer U mede te dcelen dat hl) a.s ZATERDAGAVOND 18 OCTOBER een zaak in Rijwielen en Onderdeelen en aanverw. artikelen hoopt te openen, en heeft op zich genomen het Agentschap der Simplex-Rijwielen. Tevens is hieraan verbonden cen Herstelplaats voor Rijwielen en Motoren. Hopende door een prompte en nette bediening en lage doch vaste prijzen zich uw vertrouwen waardig te maken beveelt hij zich beleefd in uw gunst aan. Naarderstraat - Laren. W. KREISEL. P. J. A. CHRISPIJN, Wijnhandel. 21 Winkels 180 Depots Prijzen als overal. Kwaliteit cenig. Samos per flcsch f 1.00 Bisschopwijn per flesch f 0 60 Bloedwijn f 1.00 I Meiwijn f 0.60 Gallipoliwijn f 1.00 I Bessenwijn f 0.60 Medoc f 1.00 I Boerenjongens per L. f 1.50 Portwijn f 1.20 f Abricozen f 2.50 Fabriek Rechtboorasloot 28, Amsterdam. Het Depot voor U is bij J. VONK, Torenlaan 954 - Tel. 168 - Laren. De Avonturen Van lieer Aap w'orden steeds opgenomen in t?et Dinsdagnummer, Welk nummer alleen de abonné's ontvangen. BIJ DIE FIRMA'S DIE IN ONS BLAD ADVERTEEREN zijn de van ouds bekende Zuivelinrichtingen, die steeds hunne producten onder concurreerende prijzen aanbieden. Alle producten staan onder voortaurende controle van het Lactologisch Bio ogisch Laboratorium van Dr. C J. KONING en MOOIJ te Bussum tin f* C Kijk naar de prijslijsten in de etalage. Altijd eerste valllv9i kwaliteit. Altijd streng concurreerend. Wij vragen en bezorgen zonder prijsverhooging. Beleefd aanbevelend. NAARDERSTRAAT 701 - LAREN N.H. BILLIJKE PRIJZEN VLUOGS BEDIENING Op verlangen binnen 2 maal 24 uur, zonder prijsverhooging. (binnen 1 maal 24 uur 10 pCt. verhooging) TELEFOON f061 Depot voor Laren: Gezusters Alferink, Torenlaan Brink b/d Eemnesserweg, Laren. Tel. 230 Stationsplein 14, Hilversum. Geld. Rook worst le soort 90 p. p. Geld. Rookworst prima 1.20 Gekookte worst Plockworst Boterhamworst Saucise de Boulogne Duitsche Cervelaat Haagsche leverworst Saksische leverworst Tongenworst Mainzer Zuurkool Frankforter Knakworsljcs Heerlijke Speculaas 50 20 p. ons 22 1G 35 p 35 12 20 28 - Vleeschkaas getrulfeerd 25 p.ons Gekookte Ham Schouderham Ontbijtspek Osborn bacon Itookvleesch (muisje) Ossentong Cornedbeef12 Bloedworst14 Hoofdkaas 16 40 30 20 30 40 80 10 cent per pond 35 cent per paar ct p. p., f 1.40 p. bl. v. 3 pond ADVERTENTIES opgegeven voor de worden tevens geplaatst in de en in de Deze bladen komen des VRIJDAGS in de plaatsen Laren, Blaricum en Eemnes CONTROLE VRIJ H.H. ADVERTEERDERS bedenkt wel wij bieden U Men vrage inlichtingen Nieuweweg - Laren N.H. Opnamen in eigen omgeving ZONDAGS ALLEEN BIJ VOORAFBESPREKING tijdelijk iH het distributiehuis, Telef. 77, te Laren Levering van In 1ste kwaliteiten, tegen billijke prijzen Beleefd aanbevelend, Meubelmaker Barbiersteeg Eemnesseistraat 11 L^Rt N. BLARICUM Vraagt eens prijs van mijne verschillende soorten Vraagt geïllustreerde prijscourant. BOERENJONGENS p.htcrp. f 1.50 ADVOCAAT per flesch f2.40 WIJNEN vanaf 65 cent KOEKJES per ons 12 ct. enhooger Allen naar de Markthal EEMNES. Magnetische Behandeling „BE BEBK", MIDDENWEG. BLAHICÜM Opslag zooals per H.L. Deze soorten zijn beslist best, ziektevrij en den geheelen winter houdbaar. Beleefd aanbevelend, D. DE BOER. Melkweg 83. Blaricum BLARICUMSCHE BOEK EN KUNSTHANDEL Wij voeren alleen de ecllte Gilette Mesjes 25 ct. per stuk. v. Hensbergen v. d. Wit, Kappershuis. B. DE JONG BEHANGER - STOFFEERDER BEDDEN- EN MATRASSENMAKER Uitgebreide Stalcncoilectlo BILL IJ K E PR IJ ZEN PIJLSTEEG 1013 LAREN Voor de jeugd. RAADSELHOEKJE. Oplossingen uit het nummer van 3 October. 1. Noordwijk, Dijk, oor, nok, wijd, koord. 2. Vele handen maken licht werk. 3. Negen, oog. Negenoog. Voor deze oplossingen zijn de prijzen toegekend aan Sophia van Ijken, Aaltje Keier, Betsy Wannemakers, Tjitte van de Witte. Om op te lossen 1. Mijn geheel noemt een dorp in Zuid-Holland, dat met 11 letters geschreven wordt. 5, 6, 7, 2, 4, 5 is een deel van een boom. Een 9, 8, 4, 10, 11 is altijd meer of minder hoog. Een 1, 3, 5 is een viervoetig dier, bekend om zijn sluwheid. 4. 8, 10 9 vindt mén in den schoorsteen. 2. Voeg onderstaande let tergrepen zoo bij elkaar dat ze een bekend spreekwoord vormen. een dig der woord half staan goed noo- ver een maar heeft 3. Met p ben ik een deel van je hand, met z een metaal, met v een vogel en met fl een bijvoegelijk naamwoord, dat een goede hoedanigheid aanduidt. Oplossingen kunnen inge zonden worden tot en met 24 October aan het bureau van ons b'ad. De kinderen worden ver zocht op de enveloppe te ver melden „Raadselhoekje" en bij hun naam en adres hun leeftijd op te geven. te geven door (viool) (piano) op Woensdag 22 October, des avonds ten 8 ure. Uitgevoerd worden o.m. werken van TARTINI. FRANCK, SINDING en SAINT-SAËNS. Toegangsprijs f 1.50. Kaarten verkrijvbanr aan het Holel. LARENSCHE SCHAAKCLUB Het bestuur wekt alle op zich als candidaat-lid bij een der leden of den secretaris G. A. BRENDER BRANDIS op te geven. Speelavond Vrijdags 812 in Café BLOM, Naarderstraatweg Makelaar P. DIETRICH -s voornemens DINSDAG 21 OCT., aanvangende 9 uur en WOENSDAG 22 OCT., aanv. 10 uur, ten overstaan van Notaris A. PEUK, en ten verzoeke van den WelEd. heer I, van Creveld, gewoond hebbende Ministerpark 32 te Hilversum e.a. den completen Inboedel, te veilen, in Venduhuis „Dietrich'*, Emmastr. 48 te Hilversum, Tel. 1274. Hieronder komen voor: Noten lits-jumeaux, noten salonmeubeltjes, dito spiegelkast, een damescylinderbureautje. compleet eiken slaapkamer met spiegelkast, 12 5alon- en huiskamerameublementen, mooi damesbureau ministre, Perzisch kleedje, karpetten, antieke borden en porselein, Oud-Chi- neesche kommen en schotels, o.a. 50 nummers zilver, w.o 24 lepels en vorken, kreeft lepel en vork, enz., 3 dameshotloges, 3 gouden rin gen, waaiers, Japansche boiden, beursjes, partijtje speksteen beeldjes en snuisterijen, 2 prachtige groot Japansche vazen, 24 messen met ivoren heften, partijtje ChristofTel lepels en vorken, schilderstukjes, Delftsche vazen, pracht pendulestellen, Friesche klok, schilderstuk van Hartung, groot lederen reisncssecaire, 3 stel pluche en 6 stel andere overgordijnen, 2 echt bonten handmoffen, noten buffet, zeer groote witte klerenkast, linnengoederen, 2 eiken lits-jumeaux, 6 haarden, 3 bureaux, staande klok, Dren'sche kast, 2 Singer naai machines, projectieiamp, serreameublement, kleine kastjes, clubfau teuils, divans, spiegels en schilderijen, electr. lampen, waschtafels, copieerpers, groote eiken leestafel, zeil, groot gasfornuis en gasstel len, pers, 2 kinderwagens, 3 kinderstoelen, box, 3 eetserviezen, kachels, pracht emaille fornuis, rijwielen, tuinslang, en keukengerei, groot zonnescherm, zeer mooie toonbank met mahonie blad, winkel- stelling met schuifdeuren, 8 electr. winkellampen, 2 groote brand kasten, en wat verder aanwezig zal zijn Kijkdag Maandag 20 October van 9 tot 8 uur. Hiermede berichlen wij U, dat ondanks het zich uit de firma terug trekken van den Heer H. CALIS, de slagerij op den zelfden voel zal worden voortgezet. U dankend voor 't genoten vertrouwen sedert dien, zullen wij trachten dit waardig te blijven. Hoogachtend, ■nra^HHP zijn het eenparig eens over de voortreffelijke kwaliteit en den bijzonder fijnen smaak van ALS speciale reclame van Zaterdag 18 tot en met Zaterdag 25 October bij aankoop van ieder pond koffie of half pond Ihee Onze koffie prijzen zijn 66-90-100-110-125 p. pond Onze thee prijzen zijn 30-33-39 per ons Leest nauwkeurig onze prijscourant, welke deze week is verspreid en overtuigt U van de bijzonder lage prijzen. Baarn Hilversum Amersfoort SoestdUh Wij vragen en bezorgen zonder prijsverhooging R -H5 aan huis Filialen door geheel Nederland I P. C. v. d. Brinkweg, Laren, Telef. 283 heldere en nette afwerking - Billijke tarieven. is het tijdschrift zoowel voor den musicus van professie als g voor den ernstigen dilettant. De 8,lc jaargang van „SYMPHONIA'' is 16 Sept. begonnen Abonneert U terstond. De abonnementsprijs bedraagt slechts f 2.per jiar met inbegrip van de 6 muziekbijlagen. Aanvrage om proefnummtrs en opgaaf van abonn. bij den uitgever J

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 6