EinriEiiE li) :i □UFP> ft Eb VoogdenerJ Eemnes Uw gezondheid WYBERT WINTERJASSEN. Keer- en reparatie-inrichting Huizerweg 213b t/o de Smedenweg, Blaricum DINSDAG 21 OCTOBER 1924 tferschijnt^Dinsdags en Vrijdags fS- If t Bureau van Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels 11.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling: per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f l 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad 1.80. Per weeR i 6 cent. met Zondagsblad ll cent. Losse nummers 5 ct^ Do belasting op do publieko vermakelijk heden. Gistermorgen is het navolgende schrij ven aan B. en W. overhandigd: Aan Burgemeester en Wethouders van Laren. In verband met net schrijven d.d. 14 de zer No. 1213, Cornpt., door uw college ge richt tot de onderteekenaren van het adres d.d. 1 October j.l inzake het heffen eencr belasting op tooneelvoorstellingen enz., hebben ondergetekenden de eer uw colle ge mede te doelen, dat de verschillende in deze gemeente in aanmerking komende Vereenigingen, onder presidium van de V. V. V. eene vergadering hebben belegd, ter behandeling van uw boven aangehaald schrijven. In afwijking met uw college was de ver gadering van meening, dat een belasting op de tooneelvoorstellingen, enz. voor een plaats van den omvang van Laren niet ge- wenscht is. Zij meenen dat de baten, welke hieruit voor de gemeentekas te verwachten zijn, niet in overeenstemming zullen zijn, met do lasten en het ongemak, welke hierdoor aan een gedeelte der gemeentenarcu zullen worden opgelegd. Zij zijn verder de meening toegedaan, dat in een „forensendorp" uls Laren, alles vermeden moet worden, wat aan het Ver- eenigingsleven schade kan berokkenen. Wanneer echter de meerderheid van het gemeentebestuur in deze blijkt het stand punt van B. en W. te doelen, dan meenen ondergeteekenden dat het toch in elk ge val weuschclijk zal zijn, hij het vaststellen der verordening, dusdanig rekening tc houden met de plaatselijke omstandighe den, dat het veroenigingsleven in onze gemeente zoo weinig mogelijk verhinderd worde zich vrij te ontwikkelen. In hunne toelichting d.d. 23 Sept. j.l. aun den raad meenen B. en W. dat door de geringe vermeerdering der entreegelden of der consumptieprijzen, het publiek zich niet zal laten weerhouden van het bezoe ken der vermakelijkheden. liet spijt ons deze opvatting van B. en W. niet te kunnen doelen en ter staving van ons oordeel maken wij er u op op-» merkzaam, dat volgens de voorgestelde verordening een uitvoering van bijv. de vereeniging „De Papegaai" bij een verkoop van 150 kaarten een totaal aan directe- en indirecte belastingen zal hebben op te brengen van f 221.50 of f 1.47^ per plaats, welk bedrag, in welken vorm dan ook, door de bezoekers der voorstelling zal moeten betaald worden. Dit bedrag is uls volgt samengesteld: Belasting 20 pCt. van 150 kaarten a f 2.— is f 60.—; (Art. H sub 1. A.) Art. 5. 50 pCt. opslag voor na 2 uur f 30.—; Oppervlaktebelasting tarief na 2 uur, wegens vrije toelating van leden en donu- teurs (Art. 4. sub. 1. B.) f 50, Belasting wegens verkoop van eet- en drinkwaren f 50. 30 pCt. van plaatsbespreking en pro gramma's f 31,50; totaal f 221,50. Voor de Vereeniging „Scorpio" ziju wij na nauwkeurige berekening gekomen op f 181,50 per voorstelling. Het behoeft geen betoog, dat bij doorvoering dezer verorde ning bovengenoemde uitvoering niet meer zal kunnen worden gehouden. Wat de andere vereenigingen, als Ver eeniging voor Beeldende Kunstenaars, Sportvereenigingen, enz. betreft, geven wij gaarne toe, dat de door hen te betalen be lastingen belangrijk lager zijn, maar de baten die deze bijeenkomsten zullen ople veren voor de gemeentekas zijn zoo mi niem, dat deze als belasting-object prac- tisch niet in aanmerking komen. Do geheelo opbrengst der belasting voort vloeiende uit Art. 3. D. n.l. op wedstrijden, veld- en oponluchtspelen, wordt door ons aan de hand van de door de vereenigingen verschafte gegevens begroot op maximum f 5Ü.per jaar, waartegenover het be zwaar, dat b.v. de voctbalvcreeniging hare leden en donateurs niet meer gratis tot de wedstrijden zal mogen toelaten. Aan ons dringt zich de vraag op of dit kleine bedrag wettigt aan de voreenigin- gen de last op te leggen als vast te leggen in Art. 7 en volgende artikelen, terwijl vermeerdering dezer baten in de naaste toekomst zeer zeker niet te verwachton is. Wü meenen dan ook dat dit onderdeel der belasting meer zal kosten aan arbeid en controle voor do gemeente, dan de op brengst zal bedragon. Wat nu de verordening in het algemeen betreft, wenschen wij nog op te merken. dat weliswaar een dusdanige verordening in vele gemeenten van kracht is, maar, dat daar tegenover staat, dat de overgroote meerderheid dier gemeenten het vereeni- gings- en kunstleven krachtig steunen in den vorm van subsidies. In onze gemeente is dit niet het geval en zullen tegenover de zware lasten voor de vereenigingen geen baten staan. Wij meenen dan ook uw college ernstig te boeten verzoeken de ingediende veror dening als dusdanig te willen terugnemen en indien de wensehelijkheid eener derge lijke verordening mocht blijven bestaan, haar te vervangen door een waarin reke ning gehouden wordt met de door onze vereenigingen te berde gebrachte bezwaren. In verband hiermede komt het ons ook ten zeerste wcnschelijk voor, eene dusda nige verordening niet in werking te doen treden in het midden van het seizoen, doch hij voorkeur op 1 Juni, daar reeds uitge geven abonnementen voor concerten enz. bij hot tusschentijds heffen der belasting groote moeilijkheden voor de vereenigin gen met hunne leden met zich zullen brengen. Wij stellen er verder prijs op u er van in kennis te stellen, dat de hierboven ge noemde vergndering een commissie heeft benoemd bestaande uit de heeren Ouwe loen (Y.V.V.), Paling („Scorpio"'), Zegers Veeckens („Papegaai"), Breman (Toon kunst), welke commissie, indien gewcnscht, gaarne door uw college zal wordon ge boord om de gerezen bezwaren vorder toe te lichten en zoo mogelijk met u in over leg te treden, op welke wijze deze bezwa ren in do praktijk door een gewrijzigdc ver ordening kunnen worden ondervangen Met de meeste hoogachting, namens de door uw college aangeschreven Vereenigingen. (get) W. OUWELEEN, Voorz. V.V.V. Dierenmishandeling. Eenige menschcn zagen hier Zaterdag namiddag een wagentje in vliegende vaart voorbij rijden, waarin twee personen gezeten waren. De bestuurder, een zekere J. E., ran- 'scldte bet paardje, een ponny, op een dusdanige manier, dat een der 'ocschouwers bet noodig vond onze politic van het geval in kennis te stellen. Deze toog op onderzoek uit en trof de 'beide mannen aan op bet terrein van den beer J. K., die de eigenaar was van het beest en die zelf ook had meegereden. De heer J. E., dégenc die met een zwaar touw op het stomme dier had losgeranseld en die door z'n vak wellicht eetvigszins cynisch 'is geworden, gaf toe, dat hij onnoodig bard bad gereden en geslagen. Ontkennen was trouwens niet noodig. daar verschillende men schcn als getuige wilden optreden. Dc heer J. E. gaf geen enkele reden op voor deze onzinnige mishandeling. Hij bad er zoo maar eens schik in gehad. Voor dit pleziertje zal hij inmiddels te be talen hebben, want dc politie maakte proces verbaal op. Wij juichen het toe, dat onze inwoners dit geval hebben aangegeven. Dergelijke misselijke aardigheden kunnen niet streng genoeg wor den gestraft. Zonder verguuniug. Alweer een geval van venterij zonder vergunning. We kunnen elke week wel een paar berichten daarover opnemen. Thans gold het een zekere mej. L V., die met galanteriëu langs de deuren liep zon der dat zo zich de moeite had willen go- troosten om daarvoor even permissie te gaan vragen. Er is wederom proces-ver baal opgemaakt. Domme menschon. Men leert het schijnbaar nooit. Na sluitingsuur. Zooals men weet, bestaat er een ver bod alhier voor het sluiten van cafe's des avonds op een zeker uur. Men maakt daarvan wel eens misbruik, hier zoowel als elders. Thans moest de caféhouder P S. daar voor boeten, want er "Bevonden zich Zater dag half twaalf nog drie personen in zijn café. die daar na het sluitingsuur nog Verteringen maakten. Het waren W. v. S, P. S. en C. D., allen woonachtig alhier. Zij werden door de politie bekeurd, als ook de caféhouder zelf. Loos alarm. Vrijdagavond j 1. deed de heer Z.. de hoofdagent van de Maatschappij tot de tailverkoop van Petroleum „de Automnat", aangifte bij de politie alhier, dat uit de Opslagplaats 10 bussen benzine, samen 100 Liter, waren ontvreemd. Dc bedoelde agent deed daarbij eenige aanwijzingen, die de politie in den wind sloeg, omdat haar deze niet geschikt voor kwamen en ook onjuist. Iumiddels toog een der politieagenten op onderzoek uit en had na eenigen tijd den vrij onschuldigen dader te pakken, n.l. den heer B. v. d. B. Dc zaak zat zoo. De hoofd agent deponeert den sleutel van de opslag plaats altijd op een bepaald plekje. Het is zoo langzamerhand de gewoonte geworden, dat /ij, die benzine noodig hebben en niet wachten op den terugkeer van den agent, zelf den sleutel nemen en zich bedienen. Dit ging dus ultijd zeer gemoedelijk. Tot nu tie is het ook goed gegaan. De heer B v. d. B. had nu ook een tiental bussen meegenomen, natuurlijk te goeder trouw en zonder eenige andere bedoeling dan dit to koopen. Natuurlijk bekende hij ook deze z.g. ont vreemding te hebben gedaan. Hot lijkt ons intusschen een vreemde manier van '/aken doen. Het geval kun zich voordoen, dat een niet al te eerlijke klant of een vreemde ook eenige bussen meeneemt en niet betaalt. Als wij den hoofdagent wa ren, /ouden wij den sleutel maar meenemen in het vervolg. Dc politie hoeft dan boven dien geen tijdverlies voor onnoodige bood schapjes door oen andere verregaande nonchalance. Gooischo Belangen. De Minister van Waterstaat heeft do Gooische Belangenoommissie bericht, dat hij bereid is om over plannen van zijn de partement welke het Gooi betreffen, de Commissie zooveel mogelijk gelegenheid te geven hare zienswijze te doen kennen. De nuizickverceniging „Eensgezindheid". Het zit iu do lucht om voor muziek gezelschappen, die enkele instrumenten missen, te collccteeren. Thans heeft de Blaricumsche mu/.iek- vcrecniging „Eensgezindheid" lijsten laten circulceren om gelden hijeen te brengen voor eenige onmisbare hoorninstrumenton. Naar ons ter oore kwam, heeft men reeds f 190 bijeengecollectoerd, zocdat de l»«- noodigdo som f200 bijna bijeen is. Wio helpt aan dit laatste tientje? Postcheque- en girodienst. Aan rekeninghouders hoven 89999 wordt gelegenheid tot uiterlijk 22 October a.s. gegeven door mrddol der commissie, op de gebruikelijke wijze over hun tegoed te beschikken. Na 23 October worden zo niet meer in behandeling genomen. Ingang 20 Oet. '24 worden do postreke ningen 30000 tot en met 49999 geopend. Rijksstraatweg. Dé hernieuwing van een deel van den Rijksstraatweg tusschen Molenweg cn Oude Tol, is gereed. Nieuw-Guinea. Verleden week hield Pater Wortel, Mis sionaris uit Nieuw Guinea, een hoogst interes sante lezing over zijn arbeid aldaar, toege licht met lichtbeelden. Dc zaal in 't R.K. Ver een igingsgebouw was goed gevuld. Kermis. Dc eerste helft dezer week is 't kermis. Deze berust op een oud gebruik, volgens het welk boerenknechts en -meiden hun loon ont vangen over 't afgeloopen jaar. terwijl tevens hun huurtijd om is. Op straat is er niets te zien. Vroeger waren ér wel eens kraampjes met koek. gebakken visch of zuurwaren. Te genwoordig schijnt niemand meer lust (te hebben, zich daarmede bezig te houden. Alleen de café's worden, tenminste 's avonds, druk bezocht, hoewel de laat ste jaren alles in goede orde verliep. Een tegenvaller. H. R. alhier had verleden week het on geluk, 2 varkens tegelijk te vcrltezen door toevallen. Arbeidsbemiddeling. Werkeloos: 3 timmerlieden en 1 meubel maker. Vrijwillige Landstorm. De heer P. Dekker Jr., alhier, slaagde voor het 25 September te Amersfoort gehou den examen van dc Vrijwillige Landstorm. Dientengevolge heelt hij een verkorting van 4 maanden van zijn militairen diensttijd. „De Eendracht". In „de Eendracht" is 't helaas niet alles etendracht meer. Een der leden was zoo wel willend om ons in te lichten betreffende het gebeurde. Men diene te weten, dat het een vrij alge meen verschijnsel is, om krachten uit te lee- I T-ilÜttaC- kunt U tegen de gevaren van verkoudheid het beste beschutten met de desin- fecteerend en oplossend werkende TABLETTEN Groote doozen 65 Cts iiiiiiiiiihhhihh Donker grijze Shetland f 36. Prima ratinéf 50. Uitsluitend maatwerken. Fluweelen Kragenf 2. nen, under muziekgezelschappen. Zoo hadden bij 't laatste concours eenige leden van „De Eendracht" medegespecld bij „Eensgezind heid" van Blaricum. Zooals men weet, heb t/en beide corpsen één directeur, den heer Mooy. Deze kent natuurlijk zijn zwakke en sterke partijen, cn meende door wat uitwisse len van krachten de prestaties van beide corpsen op te kunnen voeren. Op dé Vrijdag 10 October gehouden ver gadering van „De Eendracht" besprak de directeur dit voornemen en vroeg, of men bezwaren had. Er waren toen geen tegenstan ders. of beter gezegd, men verklaarde zich toen niet openlijk als zoodanig, zoodat dus besloten werd, dat eenige Eemnessers Blari cum zouden ondersteunen, waar tegenover zwakke partijen 111 Eemnes door Blaricum- mers versterkt zouden worden. Na de vergadering werd onder verschil lende- leden 't geval nog eens besproken. Vooral ging er oppositie uit van leden, welke de \ergadering niet hadden bijgewoond, doch met Blaricum hadden samengewerkt en daar van minder aangename ervaringen zeiden tc hebben opgedaan. 't Gevolg was, dat op dc repetitie van Woensdag 15 dezer eenige leden, welke met 't genomen besluit niet accoord zijn, be dankten. Om particuliere redenen had de voorzitter, de 'heter Jan Fokke, reeds eenigen tijd eerder bedankt, deze bespeelt ie piston. Thans volgen de secretaris (b-bas) en drie leden (te alt, 2e bariton, ie bugel). Van 23 werkende leden worden er dus 5 verloren, en niet dc minste. Dit beteekent een zwaren slag; het wordt hoogst twijfelachtig, dat men zich op. dc verworven plaats ite prijs, ic afdceling zal kunnen handhaven. De uitgetreden leden hebben alle sympathie voor hun bekwamen en ijverigen directeur wij gelooven dat cr niet veel voor noodig zou zijn. hen op hun besluit terug te doen komen en hopen wij van harte dat het nieuwe bestuur de tact zal blijken te bezitten, de vereeniging te leiden overeenkomstig zijn naam, dat is „eendrachtig". Rijwieldiefstal. Verleden wéék Vrijdag deelden wij mede, dat de persoon, welke verdacht wordt van den diefstal van het rijwiel van den heer van Wegen, te Dordt gegrepen is. Het is een 32-jarige bakker, wonende te Driebergen en geboren tc Utrecht, genaamd W. H. v V. Uit talrijke plaatsen van 't land was wegens soortgelijke feiten zijn aanhouding gevraagd. Kennisgeving. De opgaaf van de uitkomsten van me ting én schatting van gebouwde en onge bouwde eigendommen in deze gemeente ge legen. ligt gedurende 30 dagen ten Gemeente huize voor belanghebbenden ter inzage. Ongelukken Rijksstraatweg. Het Gemeentebestuur van Naarilen zal in samenwerking met de afd. Naarden- Bussurn van het Roode Kruis de volgondc maatregelen voor hulpverleening bij onge lukken op den Rijicsstruatweg treffen: *Jij de Hakkelaarsbrug en Jan Tabak wordt een groote verbandkist cn bij do voormalige Amsterdamscho Poort en den brugwachter bij de Abri 'n verbandtrom- inel geplaatst. Langs do trekvaart zullen bij eenige be woners dreggen beschikbaar gesteld wor den. Electrisch verlichte borden zullen Kattebelletje DE VERMAKELIJKE BELASTING. (Eenige kattenstrofen). De besturen van gedupeerde vereenigingen zullen een drietal afgevaardigden zenden ter conferentie met B, en W., teneinde dé cata strophe der a s. vermakelijkheidsbelasting te voorkomen. Het zijn de vereenigingen ..Scor pio". „De Papegaai". Toonkunst", „De La- tensche Harmonie". „Vereeniging van Beel dende Kunstenaars", dc voetbalvereeniging „L.F.C.". de gymnastiekvereniging „Vlugheid en Kracht", en Mevrouw Mossel. Ik zie ben in gedachten reeds in conférentie. Men zegt o.a I. Geachte Raadzvif komen vragen, onthoudt ons Uwe felle slagen, wij kunnen die beslist niet dragen zie de getallen Zie Scorpio, waarvan de sage reeds rondliep dat haar laatste dagen geleiden warenZie haar klagen, en vleiend om Uzv groot behagen terncdervallen. II. O RaadAanschouwt de Papegaaien, nerveus op hunne stokken zwaaien, wanhopig voor de tralies draaien van hunne kooien.... Gij kooit hen zzraarder door Uzi' graaien, der laatste noten zreg te snaaien, het geld zraarvan zij kunnen kraaien op hun toernooien Aanschouzr der Toonkunst Willem Breman die kaarsrecht koers hield als een zeeman, dzvars door de stormen, zeg met „nee man schiet op\ de zegen!" zij zingen U op hooge noten „muziek komt uit dc ziel gesproten11" „vermakelijkheid is uitgesloten!!" Zij lachen niet als uzi' genooten ter conferentie plegen 1 IV. Ik zzrecr Uhoor ook naar de nare klaagliederen uzrer kunstenaren, die 't brood uit hunne monden sparen de Kunst ten bate, zrat zcoudt gij Raadook hen bezzcaren? die pas ter thee nog bij U zvaren Herinnert U couveuse-Laren toen zij hier nog niet zaten V. Ziet naar de wajidcn der vertrekken, dat zikiren vroeger kale plekken, toen zeerd het zeel zeat al te gek eu gij riept hen samen Ln ieder kreeg zt'al op te knappen daar kzeam een schat jran schoone lappen Toen zcas het „proost!" en handenklappend Thans gaal de Raad aan 'I geestlijk gappen Zoo is het! Amen! VI. Hoort z'an dtn Brink eens donker razen, de droeve bas der zcanhoop blazen, gij naamt hem al zoo z'aak te grazen, hoort zijn obade Kom Diamant! geen blunder vreezen! Kom K eulenu geen rede lezen! Kom Zwanikkcn !,cens zcakkcr zee zen 1 Voor de muziek genade VII. Is dat nu uzi' muziekcorps steunen, hoort naar liuu openluchtsehe deunen ziet het schavot, zeaarop zij kreunen, om steun van U. Eerst laat ge hen zoo' 11 beetje dommelen, dan tusschen hoop en vreeze schommelen, dan komt ge om hun eenten trommelen, nu vraag ik U. VIII. En moet gij Raadook hen uitklcedcn die in hun hemden reeds! (ach heden I) in 't zzi'cet huns aansclnjns vinnig streden voor hun trofeeën mag, na z'crslingcrd en ver„rek"t zijn, na aan de ringen afgebekt zijn, hun samenkomst niet opgczcekt zijn en gratiszelfs na Izveecn? IX. Ziedaar ook hem, dien man zuin ijzer, dien gullen ronden z'oetbul Keyser, Hup L.F.CA! kom Raad wees zvijzer I das al te mal hoor! Hun geld rolt niet zooals dc ballen! Iir staan zeel schreeuurcrs om de wallen, maar zie den koers Z'an dc getallen Er is geen bal hoor X. Durft ook, als op vcrmaak'hjkhcden Uzi' voet, o Raadop Mossels treden Pas op 1 straks zijt gij uitgegleden, dan staat ge paf O Raad! voor dat gij vóór moogt stemmen past op de angels cn de klemmen I O Raad laat Lzee melk niet stremmen. De room is cr al af. CASTOR.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1