„Utile Dulci" „JAN TABAK" - BUSSUM „SUCCES" Speculaas. „Ütile Dulci" GeorgeG. A.Graffner Amilcar Automobielen. Prijsverlaging de banketkoekjes VoogdenerJ Eemnes POPPENDOKTER j. K1RCHNER, Bussum, Breedelaan il, Telef. 407 WINTERJASSEN. Keer-en reparatie-inrichting Huizerweg 213b t/odsSmsdenweg.Blaric'm Eerste Gooische Coop. Melkinrichting Victoria-Water VRIJDAG 2510CT0BER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FE.P\n EIIELff-QO U FTAMTi Bureau van Redactie en Administratie s ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels fl.—elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80 Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Zij, die niet op deze courant geabonneerd zijn ontvangen des Vrijdags alleen het eerst blad. Abonné's ontvangen des Vrijdags bovendien het tweede blad met de foto-pagina en des Dinsdags het nummer van dien dag. cd Abonnementsprijs slechts 6 cent per week of 70 cents per drie maanden. cd liet Miranda-dorp. Het II.bl. verneemt, dat het schema voor het gewestelijk uitbreidingsplan, ontwor pen door een drietal leden van de sub commissie voor de Volkshuisvcst.ug, in tic. jongste algemeenc vergadering dier sub commissie behandeld, in handen is gesteld \an het college van B. en W. van Amster dam, dut, na daarvan kennis le hebben ge nomen, de vraag zal overwegen, of door publicatie van ontwerp en to lichting liet publiek in dc gelegenheid behoort 'te wor den gesteld over deze voornemens te oor- deelen. Hieraan kan worden t egevoegd, dat hot stichten van eon Amsterdamsche satell ct- stad in het Gooi, alhoewel in het 011 lerlia- vige schema buiten beschouwing gelaten, geenszins van de baan is. Integendeel zal die gedachte, uitgangspunt voor het \or men der Tuindorpencommissie, e\eneens in een nader ontwerp worden belichaamd Postcheque- eu girodienst. Aan rekeninghouders boven 89999 wordt gelegenheid tot uiterlijk 22 October n.s. gegeven door mfddel der cominiss'e, op de gebruikelijke wijze over bun tegoed te beschikken. Na 23 October worden ze niet meer in behandeling genomen. Ingang 20 Oet. '24 worden de postreke ningen 30000 tot en met 49999 geopend. Vlugheid en Kracht I>e Larensche gymnastiekvereeniging Vlugheid en Kracht zal, naar wij verne men op Zaterdag 1 November een ft >;t|- avond geven in de groote zaal van lui. hotel Ilamdorff. De lieer Louis Con tra n zal als humorist zijn medewerking aan dezen avond verleenen. Patronaats-fanfare „St. Vitus". In de j.l. jaarvergadering, welke 0111 het 2-jarig bestaan te gedenken een fees telijk karkter droeg, werd het bestuur als volgt gekozen: D. de Boer. voorzitter, L. v. d. Veer, secretaris, .T. van Koten, pen ningmeester: II. Calis, bibliothecaris; B. de Leeuw, Commissaris. De kas sloot met een batig saldi van f 48.67. I11 het voorjaar gaat de Vereeniging naar het concours te den Bilt bij Utrecht. Openbare Leeszaal en Bibliotheek LarenBlaricuin. Nieuwe aanwinsten: Algemeenc Werken. Die Woche. 1907 (4 dln.) 1908 (4 dl 11.) Verburg, .T. S.: liet onderwijs in schrijven. Gestel. P. H. van en G. C'. F v. d, Laan: Schrijven en schrijfonderwijs Gulden Winckel: 2022e jaargang. Brom, Gerard: Arcopaag. Diopenbroek, A.: Ommegangen. Duiveland, Mr. L. T. Plemp van: Journa listiek in Nederland. Onze Tuinen: 2de Jaargang 1907'8. Cormon, J. L. B.: Dictionnaire italiën francais, francaisitalien. Wijsbegeerte Bruggen, Carry van: De grondgedachte van „Prometlieus." Hegel: Phiinomenologie des Geistes. Boethuis, Prof.: Dc vertroosting der wijs begeerte. Godsdiensten Moraal. Eddv M. Baker: Unity of good. Eddy M. Baker: No and yes. Bijbel: Het hooglied van Salomo (gei 11.) Delitzsch, l1'.: De groote begoocheling. Ruville, Dr. A. v.: Mijn terugkeer tot dfl heilige kerk. Key, Ellen: De nieuwe maatschappij. Preuschen, E.: Ivirchcngesehichte. Sociale Wetenschappen. Centraal Bureau v. Statistiek: Bevolking en oppervlakte der gemeenten van Ne derland. Detiger, W. F Dc vraagstukken der ar beidsmarkt. Scholten, W. A.: Herinneringen uit het leven van een industrieel. Onze politieke partijen, beschreven doo. hare eigen vertegenwoordigers. Hes, Mr. B.: Het arbeidscontract. iVcoys, Prof. I. P. de: Socialistische pro blemen. Lintum, C. te: Handel en bedrijf in Ne der laud. E.vck. Air. P. N. vanDo lersche qucstic. Valk, Dr. J. v. tl.: De ontwikkeling v. h. denken der oude Grieken van Tliales tol Flato, en van Plato en Aristoteles, 3 dln. Hollandsclie, Vlaamsche en vertaalde romans. Lonckn. J.: Dr- roepstem der natuur. London, J. Michael, broeder van Jerrj. Mare, Eline: Lieveke. SimonsMees. .T. A.: Geloof. Hoven, Th.: Toko Verinaas. Volt man. Jan: Dc Vlaamsche sloelenniat- tcr (Chr.) Askew, A. en Cl.: Door schade en schande. Hoven, Th.: Aan de bron. C rentier, J. J.De Lelie van 's-Gravenhagc. Christaller. II. In dienst van zijn Zon der (Chr.) Wallace. T, Ben Hur (Chr.) Schoffel, .T. V. van: Ekkchard. Maas, II II. .T.: Het Goud van dc Peel. Middendorp. II.: De groene cirkel (D. R.) hans: Jakhalzen. Mason. C. Afwater: De Lelie van ons Vor stenhuis TClir.) Doyle A. C'onan: De inwonende patiënt (D R.) Doyle, A. C'onan: Het raadsel der gestolen robijnen (D. R.) D'ovle, A. Oonan: Het avontuur van den vermisten rechtsbuiten (D. R Long, W. J.: Dierenleven in de wildernis. Taalkunde. erdam, J.: Uit de geschiedenis der Ne- dcrlandsche taal. Sehnitzler, J M.: Eerste hulp bij liet spre ken in den vreemde. Nederlandschc letterkunde. l'Vith, Rbijnvis: Oden en Gedichten. Reddingius, Joh.: Morgenrood. Duitschc letterkunde lles.se, IJ.: Das Meisterbuch. Schiller: Wallenstein. Fransche, Duitsclie, Engelschc romans. EickinannChatrian. Con tos Choisis. Goethe, J. W. v.: Die Leiden des jungen We rt hers. Qucux, W. Ie: The woman in the way. 0 on court, E. de: A bas ic progrès. Zola, E.: La fète a Coquevillc etc. Zola, E.: Sivoine et Médéric. Jiaraucourt, E. Vertigo d'Afrique. Aswok. C. en C.: The Sporting Chance. Bind less, 11.: The Impostor. Caine. Hall: Capt'n Davy's Honeymoon. Cainc, llall: A son of Hagar. Cat 11e, nail: The Deemster. Caine. Hall: The Bondman. Corelli, M Ziska. Gnrvke, Cli.: The Outcast of the family Hennessey, D.: The Dis-Honourable. Hope. Anthony: A Change of air. Quc-ux, W Le: The Sign of the Stranger. Queux, W. Le: Secrets of Monte Carlo. Rita: Darby and Joan. Rowlands, E. A.: A love almost lost. Tracy. Louis: The Wheel O'Fortune. Webster, Jean: Dear enemy. Fontane, Th.: Frau Jenny Treibel. Boy, Ed. Ida: Erschlosscne Fforten. Ilocker. P. O Kleine Mania. Pötze, E.: Kriminal-Humoresken. llenry, O Roads of destinv. Elder, Marc: La Maison du pas Perilleux. Griekscli en Latijn. Pliuius: Choix de lettres. Gereke. Dr. A.: Griechische Literatur- geschichte. Homerus: School woordenboek, door J. van Leeuwen J1*. Piautus: Het spookhuis. Verhagen, Balthasar: Dv? trngióclie mas kers van Hellas. VAN zijn een waar genot. Havenstr. 9 t/o het Postkantoor TELEF. 427 BUSSUM brenyt U op pet gebied Vuu SPEELGOEDEREN steeds datgene w'aarVoor U Voorbeen een reis naar Amsterdam moest maken. HOTEL PENSION RESTAURANT AUTOGARAGE - TENNISPARK - Tel. Int. 138 Gelegenheid tot het geven van Familie Diners Inlichtingen zijn goed. Demonstratie is beter. DEMONSTRATIEWAGEN AANWEZIG. ALLE MODELLEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR. VERTEGENWOORDIGER voor het Gooi. Victor ia-Water Oberlahnstein. Op de tentoonstelling van den Neder- landschen Kruulenicrsbond, welke gehou den is in den Dierentuin tc 's-Gruvenhago van 13 tot 17 October, werd liet Victoria- Water uit dc bron to Oberlahnstein be- kieond met de hoogste onderscheiding, n 1. verguld zilveren medaille mc-t Eere-di- ploma. Touucelvcrcenigiiig Scorpio. Gisteravond, 8 uur, had in dc kleine zaal van het hotel Ilamdorff dc jaaiver gadering plaats onzer plaatselijke tooneel- vcrccnig.ng ..Scorpio"', IB t bestuur was gehe. 1 aanwezig. De lieer Paling, dc presi dent, opent de vergadering, heette alle le den welkom en doet en beroep op de vre delievendheid dei leden tijdens de behan deling der punten van de agenda. Bpv. hoopt uat deze agenda, die nogal uitge breid is. zoo zakelijk mogelijk zal worden .afgewerkt. Met een enkel woord herinnert spr. aan de fus.e die gelukkig tot stand is gekomen •tusschen werkenden kring en het bestuur en spreekt de wi.u.sch uit, dat dit do laat ste oneenighcid zal zijn geweest en dat Scorpio liet komend seizoen con goed ii- guur mag slaan Spr. brengt dank aan alle dames en hoe- bon, speciaal ook nan den werkenden {kring, voor hunne medewerking in liet It - Ling der vereeniging gedurende dit laat ■veraenigingsjaar. Verder doet spr. oen iberocp op dc leden in het algemeen om te zorgen, dat de kleingeestigheid zooveel tinugelijk zal worden tegen gegaan en dil ei een meer grootsteedseh karakter aan jde vereniging zal worden gegeven bobben, zegt spr., vaak gemerkt, dat we door kleine geprikkeldheden, dooi kleine dingen, groot nadeel kunnen teweegbren gen. Daarom thans alle leden achter het bestuur en daarin vertrouwen stellen. Nu deze openingsspeech, stelt de lieer Paling voor, de notulen der vorige verga dering niet voor tc lezen, doch zonder meer goed te keuren, en dit wel niet hot c g op mogelijke discussion daarover, die spr. minder gewenscht zou vinden. Dc lieer POLMAN wenscht wel voorle zing. De Keer KETSER echter vindt het ook niet noodig dat de notulen worden voorge lezen. We weten nu, zegt spr., wat er ge beurde en we komen hier niet om oude koeien uit de sloot te halen, maar in I et belang der vereeniging Spr. wenscht liet bestuursvoorstel te handhaven en de goede orde te handhaven. De lieer POLMAN opponeert. Do heer BEVERSLUIS verzoekt stem ming zonder discussie oyer dit punt. Dit geschiedt. Het bestuursvoortel won. met op één na algemeene stemmen aange nomen. Daarop las de heer Abon, de secretaris, het jaarverslag voor. Wij ontlecncn liier- aun het volgende: De vereeniging gaf in dit vereenigiiigs- jaar twee uitvoeringen, twee gezellige avonden en een kinder-herfstfeest. Tevens verleende zij hare medewerking aan de vereeniging van Vreemdelingenverkeer niet de laatste door haar georganiseerde feesten. De uitvoering van Januari bracht ech ter ongeluk aan door de werkende kring, die zich gepasseerd voelde bij het optreden eener andere vereeniging. Gelukkig is na Donker grijze Shetland Prima ratiné f 36.— f 50.— Uitsluitend maatwerken. Fluweelen Kragen f 2. TE HUIZEN Prima Me k en Melkproducten Filiaal BUSSUM Filiaal LAREN Brinklaan 12 a Nieuweweg 4 4 lol. 7 iiiiiin ii ii ii hui ii 111 iiiiiii ui n nu groote doozen WYBI&Ï tabletten Bij Apothekers en Drogisten. EISCHT HET MERK ooiiigcn tijd van strubbeling de fusie tus schen werkende kring en bestuur weer tot stuud gekomen." Verder wordt in dit verslag nog herin nert. aan den goeden geest die altijd in dc vereeniging heeft gehecrscht, de hoop wordt uitgesproken dat die zaT terugkomen en geen oude veten meer zullen worden uitgestreden. Onder dankzegging wordt dit verslag goedgekeurd. Hierna brengt de penningmeester, de beer Kieft, eveneens een jaarverslag uit en wel als volgt: Het kasgeld per 1 Juli 1923 bedroeg f 20.14 K. In ilit vcreenigingsjnar is ontvangen aan contribution f 463.aan kuartenverko p, prograramaverkoop, plaatsbesprekingen, ad- vertentie's op programma's, enz. f 623.40; aan extra bijdragen door de leden f 49 Totaal f 1155.54/4. Eu uitgegeven werd: aan zaalhuren f 245.30; aan muziek, auteursrechten, huur costuums, dansmees ter, enz. f 499.50; aan drukwerken, pro gramma's, porti, vrachten, consumpties, bloemen enz. f 501.51. Totaal f 1240.21. Aan het hotel Hamdorff is nog een DELICATESSENFABRIEK een fijn product tegen billijken prijs. Kattebelletje 't Is niet om dit, 't is niet om dat. (Op verzoek). 46. 7 Is li iet dc Gooischc Irani, met staal: cii rookwolk ergernis. Ook niet de weg naar Amsterdam, die zoo ellendig is. 't Is niet dc Raad, die alles hier laat sterven door besluiten, noch ook diens geldelijk bestier, gut nee I daar bvijf ik builen 'I Is niet die zwarte blauwe lijst voor dronkaards der gemeente. Niet colhet brood, dat, hooggeprijsdknaagt staag aan mijn gebeente. I Is niet de waterleiding, die er zijn zal als ik dood ben. 7 Is werk'lijk niet het gas 'waarom ik eiken dag in nood ben. 't Is niet omdat een voorstel hier slechts dient om le bepraten, en daarna te bekibb'len met Gedeputeerde Staten. 'I Is zvcrk'lijk niet omdat wij hier geen badhuis kunnen krijgen, en onze jeugd op 'l Mauvczaud in blubber neer moet zijgen. 7 Is niet omdat men zelfs geen schuur of W.C. kou bouwen alvorens men van kast naar muur, van muur naar kast moet sjouwen. 7 Is met omdat mijn kippenstam verslonden wordt door honden noch dat er zooveel li/sten om subsidies zijn verzonden, t Is n et omdat ik meebetaal voor mensehen die niet werken, en de harbaarschc zeeg en des ondanks niet zie versterken. Ik huil niet om hei hakken 111 de mooie iepen boo men. omdat er na verloop van tijd weer nieuwe boomen komen. Ik zt-een niet meer omdat ik hier het leerde tc betalen, of dal de jeugd je vruchtcntuin hier plundert als vandalen, 't Is niet om dit. 7 is niet om dat. zvant z.ilt I' zoel geloozen, dat ai.es komt een meiisch nog zoel met veel geduld te hoz en. Maar 7 is omdol vindt I dal ook ja, k'h.oordc 7 meer vertellen 7 Is dat ik aan de telephoon zoo zwak vergeefs moet bellen. CASTOR. gehuld tc voldoen van niet betaalde /aal- buur van f 15. I11 het verloopen vereenigijigsjanr is dus een tekort ontstaan van f 1261.21 mi nus f 1155.54/4 of 1" 106.6634 Doordat, verschillende betalingen niet konden worden uitgesteld, heeft het be stuur een kasvoorschot verstrekt van f 91, zoodat thans nog f 0.3334 in kas is. Aan de orde is daarna punt 5 dor agenda, n.l. bestuursverkiezing. Do hoer Kejjser verzoekt, dat dit punt aan het sh:t van den avond /al worden I chandeld. Dc heer Beversluis ziet het nut daarvan niet in. Het vooi"stel van den lieer K«-ij-er woulf daarna aangenomen. Daarna had een benoeming plaats van dc kasoommissie. Dc voorzitter brengt de hoeren Tic nebergen en HcogvoïS dank over voor hun goed beheer eu stolt stem ming aan de orde. Gekozen worden de heeren Mulder, Veerman en Hoogvors. Daarna komt aan de orde punt 7. V z'ging van het huishoudelijk reglement. Deze wijziging is reeds in een vergade ring tusschen bestuur en werkende kring aangenomen. Do bedoelde wijzig'ng be treft e enaanvulling van artikel 31. M -n loze daarvoor: De werkende kring g of! minstens twee uitvoeringen per jaar, *n- dion geen financiccle bezwaren aanwezig zijn. Do uitvoeringen zullen uitsluitend door de werkende leden worden gegeven, in overleg tusschen bestuur en werkende Als ge weet: Victoria-Water smaakt ver rukkelijk in den wijn, waarom moet Uw wijn dan schraler door duinwater mengen zijn "Weet U dat Victoria-water in een Litcr- schroef-stop-flesch U slechts twee-en-dertig cents knst thuis bezorgd aan Uw adres? Oberlahnstein

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1