GLASWERK Glasfabriek „Leerdam'' VoogdenerJ |W| Eemnes DE GOOISCHE APOTHEEK EXPOSEERT in lie KUNSTZAAL RCGMANS VOS Dit ës het sinerk WYBiRTi Victoria-Water VRIJDAG "I OCTOBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags [ÈE.nniLIIEFï-QOUFTAnf1 r I ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1.35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct^ Zij, die niet op deze courant geabonneerd zijn ontvangen des Vrijdags alleen het eerste blad. Abonné's ontvangen des Vrijdags bovendien het tweede blad met de foto-pagina en des Dinsdags het nummer van dien dag. cd Abonnomsnïsgrip slechts 6 cent per week of 70 cents per drie maanden cd Een ernstig ongeluk. Een on/or plaatsgenooten, de groen tehandelaar is Woensdag een zeer ern stig ongeluk overkomen. De heer C. was ongeveer 3 uur in den namiddag uit Hil versum vertrokken op een paard, dat met zijn buurman gekocht had, toen voor bij de verffabrkp begon het dier plotse ling zoo hevig te steigeren, dat de heer er achterover afsloeg en met zijn hoofd op een puntige steen uitermate ongeluk kig terecht kwam. Hij werd iu de Ripolin- fabriek binnengebracht,, waar hem de eer ste hulp verleend werd; daarna is hij naar het R. Iv. Ziekenhuis vervoerd. De onge lukkige had een grc'ote wonde aan het achterhoofd, waardoor direct veel bloed verlies veroorzaakt werd; bovendien was hij aan de rechterzijde verlamd. De lieer U is slechts even bij kennis geweest. Zijn toestand is zorgelijk: de H.H. sacramenten zijn hem reeds toegediend. Door welke oorzaak het paard zoo plot seling begon te steigeren is niet bekend Volgens den een moet het' geschrokken zijn van een auto; een ander vertelt we -r, dat een jongetje voorbijliep, kletsend nu t een zweepje, waardoor het dier schrok. Rijksweg AmsterdamBeam. In het artikel „Verbetering van ons Wegennet" van ji October, wezen wij om op de drir.geiittê noodzakelijkheid van ver betering van clen Rijksstraatweg Amsterdam Baarn; wij spraken de meaning uit. dat men desnoods een deel van de opbrengst der Rij - vvielbclasting voor dit doel zou moeten be steden, om liet dreigende uitstel van tientallen jaren te voorkomen. K'et uitstel van de noodige veranderingen moet inderdaad noodlottig worden. Wat het Rijk thans doet is volstrekt onvoldoende. Het Departement van Waterstaat h'eeft al leen gezorgd voor de vernieuwing van cle Hakkclaarsbrug, en naar wij hooren zal het vernieuwen van de Vinkenbrug binnenkort aanbesteed worden. Verder koopt het. depar tement hier en daar wat grond aan en be reidt. het langzaam de noodige onteigeningen voor. Wat nu allereerst rioodig is om verdere ongelukken te voorkomen, bestaat hi'-crin. dat men den weg om Muiden heen legt; het smalle bruggetje, waarover maar één auto kan passeeren. kan dan voor wielrijders ge reserveerd blijven Op den srnallen weg tus- schen Naarden en Muiden is de toestand het ergst. Bij Naarden. waar het Rijk al over gronden beschikt, kan met goeden wil bij de departementen van Waterstaat en Oorlog gemakkelijk een oplossing worden gevonden zoo zouden dc ergste knooppunten al verbe terd zijn, en naar men ons verzekert, bestaat 'er ook wc'l een mogelijkheid, dat op het baan vak AmsterdamNaarden het rijwielverkeer dc beschikking over afzonderlijke stille wegen zou kunnen krijgen, en dus het fietspad bij den weg aangetrokken kon worden Dit zou gelden voor het baanvak Muiden'Naarden, of althans van dc Hakkclaarsbrug tot aan Muiden De Regc-ering zcu h.'er, door een der departementen over enkele bezwaren heen te helpen, met geringe middelen veel goed kun- n'on doen. Voorbij Naarden is de weg vrij wel voldoende tot aan Laren. Zooals men weet, komt hij verder vermoedelijk om Laren heen tusschcn Laren en Eemncs (over zand grond, zonder al' te grootc kosten) kan een driehoek afgesneden worden. Wij weten wel, dat dez'e voorloopigc ver beteringen gesteld dat mc-n er toe zou wil len overgaan eenig gevaar zouden opleve ren, een „kapstok" te worden voor afdoend herstel; ook dat intusschen het plan'van de heeren Floris Vos en C. van Blaaderen ('een weg langs den Zuidcrzeedijk) nog wordt be studeerd de A.N.W.B. zal er advies over uitbrengen evenals het voorstel van den burgenfeester van Laren aan de belangheb bende Gooische gemeenten, om gezamenlijk in de kosten van de wegverbetcring bij te dra gen. Maar nóch dat gevaar, waartegen dan maar gewaakt meet worden, noch andere oc." ".'.'gingen, mogen een beletsel vormen om ongelukken, zooals zc ook j.l. Zondag weer 3 j i gebeurd, te voorkomen Met is een qurest'c van een goeden wil. die op dc manter ah hier aangegeven met betrekkelijk geringe kosten kan worden getoond. Inspectie. Het jaarlijkscbe onderzoek der mili- tieplichtigen zal voor de gemeenten Bla- ricum, Buss urn, Hilversum. Huizen, Laren en Xaarden plaats hebben te Hilversum op Maandag 8 December a.s. des voonnid- dng's 11.30 in dc groote zaal van het dienstgebouw aan de Spoorstraat (vlak bij het station). Gemeenteraad. Dinsdagavond vergaderde dc Raad dezer gemeente. Over 't ingekomen adres van do aid. der Ned. 11 u is vrouwen ve reeivi gi n g i het verzoek, de exploitatie van het abattoir zóó te regelen, dat de vleeschprij- mi niet worden verhoogd, werd uitvoe r g gedebatteerd. Betreurd wordt, dat de slagers het vleescli 2 ets, per half K.G. hebben ver hoogd; wethouder van Ree zegt toe, met hen te uilen onderhandelen. Mevi. DEN OUDEN verzoekt, het College van B. en W. hun aandacht te schenken aan de hooge prijzen van melk, boter, vl vouch en groente in deze gemeente en o mogelijk maatregelen daartegen te nemen. Het college zal het duurtevraag- stuk bestudeeren. Tot tijdelijk loer aar aan de Handelsdag- school wordt benoemd do heer 11 W. TT. Roelants, tot leeraar aau het Gymnasium de heer B. R. A. van der IToff, tot tijile- lijk leeraar aan de Handelsavondschool de heer F. F. Lr grom. Draversbaan in het Gimeentelijk Sportpark. In behandeling kwam hot voorstel, aan de I-lilvensumsche Harddraverij en Renver- eeniging vergunning te verleenen tot het aanleggen van een draversbaan in het Ge meentelijk Sportpark, en met die vereeni- g'ing een overeenkomst aan te gaan. De hoor VAN DILLEWIJN stelt voor in plaats van 1U pCt. netto winst, 5 pCt t bedingen van de recettes: de heer MEIJER ziet daar in een verhooging der belasting op de publieke vermakelijkheden en wil hiervoor in de plaats sti llen oen huursom, door de vercemging te betalen. De lieer BROUWER merkt cp, dat liet verlies op het Gem. Sportpark per jaar bedraagt t 17000 a f 1.8000 en meent, dat liet ge meentebestuur de verkchting van de ex ploitatie onkosten1 door den aanleg van dezen draversbaan met beide handen moet aangrijpen en het concept-contract niet nl te scherp gesteld moet worden. De heer v. cl. GLAS noemt dit voorstel van B. en W. een gelukkig voorstel, om dat., wanneer er geen andere middelen ge vonden worden, cm het verlies van het Gem. Sportpark kleiner t maken, gezien de stemming in den Raad, het. zich op den duur niet zal kunnen handhaven. Bij den aanleg zal rekening moeten worden ge houden met mogelijke uitbreiding van het sportpark. Wethouder VAN REE wijst er op. dat do aanleg van een draversbaan de gemeente f 48000 zou kosten en waar nu deze ver- coniging de baan voor eigen rekening wil aanleggen, en de vastgestelde 10 courses f 80ÜÖ winst voor de gemeente zullen op leveren, raadt spr. aanneming aan, en het artikel in het concept contract 10 pCt,. netto winst niet te wijzigen in 5 pCt. re cettes. De VOORZITTER wil op den grondslag van het concept voortwerken, waar de vcreeniging alle financieele risico op zich neemt en een draversbaan' een groote at tractie voor de gemeente zal zijn. Het voorstel van B. en W. wordt aange nomen met 21 3temmen voor. T.O HET POSTKANTOOR LAREN TELEFOON 124 Hèeft in BLAR1CUM 2 RECECPTENBUS- SEN en haalt en bezorgt TEN ALLEN TIJDE Recepten en bestellingen. De malversaties in de gemeente Hilversum. Onder groote belangstelling van liet pu bliek, dc tribune was tjokvol, kwam in behandel ilig het voorstel van B. en W. om den heer C'. Roodvoets, hoofdopzichter bij de gemeentcreining als zoodanig te ontslaan. De heer LOPES DIAS mérkt op, dat aan de kleine luvden Jakma en van der Meer oneervol ontslag is gegeven en B. en W. nu voorstellen, aan Roodvoets liet ontslag zonder toevoeging „niófcièervol" te verleenen. Spr. begrijpt het buitenge woon milde standpunt van B. en V niet. Het blijkt, dat. bij Publieke Werken nooit behoorlijk is gecontroleerd en reeds vroe ger aan deze afdeeling hij het landbouw bedrijf verkeerde dingen zijn gebeurd. Spr. hoopt, dat. nu de gelegenheid zal worden aangegropgn, al lvet oud-zeer aan te snij den. De heer Roodvoets heeft, herhaaldelijk verklaard, dat hij op het gemeent' buis Al tijd alle gegevens kon bekomen, en spr. vraagt, is die uiting' ook bekend aan B. en Y\ leder onzer, onverschillig' tot welke fractie hij behoort., heeft, ervaren dat. er werd gesold, en daarom vraag ik oen com- m'esie van onderzoek, dit' een rapport, sa menstelt. over dezen „gemeen to-ambte- naar" roept spr. met. verheffing van stem. De cijfers van het landbouwbedrijf zijn onbetrouwbaar en op brute wijze heeft R de naam van Hilversum te grabbel ge gooid en onjuiste cijfers aan andere ge meenten overgelegd-. Dc moreele schade, aan de gemeente toegebracht, noemt spr. groot. Dit is geen socialistisch relletje, noch anarchistisch, uit alle fracties moe ten stemmen opgaan, om te komen tot 'u goede gemeend ijlce huishouding. D heer VAN 08 kan niet meegaan met het voorstel, het ontslag zonder toevoe ging „niet eervol" te geven. Wanneer iemand zich financieel bevoordeelt is dat nog in cijfers uit te drukken; de heer R. hoeft erger diefstal gepleegd, en wanneer wordt overwogen, dat 'omand fraude van zijn Ondergeschikte sanctioneert, en hem maakt, tot zijn geheimen secretaris, meet. „niet-eervol" ontslag worden gegeven. Wanneer Jakma, een '/.wakke figuur, on der voortdurende controle had gestaan, was hij m'sschien niet zoover gekomen. Spr. komt. op tegen de persberichten, waarbij de verificateur werdt aangevallen en zijn controle wordt, afgekeurd en spr. wil daarom een woord van hulde brengen aan den heer Reuvenkamp voor zijn werk en zijn controle. Wanneer met valsehe boekjes wordt gewerkt, kan do controle niet, zuiver zijn. Spr. steil voor, R. nmt eervol te ontslaan. De lieer v d. GLAS begrijpt het stand punt van B. en W dat, gezien de feiten, zij het ontslag willen geven on deze wijze. Spr. citeert uit de nota van B. en W. dat de ambtenaar zich niet geldelijk heeft be voordeeld en 20 dienstjaren heeft. Spr. vraagt, of arbeid onbetaald in diensttijd, niet. een grooter diefstal is dan het zich toeë'genen van oen klein bedrag aan geld. Meermalen is door den cpzichter Wjj- dekop bij den hoofdopzichter melding er van g'omaakl, dat Jakma niet aanwezig was, deze opzichter gaat dus vrij uit, B. en W. spreken alleen van tekortkomingen; een ontslag zonder meer zou alleen om die r den niet. wettig' zijn en R. zou in hoo ge r beroep kunnen gaan. Op instigatie van R zijn do vervalschingen en fraude leuze handelingen van Jakma geschied. Als TT. en W. een verzachtende houding aannemen tegenover R., zou de officier van justitie verkeerde gevolgtrekkingen kunnen maken en spr. noemt R. den zo delij ken dader van den diefstal van J. Spr. herinnert zich, hoc R. f 500 gratifi catie kreeg; dat fs diefstal geweest, omdat de cijfers, overgelegd aan den raad over het landbouwcijfer, enjust geweest zijn. Spr. heeft, in alles gezien een likken naar boven cn een trappen naar beneden; de beide proletariërs moesten worden gehan gen, en het rapport, over R. was van dien aard, dat onmiddellijk oneervol ontslag had moeten worden gegeven. Ten aanzien der arbeiders is een andere maatstaf go- nomen dan tegenover R Spr. brengt hulde aan de verificateur, die zonder aanziens des persoons, de fou ten aan het licht bracht, en is overtuigd, dat- een commissie van onderzoek tot ver rassende resultaten zal komen. De heer Mr. HILTERMAN erkent, dat van 28 Oct. tot 20 llov. LAREN H.H. de Bazel, de Lorm, Lanooy, Gopier DAGELIJKS GEOPEND van 7G 5 uur. van de sinds 78 jaren als het beste middel tegen hoest en ver- Ag koudheid beproefde In oriqmecle doozen a 65 en 45 Cts. er buitengewoon veel spreekt in het na deel van R., maar spr. meent, dat een ont slag zonder meer beteekent een ontslag niet met eero en dat R zich niet- heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. li heeft in zijn leidende positie veel goeds voor de gemeente gedaan, en daarom moet niet het. uiterste genomen worden, en zal spr. het voorstel van B. en W. steunen. De heer MEIJER ziet in deze kwestie niet alleen een ontslag kwestie; de vraag is o/f deze ambtenaar zoo onbetrouwbaar is, dat hij niet eervol ontslagen moet worden. De Raadsleden zonder uitzonde ring moeten met- spr. van meening zijn, dat het ontslag oneervol moet worden ge geven, dat spr. meent, dat een Uomraisïie van onderzoek tot. verrassende resultaten zal komen. Naar buiten en naar binnen moei. duidelijk gemaakt worden, dal do man, die do sfeer van corruptie om z'ch heen heeft geschapen, zonder praedicaat. zal worden ontslagen cn de heeren J. cn v. d. M. niet eervol, cn spr. kan de ge- dachtengang van advocaat Hilterman niet overnemen. Spr. vraagt of bij het- verhoor van Jak ma aan B. cn W. gebleken is, dat R. be zig was een naaml, vennootschap te stich ten tot ontginning' van heidegronden en zijn relaties met een bekend persoon in het. Gooi. Spr. dringt aan op klaarhe d en het gemeentebelang eischt, dat er een eind moet komen aan de gemeentelijke schan dalen. Het. wekt verdachte bevreemding in cn buiten den Raad, dat in al die jaren dc malversaties niet zijn ontdekt Fraude en bedrog komt eiken dag voor on in elke gemeente, dit is niet het be langrijke in dit geval, maar de onder grond. Spr. crit'seert' hou ling van B. en W. waar R. reeds eerder onbetrouw baar bleek, en een verleden had. en hoe wel het moeilijk valt een geraffineerde bedrieger met bewijzen te ontmaskeren, is het College niet met. de. noodige ge strengheid opgetreden Dc fraude van den heer Jakma werd door den heer Rocdvoets gedekt, en spr. acht het ook hierom nco- d!g, deze zaak verder te onderzoeken Spr. keurt- het 'af, dat noch door den Directeur van Publ. Werken, noch door den wethouder een zelfstandig onderzoe.-r werd ingesteld bij de eerst ontdekte onre gelmatigheden het verkoopen van kaf aan particulieren) zonder verantwoording in de administratie Men heeft Gods wa ter over Gods akker laten loopen en de superieuren zijn mede verantwoordelijk voor den val dezer slachtoffers. Ook de Directeur van Publ, Werken is mede schul dig, hij is meer architect en kunstenaar dan zakenman, en het bevreemdt spr. dat deze iu zijn rapport alleen maar een be risping aan R. wenschte toegediend. Spr. noenit dat een absoluut verkeerd beleid. Later, toen alles bekend was, kwam dc di recteur wol met het voorstel R. te ont slaan, met ingang van 1 Febr. 1925 Cif zoo veel eerder, als B. en W. noodig achtten. Spr. vraagt aan het College van B. en W. of zij een krachtig ingrijpen nu niet nood zakelijk vinden. De geheele Raad, de geheele Burgerij moet het vertrouwen hebben, dat door B. Kattebelletje DE TELEPHOONVORSTIN. (Een nabetrachting). Reeds 's morgens acht uur zit zc voor de tclephopA van haar kantoor,, Hallo Breekt af, verbindt, legt neer verband van stad naar stad of platte land. II ailo.o.o Ze kent de vaste klanten reeds. Die mopperheer, die met z'n steeds hallououzi' Die 'ouwe knor pot van een vent. nou I of ze dat mirakel kent „Juffro unninwwmu De schoolfrik met die scherpe stem, die altijd even voor dc tram haar moe opbelt Don het meneertje van de zoasch en dan die knul die steeds de vas te mop vertelt. Om elf uur. dan begint de pret, het is of liet geheele net dan komt in touw Dut klept en zeurt, dat snikt en sniert, dat bekt en flirt, dat schikt cn miert „Halloooo MtffifwiSmvuwuriv En duizend maal verbindt cn scheidt haar hand onwillig of bereid dan die, dan die. Ln duizend maal hoort (01 hoe taai\) ze dan dat vraagje met dien draai J Iet zoic???" IJaar handen zi/n zoo zoetjes aan een soort van goedig stoporgaan ze weet het two zvant elke bakznsch, die haar nuk botviert op. hem... hangt aan de kruk hall Iloooo En elke DouJuon, zt'icns gril contact met Trims of Kitty wil, doet ci>cnzoo. juffrouw, 'k sta hier al uren veur, „met Tom? ...ik krijg maar geen gcheurrl hêe, zag /iid/ooFl" O. juffror.zo, als een spin aan 'I net. Gij, die den mcnsch van A tot Z doorziet da.:r gaai vat onget cchtigs door het rose schelpje zon uzv oor, of niet? Daar ijn zeat leugentjes verteld, je hebl zeilt op en afgebeld, nou nou I mocht are mond vertellen, O!! dun klonk het links en rechts „allo. er uit. en gauze." i u cnbi'zciist (gaat dat aan?) verbreekt of knoopt gij draden aan tot heit of leed. Gij Koningin op ('zo kantoor... Iioe brengji ge veel in goede spoor, maar ook zoc/iichl voor goed te loor zo ie zoeetM CASTOR. en ernstig wordt gewerkt aan liet zui veren van dezen toestand. Corruptie van bo.'cn dringt door naar beneden. Eon fout is lat. er geen instructie schijnt te bestaan voor den hoofdopzichter van Publ. Wer ken, wel een algemecne verordening, waarbij aan alle ambtenaren' bepaalde dingen worden voorgeschreven. Spr. ei- toerl hieruit: een artikel, waarbij aan B. i n W. het recht wordt verleend, dispen satie te verleenen aan gcmccnteambtena- i'L'ii voor bezoldigde bijbetrekkingen. Spr. acht het ontoelaatbaar, dat een ambtenaar interne bedrijfsresultaten aan anderen meedeelt., en cijfers gebruikt en misbruikt mol eigen financieel voordeel. Spr. meent, flat het systeem hij Publ. Werken is, dat een tekort bij de eene post wordt overge boekt op een andere, een commissie van onderzoek zal ook dit onder de oogen zien. Spr. meent, dat een geheele reorga nisatie moet plaats vinden voor dc admi nistratieve dienst, inzonderheid hij Publ. Werken. Do verificatiedienst gaat in dezen vrij int, niet het college van B. en W. en de directeur van Publ. Werken. Als een nieuwe personeelformatie moet plaats vin den, zullen B. en W. daartoe moeten over gaan. en eveneens zal een reorganisatie van de organisatorische dienst noodig zijn. Daar nog twee sprekers voor dezelfde zaak staan ingeschreven en het inmiddels half 12 is geworden, stolt de burgemeester voor, de zitting te sluiten en voort te zet ten op Donderdagavond as. Aldus besloten. In de Donderdagavond voortgezette ver gadering is na een langdurig en scherp debat de heer Roodvoets oneervol ontsla gen. Weet U: dat Victoria Water méér dan welke andere drank, jarenlang z'n naam reeds handhaaft als er-n naam van prima klank? Weet U dat Victoria-water in een Liter- schroef-stop-flesch U slechts twec-en-dertig cents kest thuis bezorgd aan Uw adres? Oberlahnstein

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1