T fffeüu TT t VoogdenerJ Eemnes Ms r@©ken WYBERT DINSDAG 4 NOVEMBER 1924 Verschijn! Dinsdags en Vrijdags tEttnEIIER'-QOUFÏ ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling: per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1.35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad I 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Officaeele Kennisgeving Keuring dienstplichtigen. De Burgemeester van Laren brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in November en December a.s. de Hcrkeuringsraad in één of meer gemeenten zitting zal houden. Van de gelegenheid om in die zitting een geneeskundig onderzoek te ondergaan, kan worden gebruik gemaakt door ingeschrevenen voor de lichting 1925 en door reeds bij de land- of zeemacht ingelijfde gewone en bui tengewone dienstplichtigen, die nog niet in werkelijken dienst zijn geweest. Voor zoover de^e personen echter als Vrijwilliger in dienst zijn van de landmacht de vrijwillige land storm hieronder begrepen de zeemacht of de overzeesche weermacht, worden zij tot be doeld geneeskundig onderzoek niet toege laten. Om van deze gelegenheid tot het ondergaan eerter keuring gebruik te kunnen maken, be hoort een aanvraag te worden ingediend, in welke aanvraag aannemelijk wordt gemaakt, dat zich ten aanzien van den dienstplichtige een der volgende gevallen voordoet: a. dat hij vroeger voor een der kcurings- raden voor den dienst geschikt werd ver klaard, doch na de uitspraak van dien raad ziekten of gebreken heeft gekregen, waardoor hij vermoedelijk ongeschikt voor den dienst is geworden b. dat hij vroeger bij het onderzoek voor een der keuringsraden behept was met ziekten of gebreken, welke toen ntfet tot zijn onge- schiktverklaring hebben geleid, doch welke na de uitspraak van dien raad in zulke mate zijn verergerd, dat hij thans vermoedelijk onge schikt voor den dienst is geworden c. dat hij vrötger verhinderd was om voor één der keuringsraden te verschijnen op den daarvoor vastgestelden tijd, ook geen der keu- ringsraden omtrent hem uitspraak heelt ge daan en hij vermoedelijk ongeschikt voor den dienst is. De aanvraag beho» ft niet gezegeld IC zijn, doch moet zoo spoedig mogelijk gefrankeerd worden toegezonden aan het volgende adres .Ion den Voorzitter van den Hcrkeuringsraad, Departement van Oorlog, Plein 4, 's-Gravcnhagc. De aanvraag moet vermelden den geslachts naam, de voornamen en het nauwkeurig adres van den dienstplichtige, datum en jaar van geboorte, alsmede de lichting en dfc ge meente, voor welke deze voor den dienstplicht is ingeschreven, cn voorts voor zoover hem bekend het korps, het korpsond^erdcel of het dienstvak, waartoe hij behoort 01' waaraan hij is toegewezen. De Burgemeester, H. v. NISPEN v. SEVENAAR. Vlugheid en Kracht. Zaterdagavond om 8 uur hield de gymnastiekveieeniging Vlugheid en Kracht alhier, een feestuitvocring in het hotel Ilamdorff. groote /aal, ter gelegenheid van het 15-jarig bestuun, onder leiding van. den heer G. Kieft, lcoraar M. 0. De avond werd opgeluisterd door muziek cn door den Amsterdamse hen humorist Lorus Contrain, terwijl de dansen onder regie vun don heer Hocjymayer, da neleera ar, werden uitgevoerd. De zaal was stampvol. Om 8.15 opende het eerelid, de heer au Apeldoorn uit Bitssum, de bijeenkomst. Spr. verwelkomt allereerst den wethouder Jaski, die namens de gemeente tegenwoordig is, en den heer v. d. Breinen, hoofd der openbare school. Spr. geeft een kort overzicht van de 15 jaren vereenigingsleven, memoreert de op- richtingsstrijd van 1909. toen op initiatief van do hoeren Schürinan, Bayl en Ilam dorff de vereeniging in het leven werd geroepen. Ze telde toen 27 leden. De eerste de beste avond werd belegd in den stal van het hotel Ilamdorff. Er wuren een paar ringen en een trapezium aanwezig, verder niet;. Alles was er zeer primitief. Daarna kreeg men het lokaal der Gooische school voor oefeningen. In 1913 word steun ge vraagd aan de gemeente. Deze werd ech ter geweigerd, wel werd hen een lokaal- gegeven van de openbare school als oefen plaats. Gedurende de mobilisatie werd er weinig gedaan, toen echter de oorlog ten einde liep. begon men weer flink te wer ken. Een tweede subsidie-aanvrage werd wederom geweigerd door de gemeente. Men kreeg toen het distributiegebouw voorgoed als oefenlokaal, waarin nog heden wordt geoefend. Even memoreert spr. den fiuantieelen toestand der vereeniging cn drukt zijn spijt uit over het driemaal mislukken der openluchtuitvoeringen, welke verregend zijn en waardoor de finantitele baten zeer beperkt worden. Ten slotte wekt spreker allen op 0111 do nateur! trice) te worden. De vereeniging telt thans 80 leden en 20 donateurs, dit is, volgens spr., veel te weinig Over de leiding sprekende, memoreert spr. het kranige dirigee.ren van het eere lid, den heer Slikker, die spr. vanaf de planken openlijk waren dank brengt. Eindigende wenscht spr. dc vereeniging zelve geluk met dit jubileum en overhan digt onder applaus den voorzitter een lau wertak. Daama kregen wij een zeer groot uit gevoerd nummer te zien aan de brug, ge geven door de dames, gevolgd door eenige vrije oefeningen door de meisjes. De hoe ren werkten daarna aan het paard en na eenige stokoefcn«ingen van de dames, aan den lijnhok. Vooral deze laatste oefening, die nogal spannend was, werd met groe ten bijval van het publiek uitgevoerd. De oe.cningen werden besloten met vri^e oefe ningen van de Ileeren en een gezamenlijk zangen van het Turnlied. In de pauze werd gelegenheid geboden 0111 het bestuur geluk te wenschen. Aller eerst betrad de wethouder Jaski het po dium en bracht in eenige welgekozen woorden de jubileereude vereeniging hulde voor haar prestaties van deze 15 jaren en van dezen avond zelve. Vei volgens betrad het bestuur van de Lareiische Harmonie het podium, en over hand gdc onder eenige gelukwenschen een groot en schitterend opgemaakt bouquet, bestaande uit chrysanten en herfstbladen. Daarna voerden eenige jonge dames een toonecLstukje op, getiteld „De Antikus- bond", dat wc helaas, door het piepen der deuren, niet verstaan konden. Het viel zoor in den smaak van het publiek. Maai niet minder viel in den smaak liet verton nen van een oefenavond in 1909. Het on gelukkig gestumper aan den bok wekte zeer don lachlust op. Do heer v. d. Bremen betrad daarop liet podium en overhandigde het bestuur een verguld zilveren medaille. Ongeveer half elf kwam de humorist, de lieer Contrain, ten tooneele en begon met eenige woorden van hulde te richten tot de jubilccrende vereeniging. Hij begon daarna met z'n varioerend programma, draaide zich om en was onmiddellijk ver anderd in „het armhuis-mannetje". Een geweldig applaus barstte los op dit num mer. Daarna koes de heer Contrain een ernstige voordracht, getiteld „dat wat je niet ziet" om direct weer over te sprin gen op het comisch genre, llij verkleedde zjeh als een dokter on droeg in razend tempo voor wat bij als dokter Pil wel wist te repareeren, te amputeeren, plombeeren, niagnctiseeren etc. Vooral dit lied vier uitermate in den smaak van het publiek. Eenige dames gaven daarop een aller grappigste voorstelling. Ze gaven vrije oefeningen als Lutjebroekers en wel met den rug naar het publiek, maar zco ver momd alsof ze met hot gezicht naar de zaal stonden. Na nog eenige humoristische nummers van den heer Contrain en eenige aardige toonce.lstukjes door de leden der vereeiw- ging, besloot een gezellig bal dezen geani- meorden en succesvollen avond, waarop de vereeniging met dankbaarheid zal te rugzien. Wintcrlczing. Zooals per advertentie in het num mer van j 1. Vrijdag reeds is aangekon digd, zal a.s. Dcmderdag, des avonds 8 uur, in het gebouw der voormalige Christelijke school aan de Pijlsteeg de eerste serie le zingen van het Christelijk Comité voor Win terlezingen Laren-Blnricum worden gehouden. Dien avond treedt als spreker op de heer L. Penning uit Utrecht, die een le zing met lichtbeelden zal houden over Afrika. Kaarten zijn des avonds aan de zaal verkrijgbaar. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Laren cn de daaronder ressorteerondc hulppostkanto ren werd gedurende de maand October 1924 ingelegd f4487.50 en terugbetaald f 10753.37. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 7018. Arbeidsbemiddeling Ingeschreven als werkzoekenden bij den Correspondent der Intercommunale Arbeidsbemiddeling te Laren. Mannen: 1 boekhouder, 1 boerenknecht, 1 chauffeur, 1 electricien, 3 gTintgravera, 7 grondwerkers, 1 houtbewerker, 2 kantoor bedienden, 1 koetsier, 8 los-arbelders, 2 met selaars, 12 opperlieden, 1 schoenmaker, 1 sigarenmaker, 5 timmerlieden, 1 voerman, 2 tuinlieden, 1 wever. Vrouwen: Biedt zich aan: 1 kinderjuf frouw, 1 werkster. Gevraagd: 2 dienstboden. Nadere inlichtingen dagelijks ten Ge meentehuize gratis bij den Correspondent. Aan de gevolgen overleden. In den nacht van Zaterdag op Zon dag j.l. is .in de R. K. Ziekenverpleging alhier overleden de 51-jarige J. C., wonen de te Laren, die Woensdag 26 October j.l. op den Laardenvog achterever van een paard op den grond sloeg en daarbij een schedelfractuur bekwam. Openbare Leeszaal en Bibliotheek LarenBlaricum. Nieuwe aanwinsten: Wiskunde. Dérksen en de Laive: Algebra voor Mu lo I. Hall and Knight: Elementary Algebra. Wijdencs, P.: Logarithmen cn rentetafels. Hall and Stevens: A school geometry I-IV. Vries, Dr. J. de en W. II. L. Janssen van Raay: vlakke meetkunde. Natuurwetenschappen. Gerrits, Dr. G. L.: Leerboek der Natuur kunde. Platland: Een roman van vele afmetingen. Gerhard, A. II.: Worden en zijn. De Natuur: Populair Maandblad, jaargang 1907—1912. Esscher, Dr. B. G.: De gedaanteverwisse ling onze aarde. Cohen, Ernst: Vortr. über physikalischc chemie. Flam marien, C.: De wonder en des hemels 2 (dln.) Lommei, E. v.: Experimental physik. Tkesing, Dr. T.: Experimentelle Biologie. Darmstaedter: 4000 Jahrc Pionier-Arbeii in den exacten Wissenschaften. Natuurlijke llistorie. Mol, Dr. W. E. de: Samen de natuur in. Practische Zukboekjes: Zoogdieren-atlas, Practische Zakboekjes: Zangvogel-atlas. Practische Zukboekjes: Insecten-atlas. Practische Zakboekjes: Vergiftige Padde- stoclen-atlas. Practische Zakboekjes: Eetbare Paddestoe len-atlas. Opvoedkunde. Allen, James: Van armoede tot rijkdom. Libor, Benzion: The child and the home. Kooistra, 1.: Onze groote kinderen. Kooistra, I.: Zedelijke opvoeding. Barendsen, O.: Over de kunst van opvoe den. Montessori, M, door Dr. J. H. Gunning. Toegepaste Wiskunde. Esscher, Dr. B. G.: De methode der grafi sche voorstelling. Geneeskunde en Gezondheidsleer en Sport. Liber, Benzion: As a doctor sees it. Stopes, Dr. Marie C.: Radiant mother bood. Bol ten, Dr. G. C.: Asthma, Hooikoorts, Ne- telreos, Migraine. Scheurleer, G. .T Lawn Tennis. Leeuwen, Dr. W. Storm van': De menscli en zijn lijden, I. Toegepaste natuur- en werktuigkunde. Tasseron, W. II.: Electrischc meetinstru menten. Idzcrda, W. II.: Fotogidsje. Idzerda, W. II.: Handboek der praktische Fotografie. Mander, A. C Velen wat wils. Wolff, Th.: Het ontstaan en de ontwikke ling der spoorwegen. Valer, R.: Ilebezeuge. Passe, R.: Het houtgraniet. Unger, Ir F. G.: Centrale verwarming en luchtverversching. Edison and Morse by Denslow and Parker. Yorke, J. Paley: Magnetism and' electri city. Graetz, Dr. L.Die Elektrizitiit. Huishoudkunde. Phillips, R. Randal: The servantless house. Handelswetenschappen. Iluppé, J. K.: Goed adverteeren. Groot. W. dc en J. Peper: Formulieren bij handelsrekcnen. Bergman, C en W. v. d. Graaf Engelsche handelscorrespondentie. Bergman, C. en R. (Te Raaf: Dtiiteche han delscorrespondentie. Brugge, B. J. ter: Duitsche handelstenni- nologie. Buningh, B A. Worter, Sprichwörter und Redensarten für den Angehenden Kauf- mann. Engelhard, J F. en J. H. G. Coenderman: Engelsche handelscorrespondentie. Froe, A. de: Engelsche handelscorrespon dentie. Goes, H. J~. v. d.: English commercial cor respondence. Jansonius, H.: Engelsche handelsbrieven voor beginners. k verdwijnt de on aangename smaak in den mond direct door gebruik van de verfrisschende TABLETTEN Groote doozen 65 Cts Kortmulder, R. J.: Handelstermen voor den Engelschen correspondent. Pitman's Commercial correspondence and comm. English. Witvliet, M. M.: Lectures eommerciales. Paerce, John: The merchant's clerk. Groot, W. de en J. Peper: Practisch han- delsrekenen II. Bouwkunde. Dailj Mail: Ideal Labour saving home. Kunst en Muziek. Bremmer, TI. P.; Beeldende Kunst (ge jg.) 10e jg. (2 dln.). Studio, dl LXXXV. Mantegna in„Les peintres illustres". Ravesteyn, S. van: De sierkunst op Ned. passagierschepen. Vermeui'en. M.De twee muzieken II. Knapp, M.Deutsche Schatten- und Scheren- bilder. Brouwer, Adr., door F. Schmidt Degener Blanc, Ch.Granunaire des arts décoratifs. Blanc, Cr.Histoirc cte la renaissance. Blanc, Ch.Artistique en Italië. Corroyer. van A. Wcismann. Spink Son A few examples of early mas ters. Economic Homes. Wcover, L.The „Country life" book of cot tages. Wagner. R Dramatische Werke. Giro. Met ingang van 3 November a.s. wordt de Postcheque- cn girodienst her opend voor de Postrekeningen nrs. 70000 tot en met 89.999. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Bluricum weid gedurende de maand October 1924 inge legd f 3760.11, terugbetaald f 8297.42 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het. nummer 365. Postkantoor. Onbestelbare brieven en briefkaarten, waarvan afzenders onbekend zijn, 2e helft October terugontvangen. Mej. M. Eskes, Amsterdam. S. G. de Boor v. ITarlingen. Blaricum. G. Peters (2 stuks). G. v. d. Pol. Térechuur. Nota. Aanbevolen xverdt om het adres van den afzender op de stukken te vermel den, opdat deze bij on bestol baarheid kun nen worden teruggegeven. Waterschapsbestuur. Vergadering van het Bestuur met de Hoofdingelanden van het Waterschap Eemnes, op Vrijdag 7 November 1024, v.m. 10 uur, ten Gemeentchuize. Agenda: 1. Notulen. 2. Medodeeling van de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de rekening dienst. 1923. 3. Vaststelling begroot'ng dienst 1925, mot besluiten tot het aangaan zoo noodig van tijdelijke kaageldleeningen. 4 Benoeming van de Commissie tot het naaien vun de rekening over 1924. De Eenibrug. Het Collego van de Eembrug deelt mede, dat het verkoor over en door den brug wegens reparatie op Woensdag 12 November den geheclen dag gestremd zal zijn, uitgezonderd voor voetgangers. Arbeidsbemiddeling Ingeschreven als werkloos: 1 Houtbewerker, 1 meubelmaker, 1 siga renmaker, 1 opperman. Espcranto-examens. Bij het 18 October te Utrecht gehou den Esperanto-examen slaagden de volgen de leden der Gooische Esperanto Vereeni ging: J. van Hengel te Eemnes voir Di ploma B (onderwijsbevoegdheid), C. F E. \on Rümer, en E van Tongeren te Hil versum voor Diploma A (Taalbekwaam- lieid). Op 't kantje af. Doordat Zondagmiddag te ongeveer 2.36 uur de over weg wachter B., dienst doende bij den Laarderoverweg, plotseling door ziekte (hev.ige maagkrampen) werd overvallen, was deze niet in staat de hoo rnen van den overweg voor hot publiek te «Luiten, voor den op dat tijdstip uit Am,; sterdam komenden train. Gelukkig had de seinhuis wachter bij den Iloogen Laarder- weg bemerkt, dat er bij den Laarderover weg iets haperde, waarvan hij den machi nist van den binnenkomenden trein met dc groene vlag ecu waarschuwingstee-ken gaf. Deze temperde daarop de snelheid van den trein. Intusschen had den bij den Laarderoverweg dienstdoende agent van politie de oorzaak van het niet gesloten zijn der hoornen geconstateerd.. Geassi steerd dcor een collega en ceivge burgers, deed hij de hoornen sluiten, waarop do trein het station ongehinderd kon hinnen- stoonien. De overweg wachter B. moest zich op advies van Dr. Hoogcnhuize oogen- blikkclijk te bed begeven. Nog een voorkomen ongeluk. Zaterdagmorgen trachtte dc 37-jarige B. R„ wonende to Amsterdam, terwijl zij in de'11 trein van Amsterdam naar Hilver sum zat, iijt de coupé te springen. Eenige medereizigers wisten haar intijds vast te houden cn te Hilversum aangekomen zijn de, werd zij naar het Politiebureau ge bracht. Tiet. bleek, dat cle ongelukkige in hoogst (verspannen toestand verkeerde. Zij had iet plan naar Dui toch land terug te keer n, doch meenende, dat zij in den verkeerlen trein zat, wilde zij er onder weg uitspringen Een mankement. Zondagmorgen liep in de Havenstraat van do autobus op Locisdrecht een der achterwielen af Het euvel werd tor plaatse hersteld, waarna de autobus haar weg kon vervolgen. Persoonlijke ongeluk ken kwamen niet voor, terwijl het verkeer door de politie werd geregeld. Tehuis >oor Oud-Verpleegsters. Tot kracht i gen steun van het fonds voor een verzorgings-tehuis voor Oud- Verpleegsters, waarvan zich reeds 41 aan meldden, zullen de vcrcenigde zusters uit het Gooi eerstdaags een feestavond orga- niseoren. Voor d't. doel werd een bestuur georganiseerd, bstaandc uit de dames: Mej. F. de Bas,. Oud-Directrice der I V.O. en Spinoza-Kliniek te Amsterdam; voor zitster, mevr. S. Dagevos-Pouw; vice-voor- /itster, Zr. F. D. Giesen; secretaresse, Zr. Balder ('s-Graveland), Zr. Bougers, Zr. En gelen, Zr. Huisman, Zr. Schöffer, Zr. Spruijt Zr. Vos; mevr. VV. S. Barendrcehtvan Melle, penningmeesteres, Bothalaan 3, Tel. 317, die gaarne reeds giften voor dit sym pathiek doel in ontvangst neemt. lï.B.S.-revolutie. De leerlingen van 5 A van''dé- Gooische Il.B.S. waren het sinds eenigén tijd niet eens met de wijze waarop een docente haar onderwijs in dc geschiedenis gaf; de klassevertegenwoordigor, die met haar deze zaak wilde bespreken, werd niet ontvangen, waarop dc klasse, waarschijn lijk onder den indruk van het juist aan de orde zijnd onderwerp le Franschc Revolutie, tot stukmg besloot. Maandag van de vorige week werden de vellen voor een repetitie blanco ingeleverd. Woensdag daarop moest de repetitie wor den overgemaakt en werden de vellen op twee na weder blanco ingeleverd, hetgeen ii'et de goedkeuring van den waarnemen- den directeur wegdroeg, daar men eerst zijne bemiddeling had kunnen inroepen. Als voorbeeld aan de klasse werd de klasse-vertegenwoordiger zeven dagen van de school verwijderd. Heden, Zaterdag, zou hij de lessen weer bijwonen. Klasse 5 B had het kalmer aangelegd toen zij

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1