VoogdenerJ Eemnes KENNISGEVING. DE GOOISCHE APOTHEEK Prijsverlaging WYBESST MERKELBACH Laat hot zoover niet komen met Uw Rhevmatiek Gebruik dus tijdig Kloosterbalsem Victoria-Water VRIJDAG 7 NOVEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FETTI EIILF?-QQ U RAMT Bureau van Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels fl elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling, per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1 80. Per week 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Hierbij deelen wij mede, dat de heer M. BEVERSLUIS ons Dinsdag j.l. heeft bericht, dat hij met ingang van den volgenden dag, dus Woensdag, bedankte als vast medewerker aan ons blad. De heer Beversluis is thans verbonden aan de R. K. bladen van de druk kerij Gooi en Sticht te Hilversum. Berichten, alsmede'advertenties en abonnementen kunnen dus niet meer aan den heer Beversluis wor den afgegeven, doch deze gelieve men te bezorgen aan ons bureau Stationsweg 441 D, Telef. 81 Laren of bij den heer TEUNISSEN, Eemnesserstraatweg 25, Blaricum. DE DIRECTIE. Ouderavond. Hedenavond om halt acht zal in het Schoolhuis aan den Paviljoensweg weder een ouderavond van de Humanitaire School worden gehouden. Als spr. treedt op de lieer E. Land, Blaricum, met als onderwerp: Vrijheid en gezag. Erfgooiers Naar de G. en E. verneemt, is in 't Geineenlandshuis met Ged Staten een wij ziging der Erlgooicrsvvet besproken vol gens reeds vroeger ingediende voois tellen en dus niet in verband met de mogelijk heid der ontbinding van Stad en Lande in 1927. De Gooische kanalen Het Gooisch Kanalen-Comité zendt ons de volgende mededeeling: In de vergadering van 24 October 192-1 van de Iiaad dor gemeente Bussum, is door enkele raadsleden do wensch naar voren gebracht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot verbete ring van de bevaarbaarheid van de Karnc- melksloot. Met. voldoening heeft hot Gooisch Ka nalen-Comité kennis genomen van deze uiting van belangsteling iti scheepvaart- aangelegenheden, temcor daar het Comité in de uitingen van de betreffende raads leden niet ziet een bizondere voorliefde tot. de Karnemelksloot, maar een bewijs van offervaardigheid waar het betreft de verbetering der scheepvaartverbindingen. Het is juist de taak, welke het Gooisoh Kanalen-Comité op zich heeft genomen, om te onderzoeken op welke wijze seheepvaartverbindingen van het Gooi ver beterd kunnen worden, om een zoo groot mogelijk nut te trekken van de gelden, welke men zal hebben te besteden, en te vens na te gaan hoeverre men gerecht is, daarmede uit economisch oogpunt te gaan. Dat bij dit onderzoek de belangen van Bussum niet uit het oog verloren zullen worden, is van zelfsprekend. ij Het Comité heeft zich van den beginne af voorgesteld, dit onderzoek zoo grond'g te doen plaats vinden, dat de conclusion, waartoe men zal komen, volledig betrouw baar zijn. De hoeveelheid arbeid, die daartoe te verrichten is. is zeer groot, maar niette min kan het Comité de verzekering gever*, dat behoudens onvoorziene tegenslag, het verslag in het vroege voorjaar van 1926 in druk verschijnen zal, dus reeds over on geveer 1 1/4 jaar. ITet is ten zeerste gewenscht. dat men zich onthoudt van het nomen van maatre gelen, totdat men zich aan de hand van dit verslag volledig op de hoogte heeft kunnen stellen van het vraagstuk der scheepvaartverbindingen in zijn geheelen omvang. Openbare Leeszaal en Bibliotheek LarenBlaricum. Nieuwe aanwinsten: Geschiedenis. Napoleon: Histoire de Napoleon rccontée par divers auteurs. Pik, J. W.Algemecne geschiedenis I. Pik, J. W. Overzicht der algemecne geschie denis I. Pik, J. W.Hulpboekje vaderl. geselt. Amstelodanum. 2de jaarboek. Botchkareva, Maria: Yashka. Esperanto-cxaruens. Lenotrc. G.Le drame dc Varennes. Lavallette, Conite: Mémoires et souvenirs. Daudet, L. :La terreur blanche. Lcspinassc, Julic de par le marquis dc Sé- gur. Juste, T. L.Histoire de moyen-age. Emeison. R. W Vertegenwoordigers der mcnschheid. II en III. Aardrijkskunde. London: Midland and Scottish Railway Coin pany. Stanley, H. M.In Airika's donkere wil dernissen. I en II. Parys: Gids voor Parijs. Mev.. Aubrey le Blond: Avonturen in dc Bergen. Humières, R d': Pile et l'empirc de Grande Bietagnte. Oobink, Dr. H. Th.. Op bijbelschcr. bodem. Har/. Een Haizreis door M. J. Brusse. Kinderboeken. Veltman, J.: Gorloo en de kleine veedrijver Chr.). Porter. E. H.David. erne, J.Michael Strogoff. Heide, J. auf der: Handboek voor philate- tisten (post/egdliefhebbers). W ijsman-Goedkoop, E.Op den rand van het nest. Ligthart en Scheepstra. De wereld in. Beusekom. A. Hubert v De oudste. Robinson Crusoé. Leesboek. Jollis. Wilha. C.Hans. Graaf, H. v. d. en J. B. Ubink: Leesboek v. d. kop- en vervolgscholen. II. 1 ex-Boissevain, A. den: Tora bij de Trio's. Been. Joh. II De jongens de baas? VI ca re, L. 1.: Een school van zeven meisjes. Bouman-v. Tcrtholen. S.Waar kleine kin deren gaarne van zingen. Louwerse. P.Onder dc Maori's. Bert. P. Schetsen en verhalen uit het leven der dieren. Turner, EthelDe vier kinderen Lomax. Jehu, Felicie: Agues Slawonski. Osse i'en-v. Delden. Mevr v.: Het meisje uit Amerika erne, Jules: Een kapitc-in van vijftien jaar. Vcrne, Jules: Het zwarte Goud. Kieviet, C. Joh.: Een dozijn Hollandsche jon gens. Nansen. Frithjof. door W. Brouwer. Penning, L. De scherpschutters van Zuid- Afrika. Hoffmann, I7.: Het kasteel Morenci. Louwerse. P.: Een Dclftshavensche kwa jongen. Louwterse. P.Worstelen en ontkomen. Tuuk, Titsa v. d.De vriend van den post- opzichter. Henty: Een jeugdig*; held May, Karl.: Het Testament van den Inca. Ma\. Karl: Old Shatterhand als detective. Ons Kinderblaadje, 2e jaarg. Tijl Uilenspiegel, navert. door Hei manna. Hichtum, N. v.Flard oor en andere ver halen. Jehu, Felice: Wat Noortje belceldc. Kuyk, N. W. C Jopic onze hoofdman. Balen. J. H. v.: Onder de zceroovers. Been. Joh, H. Een reiskameraad uit dc 17e eeuw. Home, Andrew.Het gehe im van een school jongen. Ivoi. Paul d'De tien gouden oogen. Verne, J.Avonturen van drie Russen en drie Engelschen. Vcrne. J.Wonderlijke avonturen van ec-n Chinees. Openbare Leeszaal en Bibliotheek LarenBlaricum. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek LarenBlaricum leende in de maand Oc tober 2457 moeken uit. De Leesz&al werd bezocht door 700 per sonen, t.w. 477 mannen en 223 vrouwen, behalve degenen die boeken kwamen halen. T.O HET POSTKANTOOR LAREN TELEFOON 124 Levertraan Levertraan Emu'sie Moutlevertraan Moutextract Scott's Emulsie - MAARDEN. .lubileum „Witte Kruis". De axdeeung Naaiden van de Noord- lioiianasiiie Vereniging „net w uto jxiu.s Vierde gisteravonu haar Lh-jang besiaun. ijc zaai van het Hoi van üoiianu wils stampvol. vs. r W. Drijver oponue in Zjjii Kwaliteit ais vo...rzilter de ïeeste- iijko ijijoonKOmst niet cle vojgenüe too- spx aak. Dames en lieeren, Geachte Vergadering 1 ^sauat ik den, ±z oleoma ri ibuj m in aar den iirijn ïnirede hand gedaan, gal ue eerste KenuisniaKing mei dc hier btisiadn- de toesiauucn op hygiënisch gebied nuj aanleiding 111 -.\aaruens Wöekoiad- van ri uoaurt daarop voigeuuo een liooidartiKt 1 ie scnrjjven, waarin ik dc weiiscneujKiieid betoogde van dc oprichting van een Ai- deeimg van de Noord-iioll. Vereen. „Het Witte ix.ruis welker doei en werking «h beknopt uiteen zette. Aadat ik van ver schillende zijden adhaesiebetu'gingen had megen ontvangen, belegde ik eeu verga dering, die leidde tot oprichting van de aideeung „Kaarden", 'oot leden van bc- siuur weroen gekozen dr. Hocnnuar Dok ter, vice-voorz., dr. J. V. do Jong, penning meester, de heer J. H. Maas, secretaris, de heer A. C. J. Hartong, terwijl mij het voorzitterschap werd toevertrouwd, welke functie ik 20 jaren onafgebroken heb mo gen vervullen. Aan den feestredenaar laat ik straks gaarne over de groote beteekenis van den arbeid van liet Witte Kruis uiteen te zei len. terwijl ik slechts ter lo.ps opmerk, dat er van de 134 plaatsen in N.-llollaud er slechts 9 zijn, in welke geen aldeeling onzer Vereenigmg is gevestigd. Ik zal niet «uitweiden over hetgeen door de aldeeling Xaarden in de kwarteeuw van haar bestaan is gepresteerd. Wel wil ik er hier mijn leedwezen over uitspreken, dat naast onze Vereeniging luttel tal ja ren geleden ecne Vereeniging voor Wijk verpleging word opgericht, welker overi gens zoo nuttige arbeid ik gewenscht had, dat zij ondergebracht ware bij liet Witte Kruis. Uit in ij n ha*t gegrepen waren dan ook de woorden, op de Jaarvergadering van Wijkverpleging-, den 28 Januari j.l. door de Presidente gesproken: „Het is niet in het algemeen belang dat er twee zulke vereonigingen naast elkaar bestaan", waarmee dus door die presidente volmon dig erkend werd, dat de oprichting van die tweede vereeniging een fout was. Ook in ander opzicht moet. ik heden weer ervaren, dat geen vreugde onver mengd is. Tut mijn leedwezen moet ik op dezen feestavond het vaarwel toeroe pen aan ons mede-bestuurslid J. A. van Eijken Xicukcrk, die onze stad metter woon gaat verlaten. Gaarne zeg ik u. ge achte heer Xieukerk, hartelijk dank voor hetgeen u gedurende jaren voor onze al deeling deedt en óuk dank voor Uwe aan gename wjjze van samenwerken Gij moogt U verzekerd houden, dat wij nog vaak aan u zullen denken en hopen dat het mevrouw Uw echtgenoote en U in Den Haag in elk opzicht goed moge gaan! Intussohen, ik zou slechts een kort ope ningswoord spreken. Vergun mij nog te zeggen, dat op hoogen prijs gesteld wordt de gcheele belangelooze medewerking op dezen avond van U, mijnher Ter Cock, die als feestredenaar voor ens wilt optreden van U, mijnheer Schoon derbeek, zoowel als mijnheer Schoonderbcck Jr., die het muzikale gedeelte van den avond hebt op u willen nemen en van U Mevrouw Cliuge Doorenbos, die wel zoo vriendelijk waart, uw schreden te willen richten naar Naar den „met zijn nauwe straten cn zijn ko gelgaten", zooals het in een uwer liederen heet, om ons te vergasten op uw voor drachten. Ik open deze feestelijke bijeenkomst met U allen een hartelijk welkom toe te roepen Xa het applaus trad de heer J. A. van Eijken Xieukerk naar voren om de. Drij ver geluk be wenschen met den hcugelij- ken dag van heden en hem to danken voor al wat hij gedurende 25 jaren voor Het W itte Kruis deed, waarna jongejuffrouw Schuber namens zijn medebestuursleden mevrouw Drijver een bouquet chrysanten aanbood. Nadat mej. V. P. aan wie ds. Drijver bloemen aanbood, en de heer V. groote doozen TABLETTEN Bi) Apothekers en Drogisten. 65. FOTOGRAFISCH ATELIER logung Lclilsch plciu, ü<.b lilrsch CL LIF1 - TELEF. 36050 - AMSTERDAM P. Sehonuderbeek „Nocturno" van Ander sen op uitnemende wijze hadden ten ge- hoone gebracht, hield de heer Ad. Ter Cock van Amersfoort zijn feestrede, welke met groote aandacht gevolgd word. liij begon met als antwoord op de vraag: „Wat. doet het W. Kr' te zeggen: „Alles wat in het belang der volksgezondheid is", er voorts op wijzende hoe dc ingeze tenen van Naaiden gedurende 25 jaar van den geze-genden arbeid van h< t. W. Kr. dc vruchten hebben geplukt Achtereenvol gens worden enkele onderdeden van dat werk nader belicht, n.l. ontsmetting, ver pleging, verspreiding van lectuur, cursus sen voor verbandleer e.a., malaria en t.b.C. bestrijding enz. enz. want, immers, liet W. Kr. is een beinoei-al-achtige vereeniging, welke in haar banier schreef dc leus: „voor allen door allen". Spreker eindigt zijn boeiende rede met liet uitspreken van den wensch, dat men het in Naaiden daar heen zal weten te leiden, dat Witte Kruis en Wijkverpleging tot ééne vereeniging worden. Nadat een warm applaus den spreker was toegebracht, sprak ds. Drijver een woord van harlelijken dank, den heer Ter Cock een „tot weerziens" toeroepend. Ver volgens richtte ds. Drijver zich tot den lieer C. Valk. „Als twee oud gedienden aldus ongeveer sprak li ij staan wij hier bij elkaar, oud gedienden o;k in de gele deren der Witte Kruizers, voel hebt gij in die 25 jaren voor het goede doel gedaan, waarvoor als appreciatie het Bestuur u deze kleine enveloppe aanbiedt, weinig, maar uit een goed hart". Dan is het de lieer A van Heemskerk B'üker van Hilver sum, die liet Bestuur zijn gelukwonseh.cn aanbiedt en de zoogenaamde „Huisverzor- Wacht toch niet totdat Uw handen voor goed krom en misvormd zijn. Wacht toch niet totdat ge als een stumper door de kamer strompelt. Rheumatiek wordt veroorzaakt door ziektestoffen, die zich op de pijnlijke plaatsen gaan vastzet ten. Wrijven met Akker's Kloos- tcrbalsem voorkomt dat gevaar. welke zoo fijn verdeeld is, dat zijn geneeskrachtige bcstanddeelcn tot diep in de huid doordringen. "Daardoor stilt Akker's Kloostcrbalsera direct dc pijn en is zijne werking zonder weerga bij alle rbeumatisckc pijnen, spit in den rug, jicht, stijve nek, pijn in rug cn dc ledematen, stramheid. Per groote pot vao 20 gram 50 cent Alom verkrijgbaar. Potten van 50 grain f 1.en 100 gram f 1.75 oog voordcel.gcr. Kattebelletje De Larensche Muziektent. Zij licbbcti nu al juten lang Gesoebat om een tent. Zoo'n mooie met een dak er of> Zoo'n ding van tweemaal duizend pop. Doch t wordt nu toch wel langzaam-aan, Een soort gebed, met in 't geheel geeti eind er aan 't Moet zijn een toffe tent Met mooie accoustiek Die goed is voor den zang, En ook voor de muziek Waarin men droog te kweelcn staat,, Als, onverhoopt, hei rcg'ncn gaat. Waarin men bij 'l „Wien Nccrland's Bloed", Niet eerst zijn scherm opsteken moet Of waar-je bij 't WHhclmus-licd Niet onder druipt, als het zveer giet Waarin dc szvarc contra-bas. Niet staat te „hoempa" in een plas En zcaarin de Piston-cornet Niet telkenmale weer, Zoo vreeslijk gaat te keer, Omdat zoo'n ding, als het soms lekt, Eerst even gauw wordt afgedekt Met des bespelers pet 1 RèttctRèttèt 11 En zeaarin onze vriendhoornist. Niet aj en toe zijn „invul" mist, Ais-ie soms door den rcgenvlocd Eerst t instrument omkeeren moet, Of met zijn klomp aan 't hoozen gaat Omdat dat groote ding tot aan den rand Met heinel-water staat Of is 't geen schande, ook,, Dat én tenor cn ook sopraan. Als zij aan 't zingen gaan. Van l „Dierbaar plekje grond' Met weemoed denken aan Dc kieine droge plek Waar eens hun wieg op stond Voorzoaar] Een nieuwe tent Is heusch niet overbodig Ja, is van al wat zvcnschclijk is Het allereerste noodigl Doch wie den Raad van Laren Lent, Die zoist het al vooruit Hij sprak zoel veel er over Doch gaf geen rooie duit I Zoodat men thans ten einde raad Met circulaires zeerken gaat. En vraagt om duiten Want 't gaat toch heusch niet op Om in den regen cn den drop Tc zingen of te fluiten 't Is daarom dan ook. dat ik graag Den oproep steun cn dringend vraag, kom', helpt de goede zaak Opdat dc blazers van dc Harmonie, En ook de and're luid fes, die Voor giis plezier daar zingen, Niet staan z/oór iedereen ten spot In 'n open kast. een stump'rig krot, Doch in een tent gaan tronen Waarin zij. door ons aller gunst, Zich geven kunnen aan de kunst. Geuit in schoone tonen 1 ging' aanbeveelt, opdat dit nuttig werk ook Ie Xaarden tor hand worde genomen. Nadat andermaal mej. en de hoer Schoon de rbook zich hebben doen kooren, b'lijk gevend van veel talent, wordt pauze tge houden, waarna de lieer II V. P. Schoon- dorbcck en zijn kinderen Doppler's Duet- tiuo (2 fluiten en piano) ten gchoore bren gen op een wijze, welke het drietal een daverend applaus ten deel doet vallen. Vervolgens is het woord aan den heer Clinge Doorenbos, die eon'ge liederen, na to lichting voordraagt, geaccompagneerd door mevr. Doorenbos-Wildervank de Blé- court, aan wie ds. Drijver een bouquet rozen aanbiedt. Achtereenvolgens draagt hij op de van hem bekende pakkende wijze voor: 't. Rijwiolplaatje, 't Graf van den poilu inconnu. de Vloo, Pa's feest en Wat is een zoen? Het behoeft niet gezegd, dat het luisterend en hartelijk lachend en da verend applaudisoerend publiek opgei gen was. Bijzonder aardig waren do versjes u't Doorenbos' Encyclopaedic op het woord van Drijver „op wien half Xaarden drijft" en op het woord van Xieukerk „wiens eerste kwaad, dat deze Xaarden heeft ge daan is dat hij de stad straks uit zul gaan." Ten slotte sprak ds. Drijver hartelijk dank aan den heer Sckoonderbeek en zijn Als ge weetVictoria Water moet uit Oberlahnstein zijn, waarom eischt gij't etiket '•iet dat Uw waarborg slechts kan zijn Weet U: dat Victoria-Water in een Liter- schrnc-f-stop flesch U slechs twec-en.;lertig cents kost thuis be/.^rgd a->n Uw adres? OBERLAHNSTEIN

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1