VoogdenerJ Eemnes KENNISGEVING. DINSDAG II NOVEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags '[Lttri L SILfl-QQUFTAMT] Bureau wan Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelpnjs. t Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct^ Hierbij deelen wij mede, dat de kennisgeving in ons nummer van Vrijdag j.l. uitsluitend betrekking had op onze bladen te Laren en Blaricum en slechts bij vergissing ook in de Eemnesser Courant is afgedrukt. In verband hiermede vestigen wij er nadrukkelijk de aandacht op. dat in de EEMNESSER COURANT geenerlei wijziging is gekomen. Berichten, alsmede advertenties en abonnementen kunnen dus ook in den vervolge afgegeven worden aan den heer J. VAN HENGEL, Voogdenerf, Eemnes. ..Kont gij dat volk. vol heldenmoed?" liet 25 jaar geleden bij ons zoo popu laire Transvaalsche volkslied, kwam on willekeurig in herinnering bij de lezing van den heer L. Penning. Nu opening der bijeenkomst dcor den heer Ietsmaal, welke deed zingen I's. 138 4 en in gebed voorging, stond de heer Penning op. Ilij wijkt totaal af van 't ge nus redenaars, en hoewel zelf geen Zuid- Afrikaner, heeft 't onderwerp waarvan zijn geest geheel vervuld is, ook de stempel op zijn physieke gestalte gedrukt. Breedo schouders, het hoofd sterk en fier daarop geplant, en een haardos, niet grijs, niet wit. doch stralend in de dcinkcro zaal als 't Zuiderkruis waarvan hij ons zoo verrukt vertelde. Deze 70-jarige is blij dat hij leeft, blij dat hij Zuid-Afrika gezien heeft en blij dat hij ons daarvan mag vertellen. Met 'n stem, welke de grootste ruimte kan bcheer- selien en een zeldzame nadrukkelijke into natie haast ieder wcord krijgt de klemtoon spreekt hij ons toe in een tempo, dat een stenograaf tot wanhoop zou brengen. Evenmin als hij zelf een re denaar in den gcijkten zin is, is hetgeen lïij mededeelt, een rede, zooals wij die veelal gewend zijn te hooren. Behoor!'ijk geconstrueerd, in 2, 3 deelen gesplitst, voorzien van inleiding en een slot. dat is niet 't systeem van den heer Penning En daarom wijk ik ook af. van de gebruike- lijke verslagvorm. De heer Penning rijgt aaneen episoden uit de geschiedenis, beel den van 't. vroegere en tegenwoordige Zuid-Afrika, de tegenwoordige politieke toestond, stands- en landschapsbeelden, hij wijst op de Godsvrucht der Boeren, reci teert. vertelt grapjes, anecdotes. Meun echter niet. dat het indruk maakt van verwarring, neen, deze gemoedelijke „ou- baas" heeft een geest, welke tegelijkertijd overvloeit van kennis van 't onderwerp en van humor en deelt ons mede van beiden mot. gulle hand. Al was 't dan geen gestij leerde rede. 'n inleiding had hij wel. Hij vertelt, hoe hij ter wille zijner oude moeder afging van zijn jeugdplan, naar Zuid-Afrika to gaan. en eerst op een leeftijd, welke andere als ouderdom beschouwen, het land waar zijn geest reeds lang vertoefde, in persoon mocht aanschouwen en bezoeken, daartoe in staat gesteld door de uitgeversfirma's Callenbach te Nijkerk en Rivière en Voor hoeve te Zwolle. Natuurlijk giug hij met een schip der Holland-Zuïd-Afrikalijn. de „Randfontein"; hij vertelt van zijn reis avonturen en schildert de aankcanst aan de Tafelbaai. Dan volgt een bonte rij van lichtbeelden, toegelicht als boven aange geven. 't ITollandsch kasteel te Kaapstad, ge zichten van Kaapstad, Stellenbosch, Ivim- herley, Johannesburg, goudvelden, kaffer- kralen, de Karo, Oranjerivier, landschap pen, geschiedkundige beelden uit den Grooten trek \aa 1836, de oorlogen met Kaffers en Zoeloes, met de EngeLscben in 1880 en 1898/1901; portretten van Kruger, Smits, Stein, Hertzcg, de Wet, Anthony van Riebcek, Fourie e.a.; platen uit 't he- dcndaagsche en vroegere leven. Kaapsche karren, ossewugens, "t doortrekken van driften, kudden schapen, boerderijen enz. Na de pauze vertelt spr. een en ander uit 't hedendaagsche leven; de dominee op huisbezoek neemt een „Koffie-ouderling" mede, welke tot taak heeft de koffie wel ke dominees maag te overvloedig zou be lasten, te verorberen. 't Kaffervraagstuk wordt aangeroerd, waarbij eenige staaltjes in Zuid-Afri- kaansch dialect: „Oubaas, dat kan n et in mijn vuurmaakplek." Tachtig pCt. der Africanders behoort tot de Ncderduitsch Gereformeerde kerk, voor de zenJiüg onder de kaffers bestaat een kafferseminarie, waar zwarte zende lingen opgeleid worden. Tenslotte roert spr. een ernstig vraag stuk aan, de emigratie-mogelijkheid van Nederland naar Zuid-Afrika. Er is daar ruimte voor en behoefte aan lOOOen huis gezinnen. Spr. besprak deze zaak met de vroegere rebel, thans Minister. Generaal Hertzog, welke zeer sympathiek tegen over het denkbeeld staat. Het bo3te ware. dat onze regeering in directe verbinding trad met de regecring van Zuid-Afrika. Ietier kan daar slagen, mits men „Aus dauer" heeft. Dit zou tevens het Holland- sche element in Zuid-Afrika versterken. Spr. verwacht binnen niet langen tijo oen Souverein Zuid-Afrika. Na eenige medecleelingen van den voor zitter betreffende volgende lezingen, be- csluit de heer Penning don avond met go- oed. liet Christelijk Comité voor Winterlc-zin- gen is met de keuze van dezen spreker zeer gelukkig geweest en l>eloond met een volle zaal. Larensche Hockey-clul». In een der zalen van Hotel Hamdorff werd Vrijdagavond j.l. de eerste jaarver gadering gehouden van de Larensche Hockey-club. De voorzitter, de heer G. Korthals Altes, heette de aanwezigen hartelijk welkom en sprak er zijn \oldoening over uil, dat de Larensche Ilockey-club in haar eerste le vensjaar blijk gjuf een goede levens vatbaarheid en een respectabele groei kracht te bezitten. liet aantal loden heeft zich sterk uitgebreid. Thans zijn er 30 mannelijke spelende leden en 13 dames- leden. Aan de orde kwam de behandeling dei- statuten, die na ampele bespreking werden vastgesteld. Het tegenwoordige bestuur, bestaande uit de heeren G. Korthals Altes. voor/., Alherdinek Thijm. captain en J. Grelinger, sceretaris-penningm., werd her kozen. Aan dit bestuur werden toegevoegd mejuffrouw H. ten Dam en de heer Ufkes Jr. als commissarissen van materiaal. De l>este oudere spelers sleldeu zich be schikbaar om geregeld met de jongeren te oefenen. Teneinde de propaganda voor 't Hockey spel to bevorderen, zullen de wedstrijden steeds kosteloos door het publiek kunne:, worden bijgewoond. Het veld zal bovendien 's Woensdags gratis ter beschikking wor den gesteld van de Larensche scholen die daarvoor in aanmerking komen. Tof een beperkt aantal kunnen zich nog nieuwe leden aanmelden bij den heer .T. Grelinger, Eemnesserweg, Blaricum. De Rijksstraatweg AmsterdamBaarn. Tusschen dc departementen van Oorlog en Waterstaat is. naar het Hbld. verneemt, overeenstemming be.eikt inzake de vesting werken bij Naarden, zoodat men thans kan beginnen met het maken van plannen voor het omleggen van den weg om Naarden heen. ten bate van de verbetering van den Rijks straatweg. Wio is dc eigeuanr? Op den Verbindingsweg promeneerde Zaterdagavond in dé maneschijn een kleine hond, die moeizaam een tameLijk zware ijzeren ketting met zich meesleepte, waar aan eon d,ito pen om in den grond te ste* ken. liet dier worstelde met dit martel tuig, dat waarschijnlijk zijn aangeboren vrijheidszin had moeten beteugelen. Een Blaricumsch dierenvriend, die passeerde, deed den hond do ketting af. waarna de viervoeter als een haas er van door ging. Hij zal wel naar zijn baas terug zijn g>e-< loopen en do ketting, veel gelijkende op een instrument, waarmede geiten langs do berm van den weg worden vast gemaakt. is bij de politie te Blaricum ge deponeerd. Daar kan zij dus worden terug gehaald. Bietenoogst Het zal velen zijn opgevallen, dat dit jaar heel wat II.A. bebouwd zijn met voe derbieten, dio nu druk geoogst worden. Over het algemeen zijn de bieten goed ge groeid, getuige de groote knollen, die, nu de bladeren zijn afgesneden, hun stoppeli ge knoesten duidelijk vertconen. Begrijpe lijkerwijze is het oen streven van de vee houders, het vee zoo lang mogelijk in de wei te houden en de voederbieten zoo lang mogelijk in den grond. Na de tamelijk strenge nachtvorst van Zondag op Maan dagnacht zal het op stal brengen van het vee echter wel niet lang meer op zich kun nen laten wachten In verband dnarmede moeten ook de voederbieten snel worden geoogst. Ze kunnen n.l. heel wat minder goed tegen den vorst dan de koolrapen. Strenge koude maakt de voederbieten spoe dig zwart en als veevoeder waardeloos. Vandaar dat men allerwege in Laren en Blaricum aan den bietenoogst is gegaan in een versneld tempo. Theemiddag. Op de 3e theemiddag van de Nederl. Ver. van Huisvrouwen, afd. Bussuin en Omstreken, zal een interessante lezing warden gehouden door den hoer G. P. J. Plijnnnr, Inspecteur der lichamelijke op voeding te Utrecht, over het. nut. vnn I - chaumsoefcningen voor vrouwen en me's- jes. Deze lezing wordt verduidelijkt door tal vnn lichtbeelden en oefeningen door dames. Voor nadere bijzonderheden leze men de advertentie in dit blad. Verpachting. Het bestuur van de Bussumsche Zwemvereenigiug roept gegadigden op voor het pachten van hot buffet der lJs- buan voor 1924-1925. Schriftelijke aanbie dingen moeten voor den 15 November ingediend Nieuwe 's Gravclandscheweg 05. Bussum. Dc Raad der gemeente Huizen kwam Donderdag 6 November 1924, des n.m 3 uur. ten Raadhuize bijeen. Aanwezig alle leden. Torenuurwerk. 5. Voorstel van Burg. en Weth. om aan do Kerkvoogdij der Ned. Horv. Gemeente alhier, een torenuurwerk aan te bieden ter plaatsing in den toren van dc 2o Herv. Kerk, alhier en daarvoor een cre- diet te verleenen van f 1000. Daarbij komt in behandeling een adres van verschillende inwoners der gemeente, om geen crediet te verleenen voor de aan bieding van een torenuurwerk, aangezien /ij zich als een commissie gevormd heb ben tot het inzamelen van gelden tct dat doel. Do heer VAN CAPELLE prijst dc hou ding van B. en W. en steunt het voorstel om een uurwerk te schenken. Spr. maakt van deze gelegenheid gebruik er op te wij zen, dat deze kerk ©enigszins op een ver keerd punt is gebouwd. Die had veel meer in de buitenwijk gezet moeten worden, aangezien daar in den toekomst tech veel gebouwd zal worden. Het kerkbestuur heeft blijkbaar niet gerekend met de be- lnngen der buitenwijk bewoners. Spr. vindt het niet Christelijk, dat men bijdra gen van andersdenkenden n'et zou verlan gen, zooals spr uit het adres concludeert. Dc heer JAC. SCHAAP vindt het voor- stél van B. en W. niet aantrekkelijk. Na mens het 5/6 gedeelte der ant -rev. raads fractie verklaart spr., dat deze fractie zich met het voorstel niet kan vereenigen om prinoipieeJo redenen. Spr. is zelf lid maat der Ned. Herv. kerk, zoodat dus do kerkelijke kwestie hierop niet van invloed is. Bewandelen we den weg door B. en W. aangegeven, dan zullen we tal van voet angels tegenkomen. Begint men met het aanbieden van deze torenklok, dan zal de gemeente, indien bij wijze van spreken, 'n Turksche Moskee gezet werd, eveneens 'n geschenk moeten aanbieden. Voor elk an der gebouw zal de gemeente, al is het in strijd met de godsdienstige overtuiging van ï'ttim 80 pCt. der gemeentenaren, even eens iets moeten doen Om dei wille van het beginsel is spr. tegen het voorstel. Spr gelooft ook niet dat de Kerkvoogdij liet uurwerk onder bezwarende omstandighe den zal aannemen, en g.looft, dat de Ned. Herv. gemeente, die wel 1 lOO.llOU voor den bouw van deze kerk kon bijeenbrengen, ook nog wel in staat zal zijn, de f 1000. voor de klok te bekomen. De heer TEEUWISSEN stelt zich op een heel ander standpunt dan de heer Schaap. Spr. betreurt het meer dat er hier een adres is ingekomen van een aan tal lidmaten der Ned. Herv. kerk, dan het voorstel van B. en W. Spr. kan zich niet indenken, dat de kerkvoogdij zich zou sehamen, een zoo waardig geschenk ah> deze torenklok te aanvaarden. Spr. had gedacht, dat dit voorstel met alle kraclu zou worden gesteund. De heer "WESTLAND is het met het voorstel van B. er. W. niet eens. Spr. be treurt. het dat B. en W. met dit voorstel zijn gekomen, in de eerste plauts om der gevolgen wille. Indien de Raad dit voor stel aannam, dan zou hij zedelijk verplicht zijn, aan ieder ander genootschap of vcr- eeniging, die een monumentaal gebouw sticht, een geschenk aan te bieden. Al is het juist dat het overgroote gedeelte van de burgerij tot de Ned. Herv. kerk behoort, toch zouden door dit gsclienk ocik men- schen moeten bijdragen die niet bij dat genootschap zijn aangesloten. Het grootste bezwaar vindt spr. echter, dat B. en mededeelen. dat de kerkvoogdij op het oogenblik niet over de benoodigdc gelden voor dit doel beschikt. Daaromtrent zullen toch officieel geen gegevens zijn ver strekt. Spr. ziet echter in een en ander een aanklacht tegen de Kerkvoogdij, dat deze niet heeft aangeklopt bij de hd/ina- ten. Gezien het feit, dat zich reeds een voorloopig comité heeft gevormd, is dit voor spr. voldoende bewijs, dat het argu ment van B. en \V. absoluut verkeerd is. Spr. weet niet of de Kerkvoogdij in zijn geheel zal aanvaarden wat enkele leden persoonlijk zouden doen. Spr. ziet voorts in het adres van eenige lidnvtaen der Ncd. Herv. kerk dit in antwoord op hetgeen de heer Van Capclle zeiae geen enkele onchristelijke daad. Spr. vindt voorts de vergelijking van den heer Tceuvvissen over dit geschenk met het geven van medailles aan een vereeniging zeer onwaardig en betreurt het dat do heer Teeuvvissen, d'.e zelf lid is van het College, geen verschil maakt tusschen een vereeniging en het Ned. Herv. kerkgenootschap (rumoer). De heer DE GOOYER heeft tegen het voorstel principieele bezwaren. Toen de gelijkstelling van het onderwijs nog niet bestond hebben wij telkens bezwaren ge opperd tegen het moeten bijdragen voor de openbare school. Spr. vindt het daarom verkeerd dat anderen zouden moeten be talen voor onze kerk. Wethouder KOS bemerkt wel. dal men het voorstel van B en W. niet gelukkig acht. Spr, gelooft gezien het ingekomen adres dat uit hot ongelukkige voorstel van B. en W. een gelukkiger vcorstel i. geboren. Was bet voorstel van B. en W niet ter tafel gekomcu. dan was heel waarschijnlijk het in het adres geopperde denkbeeld nog niet geboren. De VOORZITTER: Juist. Wethouder KOS: Een andere vraag is hoe en B. en W. aan dit voorstel zijn ge komen. Zij hadden vernomen1, dat het kerk bestuur In do eerste jaren geen kans zag een uurwerk aan te brengen B. en W. hebben toen gezegd, de klok in den toren is een gemak voor alle burgers, is niet al leen voor de lidmaten die in dc kerk ko men, doch is alleen voor het uitwendige. B. en W hebben er niet zoo'n bezwaar in gezien, dit uurwerk aan te bieden Het voorstel van B. en W. is dan ook niet zoo heel ongelukkig geweest. Wethouder VOS ziet in dit uurwerk een geschenk, dat van nut is voor do heolo burgerij. Spr. aanvaardt dit voor elk ge bied. Denken wij dat een klok van alge meen belang zou kunnen zijn voor een moskee of een ander gebouw, dan zou spr. daarvoor eveneens zijn. Het verwondert -*pr., da tde lidmaten eerst nu wakker worden. De heer NIERMEIJER is verbaasd over de besprekingen die hier gevoerd worden over dit onderwerp. Spr had gedacht, dat dit voorstel zonder eenige duscussic met nlgemeene stemmen zou zijn aangenomen. Gehoord echter de besprekingen, meent spr. zich van het deelnemen aan de stem ming te moeten onthouden. De heer v. d. BORN zal tegenstemmen. Hij acht de motieveoring in het adres vol komen juist Spr. ziet hierin geen alge meen belang. Dl- lieer VAN CAPELLE heeft met eeni ge verbazing kennis genomen van de cri- tiek op de kerkvoogdij. Spr. dacht dat de Kerkvoogdij de vertrauwensmenschen wa ren van de kerkelijke gemeente, evenzoo als de gemeenteraad dit is van de burger lijke gemeente. Spr. brengt hulde aan de mcnschen die voor dit groote kerkgebouw hebben bijgedragen, doch meent oc-k dat men het penningske van personen van een andere kleur met mag weigeren. De heer JAC. SCHAAP staat hier voor een moeilijke keus en stelt den heer Teeu- wissen de vraag hoe hij over deze zaak zou denken indien slechts 20 pCt van de burgerij tot de Herv. kerk zou behooren. Aan den heer Ivos vraagt spr. of de kerk voogdij wel alles gedaan heeft om gelden voor dit doel te bekomen. De heer WESTLAND: Bij de lidmaten was van deze kwestie niets bekend. Het was de eerste taak van de kerkvoogdij ge weest bij de lidmaten aan te kloppen, doch evenals bij den bouw van de kerk heeft de kerkvoogdij de lidmaten overal buiten gehouden en duarom zijn zij niet in dc gelegenheid geweest zich te uiten. Toen zij van het vcorstel van B. en W. kennis namen, hebben zij zich, bij wijze van in tuïtie gevormd tot een comité. Zij hebben gewacht tot het uiterste. De heer TEEUWISSEN ziet. in dit ge schenk niet het minste kwaad. Waar vast staat dat Kerkvoogdij en Kerkbestuur niet urn deze klok gevraagd hebben, daar begrijpt spr. mot, wat voor bezwaren er zijn om der gevolgen wille. Als d e komt. dan komen de plagen. DIVERSE STEMMEN: Neen. l)e heer JAC. SCHAAP is het volkomen niet den her West land eens. Wij werden in kerkelijke zaken in niets gemoeid, wij weten er niets van. De VOORZITSTER begrijpt niet de prin cipieele bezwaren, die naar voren worden gebracht. De heele Ne<L Herv. kerk toch zond.gt legen het hier besproken begin sel. omdat zij voor de predikantstractenien- ten gfijlden aanvaardt uit 's lands kas (ru moer). Ia* heer BOOR: Onjuist. De heer JAC. SCHAAAP: U bent er glad naast lb- heer WESTLAND geeft den Voorzat ter in overweging studie te maken van de kerkelijke rechten. De heer JAC. SCHAAP sluit zich bij dien goeden raad aan Verschillende andere leden maken nog diverse opmerkingen. Na eenig gehamer krijgt de VOORZIT TER wedir -het woord en handhaaft zijn uitgesproken meening. Wethouder KOS: Hetgeen de voorzitter zegt is zeer /.oker juist Het kerkbestuur wendt op het oogenblik nog steeds pogin gen aan om voor de tweede predikants- plnats rijkssteun te ontvangen. In 's lands kas komen <ok gelden vnn andersdenken den. En indien men nu wel die gelden aanvaardt, waarom is er dan zoo'n over wegend bezwaar om dezen torenklok Ie aanvaarden. De VOORZITTER herhaalt dat de klok niet is voor de kerk. maar voor den toren van een monumentaal gebouw. Daarna wordt overgegaan tot stemming. De heor Niermeyer verlaat de zaal. Hel voorstel van B. en W. wordt verworpen met 8 tegen 4 stemmen. Vóór de heeren v. Capelle, Vos, wethouder Kos, Teeuwissen. Aanvaarding grond. 3. Voorstel van Burg. en Weth. tot aan vaarding van verschillende strookjes grond voor wegverbreeding. De lieer NIERMEIJER. heeft met n;ct geringe verwondering de nota van den gemcent-arehitect gelezen, aangezien deze hierin ten opzichte van het ogaliseeren vsn het terrein iets anders zegt, dan dut die ambtenaar destijds aan spr. heeft meegedeeld. liet oordeel over dat egalisee- ren is aan B. en W. en niot aan don ge meente-architect. Aangezien de betrokkene hot recht van beroep heeft op den raad, is deze in laatste instantie bevoegd tot Ik nemen van oen beslissing. Spr. vindt de voorlichting in deze niet voldoende en ziet van 1» en W. naden; toelichtingen tegemoet. liet gaat niet aan, dut. deze zaak door den architect werdt beslist, aan gezien het gevaar niet denkbeeld'g is. dat het op een bevoordeeling zou uitloopen. De VOORZITTER: B. en W. incenen. dat hier een bijzonder geval in de bouw verordening bedoold. aanwezig is De ge meente-architect kan nu nog niet zeggen op welk peil de weg gebracht moet wm<- den. De heor BOOR vraagt j f daar oen weg is geprojecteerd'. D.' VOORZITTER: Ja. die is op het u i t b re Id i n gspla n geprojecteerd. De heer BOOR: Het gaat niet aan. dat B. en W. maar eischen, dat dan geld in

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1