„JAN TABAK" - BUSSUM Je adres voor Biandstolfen Victoria-Water VRIJDAG 14 NOVEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags 'FEAn LIILff-QO U flAHTi ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels fl— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie VoogdenerJ 1 Eemnes ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135, per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week: 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct KENNISGEVING. Hierbij deelen wij mede, dat de kennisgeving in ons nummer van Vrijdag j.l. uitsluiiend betrekking had op onze bladen te Laren en Blaricum en slechts bij vergissing ook in de Eemnesser Courant is afgedruxt. In verband hiermede vestigen wij er nadrukkelijk de aandacht op, dat in de EEMNESSER COURAN F geenerlei wijziging is gekomen. Berichten, alsmede advertenties en abonnementen kunnen dus ook in den vervolge afgegeven worden aan den heer J. VAN HENGEL, Voogdenerf, Eemnes. Arbeidsbeurs Blaricum. 2 Greindwerkers, 1 Sigarenmaker. '2 Tim merlieden, 2 Schilde re, 1 Sjouwerman, t Magazijnknecht, 1 Winkeljuffrouw (leer- ïïhg), 1 Opperman. l'luimveevereen. .Russum en Omstreken". Naar wij vernemen motten dc even tueel© inzendingen van katten een dag later in hot tentoonstellingsgebouw „Con cordia" worden bezorgd, zulks met het oog op het te lang verblijf der afdeeling katten n het gebouw. Dc in endingen kat ten mr.eten Vrijdag 28 Xovemln a.s„ des namiddags 2 uur. aanwezig zijn. Als nage komen europrijs kan nog vermeld worden een koperen carbol- of creolinspuit ge schonken door Hcenderteelt ..Ajuin'' te Haarlem voor fraaiste toom of trio Wyan dotte krielen. Ouderavond Humanitaire School Onder leiding van Professor van Rees werd Vrijdagavond j.l. 'n ouderavond gehouden in de Humanitaire School aan don Pavdjoensweg. Er was voor die gc- legenhe.d, waar tusschen ou Iers en school- pemonecl een uitwisseling \an gedachten over paedagogische vragen kan plaats hebben, een groote belangstelling, temeer daar dc alhier reeds zeer bekende soeiaal- paedagogisch adviseur, de heer -T. E. Land uit Blaricum een lezing zou houden over „Vrijheid en Gezag.' Nadat dc voorzitter, de heer Professor Van Rees, de aanwezigen had verwelkomd, begon dc heer Land zijn voordracht, met er op te wijzen, dat hij de opvoeding tot vrij heid de eenige ware opvoeding vindt. Vrijheid is voorwaarde om tot een gehcele ontplooiing te komen naar eigen aard en aanleg, omdat vrijheid vertrouwen ver onderstelt en getoond vertrouwen het beste in een menschcnhart naar voren doet komen. Maar opvoeden tot vrijheid is niet hetzelfde als opvoeden in vrijheid. Helaas is vrijheid ook nl een modewoord geworden en omdat het rationeel is. dat op het achter ons liggend tijdvak van ge zag zonder vrijheid een periode volgt van vrijheid zonder gezag, is het niet. te ver wonderen. dat zoovelen schermen met dit klankvolle woord, liet neerhalen naar de phrase tot groote schade van het op groeiend geslacht. Want wie vrijheid wil zónder gezag, wil geen vrijheid, maar 1 an deloosheid, die leidt, tot dwingelandij en ondergang (Rusland). Gezag zonder vrijheid dan? Dat doodt de individualiteit, ontneemt de kans op op lossing naar eigen aard en v ert. tot sla vernij en knechtschap en geeft bovendien nog voedsel aan vele verkeerde neigingen Immers hoe meer wij iemands slechte ne:- gingen gewelddadig pogen te onderdruk ken, dos te meer zullen deze neigingen aan sterkte winnen, zooals ook bij gassen de spankracht toeneemt met don druk. Wij kunnen het in 't algemeen zónder het gezag nóch zonder de vrijheid stellen in de opvoeding. Het komt er niet cp aan wat men van dc opvoeding vindt" doch wat men in bepaalde omstandigheden in overeenstemming met den aard en den aanleg van het kind „kan". De praktijk leert ons in de eerste plaats, wat wij niet. moeten doen. Wanneer bij hot ecne kind gezag kan worden gehandiinaid naast algeheel© vrijheid, wanneer anderen kun nen worden opgevoed tot vrijheid zonder oonig gezag, laat elk uan zijns weegs gaan, onder voorwaarde dat het vooral mót aan do no dige zelfkritiek outbroke en wij opvoeders, gaarne iets van elkan der willen loeren. Een dergelijke mentali- tct van ons ouders en van de mede-opvoe ders van onze kinderen bevordert verrui ming en verdieping van de mogelijkheden tot volle ontplooiing van het kind. Zij schept de harmonie, die in den omgang der menschen méér noodig is dan sauatogeen of aspirine, /ij bevordert do eenhuid tegen over liet knul, die 'even noodig is als de liefde. Immers het is een onschatbaar voorrecht voor een kind tc worden opge voed in een sfeer, waarin één stroomnig heerscht Niets is fataler in een gezin, dan wanneer moeder links zegt en vaders g.-zicht rechts! Ideaal zou het .ok zijn. wanneer, althans in de groot* lijnen ook oenhe.d mocht heersehen in opvattingen van school en huis. Bij de Humanitaire •School is die eenheid gelukkig te cousta- teeren. Er is daar een streven naar een heid in bestuur en personeel onderling, waarvoor wij als betrokken ouders niet dankbaar genoeg kunnen zijn. In do hoop iets te kunnen bijdragen tot de eenheid in opvattingen, wenscht Spr. allereerst een antwoord te geven op dc vraag: „hoe ver kunnen wij gaan met een zoo groot mogelijke vrijheid?" Dc prak tijk leert, dat in vele gezinnen oin zoo te zeggen veel vrijheid heerscht en weinig gezag. In de schoei is dat als regel an dersom. hetgeen rationeel is De oudere van de „Hum" hebben echter het. zeer groote voorrecht, dat het. personeel una niem streeft naar zooveel mogelijk vrij heid. IIoo vér men met die vrijheid gaan kan? Op deze vraag is maar één antwoord: cle praktijk moot het uitwijzen. Het hangt af van opvoeders en kind, ja soms zelfs van het weer en de jaargetijden. Wanueer spr. dan dok enkele algemcene regelen tracht te geven, legge men die niet onder dc loupe van één speciaal geval. Mijnentwege mag een kind theoretisch de grootst mogelijke vrijheid genieten, mits hef. zonder krachttoeren, dus vanzelf sprekend gehoorzaam is, de gegeven vrij heid anderen nJct hindert en het kind de owrtuigiiig heeft: ik gcuicl; die vrijheid omdat, ik ze verdien. I>e gehoorzaamheid is het fundament van iedere opvoeding. Met dwang bereikt men haar niet. \vie opvceden beschouwt ais ae haas spelen, bevelen, dwingen, verbieden, dri igen, straffen, klagen, preeken, icglc- inenteoren, decretcercn e. d. komt. niet verder dan dc matige korporaal in het le ger. Opvoeding gelijkt niets op in bedwang 1 houden, temmen, vitten, ringcloorcn of muilbanden. De mensch is tot geluk en vrijheid geschapen, niet tot chagrijn en slavernij. Opvoeden is de menschword'ng bevorderen. En wat voor een soepsoort menschen zou zoo'n dwangbuis-systeem van onze kinderen maken? Immers, wie te allen tijde zijn vil aan dien van een ander ondergeschikt maakt, van zoo'n mensch is niet te verwachten dat hij oo't wordt, wat hij worden moet. Zonder vrij heid bereikt men dus geen gehoorzaam heid. Alleen stumperds, caoutchoucimtu- ren, karakters van koekdeeg, waaraan men iederen vorm kan geven, laten z>ch zulk een pietepeuterige behandeling welgeval len. De karakters evenwel, de eiiergieken, reageeren en eisehen hun recht te eeniger tijd op. Zij verscheuren, sterk genoeg ge worden, iederen band en niet geleerd heb bende de vrijheid te gebruiken, misbrui ken zij die. Hoe eerder vrij dus. des tc beter. Maar kinderen zijn nog geen menschen. HOTEL PENSION RESTUARANT AUTOGARAGE - TENNISPARK - Tel. Int. 138 jjgf" Gelegenheid tot het geven van Familie Diners "53B8 En mogen wij die al toerekenbaar noe men? Ontbreekt, hen niet alle ervaring en inzicht? Zij' weten nog niet wat voor hen goed cn heilzaam in en welke rechten de gemeenschap op hen heeft. De natuur wijst ook in deze den weg. Reeds bij do geboorte is hot kind hulpbe hoevend, waardoor zijn vrijheid beperkt wordt Deze gebondenheid blijft later ook bestaan ten opzichte van de gemeenschap. Wij moeten dus het kind helpen zoo vlug en zoo good mogelijk rij te worden. Daar toe moeten zij worden opgevoed. Laat ons de heerlijk;- vrijheid niet offe ren op het altaar van „praat;dcalisme'\ gemakzucht of losbandigheid, zooals Pui Ischland de vrijheid offerde op liet. al taar van do eeiihe'd. God schonk allen menschen liet onvervreemdbaar vecht van de vrijheid. Kinderen moeten evenwel nog menschen worden. Zij kunnen do weelde van de volkomen \rijhoid nog niet dragen, verlangen die ook niet. Laten wij hen ten minste niet van de wijs brengen met onze praat-, dreig- en omkooppaedngogie. waar mede wij hen slechts kromme- omdonlnnen 1 o/.orgen. Het zijn sterke boenen die de weelde van de vrijheid kunnen dragen. Vele kinderen moeten van tijd t>:t tijd ge remd worden. Dit geldt vooral in onzen tijd met zijn vele nerveuze en psvehopa- tisch aangelegd< kinderen, met zijn veie zenuwzwakke oudere, zijn ontwricht ge zinsleven, zijn verslapt ethisch bewustzijn en zijn neiging tot sentimenteele goedpra terij. Zou men deze kinderen kunnen op voeden zonder tucht? Het zouden dan zwakke, stuurloöze typen worden, zwak ken van geest en van wil. V or hen is tucht, soms strenge tucht onontbeerlijk Het is natuurlijk niet voldoende, wan- neer de kinderen alléén maar gehoorzaam zijn. Daarnaast, moeten de gcedo neigingen worden versterkt en alle? wat goed is ron dom het kind. Niemand mag zich uitleven zonder zo koro grenzen in acht. to nenv n. Welopg; voed noemen wij iemand, d'o zich weet te schikken naar anderen eir die wat v or aderen over heeft. Waar oen kind van nature egoistisch is aangelegd, moet het een flinke dosis vrijheid genieten om zich t" kunnen ontwikkelen cn uitleven en blij zijn. Laat ons dus de jeugd haar jonge jaren laten genieten, en niet door altijd vitten en strak houden den voorraad on schuldig genot in de wereld verminderen Laat ons een open cog cn oor houden voer den frisBchén humor van het. kinderleven. Laten wij houden van oio jeugd zoonis Shakespeare, toen hij uitriep: ..jeugd! ho aanbid, ik Ui", opdat van ons niet. gezegd worde, wat hij liet voorafgaan: „ouder dom, wat. zijl, Gij loc-lijk!' Do opvoeding in school 011 gezin kun nen evenwel niet dezelfde wegen gaan. De taak van het gezin is de individucele zijden van het kind te ontwikkelen, de school richt zich speciaal naar het sociale In de school kan dan ook niet dezelfde male van vrijheid heersehen als in het gezin. Het is eon heerlijke taak van ons ouders om met de opvoeders der school in nze kinderen den wil te wekken tot vor ming vaii. een eigen persoonlijkheid als lid van de gemeenschap. Van de school verwacht de heer Land. dut zij een goede gemeenschap bevordere en een goede mentaliteit stelle bóven ken nis en vaard'gheid; de school leere met lust te werken (activiteit) en zij oefene in l'i-t gewennen aan goed - gewoonten. Spr. legt er den nadruk op, dat het meest po- si t'.ef-puedagogischc opwediiigsin'ddel op de school is: de school geest. Is het. ..mos" op de school «lat gemeenschapszin wordt geprezen-, karakter wordt geëerbiedigd, lafheden niet worden geduld, ouden van clagen niet worden bespot, de jongens do meisjes niet „pesten" on over haar niet als „die meiden" spreken, waarheid spre ken als vanzelf wordt verondersteld, ruw heid en brutaliteit worden afgekeurd enz. gezegend het. personeel, dat een der- g dijken geest heeft kunnen kweeken. Dub bel geprezen allen, wanneer een lecrl'ng van de Humanitaire School weet te zeg gen: „nc-en, zooiets doet iemand van de „Hum" niet!" Is zoo'n geest gekweekt, laten wij dan trots zijn op ón»;- school en op - ns onderwijzend personeel. Wat dc lust. tot werken betreft merkt spr. op, dat er misschien geen grooter ramp voor hel kind is, dan wanneer het u-et actief is. Nooit kan een kind geluk kig zijn. wanneer hel geen lust tot arbei den heeft. De vrijheid mag dan ook nooit voor het kind l>etcekcnen: „vrij zijn om niets te dcfen!" De boog kan evenwel niet altijd gespannen zijn. Voor spel en jolijt Y©er O w succes is een welluidende stem van groot be lang Gebruikt daar om vóór het zingen en spreken de ver- frisschende WYBERT TABLETTEN Grcoic doozen 65 Ct |MU«tWehij. I Amsterdam - Hi.versum - Laren nioet. er. ook in de school tijd overblijven. Maar in de andere uren zij dc arboJdfs- plicht geen wassen neus. Een belangrijk gevolg van het klassicaal onderwijs acht spr. het feit. dat de kin deren zich loeren concentreeren. Het is '11 belangrijk iets dat men zijn gedachten leert bepalen tot één zaak cn dan zijn geest voor allo andere invloeden kan slui ten. Dezo geestelijke tucht is een van de g ede gewoon te's die dc school kan aan- kweeken. Zóó worden vrije menschen ge kweekt, die baas zijn in eigen levenshuis. Zedelijko vrijheid is btoodnoodig voor het leven. Dat er tegenwoordig zoo'n ge brek aan karakters, is dan ook geen wonder. Men durft de vrijheid in do op voeding niet aan en geeft „orsatz" D op voeders weten er geen wc-g mee Zij ge ven steonen voor brood en voeren een da- gelijksche worsteling mot hun kinderen 0111 gezag of vrijheid Om tot hooger ge organiseerde vrijheid te kunnen opvoeden het wachtwoord: zelfopvoeding, zelf inkeer, zelfgroci en zélf vrij zijn. Opvoeding tot de ware vrijheid begint met gehoorzaamheid, met verstandigpn dwang. Doch gaandeweg, naarmate de gehoorzaamheid beter is ingeleefd, vermin- dort. die dwang en kan daarvoor in d/5 plaats komen een beroep op de goede eigenschappen, op de rede en het inzicht En naarmate ook de goede gewoonten hun invloed doen gelden, de verheldering van inzichten verdoren voortgang maakt en de versterking van ctischc beseffen nu ;t bewast ter hand kan worden geno men, kan meer vrijheid worden verleend cn moer uitsluitend getracht worden hot kwade tc overwinnen door hot goede. Eerst dün geven wij ouders hot sein lot. v 1 ledige vrijheid. Dezo met groote aandacht gevolgde be schouwingen van den heer Land, gaven aanleiding tot een geanimeerde gedach- tonwisseling tusschen do aanwezige ouders, den spreker en het personeel van de school. Aan deze besprekingen werd op prettige wijze leiding gegeven door den vertegenwoordiger van do ITuiuan ita-ro School don lieer Elbrink. Do puedagogische resultante van (lezen avond achten wij niet gering. Tames Geen argument voor grenswijziging. Bij besluit van don IliIvorsumscliou raad van 7 October j.l. werd een erudiet verleend van f 2500.voor dc uitbreiding van het clcctricitcilsnet. Dit gold den aan leg van een leiding naar de Bussumschc Zweminrichting, die oj> Ilihereumfich grondgebied is gelegen. Van Gedeputeerde Staten is thans het vólgende schrijven bij liet gemeentebestuur van Hilversum ontvangen: „Indien doze golden strekken voor uc aansluiting van dc Bussumsche Bad- en Zweminrichting aan het net. Uwer ge meente. op welke aangelegenheid het schrijven van Gedeputeerde Staten van 18 Juni 192-1, laatstelijk betrekking hoeft, is het College aanvankelijk van oordeel, dat dc aanleg van deze uit den aard der zaak weinig economische werken wellicht ach terwege z:ai kunnen blijven. Zou de door Bussum aanhangig gemaak te grenswijziging de eenige grond zijn voor het doen van deze uitgaaf, dan zijn Gedeputeerde Staten hunnerzijds gaarne bereid tc verklaren, dat uit de omstandig heid. dat van wege de gemeente Bussum in llwo gemeente stroom wordt geleverd, door hen nimmer een argument zal wor den geput ten gunste van het door ge noemde gemeente tc dezen aanzien inge nomen standpunt. Inderdaad is. zcoals uit de debatten ge bleken is. de in dit citaat vermelde, aan hangig gemaakte grenswijziging tusschen de gemeenten Bussum cn Hilversum voor B. en W. van Hilversum het cenig motief geweest om den Raad voor tc stellen voor de uitbreiding van het olectrieiteitsnot 'n erudiet, van f 2500 tc yerleenen. De verzekering van Gedeputeerde Staten, dat door dit. College u>t dc omstandigheid, dal vanwege de gemeente Bussum in Hil versum stroom wordt geleverd, nimmer een argument ten gunste van het door de gemeente Bussum ton dézen aanzien inge nomen standpunt zal worden geput, doet derhalve het motief tot het voorstel van B. eni W. van Hilversum en de dita'rop door den Raad genomen beslissing verval len. Op grond van dit alles stellen B. en V,\ van Hilversum dan ook voor, het desbe treffende raadsbesluit in te trekken, waar bij voor de uitbreiding van het electric'- 1 itsnot een crcdiet van f 2500 werd ver leend. Zangcoitcours. Ter viering van het 35-jarig bestaan van de Chr Zangvereenigng ..Soli Deo Gloria" te Hilveruum, zal door genoemd koor een Nationaal Concours voor Chr Gemengde- en Mannenkoren worden uitge schreven. De wedstrijd zal worden gehou den op Hemelvaartsdag cn 2den Pinkster dag 1925. Bevolking. Dc bevolking van Hilversum telde op 1 November 4-1.302 zielen, tegenover 44.162 op I October, een toeneming derhalve van 110 bewoners. Ernstig ongeluk Bij ecu verbouwing aan den Ho;ge Xaarderweg kreeg de 41-jarige werkman .1 II. zoodanig een ijzeren balk op hel hoofd. dat. zijn schedel bloot lag. een diepe scheur wond van oog tot oor liep en tan den uit zijn onderkaak geslagen werden. Hevig bloedend word de bcwustclooze per brancard naar 't Dia konessen huis vervoerd onder behandeling van dr. Schouten. De laatste berichten geven echter nog hoop op herstel. Had je koest gehouden! I11 een strooschclf achter het liu's van G. aan den Zuidcrweg hadden o-nge- noode gasten, het echtpaar L.. zich ter sluiks een nachtleger bereid. Geen haan zou er naar gekiaai l hebben als ze maar zoo vorstand g g west waren knusjes hun incognito to bewaren. Doch neen: weinig 1:1 stemming over hun hotel „openlucht", liep het op ruzie uit, welke ten slotte zco hoog l.ep, dat de omwonend -n, die reeds in d.epe rust lagen, wakker werden door liet heidensch lawaai en gekijf waardoor de indringers do heelc buurt op hun dak rie pen, onverstandig als de kip d:e een ei ge legd heeft. De kaïnpeerende g. liefden werden in 't holst vaa den nacht naar 't politiebureau gébracht, waar bleek dat dc vrouw nog iets 111 haar seksegenoot Jus- t.tia had le vereffenen en daarom den vol genden. dag naar Amsterdam op transport werd gesteld. Nu dc man alle ruimte voor zich hoeft, kan hij met beter kans op sla gen hot nogmaals in zijn geïmproviseerde legerstede probeeren. Nog meer heibeltjes. -- In cle Croóüsstraat. was het hommeles tusschen vader S. en zijn z on. wien li ij kort en goed d<* deur u«t wou zetten. Daar deze zich aan het gevleugeld woord hield: jv suis, j'y roste, was deze kwestie niet zoo heel eenvoudig op te lossen bij zoc'n pootigc opgeschoten blaag. In het volgend handgemeen kon alleen tusschen komst der poiit'e het pleit ten gunste van den heer des huizes beslechten en kon S. Jr. met den sterken arm er uit gekeild worden. Ook tusschen vader en dochter L. aan den Geuzenweg wou 't niet recht bo teren. In de Gasthuisstraat kregen zij hooggaand ongenoegen over ecu rijwiel wolk de dochter hij z;ch had. Het nieuws gierige publiek klonter-Je samen tot een forme d oploopje tot de politie de orzaak daarvan in den kern aantastte door de yjinleidende personen tot kalmte te bren gen. Als ge alle eigenschappen van Victoria-Water kent, Welke is dan toch dc reden dat (je peen verbruiker bent? Weet U dat Victoria-Water in een Liter- schroef-stop flesch U slech's twee-en-dertig cents kost thuis bezorgd a»n Uw adres? OBERLAHNSTEIN

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1