A i BRMUsWIl Eb u. 1.- VoogdenerJ Eemnes Prijsverlaging UITBREIDING N. P.TRUIJENS m ELECTRISCHE ARTIKELEN EMAILLE.PORCELEIN SLNicolaas Cadeaux N. P. TRUI JENS. WYBERT DINSDAG 18 NOVEMBER 1924 Verschijnt Dinsdagse n Vrijdags Hmt: LIE :i 11 □ÜF?> r~ J Bureau wan Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad 1.80. v Per weeR 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 cl^ De nieuwe postdirecteur. Bij Kon. besluit is tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Laren benoemd de heer G. J. D. Degenuar, thans in dezelfde functie werkzaam aan het postkantoor te Velzen. Moderne Faust-uitbecldingen. Op initiatief van den Nederlandsehen Protestantenbond, hield Ds. A. Klaver Vrijdagavond j.l. een Voordracht onder bovengenoemde titel. Onder die titel vat) spr. samen, die fi guren uit de letterkunde van den latcren tijd, welke Faust-figuren zijn. De allermo dernste letteren laat spr. buiten beschou wing. Als eerste behandelt hij Woutertje Pie terse van Multatuli. Deze heeft in Wouter tje Pieterse het probleem gesteld, wat wordt er van een ontvankelijk kind, als 't omringd is door domheid, bekrompenheid, onverdraagzaamheid. Een van zijn eerste ervaringen doet Woutertje al op als hij een pepermunt handel met de fatsoenlijke Hallemannetjes begint, waar hij 60 cent in te koift soluoot omdat zij, als zijnde zeer fatsoenlijk beter de rekening kouden ma ken dan hiji; spr. vreest dat het ras der Hallemannetjes nog niet heelernaal is uitgestorven. Juffrouw Pieterse, Stoffel, juffrouw Laps, meester Pennewip, Femke, Handel en compagnie passeeren de revue in hun relaties met en invloed op Wou tertje. Die invloed is echter niet zoo heel groot. Wouter blijft voorloopig nog de wereld vormen naar zijn beeld en neemt zich voor koning van Afrika te worden. Zijn moeder, juffrouw Pieterse schrikt echter aldoor op, als er wat met Woutertje is, als meester Pennewip komt klagen over 't rooverslied, als hij den Pastoor wil vragen om antwoord op de vele vragen, welke hem bezig houden en zij constateert dat individualiteit zoo las tig is. Spr. beaamt dat, maar in anderen zin. Die individualiteit behoeft leiding en opvoeding Woutertje wordt ziek en vindt in dr. Halsma de leider, welke hem elders ontbrak. Gelukkig heeft deze dokter een gouden potlood en een koetsier met bontkraag, welke attributen hem de noodige autori teit verleenden in de oogen van juffrouw Pieterse. Hij wees liaar op de noodzake lijkheid van licht, lucht, zon en Woutertje werd beter. Toen gaf dr. Halsma hem de eerste les in levenswijsheid: „Je ziel heeft recht op persoonlijkheid". Menig mensch is een Woutertje en verdoet in niemendalle tjes zijn naastbijliggende plicht. Multatuli schildert in Woutertje zich zelf; hij is dikwijls bitter en cynisch en ziet dan de wereld door de gekleurde bril van Mephistopheles in een duivelsch licht. Men noemt Multatuli veelal een ouge- loovige, hetgeen spr. onjuist acht; dikwijls klinkt uit zijn wrok een verlangen naar geloof, hetgeen met aanhalingen gestaafd wordt. Wij weten niet of Wouter ten slotte, evenals Faust, de overwinning behnald heeft; Multatuli heeft zijn werk niet af kunnen maken. Spr. betreurt diep, dat ter wijl er jaurlijks bergen prullitteratuur ge produceerd worden, een groot schrijver ais Multatuli zich nog niet uit heeft kunnen zeggen. Multatuli gaf zich zelf in Wouter, zooals hij was, zeer sterk en zeer zwak; hij was inderdaad een Faust, gaande aan de hand van Mephistopheles. Heeft hij in 't eind den vrede gevonden? Als tweede Faust-figuur beschouwt spr. „Götz Krafft van Eduard Stilgebauer", dat hoewel geen meesterwerk en niet veel bij zaken, in de hoofdfiguur oen merkwaardig Faust-typo vertoont. Bij 't afscheid van 't gymnasium zijn de jongelui klaar voor de studie, maar o zoo weinig voor het leven. Gelukkig hij, die later kan getuigen 't roer recht gehouden te hebben. Spr. volgt dan het levenslot van Götz krafft, welke aan verleidingen te Frankfurt en Lau sanne wist te weerstaan. Een ernstige en gruwelijke levensles kreeg hij toen te Lausanne zijn Joodsche vriend Sally Löwenfeld in een duel werd gedood. Zijn geloof kreeg hier een ernsti- gen schok, hoe is 't mogelijk, dat God den goeden mensch laat ondergaan en den slechten voortleven? Spr. vertelt Ivrafft's ervaringen in Ber lijn en in Munchen in militairen dienst. Toen leerde hij Dr. Freij kennen, welko zijn leidsman werd. Van hem leerde hij o.a „Zelfkennis leidt tot zelf be heensc hing; afstand doen ia de laatste troost van het gansclie, langen menschenleven." Hij ver looft zich met Freij's dochter. Na zijn diensttijd studeert Krafft verder in do let teren te Marburg en komt daar in de grootste verleiding zijns levens, als Toni, de rijke en knappe schoonzuster van Prof. Trüminler, welke hem protegeert, hem klaarblijkelijk aanmoedigt, lvrafft blijft Eva Frey trouw en wordt de* universiteit uitgewerkt. Na een tijd journalist geweest te zijn, huwt hij met Eva Frey en wordt tenslotte door voorspraak toch hoogleeraar. Götz Krafft is de Faust figuur, welke ten slotte overwon. Na de pauze behandelt spr. 2 figuren van Gustav Frenssen: Jörn Uhl uit het boek met denzelfden titel en Kaj Jansuit Hilligenlei. Frenssen zelf heeft een leven van worsteling gehad; 13 jaar eer hij be roepen werd; 13 jaar had hij nooclig om zijn schulden te betalen en weer 13 jaar om zich te vormen tot- den man die Jörn Uhl kon schrijven. Evenals Woutertje Pieterse was Jörn Uhl geplaatst in een bekrompen, neerdrukkende omgeving. Jörn Uhl neigde oorspronkelijk tot studie, doch toen zijn vader het fami liebezit grootendeels verdronken had en de broers onbekwaam waren tot lieheer, trok Jörn Uhl de boerenkiel weer aan en trachtte de boel te redden. Ilier vinden wij ook de man die religieuselijk zijn naastbijzijnde plicht doet, maar hem viel 't bijzonder zwaar, hij had geen steun van zijn geloof. Jörn Uhl wordt, vervolgd door 't ongeluk, zijn geliefde vrouw sterft na een jaar, de boerderij welke hij wilde be houden, gaat in vlammen op. Jörn Uhl is een heel andere Fnust, maar toch ook een Faust: langzaam aan brengt God hem van de duisternis tot 't licht. Spr. erkent de wijsheid daarvan, welke blinde zooi opeens 't licht kunnen verdragen? Jörn Uhl's leven is een kruisgang. Spr. raadt zijn hoorders aan, als zij eens te Oosterbeek komen, «laar het. Roomschc kerkje to bezoeken. Daar is een kruisweg geschilderd door Toorop; als men deze meditoerend langs gaat-, dan zal men voe len dut do liekroning en oplossing in 't kruis is. Zoo ook Jörn Uhl. welke gelou terd d;or 't lijden, heeft geleerd te leven. Een ander, een rijper boek is Ililengen- lei (Heiligemlandi) waarin 5 jaar later Frenssen het leven schetst van Kaj Jans, de zoeker, de zwerver, de dooier, welke overal op zoek is naar 't Heiligenland. Hij droomt er van en zoekt 't zworvend over de wereld, in dlo groote stad, onder kin deren, in de oogen der beminde. Men geeft hem de raad in de arbeidersliewe ging te gaan. doch „iemand die waarlijk iich zelf is. kan geen partijslaaf zijn; zij die het moest op de menschheid hebben ingewerkt, waren iwoit partijsla ven." Kaj Jans is een Faust welke 't Heilige Land niet. heeft, gevonden. 't Zou verwezenlijkt kunnen worden als de menschen meer liefde hadden. Hier zijn vier Faust-uitbeeldingen, al len strevend, worstelend, lijdend, overwin nend. Zijn 't Faustfiguren of idealisten? Wij hebben deze zoo broodneodig. Tenslotte herinnert spr. aan de „Para dijsvloek". Als Jubal, de zanger, zingt: t „Daar is een land aan d^overzij der bergen", dan antwoordt 't koor eerst zacht en aarzelend, dan luider, bevestigend, over tuigd: „Daar is een land aan d'overzij der bergen." Wie dat lied hoort, wor hem krijgt 't lijden een andere .glans, Als hun strijd onze strijd is, Als hun leed ons leed is. Al hun worsteling onze worsteling is, dan kan hun overwinning onze overwin ning worden. v. H Twee tooneeluitvoeringen. De tooneelvereeniging U. D. I. zal op Zondag 23 en Maandng 214 Nov. in het ge bouw der R. K. Wcrkliedenvereeniging opvoeringen geven van het drama De Eike boom in 4 bedrijven. Deze uitvoeringen zijn toegankelijk voor leden en begunsti gers. De generale repetitie zal plaats vin den op Zaterdag 22 Nov., des avonds 9 u. Winterlezingeii: Kerkelijk Leven. Woensdag 26 November zal ds. L. J V. Leeuwen, pred. te Hilversum, 's avonds té 8 uur in de Gemeentewoning lezing hou den over „De plaats der zonding." Vereen, van Prot. Belangen. In do vacature van penningmeester wijlen den heer J. ,G. Bredius, is benoemd de heer J. E. Eugelbrecht, Schoolpad, al hier. Vrijgesproken. -i- De heer N. v. H. alhier, tegen wien procesverbaal was opgemaakt wegens het gis afrastering bezigen van prikkeldraad zonder ©enige bescherming, over welke zaak. wij destijds uitvoerig schreven, is door den kantonrechter te Hilversum vrij gesproken. De koude. De plotseling ingevallen koude heeft OPGERICHT 1906 ENZ. Nleuweweg 402 Telefoon 58 LAREN (N.H.) Onze zaak, die sedert 1906 hel algemeen ver trouwen geniet, heeft een belangrijke uitbreiding ondergaan, welke Vrijdag 21 Nov. 'smiddags 5 uur in gebruik wordt genomen. Door deze uitbreiding is onze étalageruimte aanmerkelijk ver groot, zoodat onze clientèle rustig en geriefelijk uil onze met zorg saamgestelde collecties bun keus kunnen doen. Wij bevelen ons aan, dat U zich door een bezoek op de hoogte wilt stellen van onze ruime sorteering in Vrijdag 21 Nov. tot 5 uur gesloten. het vijvertje bij de hut van Mie doen dichtvriezen. Als het zóó een paar dagen voortgaat, zal de jeugd er ook in dezen venn van genieten. 's Zomers „Zandvoort" en 's winters „St. Moritz"! Request „Toonkunst". Het request, dat zooals wij Vrijdag reeds meldden door „Toonkunst" aan de leden van den Ttuad zou worden verzon den, luidt: Geeft, met verschuldigde hoogachting te kennen, het bestuur van de muziekschool, onder deel der afdeeling alhier van de Maat schappij tot bevordering der toonkunst, dat in 1921 door hed gemeentebestuur in overleg met den heer P. M. van den Breemer, hoofd der Openbar© School aan het schoolpad alhier, aan het bestuur is verleend kosteloos het gebruik van een a twee lokalen in dio school, ten ein.rr daarin op door de school zelve niet ge bruikte tijden tossen te doen geven in de muziek; dat die lessen gegeven worden in loka len, den volgenden dag telkens weer in gebruik op de gewone schooluren; dat, hoe ook door het bestuur gezorgd wordt te voorkomen, dat oenig spoor van het gebruik in het betróffende lokaal q verblijft, daarover niettemin klachten zijn gekomen, en het schoolhoofd aan B. en W. in overweging heeft gegeven het gebruik, althans eerlang, te doen eindi gen; dat, hoewel de klacht niet geheel is vrij to pleiten van niet overal zakelijk© op merkingen. van een wel niet onbegrijpe lijke, doch zeer zeker vergeeflijke over drijving. terwijl het. bestuur terstond nlle maatregelen liecft genomen om de klach ten voor het vervolg te voorkomen, gere.- delijk zij toegegeven, dat bedoeld gebruik voor den in geen enkel opzicht te versto ren goeden gang van het onderwijs on- wcnschelijk is; dat het bestuur dus naar een andere ge legenheid voor het geven van dit onder wijs ook voor ile wckelijksclie oefenin gen. avonds van de zangvereeniging der afdeeling moet omzien; dut. echter elders voor liet gebruik van de noodige geschikte lokaliteit geldelijke vergoeding te geven is; dat de exploitatie van de muziekschool dat vooralsnog niet toelaat; dat het bestuur vermeent door de stich ting der school en het verschaffen van ontwijfelbaar deugdelijk muziekonderwijs aan onze gemeente inderdaad dienst te bewijzen; dat, waar de beeldende kunst zich in de gunst van Larens gemeenteraad mag ver heugen. grpnd is voor de verwachting, dat die ook aan de toonkunst niet. onthouden worde; dat immers alle kunsten, door een zelf den band verbonden, beoogen of altham, ten gevolgo hebben: veredeling van net gemoed en het verstand, verheffing boven alles wat laag is en gemeen; dat de gunst der beeldende kunst nog onlangs bewezen, aan hare beoefenaren, den kunstenaars zeiven, direct ten goede is gekomen en komt; dat bet hier beoogde geheel belangeloos geldt: in de eerst© plaats het verschaffen van go«?d onderwijs in muziek, en in de tweede: do voorbereidingen voor de con cert uitvoeringen der afdeeling, iLw.z. re producties van werken van de groote scheppende genieën, m.a w. juist voor het genot Van anderen, en in het algemeen het bevorderen van de toonkunstl>eoefc>- ning, in overeenstemming met de uitge breide doeleinden der nu bijna honderd jarige Maatschappij tot bevordering der toonkunst; dat het onderwijs gevolgd wordt door jongeren en ouderen van allerlei gezind- ton; i i - illllilJiliillllllllllililllllllllllillilUillllllllllllllllllllllllllllllllllUIIMIIIIIllilllllillllllliilllli groote doozen TABLETTEN Bij Apothekers en Drogisten. 65. niiniinninnniniiiniiiiinnniiinniiiinnniininnniiininiiinniiinnMniniinnimm» dat elke gedachte aan politiek verbon den, als ten ©enenmale aan het hooge streven der kunst vreemd, gebannen blijft; dat liet, bij beschikking over voldoenite lokaliteit, de bedoeling is ook klassen in richten tot wezenlijke verbetering van den di© hooge lijk vereischenden volks zang; redenen, alle, waarom bovengenoemd be stuur het waagt aan U voor de huur (ver warming. verlichting, schoonhouden enz) van eonige geschikte lokaliteit een sub sidie van vier honderd gulden jaarlijks 1o willen toekennen. Namens het bestuur der nfd. en der muziekschool. (was get.) H NOLTIIENIUS, Voor/.. Mevr. 8. M SC'IIOENE. Secret,. Laren N.-IL, 14 November 1924. Generale kas. Door de N««d'. Herv. gemeente is de zer dagen aan den quaestor van «le Classis Amsterdam overgemaakt als bijdrage over 1924 een bedrag groot f 143.75. De gelden van genoemd fonds worden a'angewond voor ondersteuning van arme gemeenten. d)ie geen geld hebben om kerk of pastorie behoorlijk t© onderhouden. Onze gemeente maakt met bovengenoemd bedrag een goed figuur. Zusterkrans Tryfosa. Vrijdag 28 Nov. a-s., dos namiddag!» van 25 uur en des avonds van hair 8 tot 16 uur, zal do Zusterkrans Tryfosa in de Gemeente woning ter verkoop aanbie den, alle handwerken- en andere artikelen, die overgebleven zijn van de Bazaar van dezen zomer, terwijl neg verschillende handwerken zijn bijgevoegd. De opbrengst i.s ten bat© van don Diaconessenarbeid Gezien het goed© doel waaraan de op brengst ten goede komt., hopen wij dat de Zusterkrans op 28 November uitverkocht zal zijn. Dierenbescherming. Ook nu weder meldt het maandverslag van den Inspecteur-Veldwachter der afdeeling „Gooiland", A. Herenberg, wonende Amers- foortschc straatweg, Zijlaan 8, Bussum, vele gevallen van dierenmishandeling. Ondanks de herhaalde waarschuwingen worden de karren met bouwmaterialen véél te zwaar beladen, dikwijls met slechts één paard bespannen, waardoor het voor dc die ren een schandelijk afbeulen wordt, vooral op de terreinen der bouwwerken en op de aanlegplaatsen der schuiten met steenen. Ook werd herhaaldelijk geconstateerd, dat kreupe- pele, verwonde paarden werden gebruikt. Een voortdurende controle bij wegenaanleg en bouwwerken werd hierdoor noodzakelijk ge maakt. Het onnoodig slaan en rukken aan de tpugcls blijkt een gelicfkóosde sport te zijn van karrevoerders en groenteleveranciers, tplkens toch zijn het weer dezelfde menschen die door den inspecteur-veldwachter hierop worden betrapt. Het misbruik, dat gemaakt wordt van den hond als trekdier, is voor ieder weldenkend mensch niet cm aan te zien. De z.g. Trekhon den wet voorziet nog niet genoeg in de vele gevallen waarin overtredingen worden gecon stateerd. zoodat een algehcele herziening van deze wet hoog noodig is. Het gebruiken van te kleine zwakke honden, ondoelmatige tui gen, die de dieren bemoeilijken in het loopen en ze verwonden, kreupele honden met door- geloopen voetzolen, het laten trekken van een groote zware mclkkar door een hond, nadat de slijter ondervonden heeft dat de vracht hem te zwaar was, het verzwaren van de vracht door zelf bij het naa-r huis gaan op de kar te gaan zitten, zoodat (le moede af gebeulde hond nog meer te trekken kreeg, ziedaar gevallen die dagelijks voorkomen, waartegen wij telkens weter mocoten optre den. De hond is geen last- of trekdier; hope lijk is de tijd niet verre meer, waarin de wet hem tegen een dergelijk misbruiken zal be schermen. De aanvragen om zwervende honden en katten op te nemen worden steeds talrijker. Het ontbreken van een dicrcnasyl maakt het onmogelijk hieraan te voldoen. Wel heeft de afdeeling „Gooiland" door een legaat van 'n Bussumsch dierenvriend een beginfondsje voor de oprichting van een asyl, doch er is veel meer geld voor noodig. Laat ieder die renvriend naar vermogen medewerken om dit algemeen belang te bevorderen „Bussum ter eerc", waardoor het eerste Dierenasyl van het Gooi hier zal kunnen worden gesticht. Bekeurd. Een rijwielpad is bestemd voor wiel rijders. D<-ze waarheid als een koe blijkt telkens nog niet tot het bewustzijn van sommige menschen te zijn doorgedrongen. Onlangs kwamen wij op het fietspad Bla- ni'cumLaren bij de hut van Mie een mo tor met zijspan tegen, die lustig den spe- i-ialen fietsweg langs knalde. De berijder kwam er in dit geval zonder bekeuring af, omdat geen veldwachter in de buurt was. Anders ging bet met e'en bakker, die met zijn handwagen het fietspad van den Ecmnesserstraatweg naar <le Go iersgracht bereed. Een onzer veldwachters heeft hem deswege bekeurd. „Blaricum's Belang". I>© vereeniging „Blaricum's Belang" organiseert Maandagavond as. een twee den kunstavond in haar loealiteit „Gooi- lust". Waarschijnlijk zal o.m. optreden de uit nemende pianiste mejuffrouw Le Gras, die in het vorig seizoen op een Toonkunst- uil voering te Bussum zoo voortreffelijk de voor piano gearrungeerde orkestpartij van d „Reien" uit Vondels Gijsbrecht van Zwèers speelde. Nadere mededeelingen volgen in het Vrijdagnummer. Provinciale rekening. Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht brengen ter kennis van belangheb benden, dat de rekening der provinciale inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1922, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 September 1924, nr. 45, en d be groot ing der provinciale inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1925, goed gekeurd bij koninklijk besluit van 22 Oc tober 1924, nr. 30, ingevolge artikel 100 der Provinciale wet, algemeen verkrijg baar zijn gesteld ter Provinciale Griffie van Utrecht, de rekening tegen betaling van f 0.75 en de begroeting tegen beta- bng van f 0.50 per exemplaar. De Gedeputeerde Staten voornoemd, II. Th. 'sJACOB, Voorzitter C. G. 0. QUARLES VAN UFFORD. Griffier. Utrecht, 4 November 1924. Moud- en Klauwzeer. Tweede helft der vorige week een nieuw geval bij Wed. v. h. Klooster. Arbeidsbemiddeling. Ingeschreven als werkloos: 1 houtbe werker, 1 meubelmaker, 1 sigarenmaker. Excelsior. Zoouls wij reeds aankodigden, geeft het Christelijk Gemengd koor „Excelsior* alhier, onder leiding' van den Directeur, den heer G. H. Berendsen, Vrijdag a.s. een zanguitvoering in de Ned. Hervorm da kerk t© Buitendijk. Aanvang half ucht. Met welwillende medewerking van dtni heer T. J Holsteyn te Laren als orgHnist Programma: Voorzang Psalm 150 1-3. la Bede, C. M. v. Weber; lb Bemoediging,

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1