VoogdenerJ Eemnes N o 98 DINSDAG 25 KOVEMBER 1924 Verschgnt Dinsdags en Vrijdags FE.P\riEIIEF?TOUFï, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.—elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1.35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad 1.80. Per week: 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct m l)e St. Jansklokken Aan de Parochianen van Laren is de volgende circulaire gericht: „Door de jarenlange offervaardig! van zoovele reeds lang ontslapen en niet minder door de vrijgevigheid van de thans nog levende R.K. Lnarders, dank zij de energie en het initiatief van onzen her der, Pastoor Hendriks, de parochie van den II. Johannes vele instellingen, in welke ter cere van Christus gearbeid wordt rijk geworden. Waren wij reeds vóór de komst van Pastoor Hendriks terecht troitsch op on ze Zusterschool, op het gebouw der R.K. Werkliedenverceniging en op het patro- naatsgebouw met vakteekensclv.ol, met fierheid kunnen de Roomschen van Laren zich er op beroemen, dat deze instellingen onder het bestuur van onzen tegenwoor- digen ijverigen herder, zich met enkele zeer belangrijke hebben uitgebreid. En dan wijzen wij op de uitbreiding van de Zusterschool, op die van het gebouw der R. K. Werkliedenvereeniging, op de Broe derschool. op de R. K. Leeszaal, maar vooral op het Ziekenhuis. Alle deze instellingen beoogen de uiting der Roomsche liefde voor het heil der zielen. Daar wordt gearbeid voor het pees- lelijk en lichamelijk heil van ons en onze kinderen tot. meerdere eer van God. Waar het gold de eer der Kerk, de lief de voor hun geloof, daar waren de Laar der parochianen steeds tot offers bereid. Zoo is het dan oe-k mogelijk, dat tot verbazing van zoovelen de houw van een nieuw Godshuis in korten tijd reeds zoo ver gevorderd is. Een tempel Gods, schoon van vorin, kloek van bouw, die de kroon zal zetten op zooveel arbeid van echt Roomsch leven! Een kerk, die veel geld kost, omdat ze schoon is. Zeker, duur is zij, maar is dat erg? Wanneer het geldt de eer van God, dan is ;het mooiste nog niet mooi geneeg, of het veel gold kost of niet! Dit was de leuze dor Lnarders, die hunnen herder in staat stelden een bedehuis te bouwen, de aloude parochie van St. .Tan waardig. Deze kerk zuil, naar wij hopen, reeds in gewijd kunnen worden. Wie weet zal misschien reeds op 24 Juni van liet vol gend jaar onze over geheel Heiland zoo vermaarde processie van St.. Jan van uit tie nieuwe kerk naar den doodenakker trekken. Indien dit mogelijk ware, dan zou in vervulling gaan een wensch, welke in zoo- vele Roomse he harten van Laren wordt gekoesterd. Dan zullen wij allen, God dan kend, jubelen van vreugde, omdat ons dorp is rijk geworden een tempel, meer dan de bestaande in overeenstemming mot den eerbied' en de hulde, die wij aan den God onzer altaren verschuldigd zijn. Echter, hoe zullen wij jubelen, hoe zul len wij uiting geven aan onze vreugde, hoe zullen wij het Gooische land kond doen van onze blijdschap zonder klokken? TQokken moeten er komen in de nieuwe kerk, de klokken moeten er zijn bij de wijding. Welnu, wij ondergeteekenden hebben ons tot oen comité gevormd, hetwelk zicli ten doel stelt, gelden in te zamelen om klokken te koopen, teneinde deze vóór de kerkwijding aan onzen beminden herder te kunnen aanbieden als blijk van onze wnardecring, als bewijs van onze dank baarheid voor zijn initiatief en zijn 011- vermceiden ijver voor het heil der paro chie in het algemeen en voor het tot stand komen dezer nieuwe kerk in het bijzonder. Mooie, klankvolle klokken kosten veel geld, mooie klokken zijn duur. Maar wat zou dat? Als het ter eere Gods is, dan is het mooiste nog niet mooi genoeg; duur of niet duur. Dat was steeds onze lens, dat 7.ij ook onze leus nog thans. De klokken zullen ongeveer f 1U000. kosten. Mede-parochianen! wij doen da ar,'in een beroep op uwe milddadigheid en vragen een offer van u, een offer in geld, om waarlijk mooie klokken te kunnen koopen. Weigert ons ecne bijdrage niet, maai geeft ze uit liefde tot God, met een blij moedig hart. Bedenkt, echter, dat er velen onder ons zijD, die, hoe gaarne cok, deze bijdrage niet kunnen geven. Laten dan zij, die door God meer met aardsche goederen bedeeld zijn, ook voor hun minder bedeelde broeders mee geven. God zal hen daarboor beloonen. Maar la ten allen althans iets geven! Het pen ningske der weduwe is even welkom als de gift der rijken. De klokken moeten zijn een geschenk aan onzen herder van geheel Roomsch Laren! Ons voornemen is om binnen zeer kor ten tijd persoonlijk een bezoek bij u to ko men brengen om mondeling een beroep op uwe milddadigheid te doen. Geeft ons dan een ruime gift. in eens, of doet ons een toezegging voor meerdere kleine giften." w.g. Het Comité voornoemd, Mevr. Th. J. A. M. ALBERDINGK THIJM C. BAKKER. Mcj. A. VAN DEN BERG 11. Mej. M. VXSt DEN BERGH. M«-j. T. DE BOER. Mevr. L. BREMAN. G. VAN DEN BRINK Mej. 0. BUS. Mej. E. P. ESSEN BERG. Mej. R. KUIJER. G. DE LEEUW. J. MAJOOR Hzn. Mevr. C. DE MOOR. Jhr. II. L. M. v. NISPEN v. SEVENAER. P. Chr. J. PETERS. II. F. SMIT. J. SMIT. Mevr. A LI. M J. TERWINDT. St. WILLARD Jr. L. A. ZOON. De Waterleidingkwestie. In het Handelsblad komt een inge zonden stuk" voor van den heer T. J. Iiol- stein, dat onze lezers hieronder met het antwoord van de redactie van üat blaa aantreffen. „Nu eerstdaags de raadslieden der Kroon een beslissing moeten nemen in boven staande quaestie, en ook in de afdeelingen der Provinciale Staten deze lijdensgeschie denis besproken is, wilde ik gaarne deze voor .enze gemeente zoo belangrijke zuak Dog eens in uwe kolommen ter sprake brengen. Vooral, omdat „eenige leden" in do S lat en-af deel,ingen zicli schuldig ma ken aan dezelfde fout van uw medewer ker, die eenige maanden terug de Laren- sclie waterleidingkwestie in uw blad be handelde, n.l. het tot een dogma verheffen van de autonomie der gemeenten. Daar door wordt deze zaak niet objectief be keken, dat is: óók beschouwd in verband met het algemeen belang der watervoor ziening der Provincie N.-Holland. Uw medewerker kan ik het niet zoo erg ten kwade duiden, daar hij zich speciaal her-A laten inlichten ten gemeente-huize te La ren en degene die van begin af aan de z.iel was van de ^lictze" tegen het P.W.B., het gemeentebestuur van Laren voorstelt als de vermoorde onschuld. Wat is hier het geval? Sinds 15 jaren reeds bestaat i*i« onze gemeente, waar n.b. door enkele we gen en straten de buis ligt der Amste-r- damaehe bron-waterleiding, de waterlei- ding-quaestie. Ernstige pogingen om Am sterdam te bewegen Laren water te leve- ren(, zijn er nooit gedaan, liet \s gebleven bij eenige adviezen van rechtskundige ad viseurs, terwijl er t.cch volgens een zeer bekend rechterlijk ambtenaar in de con cessievoorwaarden tor. het leggen en heb ben van buizen in gemeentegrond, wel een en ander te vinden was, om Amster dam te dwingen, water aan Laren te lts veren Dc hoofdzaak was, dat men er in dagelijkseh bestuur en raad zich er nicv warm voor mankte. Getuige de woorden van een nog zitting hebbend raadslid: „wel nuttig, doch niet zooi noodig. Goed voor reclame of bij brand!" De zaak bleef slepende, totdat in 1920 de provincie zich mot de waterleiding in Laren ging be moeien. Nadat het dagelijksch bestuur tot op dat jaar kans had gezien Laren zon der drinkwaterleiding te houden, werd op eens de geest vaardig over hen, en begon onder de leuze „baas in eigen huis blijven" een georganiseerd verzet tegen het P.W.B. Verschillende rapporten werden door ge meente-deskundigen uitgebracht, die allen door den directeur van het Provinciale Waterleidingbedrijf stuk voor stuk weer legd werden. De tendenz was nu eenmaal „de gemeente kan liet zelf goedikcoper doen". En dat in een jaar, dat het water gebrek zoo groot was, dat. de gemeente noodgedwongen moest overgaan tot het distribueeron van drinkwater per gemeen telijken sproeiwagen aan de huizen der bewoners van Laren! Wie hier de toestanden op het gebied van drinkwatervoorziening kent, zal het met mij eens zijn, dat. hot woord spelen met de volksgezondheid nog te zwak is. Nu dc gemeente sinds jaren in gebreke is gebleven, de gemeente van goed drinkwa ter te voorzie», zich die kaDs voorbij bek laten gaan in een zeer te laken langzaam beid en onverschilligheid, zelf te doen wat nu de Provincie met bekwamen spoed tracht te doen, gaat ons dagelijksch be stuur verzet plegen, en is de gemeente daarvan de dupe. Nu zou men een plan er door willen jagen dat de gemeente kost f 225.000 plus de kosten van. bij verplicht» uansluiting, kostelooze aansluiting, plus kosten watermeters en de benoodigde gronden voor de gebouwen en waterwin- plaatsen. Tezamen ca. drie ton! En dat voor een zeer uitgebouwde cn verspreide gemeente als Laren, waar een groot aan tal ingezetenen die het betalen kunnen, zich ten gevolge van het ellendige uitstel len van B. en W. zich van een eigen drinkwater-installatie hebben voorzien, cn terwijl in de gemeente de buis der provin cie ligt, en de Provincie in Blaricum tot aan de grenzen der gemeente met haar nel. genaderd is! liet beruchte raadsbesluit van 4 Juli j.l. is genomen onder den in vloed van een schrijven van Gedeputeerden aan het bestuur der gemeente, waardoor heeren raadsleden zich op hun teentjes getrapt voelden. Men leze het uitvoerige ïuadsverslag iu de plaatselijke bladen er maar eens op na. Dan zal men zien dat daar raadsleden openlijk uitspreken dat ze om die reden de Provincie den voet dwars zetten. Moeten Gedeputeerden om die re denen, en omdat. het. hoofd der gemeente z.g. baas in eigen huis wil blijven, uit den weg gaan, en een ergerlijken bespottelij- ken, als het niet zoo'n treurige toestan.I was, langer laten voortduren? Het is te hopen, dat er nu doorgezet wordt, en Ge deputeerden. en de Kroon zich zullen plaatsen boven dat peuterige dorpsgedoe en doen wat in deze hun plicht is en wel: een correctief zijn tegenover leiders van een gemeente, die in hun plicht tc kon schieten, en eveneens tegen recalcitrante gemeenteraden als die van Laren. Moge lijk dat Laren dan in het voorjaar 1925 niet. langer de risee van het Gooi is. Het H.bld. teekent daarbij het volgende aan: Het was ons bekend, dat sommige inwo ners van Laren er anders over denken dan hun gemeenteraad, die met op één na algomeene (101) stemmen het. besluit tot stichting van een eigen bedrijf heeft ge nomen. Wij laten nu de argumenten van den inzender over getreuzel en .dorpsge doe" ter zijde de lange onderhandelin gen van vroeger, vooral die met de nabu rige gemeenten, behoeven niet juist door dc schuld van Laren zoo lang tc hebben geduurd. De inzender toont niet aan, dat het belang van Laren zou worden ge schaad, wanneer bet gemeenteraadsbesluit tot uitvoering komt; de kapitaalsuitgaa zonder meer zegt natuurlijk niets, indien zij, wat blijkbaar liet geval is, behoorlijk kan rendoeren. Gedeputeerde Staten, die in hun Mcmb. v. Antwoord de zaak be spreken, volgens dezelfde methode als de inzender: zij geven te kennen, dat het provinciale bedrijf beter zal zijn („ratio neel" Ged. Staten) zonder te bewijzen nf zelfs te beweren, dat het P.W.B. in ooiiig opzicht de ge ineen te beter of goedkooper zul dienen. En zoolang er geen steekhou dende motieyen zijn om do autonomie van een gemeente niet te eerbiedigen, moet o.i. de provincie zeggen: „Hands off!" Lezing Vereen, van Beeldende Kunstenaars Voor de vereeniging van Beeldende Kunstenaars Laren-BIaricum zal Woens dag as., 8.15 uur, in do Nieuwe Kunsttaal van het Hotel Ilaindorff, de hoer II. J. M. Wa km kamp C'z„ architect B. N. A een voordracht met lichtbeelden houden over „De ontwikkelingsgeschiedenis van het moderne Hollandsche landhuis. Den ledei» wacht dus weder een belangrijke avond. Blijkens de advertentie in dit nummer voorkomende hebben niet-leclen tegen be taling van f 1.toegang. Tentoonstelling Lucie WittigKetjser. Vanaf 2j4 November e.lc tot en met 27 December houdt mevr. Lucic Wittig Keijser cenc tentoonstelling van haar laatste werken in het. atelier Eemnesser- weg 1065, Laren N.-H. Zij exposeert nu in hoofdzaak nieuwe schilderijen en veel teekeningen. Deze tentoonstelling is alle dagen te bezichtigen van 10.30 tot 5 uur en 's avonds van 810 uur. Ook Zon- en feestdagen. Men zie de advertentie in het nummer van a.s. Vrijdagavond. Nieuw gebouw Openbare Leeszaal. In verband met de groute vlucht die de Openbare Leeszaal en Bibliotheek La renBlaricum in den betrekkelijk korten tijd van haar bestaan heeft genomen, deed zich moer en meer het inconvenient voor, dut de ruimte in het bestaande gebouwtje te klein bleek. De binderij en een gedeelte der boeken-inventaris moesten reeds elders we rden ondergebracht (zelfs in Blaricum). Het „kamertje" waar de uitleeniing ge schiedt en dat tevens dienst doet als in formatiebureau, wordt inderdaad benau wend klein. Het gevolg van een en ander is, dat de rust in de aangrenzende Lees zaal meerdere malen gestoord wordt, zeer ten ongerieve van de talrijke bezoekers. Het ontbreken van een Directiekamer, waar de interne aangelegenheden van dc Bibliotheek rustig kunnen worden bespro ken, is ook een tekort, dat steeds dringen der om aanvulling vraagt. De te kleine behuizing vam de Leeszaal en Bibliotheek heeft bovendien, ten gevel ge, dat de administratieve werkzaamhe den steeds meer vertraging ondervinden. Om aan al deze bezwaren een einde te maken-, )>esloot het Bestuur in zijn verga dering van 20 November j.l. pogingen te doen teneinde te komen tot stichting van oen eigen gebouw. Dc mogelijkheden die zich te dezer zake li ebben voorgedaan-, rechtvaardigen een verheugend optimisme. Er zal voor den houw ongeveer f 10.000 no.odig zijn, waarvan er f 6000 als hypo theek a 6 pCt om zoo to zeggen „klaar liggen". De resteerende f 4000.zullen on getwijfeld bijeenkomen. Daartoe zal een loterij worden gehouden, bestaande uit 4000 loten a f 1.Een der groote voor standers van de Leeszaal heeft reeds bij voorbaat 300 van deze loten gekocht en een auntal prachtige prijzen, waaac,nder een schilderij dat onlangs door hem was aangekocht voor den prijs van f 900. gratis ter beschikking van de vereeniging gesteld als prijs. ITet terrein vau het nieuwe gebouw ligi. in het centrum van Laren aan de Toren laan. Aan den wensch van dc Blaricum- sche leden, om de leeszaal wat meer naar den kant. van Blaricum -toe te verkrijgen, wordt met den nieuwen bouw dus regr- moet gekomen. De Commissie, die den bouw en wat daarmede samenhangt voorbereidt, bestaat uit de heeren J. W. Ouweleen, voorz., J. L. Grap Hellingmans, penningmeester en P. V, de Wit, direteur van dc Leeszaal en "oibliotheek, secretaris. Binnenkort wordt weer een Bestuurs vergadering gehouden waarop de plannen nader zullen worden vastgesteld. Wij ver wachten. dat de Commissie loyaal gesteund zal worden in haar lofwaardig pogen, om cle Openbare Leeszaal cn Bibliotheek La renBlaricum een haar waardige huisves ting tc verstrekken. Bevolkingsregister. VERTROKKEN: Mej. M. Forster van Eng weg 272 naar Rotterdam^ Èendraehts- kade 19; I. Fontijn en gezin van Kromnie- pad 778 naar Blaricum, Prof, van Rocsl.; II. J. Terveer van Niouwewog 393 naar Blaricum, Eemnessenstraatweg 34; Mej. L. G. Funoke van St. Janstraat 252 naar II 1- vensum, Sterrelaan 28; Mej. M. Vogel van St. Janstraat 2771) naar Amsterdam, O.Z. Voorburgwal 210; Jhr. J. G. R. de Brauw van Eomnesserwog 1069 naar 's Graven- liage. Parkweg 21; A. W, van Kwawegen en gezin van Stationsweg }441c naar N. O, Indie, Deli; M. Mann van Langebosch 457 naar Rotterdam, Rott. Llovd. Opening Coini'iiius-Museuiu. Zaterdag j.l weei van het. Stadhuis de NciU'rlanilsehc en van het Spaansche Huis de C'zcchischo driekleur. Gaat de 22 November als begrafenisdag van Ctfnenius bij zijn landgenooten nimmer ongemerkt voorbij, ditmaal zou het getal dergenen, dio naar hot oude Naarden, dat voor d Czech en een soort bedevaartsplaats *8, grooter zijn dan ooit, waar, immers, de v fficiëele opening zou plaats vinden van het nieuwe meseuingebouw. Tegen hall vier vulde zich de Raadzaal. Daar waren dr. Trcka, chargé d'affaires der Tsjecho Slovaaksche Republiek, Rud Vonka, Secre taris der Legatie, M. Merens, deken van het consulaire corps te Amsterdam, Erin- ga. Inspecteur van Onderwijs te Hilver sum, Luit. Kol. Schaap, commandant van de vest'ug Naarden, de predikanten Drij ver en Voorduin, dc Ikofden van scholen Hooghwinkcl cn We r mes kerken-, de go- mecutc-architcct. Deeni'k, de architect Baanders van Amsterdam en de kunst schilder Wci-ssenbruch van Bussum, welke drie laatsten zich verdienstelijk hadden gemaakt inzake de restauratie der oude garniz:ensbakkcrij, voorts afgevaardigden van de Comeniusvereonigingen te Amster dam, Rotterdam en Den Haag, dr. Oost er huis, die in zekeren zin als feestredenaar zou optreden cn mej. Bacil ik, die in de Groote Kerk eenige Czech'sclie liederen ten gehoore zou brengen. De heer JAC. SMITS, voorz. der Naar- densche Comenius-vereeniging opent met een Fransohe speech de bijeenkomst, zich tot den vertegenwoordiger der Tsjecho Slovaaksche Republiek richtend, er op wijzend hoe hier door samenwerking een sehoone zaak is tot stand gebracht, hulde hrengend aan den Gezant Fierlinger, die haar krachtig steunde en herdenkend voorts degenen, die niet meer met on zijn, maar de Comenius-znak een warm hart toedroegen, Fabiu9 Maas Hoytema van Konijnenburg en Arentsen, te wier nagedachtenis hij de aanwezigen verz ekl zich een oo-genblik van hun zitplaats te \erheffen. Burgemeester VAN WETTUM geeft eo* •overzicht van de voorgeschiedenis van hel nieuwe museum, dat voortaan het Neder- landsclie Museum zal zijn en gehuisvest wondt in het historische gebouw, hetwelk de Gemeente Naarden voor dertig jaren in erfpacht kreeg van het Rijk. Namens het Gemeentebestuur wenaclit spreker de Co menius Vereeniging geluk met dezen dag en eindigt, met den wensch, dat het be kende woord „De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid" alweer de leus moge zijn ook van 't Czechische volk. Dr. TRCKA herinnert in zijn in 't Fransch uitgesproken rede hoe een der grootste zonen van zijn volk eenmoaj gastvrijheid genoot in Nederland, hoc Naarden sedert 1895 zijn gedachtenis door het onderhoud van een klein museum in eerc hield, van welks stichters allen nog de heer Van Eijken Nieukark in leven is. tiipreker brengt voorts hulde aan Burge meester Van Wettum en den heer Jac. Smits cn beveelt bij allen de belnngen van hot museum, in zijn nieuwe gedaante, aan. De heer A. SIMEK spreekt zijn landge nooten in het Czecliisch aan, zijn vreugde uitsprekend over over het mooie resultaat, dut door eendrachtig samenwerken werd verkregen, om daarna in hot Hollandscli hulde tc brengen aan Naarden's Gemeen teraad cn aan -de IIII. Smits en Van Rooijen, welke laatste zich welwillend be last had niet de rangschikking in hol nieuwe museum. Dr. OOSTERIIU1S geeft daarne eenige beschouwingen ten beste over Comenius en dé hedondaagsche pacdagogiek, waarbij hij de greote beteekenis van dezen opvoed kundige in liet. licht stelt, hem stellend naast dr. Montessori, Jan Ligthart en. an dere paeda-gogen van naam. Onder meer wijst spreker op liet verschil in opvatting losschcn Comenius cn Montessori, van wie de eerste voorstander van het. classicaal onderwijs is, zoodat zijn school lioschouwd kan worden als een klein gomeeóebest maar inzonderheid de sociale band ten opzichte van de leerlingen onderling aan gekweekt wordt Dat Comenius niet hur- vort voor het onderricht geven aan een klasse van honderd leerlingen de nun- wez.ige onderwijsmannen zagen wij iets met elkaar fluisteren alsof zij een minis ter naam noemden vindt wellicht zijn oorzaak in het feit, dat hij in liet onder wijs geven als doorkneed was. Intusschen leunt aan Comenius de eer loc de belang rijkheid van de aanschouwing bij het on derwijs te hebben doen verstaan, hot on derwijs, dat, gelijk ook Montessori wil, middel moet zijn tot verbetering van het in ens r lie 1 ij ko geslacht. De heer IS. SCHWARZ uit den Haag memoreert het bezoek, dat Comenius in 1621 aan die stad bracht, vertoevende in de straat, thans het Spui geheeten, terwijl hot deel van dat bezoek was den laatsten vrij gekozen koning van Boheme, Fred -rik van den Palts, d'e met zijn gezin in hico'- lijke omstandigheden verkeerde, meed in te spreken en aan te sporen z.ijn zaak in Bohème niet tc laten varen. Dj. F. W. DRIJVER wijst er op, hoe dc jongo Tsjecho Slowaaksche Repuhl ek. welke den 28 October j.l. z>s jaren be stond en het eeuwenoude Nederland de zelfde kleuren in hun vlag voeren, het wit, d.i. de reinheid, het blauw is de trouw cn het. roxl is de kracht. Spreker get ligt voorts van zijn erkent I u waar President Massarijk hem wel ds eer wilde bewijzen hem tc benoemen tot Of ficier van dc Orde van de Witte Leeuw, symbool van reinheid en kracht onuw in. eeuw uit beschcriuenend, onheil werend, moge waken over land en volk van Tsje cho Slowakije. Do hoor RUBENS nameiu de Amatcr- damsche Vereeniging sprekend, sprak over Comenius in voorband met hot Bij- bcLseh tafemri van Hagur en Ismaël. Dr. RUD. VONKA brengt dc viering van den 300-steu verjaardag van Comenius in herinnering, bij welke gelegenlm d Prof. De Hoop Scheffer, Van Toornobe;- gcii, Hoekstra, Rogge c.a., dc belangstel ling voor den grooten Czech in Nederland gaande maakten. Spreker ver. oi'kt namens de vergadering een telegram aan den lieer van Eijken Nieukcik, thans te 'sGinven- hage woonachtig, te mogen zenden als antwoord op den gelukwensch welke zo:» even van genccmdon stichter der Naarden- sclic Vereeniging ontvangen werd. De heer J. DUDOK VAN HEEL. nis oudste raadslid sprekend, vergelijkt hot museum bij een kind dat het ouderliik huis gaat verlaten om een oigon woning tc betrekken en spreekt den wensch uit, dat voorspoed steeds zijn deel moge ziji. Teni slotte leest de lieer G. Slaap nog een ingekomen schrijven in dichtmaat van Mevr. Wed, Generaal Fabius voor,

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1