Ons tweede blad deden étaleeren wij 3de en laatste deel van onze groote prijsvraag. »r 4 bladzijden "Vf Het Gooi in beeid De volledige rapporten van Stad en Lande van Gooiland Sportrubrieken Dr. R. van Houten Fransche en Italiaansche VoogdenerJ Eemnes DE GOOISCHE APOTHEEK Inleidingscursus Anthroposophie. de laatste nouveauté 's „HET SPORTHUIS" ST. NICOLAAS CADEAUX Victoria-Water No. 98 VRIJDAG 29 NOVEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FjiFMI EIILFï-QQ U RAMf ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80 Per week 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct In dit nummer komt het derde en laatste deel van onze prijsvraag voor. Men zoeke weder nauwkeurig de verschillende advertenties na. Het totaal van de 3 weken is 42 letters. Deze vormen te zamen één zin. Oplossingen moeien ingevuld op het in ons vorig nummer afgedrukt for mulier ingezonden worden uiterlijk Dinsdag 2 December a.s. aan onze bureaux. LAREN: Stationsweg 441d. BLARICUM Blaric. Boek- en Kunsthandel. EEMNES: Voogdenerf, brieven in het roode busje bij Café van Wijk. T.O HET POSTKANTOOR LAREN TELEFOON 124 VERKOUDHEIDS ARTIKELEN WYBERT-TABLETTEN MENTHOLEUCALYPTUS BONBONS EMSER PASTILLES SALMIAK PASTILLES bestaat deze week uit Dit blad hetgeen UITSLUITEND DE ABONNÉ'S ONTVANGEN bevat o,a. Met foto van het door den brand verwoeste woonhuis van den heer L. Schulman. over den verkoop van Erfgooiers gronden. Onze prachtig verzorgde en het PLAATSELIJK NIEUWS uit LAREN. BLARICUM en EEMNES. Zoo gij nog geen abonné zijt geef U dan nog heden op. Abonnementsprijs slechts 6 cent per week of 70 cent per drie maanden. Zij die zich thans abonneeren ontvangen de tot 31 December verschijnende nummers gratis. I.ezing architect H J. M. Walenkamp Cz. De belangstelling voor de lezing over ..De ontwikkelingsgeschiedenis van het moderne landhuis", welke de heer Walen kamp Woensdagavond in de Nieuwe Kunst- zaal van Hamdorff voor de vereeniging van Beeldende Kunstenaars hield, was fru- melijk groot. De Voorzatter, de heer Van der Werk. heette de aanwezigen welkom en zeide dat deze lezing een zeer bijzonderen avond vermen zou. daar zij deel uitmaakt van een serie van drie lezingen, waarop de ver eeniging zeer trots is. omdat zij n.l. ge houden worden door 3 leden van de ver eeniging. Deze eerste lezing spreekt de heer Walenkamp over do Ontwikkelings geschiedenis van het moedrne landhuis; de tweede lezing wordt gehouden doer een musicus, den heer NoTthendus, en de dorde lezing zal worden gehouden door den schilder Heyenbrock. Spr. wees op do be langrijke artikelen van den heer Walen kamp in do „Groene" en verwachtte een groote belangstelling voor hetgeen de spr. zou zeggen, omdat wij allen grocte inte resse hebben voor de architectuur. De heer Walenkamp, zijn lezing aan van- gene, wees er allereerst op. hoe er de laatste jaren een groote vooruitgang is te constatoeren in de architectuur. Verge lijkt nien de huidige periode met d'c van 50 of 25 jaar terug, dan valt de vergelij king verheugend in het voordeel van dL- zen tij duit. In die aangeduide vervalpe- riodo ontstonden als ge velg van de indus trie en dien trek naar de groote steden de afzichtelijke „rcvolutiewijkcn" en, hoewel in mindere mate. werd ook de natuur dei- landelijke gemeenten vaak ontsierd dooi wangedrochten van woningen. Ook thans nog worden heele landschappen verwoest door onoordeelkundige» en smakeloozen bouw. Laren en Blaricum bleven, door hun lig gen buiten het groote verkeer, weliswaar niet geheel, maar dan toch wel belangrijk, voor dergelijk vandalisme gespaard. Doch richt men het oog op Bussum en> Hilver sum! Welk ecu afzichtelijke quasi villa wijken met pruts-serretjes en peuterige tuintjes treft men daar aan! Deze wijken Ti ebben het nare, dat /ij iets willen schij nen, dat ze niet zijn. Vergelijkt ra en deze vcrvalperiodc mot den huidigen toestand, dan mag met vreugde worden geconstateerd, dat onze architecten op den goeden weg zijn. Bij de goede landhuizen, die nu worden gebouwd, gaat het streven der bouwers uit naar een voud en naar harmonie met de omringen de natuur. De architecten zijn in dez. zeer veel verschuldigd aan dc Hollandsehe landschapschilders ctf© zoo treffend heb ben getoond hoe de menschelijkc woning zich aan de natuur kan aanpassen om er een goed geheel mede te vormen Dit geldt ook voor het. interieur. Thans gaat spr. na, hoe langs de Vecht in de 17e eeuw de groote buitens der rijke kooplieden van Amsterdam ontstonden. Dicht, hij de hoofdstad, liefst, langs een waterweg bouwden dc Amsterdamsche pa triciërs hun grootsche landhuizen. Op al dese bouwwerken beeft de groote meester Jacob van Kampen z'n stempel gezet. Ern stig en statig is de strenge Italinansohe stijl der oudheid toegepast. Van ul die voorname landhuizen is niet veel meer over. Spr. vertoonde een interessante se rie lichtbeelden, ontleend aan een beroemd werk „De Zegepralen der Vecht" (1719), waarin verscheidene landhuizen van Am sterdam tot Utrecht zijn afgebeeld. Zeer belangwekkend was de gravure, voorstel lende de Middenweg in de Watergraafs meer, en de gezichten op „Franckendael" en „Rozenburg". Eerstgenoemd buiten, eigendom van de Stad, zal als kwoekerij voor de parken wel ongerept blijven be staan. Vervolgens vertoonde spr. een serie lan taarnplaatjes van binnenhuizen. bceren en burger interieurs, alle uit de 17e eeuw. Na do pauze wees spr. met een enkel woord op het groote verval der bouwkunst in de 19e eeuw. Eerst gedurende het laat ste kwartaal dezer eeuw begon vooral in Engeland de architectuur te herleven. Unze architecten.' bleken evenwel geen slanfsche navolgers te zijn van wat an deren deden, doch wij kunnen vaststellen dat do laatste 25 jaar onze architectuur zich zelfstandig heeft ontwikkeld en door drongen werd van de nationale tradities. Wij kunnen spreken van een eigen zeer oorsprtnkel ijken laudh u is bouw liet eer ste kenmerk daarvan is het streven naar harmonie met do omringende natuur en iu de tweede plaats wordt getracht een prak- tich en behagelijk interieur te scheppen. I,n dte 19e eeuw trachtte men hier iets te bereiken door navolging der uiterlijk heden van de oude vormen; thans beleeft men deze in den geest en past ze aan. aan de behoeften van dezen modernen tijd. De hedcndaagsche architectuur brengt het karakter in do woning terug en creëei frissche, hygiënische, gezonde, v.rooilijke kamers. De ouden verkregen de intimiteit en de gezelligheid o.m. dcor een scheme rige verlichting. De moderne architect moet. dit probleem oplossen met vól licht, omdat wij thans het natuurlijke in de wo ning zoeken Tenslotte besprak dc heer Walenkamp een hoek, dat. wijst op een herleving van do houwkunst in Frankrijk. Het ls ge schreven door L. Corbivssicn Sonnier (me dewerker aan „L'Esprit Nouveau") en heet „Veis une Architecture". Dit werk getuigt van een verrassende visie <p de ontwikkeling van de bouwkunst. Enkele stellingen er uit zijn „Een huis is een machine om to bewo nen." Woningen moeten evengoed als de ^Moderne auto of de vliegmachine zoo prakt'sch mogelijk zijn ingericht en goed „functioneeren". Weg met de gecompli ceerdheid en de opdirking en de stofnes ten! De schrijver «telt de rustbegeertc der ouden scherp tegenover den modernen be- wegingsdrang. Het hoek is le\end;g ge schreven en het houdt den lezer „wakker." De philippica van den auteur tegen den wonigbouw in Frankrijk geldt gelukk reeds lang niet meer voor ons land. Lnzc moderne architectuur wordt beheenscht door de gedachte dat een huis geen luxe voorwerp is, maar dat het aan praktische eu hygiënische cischcn moet. voldoen leder bouwwerk moet. dan ook van binnenuit worden geconcipieerd. Een goede kern moet een goed uiterlijk gaven! Deze interessante lezing werd nog ver duidelijkt met een «erio lichtbeelden van in- en exterieurs van mod!erne landhuizen. Do aanwezigen toonden zich '/eer mot. deze lering ingenomen. Bond vau Nederlandsche Musici. In aansluiting op ons bericht in het vorig nummer kunnen wij thans mededee- lcn, dat op de Algemeene ledenvergadering van den Bond van Nederlandsche Musici op Vrijdag 28 Nov. de volgende agenda in behandeling komt: 1. Opening; 2. Notulen; 3. Jaarverslag; 4. Rekening en verantwoording penning- meestor: 5. Verkiezing van 2 bestuursleden volgens rooster van aftreding; C. Verkie zing van bestuurslid wegens tussehentiju.» aftreden van Mej. Stoker; 7 Vaststelling medewerkenden aan het jaarl. concert (Jan. 1925); 8. Bestuursvoorstellen: Bespre king wenschclijkheid kunstkring, reductie op concerten, propaganda in andere plaat sen en andere voorstellen; 9. Rondvraag en sluiting. Dierenbescherming afd. Gooiland Op de Maandagavond, aanvaukelijk onder presidium van den heer J. G. Esser in Nieuw-Bussum gehouden vergadering van de afd. Gooiland der Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van Dieren, werd nadat mevrouw DaumBoucher de notulen had voorgelezen een voorstel ter tafel gebracht een huis met kennel te koo- pen ad f 14.000 De voorzitter merkte op, dat het bestuur meende op dit aanbod niet te kunnen ingaan omdat de afdeeling geen voldoende financiën bezit. Verschillende loden traden in discussie, waarin naar voren kwam dat men te Bus sum over 3000 en te Hilversum over 700ü gld. kan beschikken voor het oprichten van een dierenasyl en dat samenwerking dus do aangewezen weg is. Van bestuurs zijde wordt opgemerkt, dat de Hilversum- scho afdeeling klaarblijkelijk hiervoor niet voel voelt, daar zelfs niet geantwoord is op liet verzoek een samenkomst te houden. Besloten wordt, na 11 .lanuari de da tum w. o. de 3000 gïd. die als hypotheek is uitgezet, vrijkomt deze aangelegen heid nader te behandelen; propaganda en onderhandelingen met autoriteiten kun nen dan gevoerd worden. Na eenige besprekingen, den veldwach- tordienst betreffende wordt 'n bestuursver kiezing gehouden voer dc vacature Mevr van Gendt. Gekozen wordt, de heer J. J. W. Scholten te Hilversum. Mevr. v d. Ivooghvan lttersum deelde mede acht nieuwe leden gewonnen te hebben; de heer Ter Beek. inmiddels ter vergadering, doet een gelijksoortige verheugende mede deling en zegt dat de lieer Sibbeier te Blaricum zich als onbezoldigd rijksveld wachter heeft aangeboden. Getracht zal worden te Bussum oen Jeugdbond op te richten. Hondje overreden. Op den Iluizerwcg werd Woensdag middag een hondje van juffrouw K.. wo nende in huis „De Snip" door een auto doodgereden De bestuurder van de auto trct gïïen; schuld'; hij had d beleefdheid te stoppen om te zien hoe het was af ge- locpen en li ij betuigde zijn opijt over d.t ongeluk. Het hondje, waaraan mejuffrouw K. zeer gehecht was. werd op het terrein van schoenmaker Lamme dadelijk begra ven. Begrijpelijkerwijze verwekte het ge val eenig opzien. De eigenares van liet overreden dier was zeer ontdaan. Padvindsters. De afdeeling Bussum van het Neilori- Mcisjesgilde heeft Zaterdagavond in Con cordia haar 8-jarig feest gevierd en de groote opkomst bewees de populariteit waarin de padvindsters en hare leidsters zich in Bussum mogen verheugen. De meisjes schaarden zich op het tooneel on der haar vaandel, de kleinsten zongen een kabouterliod, waarop Mevr. van der Hiel een openingswoord 6prak. Het vorig jaar is het feest in intieme kring gevierd, om dat de kas er toen beter voor stond. Thans heeft, men echter geld noodig voor een nieuw troephuis. Dank /ij de relatie van mej. Ter Meulen kon de hulpschool van het Lvecum voor een kleinen prijs overge nomen worden en een geschikt terrein ge huurd worden. Een troephuis bevordert de prettige verhoudingen, terwijl bij slecht weer de meisjes zich hier met nuttige werkjes kunnen bezighouden. Mevr. v d. Hiel spreekt ten slotte de hoop uit dat de aanwezigen zich goed zullen amuseeren. dat de loten alle verkocht zullen woollen en dat de stands druk bezocht zullen wor den. Veertien meisjes ontvangen na deze rede do jaarknoopen, omdat ze drie jaar l of en leed hebben gedeeld. Na 6 jaar ont vangen zij zilveren, na 10 jaren gouden. Do- ze knoopen zijn voor jullie de mijlpalen en een aansporing t«m vol to houden en te trachten alle knoopen te verwerven Dczo veertien zijn de pioniersters van de afdeeling en de meeaten zijn nu daarvan de leidsters; zij hebben voel invloed op de jongeren en gaan geheel in het padvind- stersleven op. Mevr. v. d. Hiel en Mej. Ter Meulen moesten thans fraaie bloemen in ontvangst nemen, en rondom een kampvuur op het tooneel klonken forsche liedoren. Twee meisjes, Jo Blom en Jannv Loot- steen. oogstten veel bewondering met haar solozang. „Brechtje", een tooneclstukje met padvinderstendenz en een zangspel „Hades o somber oord" lieten de tooneel- De Anthroposofische vereeniging or ganiseert een Inleidingscursus weike zal worden gegeven ten huize van Mevrouw H JANSEN—Z IJLS TRA. Torenlaan, Blaricum, door (Den Haag). Aanvang Zondag 30 November, morgens 10.15 uur. Ter tegemoetkoming in de kosten wordt vriendelijk verzocht aan hen die daartoe in staat zijn f 3.of minder te betalen* Ook zij die daartoe niet in staat zijn zullen van harte welkom zijn Nadere inlichtingen worden gaarne aan be langstellenden verstrekt. Heerendassen Schoutenstr. 16. Hilversum Tel 2070 BIJ UITNEMENDHEID Speciaal voor kinderen l'Oiseau de France - Kleptico en Wenebrik talenten zien en de padvinders J. en S. van Vleuten en Nieuwhuizen brachten uitstekend de niuziekstemming in de zaal, die zich spoedig in 'n vroolijkc dansstem- ming voortzette. Brandje. Woensdagmidag ontstond een brand je in het steenen larapenistenhüisje op het emplacement der Nederlandsche Spoor wegen. doordat de vlam van een benzine- soldeerliout, dcor onbekende oorzaak in liet bcozinercservoir sloeg. De lampenist P. P., wonende Hoogc Laaredrwcg, die met de hout werkzaamheden verrichtte, trachtte het vuur te blusachen, doch in plaats hiervan geraakte zijn trui in brand. P. liep onmiddellijk naar buiten en trok zijn kleedingstuk uit. Hierbij liep hij ta melijk ernstige brandwonden op aan zijn recliterband, welke door Dr. lloogenhui- zen zijn verbonden. Intusschen liud het in het hui'sje liggend p:ctokatoen vlam gevat. Door spoorweg personeel werd hot vuur met behulp van een miniinax spoedig gedoofd, terwijl dc brandweer, die inmiddels ter plaatse was verschenen, het blussch.ingswerk verder overnam en de in het huisje aanwezige vaten petroleum en olie in veiligheid bracht. Het inwendige van het huisje brandde geheel ujit. Oplichters Een dezer dagen verschafte zich een onbekend persoon de toegang bij een in gezetene dezer gemeente, voorgevende de electrische installatie te moeten contro- teeren. De bewonens vertrouwden dit niet en stelden dc politie ermede in kennis, waarbij bleek dat oen onbovcegde zich voor een controleur der electrische lieht- bedrijven had uitgegeven. Het personeel vau de Gemeentelijke I iohtbedrijvent is voorzien van een legiti- mat'ckaart, onderteekend door den Direc teur. den beer Latei- Me n zij dus op zijn hoede. In deze gemeente zwerft rond een lieer, voorgevende genaamd te zijn J. II. M. Luken. in gezelschap van. een dame. die beiden beweren gehuwd te zijn Ilij geeft zich uit als zo-cn van een advocaat, doet. bestellingen in hotels en maakt met de dame autoritten, dio zoo hij voorgeeft later betaald zullen wonden. Zij trachten door allerlei verhalen geld los te krijgen. Garagehouders en hotelhouders woest op uw hoede! Gevonden voorwerpen Laken; lorgnet: rijkspol i ticpen n i ng handschoenen; beurzen; muts; schoenen; rijwiolbelastfngmerkcn; potloodcn; tasch- jcvs; ceintuurs; sieraden; kerkboek: vul penhouders; boord; konijn; vingerhoed; paraplu. Drinkt ook in de wintermaanden Obetlahmltin het bevordert de digestie en een regelmatige afscheiding der vochten. Voor huishou delijk gebruik bizonder aanbevolen in heele Liter-schroefflesschen, inhoudsprijs 32 cis.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1