Oe laatste loodjes wegen het zwaarst. VoogdenerJ Eemnes Deze komen huis aan huis No. 99 DINSDAG 2 DECEMBER !924 Herschijnt Dinsdags en Vrijdags ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Het is een slechte 'maar algemeen gevolgde gewoonte, om met het koopen van St. Nicolaas-cadeaux te wachten tot den laatsten dag. Winkeliers, doet dus Uw voordeel en adverteert nog in de Donderdagmiddag verschijnende nummers van de Laarder Courant de Bel, Blaricummer Courant en Eemnesser Courant. in Laren, Blaricum en Eemnes. Contröle vrij. Advertentiën moeten uiterlijk Woensdag ingezonden worden. De Larensche Waterleiding:. De heer P. Chr. J. Peters, onze Ge meentesecretaris, heelt een beknopt over zicht samengesteld over de ge-voerde cor respondentie en onderhandelingen inzake, de waterleidingskwestiewelk overzicht wij hier laten volgen Op grond eener dubieus© bepaling m de akte der in 1888 aan de gemeente Nieu- wer-Amstel (later Amsterdam) verleende concessie tot waterlevering aan Laren, trachtten B. en \V. van Laren in 1912 het ingevolge die concessie gelegde buizennet uitgebreid te krijgen. Toen het gemeente bestuur van Amsterdam deze uitbreiding weigerde), is getracht door tusschen komst van Gedeputeerde Staten het doel te berei ken (Brief van 25 April 1911), evenwel zon der resultaat. Gedeputeerde Staten deelden namelijk mede (23 Juni 1915), dat het ge schil tusschen de gemeenten Laren en Amsterdam h. i. van privaatrechtelijken aard was en de beslissing daarover dus aan den bevoegden burgerlijken rechter l»ehoorde te worden gevraagd Het Gemeentebestuur wenschto evenwel niet te procedeeren en zag af van zijn plan om door uitbreiding van het Anistor- damsehe buizennet de gemeente van water te voorzien. Het trad evenwel in onderhan deling met Amsterdam en met particuliere maatschappijen over de levering in liet groot van water aan Laren, dat op zijn beurt dit water onder de ingezetenen zorn distrjbueeren. Op 3 Juli 1915. 26 Augustus 1915 en 24 Mei 191G kwamen ter zake aanbiedingen in, vergezeld van plannen tot den aanleg van een Buizennet., en weT van de Buasum- selie Waterleidingmaatschappij, de Utrecht- sche Waterleidingmaatschappij en de Ger meentewatcrleidiiiig van Amsterdam. In verband met de steeds slechter wor dende tijdsomstandigheden werden even wel de onderhandelingen voorloopig ge staakt en bleven de gemelde plannen ras ten. Zij waren daarmede echter niet v,an de baanj, zooals blijken kan uit het feit, dat B. en W. van Laren, toen zij begin 1918 formepl weigerden- om ingevolge verzoek van do Gezondheidscommissie eenige eigenaars te dwingen tot- wijziging ,in de drinkwatervoorziening hunner per- ceelen, zij zich beriepen op de hooge kos ten en op do omstandigheid, dat een algc- rneene drinkwatervoorziening der gemeen te .in voorbereiding was. Gedeputeerde Staten waren hiervan op de hoogte, want toen de Gezondheidscommissie de mede werking van Gedeputeerde Staten inriep om La reu alsnog tot inwilliging van haar verzoek te brengen, kreeg zij nul op het 't rek-est met do mededeeling, dut. Gedepu teerde Staten zich met liet standpunt van B. en W. van Laren konden vereenigen. ('Verslag Gezondheidscommissie Bussum 1918, hl adz 20). Onmiddellijk na den oorlog vatte het ge meentebestuur van Laren de plannen we der op. Op grond van de omstandigheid, dat intusschen het Provinciaal Bestuur zich voor de watervoorziening der provin cie was gaan interesseeren, veiv.ocht.en B. en W. alvorens tot de nadere bes tudce ring der in portefeuille zijnde plannen over te gaan, bij schrijven van 28 Juni 1919 aan Gedeputeerde Staten op de hoogte te wor den gesteld van evcntueele plannen van dit College met betrekking tot de water voorziening van het Gooi. Het duurde bij na 8 maanden (tot 8 Fcbr. 1920) eer B. en W. antwoord kregen. Het luidde, dat Ge deputeerde Staten de watervoorziening van Laren in nauwgezette „overweging" hadden genomen en dat de directeur van het pas-opgerichte Provinciaal Waterlei dingbedrijf zich met Laren in verbinding zou stellen. Intuasclien hadden B. en W zich op 10 Fehr. 1920 tot het gemeentebestuur van Amsterdam gewend met de vraag of en zoo ja tegen welke voorwaarden Am sterdam bereid zou zijn hot pompstation zijner waterleiding met de geheele buis leiding tot de grens van aarden aan La ren in eigendom over to dragen. Mocht Amsterdam hiertop niet genegen zijn, dan werd verzocht de voorwaarden te mogen vernemen, tegen welke het bereid was wa ter in het groot te leveren aan de gemeen te Laren en eventueel aan Blaricum en Huizen, en tegen welken prijs het plaatse lijk buizennet te Laren in dat geval aan deze gemeente zou kunnen worden overge daan. Op 7 April 1920 antwoordden B. en W. van Amsterdam, dat. blijkens een door hen van de zijde der Provincie ontvangen schrijven, deze de watervoorziening dier drie gemeenten wilde ter hand nemen en Amsterdam het daarom niet gewenschi achtte thans met één dier gemeenten on derhalldelingen te voeren. Het bleek weldra, dat de Provincie in derdaad als concurrente verscheen en wel met hetzelfde plan, als do gemeenten La ren, Blaricum en Huizen hadden willen uitvoeren. Op 18 Juni 1920 deelde de di recteur van het Provinciaal Waterleiding bedrijf namelijk mede, dut het Provinciaal Bestuur de meen-ing was toegedaan, dat het uit een oogpunt van rationaliteit nood zakelijk was de drinkwatervoorziening der nog onverzorgde Gooische gemeenten van provincicwege tot stand te brengen en te cxplüitegrcn. Het benoodigde water zou betrokken worden van het Amsterdamscho pompstation en vandaar, "buiten de betrok ken- gemeentebesturen om. aan de ingeze tenen tegen een z.g.n. oppervlakte-tarief geleverd worden. Dit plan zou echter alléén uitgevoerd warden, indien de gemeenteUesturen daar toe aan. Gedeputeerde Staten het verzoek wilden richten- cn daarbij twee voorwaar den wilden accepteeren. In de eerste plaats moesten zij de z.g.n. verplichte aan sluiting in de Bouwverordening opnemen en in de tweede plaats allo noodige mo- recle medewerking verieencn, waaronder moest verstaan worden het houden van politietoezicht op de werken cn eigendom men van het bedrijf, het gratis besehi Ic- luiar stellen van ojislagterrein, het verlee- nen van de noodige vergunningen, de vrij stelling van retributies en andere facili teiten. Een Commissie uit den Baad van La ren, bestaande uit de hoeren .T. Hamdorft en A. J. Bakker, aan welke het voorstel der provincie in onderzoek was gegeven, Trachtte nog het drie-genwontenplan to redden en verzocht B. cn W. Gedeputeer de Staten uit te noodigen, hun invloed aan te wenden, dat het pompstation der Ara- sterdiimsehe waterleiding met tocbehooren aan Laren werd overgedaan, en zoo daartegen bezwaar bestond de mogelijk heid te scheppen, dat te zijner tijd liet bui zennet- der te stichten provinciale water leiding door Laren, al dan niet in samen werking met Blaricum cn Hulzen, in eigen beheer zou worden overgenomen. B. cn W. van Laren brachten «Ift verzoek over, doch niueston daarop vernemen, dat. Gede puteerde Staten, afgescheiden van prao tisehc bezwaren, alleen reeds om het rxs ginsel niet tot verwezenlijking der Laren- schc plannen konden medewerken. Een maand later drong de directeur van het Provinciaal Waterleidingbedrijf aan op een beslissing inzake het provinciale voorstel, zulks in verband met den spoed i- gen aanleg van de ook Laren en Blarioum doorsnijdende transportleiding naar Hui zen, welke gemeente dus tor zake tot een ander inzicht bleek te zijn gekomen. In Februari 1921 drong genoemde direc teur nogmaals op een beslissing aan, en wees er op, dat. zoodra Huizon water zou hebben, er een transportleiding door Laren zou loopen, zonder dat hare ingezetenen water zouden kunnen ontvangen; want Gedeputeerde Staten zouden geen water leveren aan de ingezetenen van gemeen ten. welke weigerden op de doo.r het Pro vinciaal Bestuur gestelde voorwaarden in te gaan. De directeur wees nog op andere minder gewenschte gevolgen-, maar meen de overigens geen verdere stappen meer te moeten doen, om de beslissing van het Larensche gemeentebestuur te beinvloeden. Intusschen verzocht hij do noodige toe stemming te mogen ontvangen, om in de gemeentelijke eigendommen de noodige leidingen voor het transport van water naar Huizen aan to lc-ggen. Het gemeentebestuur van Laren, hoofd zakelijk bevreesd, dat de aanwezigheid eener transportleiding door deze gemeente later zou worden aangegrepen als een mo tief om deze tot aansluiting te dwingen, verzocht hierop aan den directeur der Pro vinciale Waterleiding te mogen vernemen ot' het technisch noodzakelijk was. «lat de transportleiding voor Huizen door de ge meente Laren wercLgeuegd. Hierop antwoordde de directeur, dat er natuurlijk theoretisch oplossingen denk baar waren, waarbij het gebied van Laren vermeden werd, docTi dat deze op tech nische en andere bezwaren afstuitten, liet door hem ontworpen plan was het mepst rationocleeno<vnomii$che. ook omdat daar door tevens de beste oplossing werd ver kregen voor de evcntueele watervoorzie ning van Laren. Omdat het gemeentebestuur van Laven blijkbaar huiverig bleef der Provincie een wapen togen zichzelf in handen le spelen en daardoor aarzelde, de gevraagde ver gunning tot. het leggen der transportlei ding voor Huizen te verleenen, drongen in Mejf 1921 de Gedeputeerde Staten aan op het nemen van een beslissing. Bij lan ger wachten zouden zij zicli genoodzaakt zien dwangmaatregelen, krachtens de Pro vinciale Waterleidingverordening en de Belernmeringenwet. toe te passen. Ver trouwd werd echter, dat- Laren alsnog zou willen medewerken-, aangezien de belan gen. der gemeente door den geprojectcor- den aanleg der buisleidingen niet werden geschaad. Op deze laatste woorden dient de aan dacht gevestigd to worden, wijl later her haaldelijk als wapen tegen Laren gehan teerd werd de omstandigheid, dat de Pro provinciaal buizennet. d-:or de gemeente liepen. Laren heeft dit voorzien en vroe ger geredeneerd: „Wanneer eenmaal een provnciaal buizennet door de gemeente Laren zal zijn gelogd, dan zullen, naar te vreezen is, evcntueele plannen van deze gemeente tot het stichten van een eigen waterleidingbedrijf door Gedeputeerde Staten kunnen worden verijdeld door ont bond'ng der vereischto goedkeuringen op grond van de overweging, dat. waar de Provincie reeds buizen heeft liggen van voldoende capaciteit, liet algemeen b.elang vordert, dat Laren-, hij aki'en het water wonscht, dit dan ook uit de bestaande leidingen dient te betrekken." In verband hiermede verdient nog ver melding dat. in oen verweer van Gedepu teerde Staten ten aanzien van liet aange haalde argument wordt gezegd, dat de vraag, op welke wijze de drinkwatervoor ziening van Laren zelf zou geschieden, ge heel los stond van den- aanleg van de tranaportbuis naar Huizen, dat de in lujt beroepschrift naar voren geschoven, doch ten onrechte aangenomen samenhang van deze zaak met de drinkwatervoorziening van Laren niet ter zake dienende is, en dat de samenhang, waarvan hier sprake is, li>et bestaat. In tusschen hadden do Bussumsche Wa terleidingmaatschappij en do UtrechUsche Waterleidingmaatschappij hare aanbiedin gen \an 1915 herhaald. Dv gemeenteraad van Laren Insloot thans het voorstel van de Provincie voorloopig niet te aoceptee- ren, zulks op grond van de daaraan ver bonden koelen, welke in vergelijking met de aanbiedingen der particuliere maat schappijen. te hoog waren. Aan Gedepu teerde Staten werd «lit medegedeeld en te vens. dat d<« Raad laatstbedoelde aanbie dingen in onderzoek zou nemen en spce- dig een aanvrage om vergunning tot op richting van een gemeentelijk waterlei dingbedrijf. al dan niet in samen working met andere gemeenten. Gedeputeerde Sta ten zou bereiken. Wij zullen niet meer cischcn van het ge duld der lezers en ons verhaal hier afbre ken. Do rest. van de geschiedenis is bekend genoeg. Het gegeven» is trouwens vol doende om het. trekken van conclusies mogelijk te maken. Zij zijn de volgende: Reeds van 1912 af bestaat bij hot- ge meentebestuur van Laren de neiging om zelf de watervoorziening ter band te ne men. 4 Vóór en tijdens het. begin van den oor log is reeds getracht die neiging in daden om te zetten. Van dien tijd dateert re.eds het denk beeld om een watervoorziening to krijgen op do basis van water leve ring in het groot door anderen met distributie van dat wa ter door de gemeente. Onjuist, is dus de voorstelling: van zaken, alsof eerst aan watorlevering door de particuliere Bus- sumsche Waterleidingmaatschappij is ge dacht, toen de provinciale plannen voor uitvoering rijp waren. Even onjuist is de voorstelling van za ken alsof de Provincie, gereed om haar water te leveren, plotseling verrast werd door het verzet van Laren. liet provinciale bestuur wist immers, dat- Laren reeds in 1912 aan. een algemee ns watervoorziening der gemeente ducht, het wist dat Laren in 1915 opnieuw plan nen maakte daarvoor, het wist en keurde goed, dat die plannen tijdens den oorlog bleven rusten. Het. provinciale bestuur is eerst in 1919 gaan „overwegen" hoe het de Gocisclie gemeenten van water zou kunnen voor zien. Het wist toen, dut Laren zijn plannen van voor den oorlog weder in studio had genomen. In 1929 eerst- kwam de provincie met- haar eigen plannen getrouwe copic der eerste Larensche voor den dag. De provincie stelde echter do uitvoering van die plannen afhankelijk van den wil der gemeentebesturen. Wens ;h ten deze niet om die uil voering te vragen en daor- biji een tweetal condities te aeooptceren. dan kwam van provinciale waterlevering niets. Het. gemeentebestuur van Laren kon dus vrij do provinciale aanbieding beschouwen als oene, die het naar verkiezing al dan niet kou aanvaarden en die dus in dat. opzicht gelijkwaardig was aan do der p a rti c ui ie re wa terleidingm a a t sch a p p ij e n Het is dus onjuist om, nu Laren na vergelijking van die aanbiedingen oen an dere dan die der provincie accepteerde, het voor te stellen alsof dit- afk.uirings- waardig verzet tegen 'do moederlijke zor gen van de provincie was. Politiehonden Dressecrclub. Dinsdag 25 November hield de Po litiehonden Dressecrclub Laren en Om streken haar eerste jaarvergadering. De Voorzitter, de hqor H Nieuwendaal. heet te de aanwezigen welkom en constateer de met genoegen, dat de v e nee ni ging in haar eerste levensjaar bewezen had reden van bestaan te hebben. De Voorzitter dankte de leden dan ook voor hun trouwe opkomst en hij wees op den propagandis- tischen invloed die oefeningen en demon straties bleken te hebben. Door omstan digheden buiten zijn wil. was de secre taris. de heer K. Kleijn. niet hier aan wezig, zoodat het jaarverslag tot een vol de ncle bijeenkomst moest worden uitge steld. De penningmeester de heer K. Kop pel Jr., bracht- zijn financieel venslag uit, waaruit bleek, dat de uitgaven en inkom sten vrijwel in evenwicht waren. Uitvoerige besprekingen werden daarna gehouden over een demonstratie, die Zon dag 7 December des namiddags om 2 uur zal worden gehouden op het terrein aan den Hilversuinschcn weg (naast Klein Tlanuterff). Een ieder heeft tot deze de monstrate vrijen toegang. Bij regen of sneeuw wordt, de „vooretelling" een week uitgesteld. Wij komen hierop na-der terug. Bi volkingsrcgister. VERTROKKEN A. J. van Oe velen en gezin, van Nieuwe weg 393 naar Hilver sum, Wilhelminastraat 12; H. II. de Jong, van Boekweitgorrel 155 naar Hulzcn N.il. Museumlaan 1; M. Sehleböfgen, van Iiil- vensumsehc weg 4611) naar Loosdrecht. Nieuw Loosdrecht; Mej. G. E. Galls, van Zevenend 120 naar Hilversum, Ilooge Naarder weg 30; P. J. Bennink, van Zijtak 212 naar Soost, Kocsterherg, Sinnemnpl, 4; Mej. A. M. S. Langen», rt, van Lingeus- kaïnp 932e naar Apeldoorn. Kor to weg 35: L. G. A. van Heek. van St Janstraat 239, naar eZist Den Dolder. Baarneehe weg 56. De 2de groote nationale Pluimvec- Ten toonstelling. Deze twepdo nationale pluim vee-ten- toonstelling, uitgaande van de Pluim vee- ereeniging „Bussum en Omstreken", Ko- nyuen-Fokkeravereen. „Naurdeu- Bussum" en de Postduivenvereeniging „De Courier" gehouden op Vrijdag, Zaterdag en Zondag j.l., is in meer dan een opzicht een groot succes geworden, waarmede in de eerste plaats de leden der genoemde veroenigin- gen en de leden van het tentoonstellings- comité bij deze gefeliciteerd dienen te worde» Blijkens do verschil oude publicaties die ook in oois blad aan deze tentoonstelling zijn vooraf gegaan, is de zaak groot op gezet en met energie tot een goed einde gebracht. De belangstelling, ook van de zijde van het publiek, was daarmede vrij wel evenredig. Burgemeester II. dc Bordes, voor/'II r van het. cere-coinité, heeft Vrijdagmiddag zooals wij reeds meldden de tentoonstelling met een sympathieke rede geopend Hij zeide o.dl dat de bedoeling van de ten toonstelling is de bevordering ran de klein veeteelt, hetgeen zoowel een nuttig ulo een sportief element in zicli hoeft. M t waardeering- memoreerde spr de mede werking der Regeering, die door deskun dige voorlichting de belangstelling in «le pi ui ui veefokkerij bevordert Met den wenscli dat bij een belangrijk doel van de bezoekers dezer tentoonstelling straks de liefhebberij in de klein-veeteelt zal woidrin aangewakkerd, en «.lat, door uitbreiding van het ledental onze vereenigingen in staat zullen worden gesteld de belangen van hare leden op nog krachtiger wijze te l»evorderen, verklaarde de Burgemeester de tentoonstelling voor geopend. De expositie is verdeeld over 4 zalen van Concordia. Bij het binnentreden komt men in de groote zaal, waar de enorme collectie hoenders is ojpgsteld. Zeer d aan dacht trok de inzending van de hoender fokkerij „Selectie", die in de afdeeling Orpingtons de zilveren „Gooi- cn Eemlan- der Beker" won. Deze beker meet twee maal achtereen of driemaal in het geheel door denzelfden inzender gewonnen wor den, doch blijft in bewaring van do pluimveeveroenng'ing „Bussum en Omstre ken", totdat hij definitief is gewonnen. Dezelfde inzender wo,u de zilveren me daille voor de fraaiste collectie hoenders, uitgeloofd door den dierenarts der tcn- ■onuteiling, den heer II. tor Beek to Naarden De heer H. A. Schuss won de verguld zilveren medaille voor de fraaiste collectie hoenders of dwerg hoenders, uit de gemeente Huizen, door B. en W. dezer gemeente geschonken. De hoenderfokkerij „Selectie" won ook de door den heer A. van Vloodorp te Bussum uitgedoofd** verguld zilveren me daille voor de fraaiste collectie hoenders in één ras cn één kleur. Zeer belangrijk was ook de collectie Leghorns, waaronder prachtexemplaren. He fraaiste collectie was die van den heer K. Lantema uit Amsterdam, die den ver zilverden lauwerkrans won D<- inzending van den secretaris der PIuimvecvereeni- ging «len heer C. van Nimwegen, met een trio Buff 1924 werd bekroond met een praktische hoendervoederbak. Ock dc in zendingen van den voorzitter den heer S. van Vleuten uit Bussum behaalden ver schillende onderscheidingen in deze afdee- ling. In de klasse Brahma's won de heer C E. van Vloodorp te Bussum de bronzen me daille voor de Traaisto hen. In de ufdeeling Dwgrghoëndiors werden de hoogste onderscheidingen weer toege kend aan de hoenderfokkerij „Select*-" De inzending van den heer C' Mur in de afdeel',ng liollandsche Krielen trok ook zeer de aandacht. Het cerediploma voor de fraaiste collectie, geschonken door de Ang lo Duteh Trading Co., Amsterdam, werd verleend aan den heer A. Doets. De heer F. van Nievelt had een groot succes te hoeken mei zijn Wyi&nd' tte Krie len. llij won diverse prijzen ITet was in de groote zaal een oorver- doovend gekraai. De heeren hanen schijnen zeer veel voor koorzang te gevoelen. Wan neer er een begint, vallen er onmiddellijk een twintigtal in. Precies het Don Kozak ken koor! In de kleine zijzaal links hoii men de ganzen en eenden ondergebracht, die er k zijn mochten. D«> heer K. van der Wal wou de door den hoer J. F. van der Bilt te Buisam geschonken Oud-Italiaansche Pul voor de fraaiste collectie eenden. Wanneer wij alle inzendingen recht zouden willen doen wedervaren, zouden wij wel een extra courant mogen uitgeven. Wij kunnen niet méér dun d- allerbeste aanduiden. Ook de afdeeling der langooren was 'u lust zocvvel voor de fokkers als voor de lecken. De eertibekcr voor het fraaiste ko nijn. uitgeloofd door den heer L. J. J Brcuor, Utrecht, werd gewonnen door den heer A G raauinans met een schil torende collectie Groot. Zilvere (voedster 1924). Dv« heer S. II. Sipma won f 25.vo:v het hoogst aantal punten De heer van Ximwegen won de zilve ren medaille voor liet hoogst aantal pun ten in één ras en één kleur door don lieer J. G Roest. Laren. Als altijd wekten de Vlaamsche Reuzen groote bewondering. De heer H. Vissen- verwierf met zijn reuzenkonynen ver schillende onderscheidingen, w.o de zilve ren medaille voer het fraaiste exemplaar. Gok de Lotharingere, de Weonew en de an dere bekende rassen mochten er zijn. Een geheel under aspect vertoonde de buitengewoon fraai© collectie dun ven. Deze zachte dieren met hun welluidend „ge- koekeroc" vormden zeker niet dc minst belangrijke afdeeling der tentoonstelling. De verguld zilveren medaille voor do fraaiste collectie aller duiven, geschonken d <or de Postdudvenvor. „de Coerier" to Bussum, werd gewonnen door dien heer A. DLederiks

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1