„JAN TABAK" - BUSSUM - DL B VoogdenerJ Eemnes HOTEL PENSION RESTAURANT Prüsvarlaging WYBERT MERKELBACH Emser-Water No. 100 DONDEFDAG 4 DECEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags ÊfttllEILEIï-QOUR ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1 elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie s ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Ploegwedstrijd. Op Vrijdag 28 November had re Eem nes een ploegwedstrijd plaats op een terrein aan de Gooiersgracht, welke was uitgeschre ven door den Boerenbond aldaar, met mede werking van de Commissie tot Verheffing van Akker- en Weidcbouw uit het Utrechtsch Landbouw-Genootschap. De 6 deelnemers wa ren opgeroepen in 2 groepen van drieieder had ruim 50 roe te ploegen. Onder de belang stellenden mochten wc o.a. opmerken den Burgemeester van Eemnes, Jhr. inr. Rutgers van Rooz'enburg. en het Bestuur van den Boe renbond. De jury, aangewezen door genoem de Commissie, bestond uit de heeren v. Daalcn voorzitter, Kok Mcijering c-n Pfeiffer secre taris. Punten van 1/eoordeeling waren het op zetten van het stuk, bet inzc-tten en uitrijden der voren, de breedte en diepte der voren, de gelijkmatigheid van het geheel, het stellen van den ploeg en de bespanning. Tc 'half vier kwamen alle deelnemers en be langstellenden samen in café Van Wegen, waar de Burgemeester na een korte inleiding de beslissing der Jury bekend maakte. De eerste prijs, een fraai paardeluig. werd be haald door den heer C. Eek. met 91 van de 100 punten. De heeren Jac. Eek err H. van 't Klooster hadden beiden 88 punten: bij lotir.j viel aan eerstgenoemde de tweede prijs, een dekkleed, ten deel, terwijl laatstgenoemde den derden prijs, een hoofdstel, verkreeg. De drie andere deelnemers, die 82, 79 'en 76 pun ten behaald liad'den, ontvingen als Bestuurs- prijs elk een kistje sigaren. Hierna gaf de Jury enkele toelichtingen bij at toegekende cijfers, waarbij er op gewezen werd, dat de beslissing zeer moeilijk was ge weest. daar door allen, ook door degenen, die niet een der drie groote prijzen hadden ver kregen. werk was geleverd, dat met recht wed- strijdwork kon worden genoemd, getuigend van zorg en vaardigheid. De Jury wenschte voorts op te merken, dat de drie prijswiivners, die alien met een slof ploeg gewerkt hadden, hun succes niet hebben behaald door, maar eerder ondanks het gebruik van dit werktuig; met een slelploeg (karploeg), die den ploeger veel meter in staat stelt /ijn vaardigheid in het stellen te toonen, zou waarschijnlijk nóg meer volmaakt werk zijn geleverd. Zooals gezegd was de Jury ook over het werk der niet- prijswinuers bijzonder tevreden, al kwamen dezen dan door toevallige omstandigheden, die bij zulk een wedstrijd steeds voorkomen, thans .'ets achter de anderen te staan. Voor alle deel nemers geldt, dat de Jury nog op één punt verbetering zou wenschen, namelijk, dat men zich minder toelegt op 'het besturen van den ploegstaart, maar meer laat aankomen op het stellen, zoodat de ploeg desnoods cenige me ters zonder vasthouden van den staart kan blijven loopen, wat het best mogelijk is bij gebruik van 'een steélplocg. Ten slotte werd door de Jury een woord van dank uitgesproken aan den Burgemeester, aan de deelnemers, aan bet Bestuur en ook vooral aan den landbouwondcrwijzer, den beer Wilteman. die zulk een belangrijk aandeel heeft gehad in de organisatie van dezen wel geslaagden wedstrijd. Anti-Rcv. Kiesvereeuiging Voor bovengenoemde vereeniging hield Vrijdagavond Mr. G. A. Diepenhorst van Zeist in het lokanl aan do Pijlsteeg een lezing, gptitcld „De naderende strijd.'' Ds. Silvis Smit presideerde de schaarscli bezochte bijeenkomst en deed zingen Ps. 08 1G. .Na Ps. 24 van David te hebben voorgelezen en in gebed te zijn voorge gaan, heette hij den spr. welkom en hoopte hem in 1925 „in het vuur van den strijd" weder hier te mogen begroeten. Mr. Diepenhorst eonstateert verhoogde belangstelling voor staat en maatschappij en verheugt zich daarover. Tn 't midden der belangstelling staat De Bezuiniging, liet optreden van onzen leider Oolijn als Minister van Financiën brucht kentering in dien toestand. De tijd van praten was voorbij, duden kwamen. De werkelijk •zware offers, die de Re gee ring vergen moest om het doel, een sluitende begroo ting. to bereiken, wekten in breede krin gen ontstemming. De S.D.A.P. maakte van die ontstemming gebruik om een ge weldige campagne to ontketenen en met tastbare leugens het Nederlandsche volk in verzet to jagen tegen de Chr. Regee ring, Colijn, Reactie, bezuiniging. In ITc-t Volk zien wij Colijn als slager gotcekend1, welke aan twoe honden, oorlog en marine, vette brokken toewerpt. Colijn had gevaarlijke vijanden te l»e- strijden, n.l. de tekorten op de staatsbe grotingen, de in verband daarmede drei gende inflatie met al de vrecselijkc 'gevol gen van dien, vermindering der koop kracht en speculaties. Sinds 1914 is er ten gevolge de cmtzettende kapitaalsvernieti ging een ulgemeene en scherpe verarming. Dit wordt ook door meer wetenschappelij ke Soc. Democraten toegegeven. Een huisvader die schulden maakt, han delt niet anti-revolutionair, en dit geldt in veel grooter mate van den staatsman, welke daardoor een geheel volk in de grootste ellende dompelt. Wij leefden aks volk ver boven onze financieel© kracht. In 1913 bedroeg de staatsschuld 1 mil liard, in 1925 drie milliard, waarvan de dienst in 1925 alleen reeds 125 millioen vordert. D® begrooting steeg van 230 millioen In 1913 tot 730 millioen in 1925, terwijl het inkomen dit jaar daalde met 30 pCt. Voor 1924 was er een tekort van 130 millioen per jaar, dat weggewerkt meest worden. Zijn toevlucht nemen tot de banlcbilletten- drukpers zal wel niemand willen met. Duitsehland en Rusland voor oogen. Om het tekort te doen verdwijnen ston den 3 wegen open: le uitgaven verminderen; 2e inkomsten versterken; 3e beide middelen te zamen. De laatste weg is door den heer Colijn gekozen. Natuurlijk had onze le.der aan oen storm vau verontwaardiging het hooid te bieden. Leek het aanvankelijk of de op positie wat milder gestemd scheen, weldru word de objectiviteit van blik weer door de partijhartstocht beneveld. De S.D.A.P. ziet in Colijn slechts den strijder voor kapitalistische belangen en de linkerzijde vormt een eenheidsfront van Wijnkoop tot Dresselhuis. Hij wordt uitgemaakt voor krachtpatser, politieke slinimeling, windman en zwakkeling en nog veel meer, de eene scheldnaam lijm recht tegengesteld aun den andere, Dves- sclhuis, Troelstra, Marcliant en Wijnkoop heffen eenstemmig de leuze aan „tegen Colijn", welke leuze ook de inzet zal zijn vuu den naderenden verkiezingsstrijd. Onder 't oog werd gezien een tariefs herziening inet. hoogcre réchten voor bier, tabak en thee. Dan zijn er die roepen nog met de indirecte belastingen, doch deze /.ijn geenszins zoop verwerpelijk. Zo bieden het voordeel van heffing zonder groote onkosten, terwijl ieder tot op zekere hoog te zelf liepaalt hoeveel hij bijdraagt. Er kend dient te worden, dat deze belasting geen rekening houdt met de draagkracht en zwaarder drukt op groote dan op klei ne gezinnen. Door de invoering van deze belasting verdwijnt de onevenredigheid welke langzamerhand is ontstaan ten koste der directe belasting. Het percentage daar voor was gestegen van 45 tot 71 pet. Ove rigens zijn tabak, bier en thee geenszins noodzakelijke levensbehoeften. Dat de grens der directe lxdastingen bereikt was. werd -zelfs door Henri Polak erkend. Drie honderd millioen belastbaar vermogen is reeds het land uitgejaagd. Verder is in uitzicht gesteld 't. belastingvrije minimum te verhoogen. Spr. gaat daarna over tot de zooge naamde salurisaanslag op de ambtenaren en verdedigt de intrekking van art. 40. Betreffende do breuk bij het georgani seerd overleg, erkent spr. dat ook de re- gecring niet feilloos handelde, doch do hoofdfout ligt bij de ambtenaren-commis sie. Scherp wordt de houd'ing van den Soc. Be 111 Noordhof f becritiseerd. Wio de werkelijkheid aanvaardt, moet toegeven, dat de Rogoering niet anders handelen kou; 1/3 deel aan salaris en 1/3 deel aan de overige uitgaven. Het was ab soluut onmogelijk de bezuiniging te vin den uitsluitend op dit laatste derde deel, dus moesten de salarissen een aandeel dragen. In de vrije maatschappij zijn overigens do inkomens met 30 pet. gedaald en ook is sinds 1920 de levensstandaard gedaald: het ware dus zeer onbillijk als de ambte narensalarissen waren- gebleven op de stand van 't peil der hoogconjuctuur. Do tempering voor gehuwden en kostwinm-rs maakt het offer geleidelijker. Vooral zul len de naderende verkiezingen behoerscht' worden door de ontwapening. Spr. memoreert, hoe het Duitsche aan- valsplan-Schlieffer, welke een doonnarsch door ons land voorzag, gewijzigd is in 't plan Moltke, omdat wij na 1900 een veld leger invoerden. Wineton Churchill acht in zijn geschrif ten ons leger ook een belangrijke factor. Aan ons leger danken wij naast God de handhaving onzer onzijdigheid. In 1914 schreef Troelstra de nationule AUTOGARAGE - TENNISPARK - Tell. Int. 138 Gelegenheid tot het geven van Familie Diners ~9öi gedachte inoet de nationale geschillen overhcorschen. Troelstra erkent de verdedigingsplicht in zijn l>oek de wereldoorlog en dc sociaal- demoeraten. Spr. beschouwt de oorloigsbeg rooting in Zweden, België en Engeland door soc. dem. ingediend en wijst dan op de ver anderde houding van de Vrijzinnig-Demo craten sinds 1922. Ontzettend oppervlakkig zijn de rede nen waarom Nederland zelfstandig de wa pening zou moeten, ondernemen. Het is niet waar, dat oorlog en murine de heilige huisjes zijn, waar niet aan mag worden geraakt; de militaire liegrooting is .van 150 tot 95 millioen teruggebracht. Wij zijn geen militairisten, noeh imperi alisten; wij stollen ook recht boven het geweld, ondersteunen gaarne dc beweging voor internationaal scheidsrechterlijke rechtspraak en wij waurdccren oprecht 't werk van den Volkenbond. „Vrede voor recht" is ons uit het hart gegrepen. Voorloopig acht spr. het leger nog noo- dig ter handhaving der neutraliteit. Nu bepleit te hebben dat Colijn's weg de eeni ge is en de antithese nog steedis in wer kelijkheid bestaat, verklaart spr.: „Tegen machten van ongeloof en revolutie, schu ren wij ons onder de anti-revolutionaire banier. Tegen de revolutie 't. Evangelie van Christus. Ds. Sillcvis Smit sluit met woord van dank aan den spreker en na 't zingen van Ps. 89:8 en gebed dc bijeenkomst. De icpenzickte. In liet „Nachrichteniblatt iür den deutschen Pflanzenschutzdienst" van No vember vinden wij een artikel van D'r. 11. Pape tc Berlijn, welke de icpenzickte in Duitsehland bestudeerde. De resultaten zijner studie zullen verschijnen in de De cember Mededeelingen van de Duitsche Dendrologischo Vereeniging. Het massale afsterven der iepen komt in West-Duitschland voor sfnds j919, en heeft in 1924 ontzettende afmetingen aan genomen. Het ziekteverloop is geheel als ten onzent. Zwamweefsel is door Dr. Pape in geen der onderzochte zieke stam-, tuk- of wortoldeelen gevonden. Een enkele mual vond hij in verkleurde lioutplel.ken bacteriën. In dc schors werden geen zieke plaatsen aangetroffen. Sclir. kan geen verklaring voor het afsterven van de iepen vinden. In Holland liciuden verschillende deskundigen een zwam (Graphium pluij voor ;de oorzaak. Dr. Pape meent, dut zulks in 't geheel niet vast staat. Hij heeft in Berliju-Dahlem talrijke infectie- proeven genomen met uit. ons land verkre gen Graphium zonder ecnigen- uitslag. Daar in de onderzochte monsters geen zwamweefsel gevonden werd, acht sclir. het onwaarschijnlijk, dat een parasitaire zwam oorzaak der ziekte zou zijn. Ook gelooft hij uiet aan een bnctericelc ziekte, daar bacteriën slechts zelden wer den aangetroffen. De onderzoekingen worden voort gezet, ook in verband met weersinvloeden. Schoolcommissie. B. en W. stellen don raad voor den lieer D'. C. de Roos, die met ingang van 1 Januari periodiek aftreedt als lid van de schoolcommissie weder te herbenoemen. Leges. B. en W. stellen den raad voor een nieu we verordering vast te stellen op de hef fing van leges. De tarieven van de In staande verordening achten B. en W. niet in overeenstemming meer met de waarde van de bewezen diensten. Kasgeld. B. en W. vragen den raad machtiging in 1925 tijdelijk kasgeld op tc nemen tot een maximumbedrag van f 400.000. Belasting op publieke >erinakelijkheden. Naar aanleiding van de besprekingen die B. en W. met Hotel ITamdorff en de belanghebbende vereenigingon hebben ge had, hebben B. en W. een gewijzigd voor stel Dij don raad ingediend. Aan enkele der geopperde liezwurcn is tegemoet ge komen. B. cn W. wenschen thans te bepalen: De belasting bedraagt: I. a. vun de vermakelijkheden, tot wel ke toegang wordt verleend tegen Betaling, onverschillig of die betaling al dan niet mode recht geeft op gelag, programma's of andere zaken. 20 pCt. van dc onzuivere opbrengst. Onder de onzuivere opbrengst wordt ver staan hetgeen ontvangen wordt aan of wegens entrée- en abonnementsgelden, I I iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiTiTrrnTTTïTTTiTnTTTTïïTTrïiTTTïTrïïTTmïïTïTïTïTïTïTiTïïTTïïn groote doozen TABLETTEN Bl) Apothekers en Drogisten. 65. inniiiiui iniiiiiiiiniiiinTTm FOTOGRAFISCH ATELIER Ingang Leldscü' plein, Gcb- Hirscb Cle LIFT - TI2LEF. 36050 - AMSTERDAM couponboekjes, vergoeding voor auteurs rechten, verplichte programma's, verplich te plaatsbespreking, verplichte garderobe oit bijdragen ouder welken naam en in welken vorm ook, vermeerderd met de waarde der zonder machtiging van Burge meester en Wethouders afgegeven vrijbil- jettcn, welke, indien zij geen aanduiding van rang inhouden, worden geacht tot den duursteii rang toegang to geven. Onder de onzuivere opbrengst wordt uiet begrepen het bedrag der krachtens dozr verordening verschuldigde belasting. b. Van de vermakelijkheden, uitgaande van vereenigingen, tot welke de leden, do nateurs of ge i ntroduceerden dier vereeni gingen kcsteloos of tegen ge reduceer den prijs toegang hebben, eventueel behalve liet onder a bedoelde bedrag, 211 pCt. van de w-aarde der aan die leden, donateurs of geintroduceerden voor elke vermakelijk heid' af te geven toegangsbewijzen, welke waarde gelijk gratekl wordt met. den prijs, welke voor die toegangsbewijzen door mot- leden, -donateurs, ol' -geintroduceerden moet worden betaald of zoo tot die ver makelijkheid n iet-leden, -donateurs of -.geïntroduceerden geen toegang hebben geacht wordt tenminste f 0.50 t© bedragen. c. Van vermakelijkheden, waarbij eet- en drinkwaren worden verkocht voor ge bruik ter plaatse. boven en behalve de be dragen, bedoeld onder a, en eventueel on der b een bedrag in verband met de op pervlakte van de looaliteit of het terrein, berokend overeenkomstig liet bepaalde onder III van dit artikel. Is het gebruik van dranken of eetwaren niet algemeen, zoals b.v. bij een tooneelvoorstelLiiig, dan is geen belasting naar de oppervlakte ver schuldigd. II. voor hot hebben van zelfwerkende piano's, orchestrions, gramophoons en an dere muziek-automaten en %oor liet heb ben van een radio-ontvangstations in g"- bouwen, lolcalen, tenten, tuinen of op an dere terreinen, waar eet- cf drinkwaren voor gebruik ter plnatsc worden verkocht f 5.per kalendermaand of gedeelte daar van. Hl. voor andere dan de onder I en II Ix'doel de verm akelij kheden1 a. indien zij gehouden worden in ge bouwen, lokalen of teuten: f 25.voor loealitciten met een opper vlakte van 300 M2 cn daarboven; I 20.voor loealitciten met een opper- vlakte van 200 M2. en daarboven, doch minder dan 300 M2.; f8.voor klcalitei'ten niet een oppervlak te van 100 M2. en daarboven, doch niinn« r dan 200 M2 f 6.voor loealitciten met een opper vlakte van minder dan 100 M2.; b. Indien zij gehouden worden in tuineD of op andere terreinen: f 20.voor tuinen of terreinen met een oppervlakte van 5 Aren of daarboven; f 10.voor tuinen of terreinen mot een oppervlakte van minder dan 5 Aren. Deze belasting wordt met 50 pCt ver minderd voor vermakelijkheden, welke ge durende ten minste 14 dagen achtereen worden gehouden. Bij do bepaling der oppervlakte van go- bouwen, lok-alen. tenten, tuinen of terrei nen wordt behalve het grondvlak ook dc oppervlakte van gaanderijen, balkons en dergelijke in rekening gebracht, voor zoo ver die bestemd zijn tot plaatsing van be- zr okers. Art. 5. De in artikel 4 onder I en III bedoelde belasting wordt met 50 pCt. verh'v vermakelijkheden, welke tot na 1 uur in den morgen duren, met dien verstande. dat deze verhooging niet meer dan f 12.50 bedraagt voor vermakelijkheden, welke uitgaan van vereenigingen, die zich het geven van vermakelijkheden ten doel stel len en als zoodanig deer Burgemeester en Wethouders worden* erkend. Strooken grond. Bij raadsbesluit, d.d. i Augustus 1918, werden respectievelijk vau E. lt. Ilarkei.iu cu J. Hamdorff om niet in eigendom over genomen een tweetal gronilstrooken, zulks teneinde daarop een verbindingsweg tus schen den Verlengden Houtweg en Hoef- loo to kunnen aanleggen. Na den aanleg van den nieuwen Rijks weg, welke ter plaatse vrijwel naast, en evenwijdig aan bedoelden verbindingsweg is geprojecteerd, zal dez.e laatste overbodig worden en gevoeglijk kunnen vervallen. Tn verband met ingekomen verzoeken en in aanmerking nemende dat de Gemeente bij het bezit der bedoelde grondstrooken thans geen belang moer hoeft, stellen B. en W. den Raad voor: I. aan G. Korthals Altos tegen- den prijs van f 0.50 per M2. tc verknopen de strook grond, groot pl.m. 170IJ M2.; II. aan J. Hamdorff cm niet in eigen dom af te staan het buiten de geprojec teerde verbreeding van den Verlengden Houtweg vallende gedeelte, groot pl.m. 450 M2.; III. vun J. Ilamdorff om niet voor de Gemeente ter bestemming voor wegver- breeding in eigendom te aanvaarden het stuk grond, groot pl.m. 125 M2. De strooiken zijn alle gelegen tusschen Verlengde Houtweg en Hoefloo. Aanleg en verharding van wegen tusschen den Hilversimischen weg en Hoefloo. Siinds eenigen tijd zijn door een viertal eigenaren van gronden, gelegen tusschen den Ililversïimsche weg en Hoefloo met B. en VT. onderhandelingen gevoerd over den aunlcg en de verharding van langs en over hunne terreinen geprojecteerde we gen. waarbij die eigenaren tegenover ile medewerking der gemeente i*n dezen stel den: afstand, voor zooveel noodig. van de benoodigde gronden en vervroegde stor ting in het wegenfonds. I. De betrokken eigenaren staan om niet aan de Gemeente af het grootste deel der voor den wegenaanleg benoodigde gronden en wel: n. de heer P. H. Wijnschenk, plin. 2040 M2.; b de. heer II. F. J. ten Kroode, pl.m. 1480 M2.; c. dc hoeren II. F. J. ten Kroode en W. Ouweleen, pl.m. 4020 M2.; d. de heer J. Hamdorff. pl.m. 150 M2.; II. de heer II. F. J. ten K roe de staat aun ile Gemeente voorts af pl.m. 300 M2„ zulks in ruil, zonder verrekening vun gel den, tegen een gedeelte van het langs zijn terrein gelegen gemeen Ie wegje, ter grootte van pl.m. 180 M2.; III. de Gemeente koopt van de heeren 11. F. J. ten Kroode en W. Ouweleen een strook grond, ter grdotte van pl.m. 2100 M2., zulks tegen den prijs van f 2.30 per M2 welke prijs nog iets minder bedraagt dan dc oorspronkelijke aankoopsprijs vermeer derd met de rente daarvan gedurende 4 jaren; IV. dc Gemeente verplicht zich: a. tot den aanleg en verharding van weggedeelte binnen 2 jaar na het trans port der daarvoor benoodigde g ronds troo ken; Li. tot de verharding \un reeds aan de Gemeente Ix-b:erende weg, binnen één jaar na het transport der onder I d be doelde groiuUtrooken respectievelijk GO, 40, 40 cm 100 pCt. van het bedrag, hetwelk door hen bij algeheele bebouwing hunner aun de onder IV bedoelde wegen en weg gedeelten gelegen gronden in het wegen fonds der gemeente zou moeten worden gestort, en verplichten, zich niet alleen bij lxdiouwing maar ook bij verkoop van een gedeelte dier gronden telkens een over eenkomstig gedeelte van liet restant, hun ner wogenfonda;torting te betalen*. Behalve dat het gemeentelijk wegennet daardoor een belangrijke uitbreiding on dergaat, vormen do aanleg en de verhar ding der genoemde wegen een welkomcf werkverschaffing, die te ge reeder kan wor den aanvaard, nu zij u't. de gemeentekas slechts liet.rekkelijk onbelangrijke offer* vraagt De kosten van den aanleg, de v rha d ng en de beplanting der meergenoemde wegen worden ikor ons namelijk, met inbegrip van die voor den aankoop van een gedeel te van den bcnoodi&den grond. globaal geschat op pl.m. f 28.0U0.waartegen over staan de vorenbedoelde stortingen in Het reeds zoov« le eeuwen oude eenccsmiddel verheugt zich nog steeds in de bijzondere belangstelling van hen, die lijden aan Hoest, Verkoudheid of andere aandoeningen der Slijmvliezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1