inrr fTB li TngrfV ijiij^ii 7 Jn... VoogdenerJ Eemnes No* 101 DINSDAG 9 DECEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags 'FLnrOLEfl-QOUFT/ V. Bureau van Redactie en Administratie s ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels 11.— elke regel meer 20 cent. Adverlenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1 80. Per week 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct 4 Gemeenteraad. Openbare vergadering van den Raad der Gemeente op Vrijdag 5 December '24, voormiddags 9.30 uur. De heer GALIS, waarnemend burgemees ter, opent de vergadering met de mede deel ing, dat de burgemeester in de wet houdersvergadering van Woe nsd a ga von d j.l. loeft medegedeeld, dat hij door famil p- oiuötandigheden de vergadering niet kan bijwonen. Voorts is bericht van verhinde ring ingekomen van de heeren'CAMPMAN en \rAN GESTEL. Onderwerpen: Notulen. 1. Vaststelling van de notulen der ver gadering van 2 October 1924. Goedgekeurd. Ingekomen stukken. 2. Mededeolingen, ingekomen stukken. Medegedeeld werd, dat a. Door Gedeputeerde Staten zijn goed gekeurd: Ie. bij besluit van 8 October 1924, no. Ill, het Raadsbesluit van 2 October 1924 tot aankoop van gronden, gelegen aan de Zevcnenderdrift; 2e. bij besluit vun 22 October 1924, no. 06, het Raadsbesluit van 2 Octobi-r 1924 tot overneming van «strooken grond voor aanleg en verbreeding van wegen; 3e. bij besluit van 29 October 1924, no. 5, de begrooting voor den dienst 1924; 4e. bij besluit vun 29 October 19_4, no. 7, de eerste suppletoire begreoting voor den dienst 1924. Ingekomen was: b. Een schrijven d.d. 24 September 1924 van het Bestuur van den A.N.W.B., waar in het eenige denkbeelden betreffende de regeling vain het verkeer ter overweging en uitvoering aanbeveelt; c Een proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den Gemeente-ont vanger op 27 Oetober 1924. B. en W. stellen voor de onder a t/m c vermelde stukken) voor kennisgeving aan te nemen. d. Een schrijven (Ld. 14 Oetober 1924 van L. A. van Gils, Iloofd van den Tuin- bouw-w intercursus, houdende verzoek ge durende de wintermaanden wederom van een lokaal der o. 1. school gebruik te mo gen maken voor het geven van een tuin- bouwcureus. B. en W. stellen voor gunstig op dit verzoek te beschikken. Op voorstel van den heer DIAMANT (Neutraal) wordt het schrijven van den heer Van Gils betreffende het. in gebruik nemen vun het lokaal der 0. L. S. ten behoeve van den Tuinbouwcureus aange houden ter behandeling bij het voorstel tot Y^rleenen van een sulxsidie aan „Toon kunst". Op een desbetreffende vraag vun don heer Diamant antwoordt de voorzitter, dat aan dien cursus f 200.subsidie wordt verleend. I)e muziektent. Aan de orde komt de tweede stemming over het aanschaffen van eeu verplaats bare muziektent. Do heer BAKKER (R.-K.) meent, dat op den Raad de morcole verplichting rust het stichten van een muziektent te steu nen. Doch inmiddels is gebleken, dat het particulier initiatief hier zoodanig in dezo zaak werkt, dut men van meening blijkt te zijn, het zonder gemeentebestuur wel te kunnen klaarspelen. Op gre-nd daar van kun de Raad z.i. niet anders doen dan tegcnsteinmon. Mot 3 tegen 6 stemmen werd daarna het voorstel verworpen. Zooals men zich zal herinneren, staak ten over dit voorstel de stemmen in de vergadering van 2 Oetober j.l. Thans stem den tegen de hepren Crap Hellingman, Zwanikken, Bakker en Jaski. Schoolcommissie. 4. Voorstel van B. en W. om over te gaan tot de benoeming van een lid van de Schoolcommissie. Do heer J. C. de Roos werd met op één na algemeene stemmen herbenoemd. De heer Heule verkreeg één stem. Groudstrookcn. 5. Voorstel van B. en W. tot aanvaar ding van grondstrookon voor wegenaanleg. Zonder discussie werd Insloten om niet voor de gemeente in eigendom over te no men strooken grond van B. Velt aan de Torenlaan, B C. Kok aan een zijweg bij het Mauvezand en van L. van Wingerden aan een weg bij het Zevenend. Meer voeten in de aarde had het voor stel van B. en W. tot verkoop, afstand om niet en aanvaarding om niet van grond- strcoken, gelegen tuaschen den Verleng den Houtweg en lioefloo. Over dczp uangelogenheid heeft men in ons vorig nummer reeds oen en ander kun nen lezen. De hoor 1IEULE (A. R.) vraagt waarom de grond welke aan den heer Korthals Al- tes zou wonden verkocht, zoo goedkoop wordt gegeven, n.l. 50 ets per vierkante Meter. De Vcarzitter, de hoer GALIS, deelt, mede, dat op dc2e gronden een servituut ligt. waardoor do waarde vermindert. Do heer DIAMANT (N.) wijst er op, dat deze gronden door den heer Harkema des tijds om niet zijn afgestaan. De billijkheid van tien prijs wordt voorts bepleit door de hoeren .Jaski (N Bakker (R. IO en Ten Kroode (R. K.). waarna het worstel met tot verkoop a 50 ets. per M. met algemeene stemmen wordt aangeno men. Aanleg wegen. 7. Voorstel van B. en W. tot aanleg en verharding van wegen tuaschen den ITil- versumschenweg en Hoefloo. De Voorzitter, de hper CALIS, deelt mede, dut betreffende deze zaak een schrij ven was ingekomen van den heer Wardo- rink Vink, die door den aanleg en de ver harding van dit wegencomplex zich bena deeld acht Spr. kan dit niet inzien. Voorts wijst hij op de niet onaanzien lijke werkverruiming die dit werk ver schaft, zonder dat het de gemeente geld kost, net. wegenfonds is hiervan de oor zaak. Er was reeds f 22500 in het wegen fonds gestort en daar is nu nog f 15000 bijgekomen. Wanneer deze wegen volgen.-, het plan in orde zijn gemuakt, zullen er wel spoedig huizen gebouwd worden. De heer DIAMANT (N.) vraagt of het den heer Warderink Vink bekend was, toen hij ging bouwen, dat hij later een strook grond aan de gemeente zou moeten afstaan, waarna de heer TEN KROODE (R. K.) mededeelt, dat iedereen dat weet wanneer hij gaat bouwen. Bovendien heeft de heer Vink geen goeden kijk op het ent- worpen wegenplan, want het bosch je waar over hij het. lieeft, was reed? lang gemecn- te-eigcndoin. Ook de gemeentesecretaris, de heer PE TERS, demonstreert aan de band van do kaart, dat de lieer Vink zich vergist, zoo dat zyn sehrijven niet juist is. De heer CRAP HELLINGMAN (G. H.) hud omtrent deze zaak heel wat te zr-ggen. Hij hield een philippic», waaraan wij het volgende on-tleenen: Bij de stukken betreffende, .dit nummer ontbreekt do toelichting van den Direc teur der gemeentewerken.. Volgens de tr/olichting warden de kosten van aanleg, verharding beplanting ent/., globaal geschat op plm. f 26990; ik vind het jammer dat de bcgrooting van de.-i Directeur der gemeentewerken hijerbij on» bicekt, daar nu de controle over tlit cijfer niet mogelijk is. Er wordt gezegd, dat in totaal voorloo- pig f 8500 feu lgste dor gymeont:* blijft, en dat reeds gcetort is f 2500, doch daar geen apart wegenfonds bestaat, behoort dit bedrag er bijgeteld te worden en koin ik al tot f 11000, die tegen 6 pCt een uit gaaf ten laste der gemeente van minstens f 660 geven, hetgeen nog hooger zal wor den, indien de aanlegkasten hooger blij ken te zijn. In het wegenfonds zal gestort worden f 25000. doeh ik mis hierbij de medodoe- ling dat ook gelden gestort zullen worden voor de electriischc kabel, rioloering. den oventueelen aanleg van waterleidingsbui zen (indien de gemeente dez-e zal exploi- teeren) enK. Wanneer ik deze plannen goed bezie, dan zijn het eigenlijk 2 plannen die los van elkaar leschouwd moeten worden. Het plan-Hamdorff kan hiervan geheel worden afgescheiden. Zijn perccelen liggen aan den- met geel gekleurdcn weg, waaraan zonder verhin dering gebouwd mag worden en waarvoor de bouwvergunning dan ook reeds aange vraagd is. Wanneer nu de hoeren Ouweleen en Ten Kroode ook het wegengeld ten volle stor ten. dan kunnen zy hieraan dus ook bou wen. Nu liet 2de gedeelte van het plun. M i moet de gemeente hiertoe niet medewer ken. Behoefte aan bouwterreinen bestaat er voorzeker in Laren niet, zoodat ik voor de gemeente hierin geen enkel voordeel zie. Alleen grooter kosten vöor onderhoud van wegen, verlichting enz., waartegenover in jaren geen baten zullen staan. Wat den aankoop betreft van het plein, dit aeht ik onnoodig. Zie naar het Vrodesplein; onderhoud en menschen zie je er nooit. Bovendien lijken mij de kosten van den grond daar veel te hoog. De heeren zeggen wel, dat de prijs van 2.30 per M2. iets min der bedraagt dan de aankoopprijs, het is misschien waar wanneer ze het over het geheelc complex omslaan, doeh deze ak kers waarvan 'net ontworpen plein een deel uitmaakt, hebben niet meer gekost duu f 1 a f 1.25 per M_'. Wat de werkverschaffing aangaat., dat is weer betrekkjelyk, daar de wegen be strant zullen worden, wat door de vak mensehen moet geschieden. Mij dunkt, de ervaring met den Vredes- weg opgedaan, die de gemeente duizenden gekost heeft, en waarvoor dn- luist voor de gemeente niet onbeduidend is. mag tot vcorliecld strekken om op deze transactie niet iu te gaan. De Jieor DIAMANT (N.) meent dat in hetgeen de heer Grap Hellingman gezegd heeft veel is aan te wijzen, dat de over denking waard is. Hij is inderdaad door diens meening zoodanig beïnvloed, dat hij op dit. oogenblik niet. zou weten hoe zijn stem uit. te brengen. De hoer JASKI (N.) meent dat het een onjuiste eisch is om de bcgrooting van den Directeur van O. W. Lij de voor don Raad bestemde documenten betreffende deze zaak te voegen. Deze begroeting be hoort. als voorbereidend werk tot de com petentie van B. en W. Daarentegen zegt de heer GRAP HEL LINGMAN (G.II.) dat- hij zonder konnis van dip begrooting geen voldoende maat staf ter beoordeeling van de zaak heeft Op zoo'n wijze kan hij de gemeentebelan gen niet naar behooren behartigen. De voorzitter, de heer GALIS, is er van overtuigd, dat de directeur van Gemeente werken een en ander zoo ruim mogelijk heeft berekend, zooïlat de genoemde cij fers veilig als juist kunnen worden aan genomen. De heer DIAMANT (N.) merkt op, dat het toch juister ware geweest, wanneer B. en W. zich op hot kadaster te Amster dam op de hoogte hadden doen stellen van don aankoopprijs van den onderhavi- gen grond. Omtrent, het verloop van deze zaak doelt nu ile hoor TEN KROODE (R.K.) mede, dat hij mot. den burgemeester de plannen uitvoerig heeft besproken evenals met Mr. Last, die als gemachtigde van den heer Weijnschenk optrad. Spr. is het plan gunstig gezind en /egt te wpten, dat weldra eenige bouwvergunningen zullen worden aangevraagd. Wat den prijs lvo- treft, f 2.30 per vierk. meter beteekent voor de eigenaren een verlies van 15 a 20 ets. Spr. adviseert hen, die daaraan moch ten twijfelen nadere informaties te nemen bij notaris Luylcx, die gaarne alle gewen- schte inlichtingen zal verstrekken. De lieer JASKI (N.) legt den nadruk oj> de grootp werkverruiming die de uit voering van liet. nieuwe project mot zich brengt. Misschien is er wel twee jaar werk voor werkcloozcn. Mot- gerustheid kan do raad z.i. het plan dan ook goed keuren. Het uitzicht op werkverruiming acht v!c heer DIAMANT (N.) evenwel geen vol doend motief om het voorstel aan te ne men. Hij zou gaarne vernemen hoeveel por strekkende meter in het wegenfonds w ordt gestort. De VOORZITTER deelt mede. dat dit f 15.is, waarna de heer DIAMANT ad viseert zekere waarborgen te oischen met het oog op latere verkoopen. Ook de liepr TEN KROODE (R.K) acht dit gewenscht. De heer ZWANIKKEN (R.K.) vraagt T voorstel aan te h< luden, hetgeen door den heer DIAMANT (N.) wordt ondersteund, temeer, daar twee raadsleden afwezig zijn die al? „oude Laardors" gopcl met de si tuatie op de hoogte zijn. De hoer GRAP HELLINGMAN (C.H.) wil het, voorstel splitsen en do heer TEN KROODE (R.K.) wijst er nog eens op hoe in Bussum on Hilversum de gemeente, door den aanleg van geheele complexen van wegen het bouwen bpvordert. De heer DIAMANT (N.) verklaart zich gehoord de discussies, wol inct het plan te kunnen voreenigen. Door de heer BAKKER (R.K.) wordt opgemerkt, dat de gemeente hier een voor- deelig aanbod heeft gekregen. Evenals dat in ieder particulier liedrijf zou geschieden, moet dit aanbod worden aanvaa d en l'èfst zoo spoedig mogelijk, vzór het wordt in getrokken. In het. gemeentebelang dient het voorstel van B. en W. dan ook te worden aangenomen. De heer HEULE (A R.) wijst op do lie- pulingen van het wegenfonds en meent dat liet van het grootste belang is, dat de gemeente er toe medewerkt-, dat particu lieren den grond in exploitatie brengen. Het voordeel van het voonstel van B. en W. is, dat. door het wegenfonds er een goedkoope werkverruiming zal worden ver kregen. Het nadeel is. dat dp aangelegde wegen zullen moeten worden verlicht en onderhouden. Wajnncer deze vóór- en na- deelen zoo ongeveer gelijk zijn, wil spr. voor den aanleg stemmen. De VOORZITTER meent, dat de bezwa ren zeer klein zijn en beveelt het plan wui>ni aan in het belang van Laren. De heer VAN DEN BRINK (R.K merkt nog op, dat hij in dit geval liever van werkverruiming dan van werkver schaffing spreekt, waarna met 6 tegen 2 stemmen het voorstel van B. en W. wordt aangenomen. Tegen stemden de heeren Zwanikken en Grap Hellingman. Aan de orde komt: 8. Voorstel van B. en W. om hen te machtigen voor het dienstjaar 1925 kas geld t}p> te nemen B. en W. vragen bij dit. voorstel den laad machtiging in 1925 tijdelijk kasgeld op te nemen tot een maximumbedrag van I 400.000. Zonder discussie aangenomen. 9. Voorstel van B. en W. tot vaststel ling van nieuwe verordeningen op de hef fing en invordering van secretarie- en ar chiefleges en van rechten wegens verrich tingen van de Ambtenaren van den Bur- gerlyken Stand. Na' enkele kleine opmerkingen van re daction cvlen aard door den heer DIA MANT (N.) weid dit voorstel zonder li.s. aangenomen. De gemeentesecretaris, de heer PETERS, liepleitte invoering van een zegelsysteem, ter ondervanging van de bezwaren van den heer Diamant om de betrokken gelden ter secretarie te doen ontvangen. Op voorstel van den heer DIAMANT (N.) wordt nog besloten, dat de voc.r het alionuenient op het. Gemeenteblad een verzekensom kan worden gevraagd bij vooruitbetaling. De heer GRAP HELLINGMAN meent, dat. de heffingen in overeenstemming moeteiv zijn met het werk dat er aan ver!tonden is. Dit. bleek ©venwel in de praktijk niet juist te zijn. 10. Voorstellen van B en W. inzake de invoering van een belasting op toonecl- vertooningen en andere vermakelijkheden. De heer DIAMANT (N) vindt den naam „vermakelijkheidsbelasting" niet piettig Iedere tconeelvoorstelling is voor hem b.v. lang geen vermakelijkheid. Het gte- pleegde overleg met de betrokkenen heeft spr. evenwel voldoende bevredigd, zoodat li ij thaais zijn stem aan het voorstel van B. en W. kan geven. Daarentegen verklaart de heer IIEUlL (A.R.) niet geheel voldaan te zijn. Hij is nog steeds van meening. dat het. \nu be lang is d p uitvoeringen met een uitge sproken kunstkarakter slechts voor de helft der voorgestelde sommen te belasten. Waarom kan dat. nu niet, vraagt, spr. De geschiedenis in andere gemeenten heeft geleerd; dat de vermakelijkheidsbelasting later weer in den vorm van subsidies aan diverse instellingen en veröenigingen meet worden teruggegeven. Laat ons dit vcor- beolïl liever niet volgen. Ook vnze ge meente heeft een groot cultureel belang bij goede kunst. Laat ons die op de door in ij aangegeven wijze steunen. Spr. be doelde speciaal do goede concerten. De VOORZITTER deelt rnede, dat de musici niet bij B. en W. zijn gewest nv t bezwaren en men met. Mev.ro.iw Mossel- Bellinfnnte tot overeenstemming was ge komen. Spr. meent, dat de druk, praktisch genomen, licht is. De heer VAN DEN BRINK (R.K.) breekt ©en lans voor de verenigingen in Laren die toch in deze tijden al zoon harden dobber hebben om zich te hand haven. De La reuse he Harmnie moet jaar lijks f 60.bijleggen op haar donateurs- concert bij Hamdorff. Dit tekort zal. na invoering der belasting nu nog met f 2J. worden vermeerderd. Dp heer CRAP HELLINGMAN (G. II.) vraagt een raming van do opbrengst, doch de VOORZITTER zegt. dat daarvoor de nojdige gegevens ontbreken. Daarna stelt de heer GRAP HELLINGMAN (G. II.) voor de 'zaak te laten rusten en haar to behandelen bij de Begroting. Dc gemeentesecretaris, de heer PETERS, wenscht er do aandacht op to vest'gen dat het niet. juist is, dat hij bewecrj zou hebben dat de vcrmakelykhoidsbalu-ting van tijdolijken aard zou zijn. Dit zou men kunnen opmaken uit een tot den Raad gerichton brief van de N.V. Ilot d Ham dorff. Spr. hoeft alleen gezegd, dat, wan neer later de gemeentefin ancien er een' erg rooskleurig zouden voorstaan, het nvs- ochfen mogelijk ware, dat dc vermakelijk hoidsbelasting 'au worden gewijz'g.l af opgeheven. De heeren JASKI (N.) en DIAMANT (N.) achten do argumentatie van de N. V. Hamdorff niet zeer sterk. De heer BAKKER (R. K.) acht van alle belastingen die op de vermakelijkheden het meest, dragel ijk.Het publiek dat zich amuseeren wil betaalt wel! Hiertegenover stelt de heer VAN DEN BRINK (R. K) evenwel, dat dit niet geldt voor de vereeni- gingen die hij gaarne van deze belasting verschoond zag. Nadat de heer HEULE (A. R.) had op gemerkt, dat. discussies als deze niet ineer in den Raad passen na het gehouden over leg en de verkregen overeenstemming, wordt. het. voorstel van B. en W. z.h.s. aan genomen. 11 Advies van B. en W. ap een voorstel van het lid van den Raad, den heer A. van den Brink Mzn., tot. verheogmg van de loonen der z.g. in „loö-va.3teu" gemeente dienst zijnde werklieden. De heer VAN DEN BRINK (R. K.) had voorgesteld dc lo;,!nen van de z.g. in los- vasten gemeentedienst zijnde werklieden, waaronder verstaan worden die werklie den, die boven en behahx* de in vasten dienst, zijnde gemeente-werk lieden geie- geld word gebezigd voor het onderhoud en de reiniging van straten, wegen, plants»» - nen e.d., vast te stellen op f 0.58 per uur of 1' 26.88 per week, vermeerderd mot een kindertoeslag als aan de vaste gemeente werklieden wordt uitgekeerd, ren en ander met dien verstande, dat de genoemde be dragen voor de minderjarige werklieden worden verminderd niet 15 pCt. voor elk jaar. dat die werklieden jonger zijn clan 21 jaar. Zyn voorstel nader toelichtend, z -ide de lieer VAN DEN BRINK dat het hier be- botreft arbeiders, die al 6 a 7 jaar iu ge meentedienst zijn. llet is spr. niet duide lijk waarom men dezo menschen onder di? „werkloozen" rangschikt, zooals dit door liet college van B. en W. werd gedaan. Het bedrag dut spr. voorstelt is 10 pCt. van de lomcn van de werklieden in vas ten dienst. De VOORZITTER deelt als de meening van B. en W. mede. dat. genoemde werk lieden zichzelf blijkbaar rangschikken on der de werkloozen. Zélf zijn ze nooit bij het Dag. Bestuur der gemeente gekomen om loonsverhooging. Voor deze werklieden meent spr. dat de huidige loonen voldoen de zijn in verhouding tot de andere. De heer TEN KROODE (R. K.) verbaast er zich over dat onder deze los-vaote werk lieden prima vaklieden zijn. Die moena wij niet de kans ontnemen als vaste werk lieden hun plaats in hun vak in te neincu die ze toekoont. De heer DIAMANT (N.) is van meening. dat deze kwestie thuis behoort bij de Werk- loozen-Goininissie, waarna de heer VAN DEN BRINK (R. K.) opmerkt, dat de zaak ui meer dan een jaar loopt en dc vorige B. en W. de bedoelde categorie arbeiders onder de „werkloozen" rangschikte. Steun -ondervond het voorstel-Van den Brink vun den heer BAKKER (R. K d het zeer billijk achtte. Spr. meent, dat het goed is. wanneer de loonen van de gemeen te-werklieden in ..loj-vasten" dienst iets hooger zijn dan die in de particuliere be drijven. Do hoor JASKI Lose houwt hen als tweede klas werklieden Te iu aanmerk ng komen voor vasten gemeente-dienst. ITet voorstel-Vun den Brink wordt daar na verworpen met 6 tegen 2 stemmen, waarmede het voorstel van B en W. con lift voorstel-Van den Brink slechts aan to nemen, indien dit gewijzigd wardt in dei- voege dat voor „f 0.56 per uur of f 26 SK per week" wordt gelezen: „f 0.50 per uur of f 24.lier week" wan aangenomen. 12. Voorstel van B. en W. tot het ver- leencn eener subsidie, groot f 300.aan de Afd Laren (N.-H e. o. der Maatschap pij tot bevordering der Toonkunst. Deze subsidie was door ..Toonkunst" ge vraagd omdat tegen het gebruik van het sehoolokaal. dat wor de repetities van het koor en voor de lessen cl-r Muziek school werd gelK-7-igd, do»»r de leerkrach ten bezwaren- waren geopperd zoadat Toonkunst, een ander „onderdak" zal mol tere zoeken. De heer GRAP HELLINGMAN (C. II) Itotreu-rt. het, dat ui tde klachten blijkt dat de jongelui van To mkuiMt /.ieh niet al te netjes hebben gedragen. Waar ('e leerlin gen van Toonkunst niet alleen in Laren, doch ook in Blaricum woonachtig zijn. zou spr. het gcwenncht a.-ht.-n. dat Blun- cuin ook anu dé sub-s'/lio mecletaa'd' Ook de h»yr TEN KROODE (R K acht een m chotiilen van Blaricum in verhouding tot het aantal Bluricumsche leerlingen der Muziekschool gewenscht. De heer JASKI (N.) meent, dat de mis dragingen wel wat zijn overdreven en n et bepaald op sympathieke wijze docir amb tenaren zyn naar veren gebracht Wat de verdgcling der subsidie betreft tus3öhen uo twee gemeenten, B. en W, hebben met het oog daarop de subsidieaanvraag van f 40) reeds teruggebracht, op f 300, hoewol nog geen vierde ge 1 eel te van het totaal nuntii leerlingen der Muziekschool uit Blaricum komen. Waar de Muziekschool en Toon kunst twee instellingen zyn van groot cul tureel belang wor onze gemeente, beveelt de hoor Jaski het voorstel van B. en W. zeer aan.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1