Strating's Schoenhandel AM+tGAR J. KIRCHNER, VoogdenerJ Eemnes De gemeentebegrooting van Laren. Groote Opruiming Kameelharen Damespantoffels vanaf 139 cent. Vertegenwoordiger voor 't Gooi: BUSSÜM. Breedelaan 11 Telef. 407 Victoria-Water No. 102 [VRIJDAG 12 DECEMBER IS24; Verschijnt Dinsdags en Vrijdags rr£r\nEis£F?-Qouf?AriT; Bureau van Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geillustreeid Zondagsblad 1 1.80. Per week t 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct^ De gonieentelpgrooting voor het dienat- juar 1925 en de Memorie van Toelichting zijn verschenen in twee keurig verzorgde getypte boekdeeltjes in folio-formaat. Wie deze gemeentes tukken in yxtcnso wil be zitten, kan ze verkrijgen aan hot gemeen tehuis tegen betaling van de daarvoor vol- gene het jongste Raadsbesluit op dc legos vastgestelde prijs van f 6. In de inleiding zeggen B. en W. o.m het volgende: „Bij liet opmaken der bcgrooting hebben wij er evenal het vorige jaar zooveel mo gelijk naar gestreefd de uitgaven zooveel als doenlijk was, te beperken. In verband met de omstandigheid, dat dit streven in tusschen ook reeds bij het ontwerpen der begrootingen voor de jaren 1923 en 1924 bij het. College van B. en W. heeft voorgezeten, is het ons niet gelukt belangrijke bezuinigingen te verk ijgrn. Integendeel, meerdere posten moesten ten gevolge van wettelijke verplichtingen zelfs tot een hooger bedrag worden geraamd. Een vergelijking van de ramingen der ue- grooting voor 1925 met die voor 1924 doei zien, dat velschillende uitgaafposten van den gewonen dienst in totaal ongeveer 1 17.000.lager konden worden geri nul. Daartegenover staat echter een verhoogt ig van andere gewone uitga.ven tot een tot «ai van ongeveer f 27.000.Zooals reeds ge schreven werd betreft deze verhooging in hoofdzaak verplichte uitgaven, aun wcike dus niet kan worden ontkomen. Een r- gelijking der gewone inkomsten leert lat enkele inkomsten (de opbrengst der nliit- selijkc inkomstenbelasting buiten besc.i wing gelaten) in totaal ongeveer f4000. hooger, andere daarentegen in totaln on geveer f 7000.lager geraamd zijn. Naast een toeneming der gewone nt j.i- ven van f 27.000 f 17.000 of f 10.000 staat dus nog een verlaging der inkomsten van f 7000 f 4000 of f 3000. Hieruit volgt, dat alleen hierdoor de sluitpest der begrooting, d.i. de opbrengst der gemeen telijke inkomstenbelasting, in totaal f 10.000 plus f 3000 of f 13.000 hooger moest wor den geraamd. Daarbij komt echter, dat tot dekking van het tekort op den gewonen dienst van 192-3 bij deze verhooging er nog een van f 53.000.komt, terwijl duaren- tegen de rekening van den dienst 1922 sloot met een voordeelig saldo van f 11.000 waurdoor de genoemde belastingopbrengst in totaal f 77.000.hooger meest worden geraamd. Intusschcn zijn hiertegenover een twee tal „ineeval lei's" to stellen, welke den be lastingdruk helpen verminderen en die blijkens de toelichting op de volgnos. 107 en 277 der begrooting op msp. f 25.000. en f 7000.dus in totaal op f 32.000. zijn to stellen. Ten slotte dient dus in 1925 als opbrengst der inkomstenbelasting te worden geraamd f 77.000.f 32.000. of f 45.000.meer dan in het vorige jaar, makende een totaal bedrag van ruim f 202.000.—. Ook dit bedrag is intusschen nog zt>er aan den hoogen kant, zoodat de vraag ge wettigd is of een dergelijke opbrengst met aunhouding van het thans geldende hcf- l'iugspercentuge zal worden verkregen." Geen rekening is nog gehouden met de waarschijnlijk niet onaanzienlijke voor deden, die de wijziging der forensenbelas- ting zal opleveren cn ook de belasting op de openbare vermakelijkheden is buiten beschouwing gelaten. De post bevolkingsregisters en huisnum- merinig was dit jaar geraamd op f 755. Thans op f 75.Dit bedrag wordt vol doende geacht. Deze post was het vorige jaar f 700. hooger geraamd voor het aanschaffen van nummerbordjes ten behoeve cencr alge- ineene vernummering der huizen ingevolge art. 2 der Algemeen© Politieverordening en van materiaal voor het invoeren van het kaart-systeem in de bevolkings-administra- tie. Een nieuwe post is die van f 150.voor het onderhoud v^in het woonwagenkamp aan don Eemnesseretraatweg. Daarin is be grepen f Lper week voor het schoon houden van dit terrein. De kosten verbonden aan de controle dor gemeentefinanciën werden dit jaar ge raamd op f 150.tegen het volgend jaar op f 825. Dat dezo post f 075.lager is geraamd dun het vorige jaar vindt zijn oorzaak hierin, dat in 1924 dat bedrug noodig was voor de controle van de administratie der Stichting „R. K. Ziekenverpleging St. Jan" over de jaren. 1922 en 1923 en het verleunen van medewerking bij het opnieuw opma ken van de balansen en de verlies- en winstrekeningen over 1921, 1922 en 1923 door het hierboven genoemd bureau. Overwogen wordt de controle op de ge- meente-financiën niet meer door genoemd bureau, doch door eigen ambtenaren to doen geschieden. Mocht hiertoe worden overgegaan, dan behoeft het geraamde be drag niet te worden uitgegeven. Het ligt in de bedoeling om, meer dan tot dusver is gcschi,ed, door het maken van een passende reclame de aandacht op de Gemeente als woonplaats U vestigen, ten einde zoodoende de vestiging in de ge meente te bevorderen. Voor 1925 wordt 'n bedrag van f 5UU.voldoende geacht De kosten der handhaving van de open bare veiligheid zijn in totaal begroot op f 36.073.97. Aan salarissen politic-personeel in totaal (inspecteur, hoofdagent, 2 agen ten eerste klasse en 3 agenten 2e klasse) f 16.650.Kleeding en uitrusting politie dienaars en veldwachters f 1800.Beloo ning en premiën aan brandmeesters en brandspuitlieden f 750.De subsidie aan de Burgerwucht blijft f 250.welk be drag vau liet Rijk als vergoeding v^in oefeningsgelden wordt terugontvangen. Hoofdstuk IV betreffende de volksge zondheid vermeldt een post van f 25.U0O als subsidie aau de R. K. Ziekenverple ging „St. Jan". Zooals men weet zal dez(e uitkcering jaarlijks kunnen geschieden tot en met 1958. De kosten voor de stich ting van een waterleidingbedrijf zijn nog pro memorie gesloten. Do uitgaven in het volgende hooldstuk der volkshuisvesting beioopciu f 36.131.22, waartegenover inkomsten staan vun f 30.720\t)5. Hoofdstuk VI betreffende de Openbare Werken, vermeldt aan jaarwedden f 16.362. Onderhoud van struten en pleinen f 7.25U, wundelpluatsêü en plantsoenen f 3.05U. Voor subsidie aan de vereeniiging voor aanleg en onderhoud van rijwielpaden in Guoi- en Eemlaud is f 20U.uitgetrokken, n.l. een gelijke subsidie als in vroegere jaren. Behalve deze subsidie is liet vorige jaar een extruHSubsidie verleend vun f 6oO in de kosten van uunle.g van een- rijw.elpud van Bussiuii naar Laren. Hoofdstuk VII1, onderwijs, kunsten en wetenschappen wijst een totaal aan uitga ven voor het openbaar gewoon lager on derwijs van f 14.128.10^ (uaiïeelig slot f 3.853.35)4); voor het bijzondea- gewoon lager onderwijs f 22.835.67 (nadeclig slot f 21.605.67); voor het bijzonder uitgebreid lager onderwijs f 0.154.27 (nadt*-lig slot f 4.904.27); voar het middel ba ur onderwijs f 5.070, waartegenover geen inkomsten staan; voor 't nijverheidsonderwijs 1 3.244 (nadeclig slot f 3.194. Aan kosten voor de openbare bibliothe ken is f 5000.uitgetrokken, d.i. f 1000. minder dan verleden jaar. Dezo subsidie aan de besduunile openbare leeszalen en bibliotheken wordt verdeeld in dier voege, dut allereerst aan de R. IC. Openbare Leeszual en Bibliotheek wordt gegeven een bedrag, gedijk uan dat, het welk door de neutrale Openbare Leeszaal cn BibLiothejek als subsidie van het llijk en Provincie woirdt ontvangen om daarna het restcorendo bedrag gelijkelijk over beide instellingen te verdoelen. Beide leeszalen krijgen dus £500.min der. Onder dit hoofdstuk valt ook de Vrijdag j.l. aan „Toonkunst" verleende subsidie van f 300. In. totaal wijst paraaf 16 vun genoemd hoofdstuk een raming aan uit gaven \jan f 6050. Hooldstuk IX, betreffende ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen, bevat een subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur van f 22.500.en -f 15000.voor steun aan uitgetrokken werkloozen. In hoofdstuk XI is opgenomen eeu post van f 3000.als subsidie aan de werkJoo- zenkasjen, evenals het vorig jaar. Hoofdstuk XII is „gewijd" aun de belas tingen. De lcosten van toezicht op «u in vordering van plaatselijke belastingen is geraamd of> i'200.(vorig jaar £50,—V Deze verhooging staat in verband! aiet de te verwachtten kosten van invordering van de laatste restanten van den Hoofdolijken Omslag dienstjaren 1920, 1921eu 1922. Voor o/nvoorzienc uitgaven is in hoofd stuk XVI een post van f5000.uitge trokken.. De verzamelstaut van den gewc«nen dienst wijst aan inkomsten en uitga ven een terfrag van f 324.556.03J4. Aau, de begrooting is nog toegevoegd c«n uitv<«erige staat van renten en aflossin gen van geldleeningen. Aan, het slot van hun inleidend woo rd zeggen B. en W. nog. dat het in hun b ï- doelinjg ligt, de leden van den Raad t< lt een c%> 12 December as. 's avonds ie 8 uu r te holudon officieuze bijeenkomst uit to noodigen, in welke zij eventueele vragen omtremt don aard en de bedoeling van de verschillende posten der begroeting gaar ne zuJlen beantwoorden. Voor het eefst. is dit jaar de begroeting aan alle ledcrr van den Raad toegezonden. B. en W. verzoeken de Raadsleden ora lion voor den 17den dezer schriftelijk te willen berichten ten aanzien van welke jposten der begroeting zij bij de openbare behan deling afwijkende voorstellen, e.g. welke, wenschen in te dienen. Deze zullen dun in de openbare verga dering van 22 December a.s. worden be handeld. Verloting „Scorpio". Do verloting die na afloop van het St. Nieolaasfeest van „Scorpio" is gehou den, heeft nog een aardig saldo vo r dc kas opgebracht. Zestig personen hadden een lot genomen. De firma Sibbelée had bovendien twee zilveren kunstvoorwerpen gratis ter be schikking van de vereeniging gesteld om ze ten bate van dc kas bij opbod te verkoo- pen. Ook dit gelukte goed. Naar men ons mededeelt zijn verscheide ne nieuwe leden toegetreden. Loos Alarm. In den nacht van 7 op 8 December werd de politie telefonisch gewaarschuwd dat bij den lieer Dimon een motor in brand stond. Do agenten Hordijk en Van GiLt gingen er met een minimnx heen, doch het bleek dat de brand reeds gcbluschl was. Verduisterd? De heer R. Bakker, rijwielhandelaar alhier, heeft de politie medegedeeld, dat een fiets, welke bij heng door een boeren knecht uit. Soest was gehuurd, waarschijn lijk verduisterd is. De politie doet onder zoek. De Hondenbelasting. De eene helft van de hondenbelas tingschuld igen heeft zijn penningen reeds hij den ontvanger gedeponeerd. De andere helft is nog in gebreke gebleven. Zij zul len neg eenmaal worden gewaarschuwd. Voldoen zij dan nog niet aan hun ver plichtingen, dan zal en bloc tegen hoi» proces-verbaal worden opgemaakt. Men boude dit in gedachte. Samenwerking Blaricum, Nanrden, Huizen. Bij de behandeling der l.egrooting door den gemeenteraad van Huizen is o.m. ter sprake gekomen het algemeen uitbrei dingsplan voor het Gooi. Na het overlijden van den architect De Bazel heeft de he la ngenccni miss ie geen opvolger aangewe zen. Bussuni en Laren waren met hun uit breidingsplan gereed, waarom de gemeen tebesturen van Blaricum, Nanrden en Hui zen gemeenschappelijk hebben overlegd en trachten zullen de kwestie der uitbreidings plannen gezamenlijk ter hand te nemen. Blaricum's Belang. In den loop van de maand Januari zal op een door Blaricum's Belang te or- ganiseoren avond eea 1 j.g worden ge houden over Nederlundseh-lndië. Wij koinen hierop nader t?rug. Rijwiel-inerken. De directeur van het postkantoor maakt bekend, dat de rijwiel merken 1925 vanaf 10 dezer aan liet post/cgcllokct ver krijgbaar zijn. Er wordt nadrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat. het wenschelijk is om den aanko p dier lielastingpenningcn niet. uit te stellen tot de laatste week vau 1924. Dit toch zou tengevolge hebben, dat in deze toch al uiterst drukke dagen ten postkantore het publiek nooddoo» lang aan het loket moet wachten. Politienieuws. Eenige dagen geleden werd dc ach terdeur van D.'s wonlg aan den Laarder- weg, opengebroken en verschaften onge- noode gasten zich toegang tot de woning en den winkel, waar zij uit een lade, wat los geld wegnamen. Donderdag wist de po- li(tie de daders op te sporen eni blaken deze te zijn, de 14-jurige T. L. wonende Morsestrnat en de 15-jarige G. E., wenen de Voltastraat. Zij hadden het geld inmid dels reeds verteerd en meer diefstulletjes op hun geweten. Naarderstraat 699. Telef. 419. Laren N.H. Alle wintcrartikelcn worden tegen spotprijzen opgeruimd. Overschoeoeo Soeeuoscboeoeo Zie de Etalage. Toen H., wonende Utrechtschestraat- weg 64, gistermiddag met zijn automobiel het Achterom passeerde, gooide ecu bal dadige jongen dc voorruit in. Gelukkig had dit geen ernstige gevolgen. De politic stelt een onderzoek naar den dader in. Gistermiddag vermiste een markt koopman een damestoschje vau zijn kraam Een in de nabijheid staande politieagent zag, dat een juffrouw het voorwerp had weggeworpen en tusschen de menschen- menigte wist te ■ontsnappen. Bij het lossen van steenkolen op hel stationseniplacement viol Woensdag een 'groot. stuk kool op de voet van F. B., wo nende Ludenstraat, waardoor het lichaams deel verwond werd. Hij vervoegde zich aan het politieposthuis in de Kleine Drift, waur hij verbonden, werd. De 12-jarige J. B., wonende Lijsterweg viel bij ongeluk tegen een ijzeren hek, staande in de KleinjC Dril't, waardoor hij zich Ix.ven het oog verwondde. Hij ver voegde zich aan de aldnar staande politie post, waar hij verbonden wend. Woensdagavond klom de 7-jarige E. P., wonende Fuchsiastraat 2 alhier, inet 'n aantal andere jongens op een rijdende vrachtauto van V., die genoemde straat passeerde. P. viel van den wegen en liep wonden op aan rechterwang en bovenlip, terwijl hij over pijn aan zijn urm cn in- zijn buik klaagde. Dr. Koopmans onder- zacht liet knaapje, doch constateerde geen inwendige kneuzingen. Gevonden voorwerpen. Vulpen; kat; band; paraplu's; vliegende Hollander; sleutels; eornedbeef; rozenkran sen; beurzen; belastingplaatjes; schoolétui, muilkorf; armband; kinderwagen; ring; pijp; schop; damestoschje; ceintuurs; hond. In autobus: Handschoenen; blikken trommel. Jubileum Hondelink. De chef van 't station NaaidenBus- sum heeft zich niet te beklagen over ge mis aun belangstelling bij gelegenheid van Victoria-Water kwam in 't land ruim veertig jaar geleden In honderd duizend woningen treft men het aan op heden Geen enkel Tafelwater kan op zoo'n triomftocht wijzen I Victoria-Water hoort men thans alom volmordig prijzen Kattebelletje MODERNE BOKSPARTIJ. Daar teas den day voor Sinterklaas ln 't Huis van Stad en Land Uaargmder midden op de hei Weer eens 'wat aan de hand. De heeren yaven daar elkaar Derm op hun tabernakel. Hals, Bang, de slayen kivamcn aan, liet was een helsch spektakel 1 Het was een rvarc bokspartij Het regende Knock-outs Bombardier Luden gaf Bordes In d edele bokskunst sulk een les, Dat deze in een korten tijd legen de touwen werd gevleid, Ln zeer onzacht werd neergeveld Ln lekkertjes werd „uitgeteld" I Als hoeede groote bokskampioen Kicam toen de heer Fan Nispen, Die wist, al kreeg-ie een Linksche „hoek" Ln een dracht slagen op zijn „broek", Nog net den dans 't ontglippen. lin eind'lijk daar kieam Klaarenbeek, Die trad als Siki op I Maar Luden gaf hem, naar het bleek, Een flinke portie klop. En Bakker. Ach wie lachte daar, Hij kwam niet eens aan slag Omdat hij reeds, voor-ie wat zei, Tegen de vlakte lag I Maar wie het wint, verliest het nog. Dat bleek weer eens te meer, Want toen „de jury" stemmen ging En 't stembureau te tellen ving, Toen bleek lot elks verwondering: 'Toen ging... zelfs Luden ,pieer" Hij viel... op 't veld van eer zijn 40-jarig jubileum. Des morgens kwam de inspecteur Canters, de chef van den chef, den jubilaris met een hartelijke toe- sprauk gelukwenschen. Het personeel bood den liever II. oen ets de waag te Alk-» maar door Lambert aan met oirkonde, waarin alle nuuien der deelnemers aau deze hulde vermeld st-onden en welke do iu kleurendruk uitgevoerde wapens bevat van de verschillend^ standplaatsen van den chef, terwijl in liet kader o.a. het zooge naamde „volgsein" was aangebracht, waarmee te kennen was gegeven, dat het personeel den heer H. nog gaarne eenigen tijd in, zijn midden zou wenschen te be houden. Des middags kwamen velen van Bussum als elders Burgemeester en Wethouders hadden een bloemstuk met be geleidend schrijven gezonden den jubi laris complimenteeren in zijn woning, welke als in een bloemenhof herschapen was, en. waar liet recht gezellig toeging. Ook het personeel greep deze gelegenheid aan. de familie II. gelukwonschen aan te bicden. C-hr. Vrouwenbond. Maandagavond sprak mevr. Rauws Dewald van Den Haag voor den Ned. Chr. Vrouwenbond in 't gebouw aan den Veld weg over „l>e Gevaren der bioscoop". Eon scherp licht werd geworpen op den ver- derfelijkcn Invloed, op 't jonge geslacht van zedelijk minderwaardige sensatiefilms met hun onwaarschijnlijke», vauk walge lijken inhoud als vergif werkend op 't ont vankelijk gemoed. Aau ouders en opvoe ders de taak hiervoor te waken, waar bij den ondernemer commercieele overwegin gen om vcjël publiek te trekken, bovendrij ven. Daarentegen kan men tafereelen uit de schoonheid der natuur, benevens films uit kunst en techniek, geschiedenis en wetenschap als vormende leerstof moeilijk te hocg aanslaan. Dankbaar applaus loonde spreekster voor deze heldere uiteenzetting. 't Eene haalt 't andere uit. Een echte pechvogel was wel een 19- jarig rijwielhersteller, hier. Op het bevel: „Afstappen! Rijden zonder licht!" kreeg hij daur 'n agent met de neus in zijn spul letjes, welke inspectie wel zjeer ongelegen kwam, daar de diender hem meteen maar aanpiepte omdat hij ook geen bel bleek te hebben. Maar wat nog heel wat ernstiger was: ook het belastingplaatje ontbrak! Dat komt er van als men zoo'n dwarskij ker aanleiding geeft je boeltje eens op den keper te beschouwen. Gevonden voorwerpen. In het politiebureau zijn inliclitingon te bekomen omtrent de volgende gevon den voorwerpen: Een glacé handschoen, een jonge poes, een koperen gewicht, een beige hand- scheen, een beursje met eenig geld, een pakje met een hangklokje, een broche met blauw,e steen, een kip, ©en paar grijze handschoenen, een rozenkrans in étui.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1