Mo,. 103 VoogdeneiJ Eemnes DINSDAG 16 DECEMBER 1924: Verschijnt Dinsdags en Vrijdags 'FfnriEisDï-rouR ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Vergadering Gemeenteraad. De Gemeenteraad is opgeroepen tot een openbare vergadering op Woensdag 17 dezer, des namiddags half vietr, ten ge meentehuize. De agenda bevat de volgende punten: L Mededeeli n ge nj. 2. Ingekomen stukken. 3. Aanbieding der gemeenterekening en der rekening van het Burgerlijk Armbe stuur over 1923, alsmede Benoeming eener commissie van onderzoek 4. Idem der gemeentebegrooting en der begrooting van het Burgerlijk Armbestuur voor 1925, alsmede benoeming eener c<jn- miasie van onderzoek. 5. Voonstel tot het in eigendom aan vaarden van strooken grond, bestemd voor wegverb reeding. 6. Voorstel tot het bevestigen van pen sioengrondslagen van 2 gemeenteambtena ren. 7 Benoeming van een lid der plaatse lijke commissie van toezicht op het lager onderwijs. 8. Voorstel tot hot verlcenen van een credvet ten behoeve van het bestraten van de overwegen van de trambaan, ter hoogte van de Professor van Reeslaan en de z.g. Wall andlaan. 9. Voorstel tot vaststelling van het be drag der instandhoudingsvergoeding over 1923 aan het bestuur der R K. bijzondere lagere school uit te koeren-. 10. Voorstel tot vaststelling van het be drag der gemeentelijke bijdrage in de kos ten van een cursus voor vervolgonderwijs aan de R. K. bijzondere lagere school. 11. Behandeling van een bezwaarschrift tegen een aanslag in de plaatselijke in komstenbelasting, diienst. 1921. Gronden van Nardos. Naar wij vernomen kwam Donderdag avond de raad in officicele zitting bijeen. Het voorstel van B. en W. tot aankoop der z.g. gronden van Xardes, werd ver worpen. aangezien vele raadsleden derf prijs der landen te hoog vonden. Vereeniging Armenzorg. Woensdagavond 10 December hield de Vereeniging Armenzorg in Hotel Goollust haar jaarlijkschc ledenvergadering. Nadat de vergadering door den voorzitter, Dr. Visser, was geopend, bracht de secreta resse. mejuffrouw Zoethout, het jaarver slag uit over het vereenigingsjaar 1923-'24. Hierin wordt melding gemaakt van het verstrekken van kunstmest aan 'n twaalf tal ingezetenen., die daarvoor in aanmer king wenschten te komen. Daar de uitslag bevredigend] is geweest, zal de proef het volgendi jaar herhaald worden op uitge breider schaal. Verder werden versterkende middelen verleend unn zieken en zwakken. Daarna gaf de penningmeester een over zicht van de financiën der vereeniging. De kas sluit met een batig saldo. De drie bestuursleden: de dames Franszen, De Lange en Zouthout en de heer J. Vos, dip aan de beurt waren om af te treden, met algemeene stemmen herkozen. Daarna sloot de voorzitter de vergade ring. Straatwegen HuizenBloricum en HuizenNaarden. Volgens 'de rekening van commissa rissen hebben de ontvangsten en uitgaven voor den straatweg naar Blaricum bedra gen resp. f 2856,25 en f 2799 94. Er was dus een voordoelig saldo van f 56.31. Deze cijfers bedroegen voer den weg Huizen-Kaarden reep. f3453,13 en f3420,84. Nadeelig saldo dus f 32,29. De opbrengsten der gabellen bedroegen: Paviljoen f 2000.Blaricum f 675. Naarderweg f 1575.Deze bedragen zul len in 1925 als gevolg van de hooge pach ten, in totaal pl.m f 1700 meer l>edragen. Openbare Leeszaal LarenBlaricum. Nieuwe aanwinsten. Algemeene Werken: Petit Lurousse illustrc. Geerling: Briefsteller. Het Nederlandsche Boek 1924. Nedcrlandsche Bibliotheekgids. Winterboek Wereldbibliotheek. Kerstboek 1924 (Chr.) De Gids 1924, 2 dlu. M. E. Barentz: Woorden-boek der Engei- ache spreektaal. Godsdienst en Moraal. Thomas i Kempis: De navolging van Christus. A. R. de Jong e.a.: Vrij-religieuse toe spraken. F. Delitzsch: De groote begoocheling. Sociale Wetenschappen. S. en B. Webb: Hot verval der kapitalis tische beschaving. D. G. Stibbe: Inleiding tot de kennis der bestuursinstellingen in vreemde koloniën L. Süxldard: in opstand tegen de bescha ving. G. K. Chesterton: The superstition of di vorce. E. J. van Det: De opvoeding tot arbeider. Letterkunde. Multat.uli door Dr. J. v. d. Bergh v. Eysin- ga-Elias. Bredero door Dr. J. Prinsen. A. M.YJe Jong: Studies over litteratuur. Uit Hooft's lyriek door R. J. Spitz. Lanseloet van Denemarken, uitgegeven door R. J. Spitz. F. J. Schijf: Verzen. Hein von Essen: Verzen van het stille uur Herman Robbers: Litteraire smaak. M. R. Ivaufmann: Türkische Erziihlungen. J. de la Fontaine: Fables i\ 1'usage de la jeunessc. Hollandsche, Vlaamsche en in 't Hol landse h vertaalde romans Felix Saltcn: Olga welgemoed. F. M. Dostajefski: De eeuwige echtgenoot. V. B. Ibanez: Wijn en- liefde. A. Strindiberg: De indringer, A. Strindberg: De vader. A. Strindl»erg: Freule Julie. Georg Engel: Hann Kliïth. Ch. de Coster: De huwelijksreis. O. Wilde: Ladv Windermere's waaier. 0. Wilde: Een vrouw van geen beteekenis. II. Bahr: 0, mensch! Cyriol Buysee: De twee pony's. 1. Querido: Aron Lag una. TI. Hcyermans: Droomkoninkje. A. Latzko: De wilde man. H. G. Wells: Bealby. I BoudierBakker: De straat. I. BoudierBakker: Iu de engte. Henri v. Booven: Naar de diepte. A. M. de Jong: Een zwerftocht over zee. Knut Hamsun: Het laatste hoofdstuk. L. Andrejef: Russische novellen. Leo Tolstoi: De Ivreutzer-sonate. Gustaf Gcyenstam: Erik Grane. Willem Schünnann: In extremis. Felix Timmermans: Ilet keerseken in de lanteern. De zeer schoone uren van juf frouw Symphorosa. Driekon ingentryp- tiek. Uit mijn rommelkas. De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt. Harold Bind loss: De indringer. Victor Bridges: Ilet geheim van Camp den Hill. A. Conan Doyle: De grieksche tolk enz. Fransche, Duitsohe en Engelsche romans. Marguerite Schurmann: Ombres chi noises. Mariam Harry: La petite fille dc Jerusa lem. René Boy los ve: Le meilleur ami. L. Hennique: Les hauts Faits de M. de Panthau. Edouard Estaunió: Solitudes. 11. Heiberg: Ein doppelt.es Ich. H. G. Wells: The wheels of chance. C. D. G. Roberts: The forge in the forest. Sax Rohmer: The forest Devil-doctor. Mrs. II. Wood: Rolnncl Yorke. Margery Williams: The price of youth. Arch. Marshall: Rading Rectory. Arch. Marshall: Richard Baldock. Mrs. Gaskcll: Cranford. T. Hardy: Under the greenwood tree. Mrs. Raddiffe: The mysteries of Udolpho. R. D. Black mo re: Lorna Dooiije. S. Lover: Handy Andy. Bulwer Lytton: The last of the barons. T. L. Peacock: Novels, 2 din. G. Macdonald: Sir Gihhire. II. Melville: Typee. H. Melville. Moby Dick. H. Melville: White Jacket. F. T. Bullen: The cruise of the „Cachalot" 0. Henry: Cabbages and kings. W. W. Jacobs: Night watches. S. Lewis: Babbitt- R. L. Stevenson: Weir of Ilermistcn. .7. M. Synge: Plays. Ch. Lever: Harry Lorrequer. Miss Burney: Cecilia. 5 din. R. K. Tooneelvereeniging. De R. K. Tooneelvereeniging, alhier zal Dinsdag 6 Januari ton tconeele bren gen een historisch drama, getiteld „Ouder de Jaeobijnenmuts" en een blijspel „Mop pie de kindermeid". Gewa8keuriug. De Commissie voor keuring van Ge wassen te Velde deelt mede, dat de termijn voor voorloopige aangifte van winterge wassen gesloten wordt op 31 Dec. as. Utrcchtsch Landbouw Genootschap. In de algemeene najaarsvergadering, welke gehouden zal worden- Woensdag 17 Dpoember as. in de Land'bouwbeurs tc Utrecht, zal behalve de gewone jaarlijk schc punten van behandeling voorgesteld worden over te gaan tot instelling \an oen Commissie voor Stalverbetering en één voor Verbeterde Melkwinning. Hot dagclijksch Bestuur beeft gemeend dit to moeten doen inet bet oog op hot ker mend meilkbesluit en de verscherping van de warenwet, die hiervan het gevolg zal zijn. In de oerstgemcldc Commissie wordt voorgesteld, dat deze zich in eenige sub commissies zal splitsen om over de gehee- le provincie met do grootste kans op suc ces nuttig werkzaam te kunnen zijn. Deze commissie zal bestaan uit verschillende practische landbouwers, een paar rent meesters. de verschillende rijksconsulen ten, terwijl tevens eenige grondbezitters hiertoe zullen worden uitgenoodigd. De heer W. J. van Houten uit W a gen-in- gen zul tevens eenige besprekingen aan dit onderwerp wijden en practischen stal leiibouw laten zien. Verder zal besproken wonden de al of niet wenschelijkbeid om aan die Regeering voor te stellen in het. komend mclkbcsluit op te nemen de bepaling dat voor de e:n- sumptie, standaardmelk wordt ingevoerd, d.w.z. melk, welke een minimum gehalte zal dienen te bezitten. Dc secretaris van den Federatieven Nederl. Zuivelbond, wel ke bond zich voor die wenschelijkheid heeft verklaard, is uitgenoodigd dit onderwee, in te leiden Tenslotte zullen de films van „de kali- zoutbereiding en de herikbestrijding" wor den vertoond, welke welwillend door den hejer H. Lindeman, Dir. van het Kalisyn dicaat. beschikbaar zijn gesteld. Ned. Herv. kerk. Vrijdag vond in de Ned Herv. Kerk te Ecmnes-Buiten de vrije stemming plaats voor de verkiezing van een Notabel ter voorziening in de vacature e.ntstunn door het aftreden- van den heer I. Iloogenhout. Uitgebracht werden op den- heer B. Meyer 72 en op den hoer R. Manten 65 stemmen, zoodat de lieer B. Meyer gekozen is. Gooischc H.B.S. In het jaarverslag, dat Donderdagavond in dc ledenvergadering door den secretaris den heïr C. A. J. v. Disbocck is uitgebracht, werd het zware verlies herdacht dat de vereeniging „Gooische H B.S." geleden heeft door het overlijden van directeur Dr. G. H. Fabius, onder wiens leiding de Gooische H.B.S. tot een model inrichting in ons land gegroeid is. M'et groote dankbaarheid wordt het vele goede herdacht, dat hij voor de vereeniging tot stard gebracht heeft. In sterke tegenstelling met dit verlies staat de blijde herdenking van het i2*-jarig beslaan. Maart j.I. Dc rede, door Dr. Fabius uitgesproken, zal in druk verschij nen. omdat hij daarin op populaire wijze de denkbeelden heeft ontvouwd, die leiding ge geven hebben aan zijn directeurschap. De school verkeert in blociendcn toestand, al worden dv bezwaren gevoeld van dc ministerieel voorgeschreven grooterc klassen en van de meerdere Ies-uren door dc leeraren te geven. In verband hiermede kromp het aan tal klassen tot 14 tn werd aan de heeren Busch en van Dishocck en aan mej. van Ricl eervol ontslag gegeven wegens overcompleet. Het aantal leerlingen aanvraag i923-'24 beliep 347 (220 j. en 127 m.), het verloop was 2 meisjes. Bij d'e overgangs-examens werden in totaal 83,4 der leerlingen bevorderd (vorig jaar 8I.5)- Aan het eind-examens namen de 37 leerlin gen der beide Ve klassen deel. aan 31 hunner kon het diploma worden uitgereikt. In het leerplan kwam g!en verandering. In de Ic klasse deed zich het bezwaar ge voelen, dat een deel der leerlingen dc begin selen der Fransche taal niet kent. Dc school blijft gefcd voldoen en kan thans gelden als een van dc best ingerichte van ons land. Hierna bracht de heer van Vliet, namens de financicclc commissie,, verslag uit over het door den penningmeester gevoerde beheer, die dndcr dankzegging werd gedechargeerd. De financicele positie van de Vereeniging is ■gunstig. Besloten werd tot een uitkcering van 4% op dc Inkomst-obligatiën, betaalbaar vanaf 1 Februari 1925 bij de firma La Pörte Co. te Bussum en bij dc heeren Leembruggen, Guépin cn Muysken te Amsterdam. Vier obligaties werden uitgeloot: nos. 157/160; 329/332 513/516533/566. Mr. Joh. M. Jolles, die aan de beurt van aftreden was, werd in het bestuur herkozen. Muziekschool Toonkunst. Tot leeraar in dc Muziekgeschiedenis aan de Muziekschool van de Afd. Bussum van de Ned. Mij. tot Bev. der Toonkunst is be noemd de heer C. Hóweler, te Huizen. Verlichting Bussummcrgrindwog. Het Bestuur der Vereeniging Bus- sum's Gemeentebelangen heeft aun den Raad der Gemeente een adres gezonden inzake de verlichting van den Bussummer- grindweg. Het bestuur schrijft: dat in de op 14 November gehouden ver gadering harer leden een voorstel is inge komen 0111 pogingen in het werk te stellen hij de Gemeentebesturen van Bussum en Hilversum stappen te doen ten einde ver lichting op den Hilversumseheweg en den Bussummergrindweg tc verkrijgen; redenen waarom het Bestuur zich beleefd tot den Raad wendt met heT verzoek, dit voorstel wel in gunstige overweging te willen nemen, overwegende dat het verkeer op dien weg in de laat ste jaren zoowel bij dag als bij avond enorm is toegenomen, vooral met motor rijtuigen, rijwielen en andere voertuigen; dat de gedeelten van dezen weg tusschen de verhoogde bermen, nabij het Span- derswoud gelegen, voor het uitwijken zeer govaarlijk zijn, en bij avond veel donker der zijn dan de overige gedeelten van dien weg, mede in verband met de dichte aan grenzende beplanting; dat ook de autobussen, die in een drin gende behoefte voorzien, het gevaar nog bij avond vermeerderen, ondanks het voor zichtig rijden dezer wagens door de chauf feurs. Hét gevaar dat motorrijwielen en vracht wagens zonder achterlicht bij avond ople veren op een donkeren weg blijft natuur lijk bestaan, zoolang niet in de wet of bij politieverordening dit verplichtend is ge steld. Bijbel en Moderne Jood. Voor dc JcotLsche Damcsvereeniging „Ahnwas Chesed" (Liefde tot Weldadig hcid) hield Zuterdagavoind in Hotel „Nieuw Bussum" Mr. Ben no J. Stokvis van Am sterdam een lezing over „Bijbel cn Mo derne Jood". Spr. begint zijn verontschuldiging aan tc bicden voor het door hem gekozen on derwerp, waarvan hij weet dnt in den kring zijner toehoorders slechts matige belangstelling ervoor besta»! Toch koos hij dit onderworp, en geen ander omdat z.i. dit probleem er een- is van urgente "be langrijkheid voor het Jodendom. Spr. zet dan uiteen hoe het het Oude Testament, deze bibliotheek van heilige geschriften, is geweest dat inderdaad den 6terken hand gevormd heeft die het Jocd- sche volk in Uén loop der eeuwen heeft sa mengehouden en voor ondergang l»ohoed. Om den Bijbel heeft het Joodsche volk ver volgingen geleden. Als een kleinood kost baarder dan de heilige arke en dan alle andere tempelschatten, is do Bijbel dcorde Joden bjj de verwoesting van Jeruzalem gered, en in den loop der tijden in de Ghettos l»ewaard. Spr. citeert Heine's tref fende woorden: „Ein Buch ist das Vater- land, Besitz, Ilerrechcr, Glück und Ung- lück der Juden". Spr. wijst dan op de beteekenis van don Bijbel op de cultuur van de gcheelo we reld. Volgens Querido is de geheele Wes- terseho lyriek ontstaan niet uit Hellas, doch uil de Prophetcn van het Oude Tes tament. IV Bijbel is dc opvoeder der we reld. De Bijbel is basis voor Mohammed's Koran, en in de Middeleeuwen is de Bij- hel eenige basis van l>c©chaviug, belang rijk voor rechtspraak, en feitelijk onder grond van het leven der menschen. De laatste twee duizend jaar zijn het do Joden geweest die den Bijbel als een licht brengende toorts in den nacht der eeuwen voor zich uit hebben gehouden, hem met Kun bloed als dit noodig was verdedigend. Mohammed noemt do Joden „het volk van het Boek". Spr. memoreert de enquête door Het Getij eenige jaren geleden gehouden, waarbij de vraag gesteld word nan diverse vooraanstaande personen welke 4 of 5 boeken zij mot zich mede zouden nemen indien zij in do noodzakelijkheid gesteld worden plotseling naar een onbewoond eiland te gaan. In het meerendeel dor binnengekomen antwoorden stond de Bii lel bovenaan genoemd. Spr. vindt d frappant. Op de letterkunde van alle landen is het Oude Testament van overwegenden in- vked geweest ten- aanzien van do vele on derwerpen. Spr. herinnert voor Nederland aan Vondel. Doöh ook op de taal on sti'< 1 was de Bijbel vun de grootsten invloed Zonder in Duitschland de Luther-, by ons de Statenvertaling, schreef geen Di en Nederlandseh l,etterkund;ge ul 5 hij thans doet. Dan komt spr. tot het z.i. betreurens waardige feit dat voor den modernen Jood de Bijbel eigenlijk niet meer leeft, dat de mederne Jood eigenlijk van den Bijbel vertreemd is. En wel in veel ster ker mate dan bijv. de Protestanten! De Katholieken, die geen volledige Bijbeluit gave lozen, nemen een bijzondere positie in, doch staan toch over het algemeen veel nader hij den geest van dit boek dan de moderne Jood. Do groote fout is volgens spr. dat naar conservatieve overtuiging de Bijbel bij de Joden alleen in het He- breeuwseh moet worden golezen, terwijl wellicht door den gehaasten tijd waarin wij loven, het meerendeel doT moderne Jo den geen gelegenheid vindt voldoende He- breeuwsch to leren. De Nederlandsche vertalingen door Joden, grootendeels van omstreeks 1850 datCjerend. mogen wat let terlijkheid aangaat wellicht goed zijn, de geest van de Schrift is er geheel in verlo ren gegaan, omdat deze vertalingen letter kundig zco slecht zijn. Spr. spoort dan aan om naar de Staten-, Luther- of Leidsche vertaling te grijpen. Gevaar voor l»ekee- ringen komt hieruit niet voort, eerder uit het niet kennen van den Bijbel, dat het Jodendom de facto ondermijn! Spr. wijst in dit verhand nog op het bctreurensufaur- d;'ge feit dat er zoo goed als geen Jood c' e kinderlectuur bestaat, op liet gemis aan een Joodsche reclaisseering door 6pr. in zijn strafpraetijk meermalen gevoeld. Ten slotte wekt spr. zijn toehoorders op om hoe dan ook. door welke vertaling ook tot den Bijbel te komen, die volstrekt niet „vervelend" is, dooh naast gedichten en historische toeschrijvingen, zelfs realisme en naturalisme bevat! Vrouwen-Vredebond. Als gevolg van de toespraak door Mo vrouw Salverda tot de aanwezigen op den theemiddag van de Ne<L Huisvrouwen- vereeuiging gericht, hebben zich 32 dames als lid van den Vrouwenbond opgegeven. Do afdocling Bussum telt thans ca. 30(T leden; het secretariaat is gevestigd: Mevr. Salverda, Regentesselaan 8. De telefoon te Bussum. Het Bestuur vau de vereeniging Bussum's Gemeentebelangen heeft hut volgende adres, gericht tot den Minister van Waterstaat, in circulatie gebracht: Geeft met verse huldigden eerbied to kennen: a Het bestuur der Ver. „Bussum's Ge meentebelangen", b. ondergeteekenden, uangeslotenen aan het Interc. Telefoonnet te Bussum; dat reeds sedert geruimen tijd storingen in het telefoonnet aan de orde van den dag zijn, dat deze storingen hoe langer hoe meer belemmerend werken op het re- geimaTig gebruik maken van de telefoon; dat het zelfs herhaaldelijk voorkomt, dat geen aansluiting ter plaatse is te verkrij gen, aangezien het Centraal Bureau niet op het opbellen reageert; dat de vele klachten, gericht tot den Di recteur van het Postkantoor alhier, in de zen onhoudbaren toestand geen wijziging gebracht hebben, dat volgens de verklaring van den Directeur en den Chef van Dienst zulks niet moet geweten worden aan het l»edienend personeel, doch aan de ver ouderde inrichting en het versleten zijn der van de Bell-U?lcfoon-Maatschappij overgenomen toestellen en apparaten; dat uit den- aard der zaak ondergetep- kenden niet kunnen beoordeelen, wauraan liet slecht functioneeren van de telefoon te Bussum moet worden geweten, dich dat het hun voorkomt, dat waar liet Rijk regelmatig over de abonnementsgelden beschikt, de aangeslotenen ook 't recht hebben regelmatig cn ongestoord van hun ne aansluiting te kunnen gebruik maken. Redenen waarom zij uwe Excellentie be leefd, doch dringend verzoeken een gron dig onderzoek in dezen te willen doen in stellen en indien de inededeelingen van den Directeur voornoemd juist zijn, ten spoedigste de noodzakelijke verbeteringen te willen doen uanbrengen. Het welk doende, Het Bestuur van B. G.: G. A. DINGER, Voorzitter. W. J. C. v. EYCK, Secretaris. Caféstuiting Nieuwjaarsdag. De afdeeling Nuarden-Bussuin van den Ned. Bond van Koffiehuis-restaurant houders „Door Verccnigen Sterk" heeft besloten den Nieuw jaarsdag de café's te sluiten. Ook zal dit Oudejaarsavond na 8 uur het geval zijn. Nederlandsche Zionistenbond. De afdeeling Bussum van den NeJ. Zionistenbond houdt Donderdag 18 Dec. een loden verg adoring ten huize vau dén secretaris, den heer A. Sojiget, Waldeck laan 23. De agenda vermeldt o.a. bestuurs verkiezing en benoeming afgevaardigden voor de Algemeene Vergadering te Rot terdam. Film Bataafsche Petroleum Maatschappij. De film die de Bataafsche Petroleum Maatschappij door "Willy Mullens in Indië

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1