VoogdenerJ Eemnes De gemeentebegrooting van Blaricum. Uw gezondheid WYBERT MERKELBACH Emser-Pastilles No. 104 VRIJDAG 19 DECEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FD^nESLER-rOUfTAMT. ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels 11.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad I 1.80. Per week 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Iii de zitting van den gemeenteraad van Woensdagmiddag j.l. is de begrooting voor 1925 ingediend. De samenstelling daarvan is een heel stuk werk geweest, zoodat het geheel met de bij ieder punt. gegeven toe lichting veertig getypte folio vellen is ge worden. In hun inleiding brengen B. en W. in herinnering, dat de oorspronkelijke be groting voor het loopende jaar, wat den gewonen dienst belangt, in ontvangsten en uitgaven sluit m&t 1 114.555.43. Hieruit volgt, dat aan gewone uitgaven op de thans aangeboden begrooting een som van f 10.007.54 "meer is geraamd dan op de pri mitieve begrooting voor 1924, cn oen evengroot bedrag meer aan ontvangsten. Dat B. en V. desondanks de zuinigheid bij het opstellen der ramingen- zeer nauw gezet, hebben in acht genomen, kan niet alleen blijken bij liet inzien der begroe ting, waarop verschillende uitgaven, hoe zeer op zieh zelf wellicht gewenscht en aanbevelenswaardig, geen plaats hebben gevonden, maar ook uit het volgende staatje, dat aangeeft welke onvermijdelij ke posten de begrooting 1925, vergeleken met die voor 1924, hebben bezwaard: 1. Verschil tusschen het be drag van f 18.942.8814, aan na- dcelige sloten- van den dienst 1923 op de begroeting voor 1925 uitgetrokken, en het bedrag van f 10.350.7514, aan nadeelige sloten van den dienst 1921 op de begroeting voor 1924 uitge trokken f 8.592.13 2. Kosten van het noodzake lijke verven, in- cn uitwendig, van het gemeentehuis f 1.000. 3. Reserveering met het oog op het op nieuw vormen van het. kapitaal, af f 9.300..waar voor het oude gemeentehuis werd verkocht, en dat besteed is om het aandeel der gemeente in de kosten van aanleg van den z„g. Boissevainweg te 1m>- strijden f 500. 4. Huur over 14 jaar van de heide aan de zuidzijde van den Boissevainweg f 300. 5. Verhooging van de wette lijke uitkeeringen aan andere gemeenten ex artikel 86 Lager- onderwijswet 1920 (volgn. 154) f 1.300. 6. Verhooging der wettelijke bijdrage aan andere gemeenten in de kosten van lager- en mid delbaar nijverheidsonderwijs f 900. 7. Meer verwachte rente aan knsgeldleeningen f 400. samen f 12.992.13 B. en W. metenon er dus op te mogen wijzen, dat deze onvermijdelijke uitgaven ad bijna f 13.000.slechts geleid hebben tot een absolute verhooging van het eind cijfer met rond f 10.000.hetgeen wil zeggen, dat een bedrag van f 3000.de zerzijds is gedekt door verlaging van uit gaven, welke daarvoor eenigszins vatbaar waren, en verhooging van sommige ont- vangstposfen. Tegenover de bedoelde stij ging van de uitgaven staat dan ook slechts ccnc verhooging der raming van de op brengst van de plaatselijke inkomstenbe lasting met, vergeleken bij 1924, f 10.700. De betrokken post is op de thans door ons aangeboden wordende begrooting uitge trokken op f 87.000.Aangezien wij mo gen verwachten, dat de achterstallige aan slagen 1921/22 en 1922/23, welke de oor zaak zijn van het ontstaan van een nadee- lig saldo op den gewonen dienst van 1923, aan het dienstjaar 1925 ten goede zullen komen, konden1 wij er toe overgaan de ra ming van den betrokken post zoodanig te stellen, dat als aandeel van den dienst '25 in de opbrengst der plaatselijke inkom stenbelasting voor het dienstjaar 1925/26 slechts f 2.700.meer behoefde uitgetrok ken te worden dan het aandeel beloopt, 't welk op de begrooting voor het loopende jaar is uitgetrokken in de opbrenst der belastingheffing over 1924/25. Behoudens een niet te verwachten aan merkelijke daling van het totale belast bare inkomen zal niet tot verhooging van het thans geldend© percentage van 4Jó behoeven te worden overgegaan. Voorts zeggen B. en W., dat er hun-' nerzijds geen voorstellen te wachten zijn tot vermindering in eenigerlei vorm van do salari&3en van gemeente-ambtenaren of beambten. Niet alleen zijn volgens de mecning van B. en W. de wedden van het geraeentepereoneel allerminst overdre ven hoog te achten, maar buitendien zijn de kosten van het levensonderhoud in ver schillend opzicht eer stijgend dan dalend, terwijl overigens van een noodtoestand ten aanzien der gemeente-financiën, wel ke eene vermindering van wedden zou wettigen, ook in verband met het geheel en de draagwijdte der plaatselijke belas tingen, geen de minste sprake is. Van de onder het hoofdstuk van den Gewonen Dienst genoemde posten vermel den wjj de volgende: Nadeelig slot van den gewonen dienst volgens de laatst vastgestelde rekening. Geraamd bedrag voor 1925 f 18206.4914. De rekening 1923, gewonen dienst, sluit met een nadeelig saldo van f 18206.49/4. Onder dit bedrag schuilt het nadeelig saldo van den gewonen dienst 1921, ten beloop© van f 10034.37, zoodat de gewone dienst 1923, op zieh zelf beschouwd, een nadeelig saldo opleverde van f 8172.1214. Voor het onderhouden en schoonhouden van het gebouw of vertrek, bestemd voor de vergadering van den Raad en van Burgemeester en Wethouders en voor de secrotnric der gemeente is f 1600.— ge raamd. Tor toelichting van dit bedrag dicne dat bij raadsbesluit van 14 December 1917 aan W. .T. Verploegeu voor het schoonhouden van het gemeentehuis een vergoeding van i' 200.per jaar is toegekend. ITij heeft den wensch te kennen gegeven van deze schoon houding te woiden ontslagen. Nader zal overwogen worden op welke wijze ia de schoonhouding zal worden voorzien. Voor gewoon onderhoud' wordt f 400. noodig geacht. Voor het van binnen en van buiten verven van ïïet gemeentehuis, wat zeer noodzakelijk is, wordt in totaal ©en bedrag van 1' 1000.geraamd. In 1923 werd uitgegeven f 514.9614. Voor aanplakken en omroepen is f 25.-- geraamd; voor reis- en verblijfkosten Voor leden van het gemeentebestuur en ambte naren en bedienden van secretarie en ont vangers kantoor respectievelijk f 120 o» f 50; voor de Telefoon f 300; voor premie voor verzekering tegen diefstal van kas geld f 15.Het geld en geldswaardig pa pier in de brandkast in de kluis van het gemeentehuis is n.l. verzekerd tegen in braak bij de Nationale Zee- en Brandassu- ranti© Maatschappij te Amsterdam tot een bedrag van f Ï000Ö. De hiervoor verschuldigde premie be draagt f 15.per jaar. Krachtens het raadsbesluit d.d. 29 April 1921 is aan wijlen: den architect K. P. C. de Bazel te Biissum opdracht gegeven tot herziening van het. pfan, dat thans als uitbreidingsplan geldt. Door het overlij den van den heer de Bazel is de opdracht niet uitgevoerd. Th'ans wordt overwogen wie in zyn plaats met dezen belangrijken arbeid zal worden belast. In verband bier- mede wordt de post, evenals voor het loo pende jaar, op f 1.uitgetrokken. De kosten van onderhoud van do ambts woning (met inbegrip van watervoorzie ning) van den Burgemeester is geraamd op f 200; de kosten van vergaderingen zijn geraamd op f 200. De bijdrage aan de gemeente Laren in de kosten van den nachttelephoondienst. is f 300. van dezen dienst profitecren ook de a|bonné's te Blaricum. Van deze gele genheid wordt volgens de memorie van toelichting ruim gebruik gemaakt. Van 1 Januari 1924 tot einde Augustus werden in totaal 4088 „nachtgesprekken" te Bla ricum gehouden. Het reisgeld voor passanten en de ove rig© politieuitgavcn zijn geraamd op f G00; do bewaring van gearresteerden op f 50; de l>clooniug en de premiën aan brandmeesters en brandspuitlioden f 250, gespecificeerd als volgt: a. Jaarwedde 2 brandmeesters (Besluit Burgemeester en Wethou ders d.d. 21 Mei 1920) f 150. 1». Gratificatie aan 5 spuitlei- dere. W. Benning, W. Vos Hzn.. II. v. <L Bergh, G. n. Jacobs en M. Zeegers. ieder f 5.per jaar f 25. c. Voor uit te kecren beloonin gen en premiën by eventueele branden f 75. Totaal f 250. Voor onderhoud der lantaarns en ver dere kosten der verlichting is f 3788. uitgetrokken. De wedde van de lantaarn- op8teekster bedraagt f 260. By het P. E. N. zijn tot heden aangeslo ten 99 straatlampen, waarvan op het bo- veugrondsch net 80 stuks en op het ondcr- grondsch net. 19 stuks. De kosten van stroom enz. bedragen f 3788.—. De subsidie aan de Burgerwacht blijft bepaald op f 200 (1923 was dit f 300). De kosten van den Keuringsdienst ingevolge do Vleesch keu rings wet zijn in totaal ge raamd op f 1075.De volgende subsidies worden voorgesteld, f 100.uan de ver- eenigingen voor drankl>e6trijding; f 1(HX aan de vereeniging voor wijkverplegiug. De jaarwedden van het personeel van openbare werken zijn bepauld op f 2700. Voor het onderhoud van het lijkenhuisje en den gemeentetoren is f 100.geraamd. Het onderhoud van wegen en voetpaden zal kosten f 20(H).gespeeifieeerd als volgt: a. aankoop van klinkers, grind en puin f 1200.—. b. rijloon f 300. e. arbeidsloon voor losse werkkrachten f 500.—. Onderhoud van wandelplaatsen cn plant soenen f 500. De kosten van d© gemeentereiniging zijn geschat op f 650.kosten van het be sproeien van wegen f 500. Voor volksfeesten is beschikbaar gesteld f 25.Het fanfare-corps „Eensgezind heid" zal weer f 100.subsidie krijgen. Voor den Landbouwcursus van de afdee- ling Blaricum van den Boerenbond is weer een bedrag van f 150.uitgetrok ken als subsidie. Aan kosten voor musea en openbare bi bliotheken is f 800.geraamd. gcsj>eci- fiecerd als volgt: a. subsidie voor de openbare leeszaal en Bibliotheek Laren-Blar cum te Laren f303. h. subsidie voor de R. K. openbare Iops- zaal en bibliotheek „Thomas van Aquino" vo:-r Laren en Blaricum te Laren f300. c. subsidie voor de R. K. bibliotheek te Blaricum f 200. Samen f 800. Deze bedragen zijn ook voor 1924 toege kend en over 1923 uitbetaald. De voorgestelde subsidie aan het Armbe stuur is f1450. In verband met den nog steeds onbevre- digenden toestand wordt vermoed, dat de uitkeeringen vanwege 't Armbestuur over 1925 aan werkeloozen te verstrekken, tot gevolg zullen hebben, dat de gemeente ten minste wedor eene gelijke subsidie als voor 1923 en 1924 is uitgetrokken, zal moe ten toestaan, zijnde f 1450. De kosten van de districtsarbeidsbeurs en van ïïe intercommunale arbeidsbemidde ling zyn geraamd op f 100. Het salaris van den corresjiondcnt dor arbeidsbemiddeling is bij raadsbesluit dd. 24 December 1923 bepaald op f 100 p. jaar. De belasting naar het inkomen is als volgt geraamd: a. betreffende hot in het dienstjaar aanvangende belasting jaar f55000. b. betreffende het in het dienstjaar ein digende belastingjaar (eventueele navorde ring btreffemde eenig belastingjaar inbe grepen) f 32000. Geraamd bedrag voor 1925 f 87000. Ton e'ndo evenwicht te brengen tusschen de gewone inkomsten en uitgaven voor den dienst 1925 achten B. en W. het noo dig dezen post uit. to trekken op het aan gegeven bedrag, of wel f 107IHK).meer dan de raming vcor 1924. Tot deze stïging heeft vooral bijgedragen het nadeelig sal do van don gewonen dienst 1923 ad f 8172.1214 (ongerekend het daarbij te re kenen nadeelig saldo van den gewonen dienst 1921, dat op dien dienst reeds druk te en f 10034.37 bedroeg.) Het hoffings-percentage bedraagt thans 4J4. Er wordt verwacht, dut aan het belas tingjaar 1924/25 ten goede z-ullen komen de opbrengsten van enkele belangrijke nog niet opgelegde aanslagen over de dienstja ren 1922/23 en 1923/24, ten bedrage van naar schatting f 8000.Deze opbrengst zal zeer waarschijnlijk eerst in dc gemeen tekas vlooien hij de eindafrekening met liet rijk over het op 1 Augustus 1925 ein digende dienstjaar in April 1926 en dan aan den dienst 1925 ten goede komen. Verder wordt aangenomen, dat aan 1925 zal ten deel vallen f 24000.wegens aan deel in do opbrengst der heffing over 1924/1925. De opbrengst dor hondenbelasting is ge raamd op f 550 Protestvergadering tegen de voorgestelde subsidiooring van de Openbare Leeszaal. De nieuwe Kuustzuul van Hotel Ilamdorff was vrywel tot de laatste plaats bezet, toen Dinsdagavond j.l. de pro test verg adering werd gehouden, uitge schreven door het bestuur van de Open bare Leeszaal, in verband met de door B. en W. voorgestelde „subsidie-verdeeling" tusschen dit instituut en de R. K. Lees zaal. De voorzitter, de heer Nolthoni.us, open de den avond met een waarschuwing aan de aanwezigen gedurende de discussies geen aanstoot te geven- op het gebied vau poli tiek of van den godsdienst. Spr. wil alle onaangenaamheden vermijden. Daarna gaf spr. een overzicht van de wording van de Leeszaal en Bibliotheek. Na hetgeen spr. gezien had van de Open* kunt U tegen de gevaren van verkoudheid net beste beschutten met de de.cin- fectccrend en oplossend werkende TABLETTEN Groote doozen 65 Cts FOTOGRAFISCH ATELIER logang Leldscbcplela, Geb. Hlrscb Cle LIFT - TELEF. 36050 - AMSTERDAM bare Leeszaal in Utrecht, kwam bij ncni de gedachte op, om in Laren met zijn vele forenzen en zn groote zomerbovolking, ook een leeszaal en bibliotheek te stich ten. Het particulier initiatief heeft stich ting mogelyk gemaakt, zij het dan ook op bescheiden schaal. Gij aLlen vrienden der O. L., gij weet dat het eenvoudige plantje groeide en biocide. Van 5UUÜ kwam het tot 12000 boeken in eigendom. Thans zijn er 850 betalende leden, die £2200 contri- bueeren. De leeszaal wend bezocht door 8000 personen en de uitleen beliep 27000. Die gestadige groei deed ons ook uit zeil naar een nieuwe behuizing. Wat zijn eigenlijk Openbare Leeszalen? Ze worden gesubsidieerd onder toezicht van het rijk, opengesteld voor een ieder, cn zij hebben tot wachtwoord „elck wat wils". De O. L. moet zijn een school voor hot leven van allen. Zij kan een algemeene verbroedering brengen en liet hare bijdra gen tot. wording van het gebouw der menschheid waarin vrede op aarde zal wonen. In ons land zijn 80 Openbar© Leeszalen opgericht waarvan 20 R. K. Openbare Leeszalen. Van het Ryk zou ons thans toekomen een wettig vastgestelde subsidie van £2600. De bezuiniging heeft dit voor 1924 ge bracht op £1780. De splijtzwam heeft ech ter ook bijzondere leeszalen doen ontstaan Spr. wijst op een vruchtbaar samengaan van R. K. cn andersdenkenden, b.v. in Döetinchcm. Dat principe hebben wij ook in Laren willen toepassen. Doch de zuster- vcreeniging weuschte dit niet. „Behüte dicli Gott, os war zu schön gewesen". Nadat dus die pogingen tot samengaan waren mislukt, gingen wij voort. Subsidie werd aangevraagd uan het gemeentebe stuur. doch zonder gevolg. Naast onze Leeszaal verrees de R. K. Leeszaal. IV raad gaf nu toe aan het. herhaald verzoek dor O. L. en gaf f 600 subsidie aan de O. L. waarna wij in aanmerking kwamen voc-r de subsidie van Rijk en Provincie. Nu stonden we op de lijst. Kort. daarna ge bomde het onvoorzien©. We stonden wel on deraan de lijst, doch in ieder geval erop. Na de subsidie aan ons verleend, wordt /door den Minister alle verdere subsidie aan andere leeszalen stopgezet. Een zware en bard© slag. voorzeker ook voor onze zus- tervereeniging alhier, die al met den houw van haar zaal was begonnen Zij werd dus leelijk gedupeerd en het zou on-Chris- tx* 1 ijk zijn, wanneer wij niet zouden wen- schen dat zij spoedig weer uit de impasse kwa m. Maar „la eharitê© bien ordonnée com mence par soi memo". Wij kunnen de ver mindering van f500 niet lijden. Het gaal nu om ons bestaun. Dit staat thans op hel spel. Wij moeten dit gevaar afwenden. liet raadsbesluit hangt ons als een zwaard van Dain-oeles boven het hoofd. Moeten wij die f 500 derven, dan wordt onze deugdelijke levensvatbaarheid ondermijnd. Onze O. L verkeert in gevaar, daaruit moeten wij haar redden. We moeten dus onze belan gen hij den gemeenteraad brengen en ze verdedigen. Spr. stelt daarom voor de vol gende motie aan te nemen: „De vergadering, uitgeschreven door het bestuur der Openbare Leeszaal cn Biblio theek Laren-Blaricum. bijeen op Dinsdag ló December 1924 in de Concordiazaal van hotel Hamdorf f gehooid het voorstel van B. en \V. der gemeente Laren (N.H.) om het subsidie van f 1920.der Openbare Leeszaal met een be drag van f 500.te verminderen, terwijl aan de R.K. Leeszaal een belangrijk hooger be drag, n.l. f 3600.wordt toegekend, niette genstaande van deze Leeszaal veel minder gebruik wordt gemaakt, terwijl het particulier initiatief zich daar in contributies en boekge schenken in veel mindere mate uit overtuigd dat een vermindering van f 500. voor een zuinig gevoerd bedrijf als dat der O. L. B., haar goede exploitatie in gevaar brengt, verzoekt B. en W. terug te komen op hun voorstel aan den gemeenteraad om tot deze vermindering over te gaan en spreekt de hoop uit, dat de gemeenteraad bij een onverhoopt handhaven van dit voorstel door B. en W.. in anderen zin zal besluiten zóó, dat voor, meerdere jaren als minimum het subsidie van 1924 zal gehandhaafd blijven, t.w. f 1920.—." Hierna voJgden de discussies. Do lieer van oer Tak heelt 111 liet sym pathieke betoog iets gemist dat hij guaxne wilde aanvullen, llij wijst n.l. op <ie ver houding waarin de vermindering ge- se lueut, De voorzitter zegt, dat de O. L. f 1813 kreeg 111 19ZZ, de Jxatli. Leeszaal 1 4OOO. In 1V-4 respectivelyk 11920 en 1'4U89. In totaal kregen wy £6413 en de K. K. Lees zaal f I34uü. Do gemeenteraad heeft do R. iv eerst gegeven wat wy van Ryk en l'rovincie kregen. Het restuut word zus terlijk verdeeld. De heer Alujoor, voorzitter van de R. K. Leeszaal, deelt mede, dut de voorzitter de zaak beter heeft toegelicht dan de oproe- pins-udvertentie zou hebben doen verwach ten. llij onderstreept nog eens de oorzaak van de .ongelijke subsiuieverdeehug. zoo als de heer Noltlienius zooeven deed. Spr. vinut dit evenwel oen „billijkeverdeeling. llij memoreert een gecombineerde verga dering in 1921, tijdens welke bijeenkomst het bestuur van do O. L. aceoord ging met een groot-ore subsidie-aanvraag van de li. K. Leeszaal De gemeente is ons tor wille geweest en heeft ons gegven, wat wij van het Rijk en Gemeente moesten derven. Spr. wil gemeenschappelijk trachten te verkrijgen, dat de gemeente de leeszalen gezamenlijk in evenredigheid met beider nood zal helpen', llij acht het gewenscht, dat getracht wordt het oude bedrag ook dit jaar weer te verkrijgen. Do VOORZITTER zegt, dat bij de li. K. Leeszaal niets misgunt, maar „ieder spreekt voor zijn eigen parochie." Wij kunnen die f 5UU niot missen. Onze eigen leeszaal gaat b ijons voor. Spr. wijst er op, dat dc R. K. in grooter nood zit, omdat ze te groot en te» royaal is begonnen. Deze ver gadering is l>elegd voor onze zaak (ap plaus). De lieer MAJOOR, replicce-rendc, zegt, dat de annonce waarin deze vergadering werd aangekondigd, een verkeerd© ge dachte suggereerde. Er zou uit blijken dat de li. Iv. leeszaal ten koste van de O. L. zou worden bevoordeeld. (Geroep: „dat is ook zo Spr. wijst er op. dat het bestuur van de O. L. 3 jaar met de bestaande rege ling aceoord is gegaan. Spr. wil een voorbeeld van verdraag zaamheid geven cn gezamenlijk actie voe ren om de subsidie te handhaven op do oude basis, t 6030.in totaaL De VOORZITTER merkt op, dat de re dactie van de aiinouee slechts de waarheid bevat en deze vergadering er is tot nade re toelichting. De heer DE GROOT vindt die auiionee- insi una ties van den heer Majoor zeer on zuiver. Spr. meent dut we geen debatve.'- gadoring met de II. K. leeszaal moeten houden Het gaut hier 0111 de voorgestelde motie en spr. houdt niet van de z.g. ,sehar- relpolitiekHij beveelt de motie warm aan (applaus). De heer VEENEMA betoogt, dat de R.K. leeszaal geen recht op subsidie heeft, welke ten koste gaat van het algemeen belang. D© 0. leeszaal was er het eerst, de li. K. leeszaal is maar oen nakoinmertjo. D© heer ZWARTBllOEK meent., dat de toestand van de gemeentekas ook in aan merking moet worden genomen. Er is een beperkt bedrug beschikbaar. Nu moet worden gevraagd dlit billijk te verdeelcn. Spr. meent dat de huidige regeling onbil lijk is. temeer daar gebleken is dat de behoefte aan een 11. Iv. leeszaal, gezien het aantal uitgeleende boeken en hot be zoek, niet voor de helft zoo groot. is. De O. Leeszaal is bovendien bescheiden bo- gounen. De li. Iv. leeszaal ging echter maar metoen aan het bouwen. Het is niet juist een door particulier initiatief begane fout uit de gemeentekas t© herstellen! (ap plaus) Ook het feit dat de contributie van de II, K. leeszaal lager is, wil spr. doen golden. Spr. stelt voor de motie zoodanig aan te vullen, zoodat de vergadering zich uitspreekt dat met. de subsidie rekening wordt gehouden met de door hem genoem de punten van belangrijkheid en de con tributie. De lieer VAN DEN BREEMER zegt dat een minderheid van het Bestuur gaarne Hoest en verkoudheid. Niettegenstaande het steeds toenemend aantal middelen tegen deze ongesteldheid hand haven dc nog steeds hun ouden roem en zijn en blijvpn door hunne samenstelling het beste .genees middel tegen alle aandoeningen der slijmvliezen

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1