„JAN TABAK" - BUSSUM VoogdenerJ Eemnes Victoria-Water No. 105 DINSDAG 23 DECEMBER 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FE.nnESS£R,-roUF?, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1 5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct HOTEL PENSION RESTAURANT AUTOGARAGE - TENNISPARK - Tel. Int. 138 UV Gelegenheid tot het geven van Familie Diners ~9S In verband met het Kerstfeest zal dit blad Vrjjdag a.s. niet ver» schijnen. Raadsvergadering. De Raad der gemeente Laren komt Zaterdag 27 December 1924, des voormid dags 10 uur. in openbare vergadering bijeen ter behandeling van de volgende agenda: 1. Medfedcelingcn. ingekomen stukken. 2. Voorloopige vaststelling der Gemeente- rekening en goedkeuring der rekening van het Burgerlijk Armbestuur over het dienstjaar >9 23. 3. Behandeling der Geme'entebegirooting en der begrooting van het Burgerlijk Armbestuur voor het dienstjaar 1925. 4. Rondvraag. Mededeelingcn, ingekomen stukken. a. Door Ged. Staten is bij besluit van 17 December 1924. no. 9, goedgekeurd het Raads besluit van 4 Aug. 1924, gewijzigd den stil Dcc. 1924. tot wijziging dor geineentebegroo- ting voor 1924. B. en W. stellen voor deze mededeeling voor kennisgeving aan te nemen. Voorts zijn ingekomen b. Een schrijven d.d. 15 Dec. 1924. 3c Afd., no. 39/19763, van den Voorzitter van G^edep. Staten, houdende verzoek het Raadsbesluit van 5 Dcc. j.I. inzake het aangaan van een kas- geldleening in 1925 in dien zin aan te vullen, dat alsnog wordt bepaald,, dat de rente en aflossing zullen worden voldaan uit de gewone middelen. B en W. stellen voor aldus te besluiten. c. Een ongedagteekend adres, ingekomen 25 October 1924. van het Bestuur der Maria- verceniging, R.K. Vereen, voor Drankbestrij ding van vrouwen te Laren (N.H.), houdende verzoek voor 1925 een subsidie, groot f 50. tc mogen ontvangen. d. Een idem, ingekomen 17 Nov. 1924, van het Bestuur van het Kruisverbond ..St. Ber- nardus", Afd. Laren (N.H.), houdende ver zoek om ook voor 1925 de gewone jaarlijksche subsidie te mogen ontvangen. B. cn W. stellen voor de onder c en d ver melde adressen te behandelen bij volgno. 101 der ontworp-begrooting voor 1925. e. Een adres d.d. 21 Juli 1924, van het Be stuur der Afd. Gooi van de Vereeniging voor Chr. Gezondheids- en Vacantickoloniën in Nederland te Nunspeet. houdende verzoek aan genoemde Afd. voor 1925 een subsidie te wil len verleenen tot een bedrag van f 0.50 per dag voor elk uit tc zenden kind. berekend naar het aantal in 1924 door d* Afd. Laren uitgezonden kinderen. f. Een ongedagteekend adres, ingekomen 16 Dec. 1924, van het Bestuur der Afd. Laren (N.H.) van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantickolonies, hou dende verzoek aan genoemde afd. voor 1925 een subsidie tc willen verleenen ten bedrage van f 0.50 per dag voor elk uit te zenden kind. B. en W. stellen voor de onder e cn f ver melde adressen te behandelen bij volgnr. 102 der ontwerp-begrooting voor 1925, cn wijzigen de door hen bij dat volgnr. gegeven toelich ting in dien zin. dat onder de verenigingen, welke voor subsidie in aanmerking komen, ook genoemd wordt de onder e vermelde ver eeniging. g. Een adres d.d. 19 Juli 1924 van <te Ver eeniging voor aanleg en onderhoud van Rij wielpaden in Gooi- en Eemland, houdende ver zoek haar voor 1925 een subsidie van f 200. tc willen verleenen. B. en W. stellen voor dit adres te behan delen bij volgno. 142 der ontwerp-begrooting I925- h. Een adres d.d. 21 October 1924 van het Bestuur der Prot. Bewaarschool „De Mar- garcthaschool", houdende verzoek om een subsidte van f 700.— voor 1925. B. en W. stellen voor dit adres te behande len bij volgno. 210 der ontwerpbegrooting voor 1925. 1. Een adres d.d. 3 Nov. 1924 van het Be stuur van het Comité tot oprichting en in standhouding van Tuinbouwcursusscn te Naarden-Bussum, houdende verzoek om een subsidie van f 200.voor 1925. B. en W. stellen voor dit adres te behan delen hij volgno. 217 der ontwerpbegrooting voor 1925. j. Een adres d.d. Juni 1924 van de Stichting ,,R.K. Lyceum voor het Gooi", houdende ver zoek om voor 1925 een subside te mogen ont vangen. B. en W. stellen voor dit adres te behande len bij volgno. 218 dor ontwerpbegroolnig voor 1925. k. Een adres d.d. 16 Oct. 1924 van het Be stuur der Openbare Leeszaal en Bibliotheek Laren-Blaricum, houdende verzoek voor 1925 een subsidie te mogen ontvangen tot een ge lijk bedrag als in 1924 is toegestaan. 1. E'en idem. d.d. 20 Oct. 1924 van het Be stuur der Vereen, tot oprichting en instand houding van de R.K. Leeszaal en Bibliotheek „Thomas van Aquino" van dezelfde strek king. m. Een schrijven d.d. 17 Dec. 1924 van het Bestuur der Openbare Leeszaal en Bibliotheek „Laren-Blaricum", ten geleide van de volgen de motie De vergadering, uitgeschreven door het Be stuur der Openbare Leeszaal en Bibliotheek Lai'en-Blaricum", bijeen op 16 Dcc. 1924 in dc Concordia-zaal van Hotel Hamdorff, Gehoord het voorstel van B. en W. der ge meente Laren (N.H.) inzake subsidies aan dc leeszalen, is van meening, dat teruggekomen moet worden op de sedert drie jaar geldende sub sidieregeling der openbare leeszalen te La ren (N.H.) en dat voortaan de vcrdeeling van de toegestane som naar hare meening behoort te geschieden in gelijke dcelen". B. en W. stellen voor de onder k tot en met m v rmelde stukken te behandelen bij volgno. 226 der ontwerpbegrooting voor 1925. n Een adres d.d. November 1924 van het Dag. Bestuur der R.K. vereen. „Moeder- schapszorg" (de Kweekschool voor Vroed vrouwen tc Heerlen), gevestigd tc Heerlen, houdende verzoek aan genoemde vereeniging voor 1925 cn volgende jaren een subsidie te vcrlcc-nen van 25. B. en W„ van oordeel, dat het werk der Vereeniging voor de gemeente Laren niet van zoodanig belang kan worden geacht, dat daar door het verlefenen eener subsidie gerechtvaar digd wordt, stellen voor om, evenals het vo rige jaair, afwijzend op het adres te beschik ken. o. Een schrijven dd. 15 Augustus 1924, van het Bestuur der Ncderlandsche afdecling van den Internationalen Bond tegen Vallende Ziekten te Amsterdam, houdende verzoek als lid dier Afdeeling toe te treden. B. cn W. stellen voor niet op dit verzoek 111 tc gaan. p. Een adres dd. 19 December 1924. van I. G. Keesing e.a., houdende verzoek d"e pogin gen tot oprichting van een eigen waterleiding bedrijf te staken en een zoo spoedig mogelijke aansluiting aan het Provinciale Waterleiding bedrijf tc bevorderen. q. Een idem dd December 1924. ingekomen 22 December 1924. van het Bestuuir der R.K. Mannenzangvereeniging „Zang Veredelt" al hier. houdende verzoek een subsidie van 150.uit de gemeentekas te ontvangen. B. en W. stellen voor dc onder p. en q. ver melde stukken in hunne handen tc stellen om advies. r. Een schrijven dd. 17 November 1924 van het Burgerlijk Armbestuur ten geleide van diens ie suppletoire begrooting voor 1924. strekkende om het gemeentelijk subsidie met 4000te verhoogen wegens meerdere uit gaven tengevolge van de nog steeds aanhou dende werkeloosheid. B. cn W. stellen voor deze suppletoire be- grooting goed tc keuren. O.L.B. Laren-Blaricum. Men verzoekt ons mede te declcn. dat tot en met 25 December nog kan geteekend worden op de lijst voor de protcstmotie. W interlezingen. De derde lezing van het comrtc voor Chr. Winterlezingen zal worden gehouden op Don derdag 22 Januari a.s. Als spreker zal dien avond optreden Ds. W. A. van Hoek van Am sterdam met het onderwerp „De Heiland der wereld cn deze tijd". Kerkelijke verkiezingen. Door notabelen der Ned. Herv. Kerk is tot kerkvoogd gekozen dc heer C. de Bree, en door de stemgerechtigden tot ouderling herko zen de heer W. H. Rolff. Opbrengst Bazar. De verkoop door de Krans Irijfosa van de overgebleven goederen van de dezen zomer gehouden Bazaar heeft nog 200 opgebracht. Kerstprogramma Bioscoop Concordia. Don tweeden Kerstdag 's avonds wordt in Bioscoop „Concordia" een zoor interessant programma vertoond, dat ook Zaterdagmiddag en Zondagavond zal wor den afgedraaid. Als hoofdfilm gaat de succesfilm „Vadortje", waarin Jackie Coo- gun de harten van alle toeschouwers weer wint. Deze hoofdfilm heeft 6 acten. Als bijprogramma worden vertoond een zeer wilde Wild-West film onder den gcheim- zinnigen titel de „Klu King Klnn" en een klucht onder den veelzeggenden titel van „Meer en Berg". Velen zullen met leedwezen vernemen/ dat dit de laatste bioscoopvoonstelLingcn zijn die dezen- winter hier in Laren wor den gegeven- Kamer van Koophandel voor Gooiland. In de laatst gehouden vergadering der Kanier van Koophandel werd mededeeling ge daan van het instellen eener Boter- cn Eieren- markt te Hilversum, welke markt begin Ja nuari zal worden geopend. Op het verzoek dor Kamer aan de Spoor weg-directie om de treinen uit Utrecht, die tc Hilversum aankomen, te doen doorloopen tot Bussum. waardoor het overstappen te Hilver sum zou vervallen en dit te Bussum zou ge schieden. werd een afwijzend antwoord ont vangen. Adhacsie zal worden betuigd aan het ver zoek door de vereeniging „Btissum's Gemeen tebelangen" tot de gemeenteraden van Hilver sum en Bussum tot het verlichten van den Bussummergrindweg. Wederom kwamen bij de Kamer klachten in over de telefoon te Bussum. Uit het onder zoek. deswege door de Kamer ingesteld, bleek dat de installatie tc Bussum zoodanig verou derd en gebrekkig is, dat door de ingespannen arbeid en ijver van het personeel nog bereikt wordt, dat er tc Bussum getelefoneerd kan worden. Een gedeeltelijke nieuwe installatie is wel reeds voor Bussum gereed en ten deele reeds aangekomen, doch de monteering daar van laat op zich wachten, doordat het Rijk blijkbaar niet doordrongen is van den penibe- len toestand, waarin Bussum verkeert. De Kamer besloot daarom een onderhoud aan te vragen met den Directeur-Generaal der P. 'en T. te 's-Gravenhage. De Kwcekersvereeniging Naarden-Bussum riep de hulp der Kamer in tot het verkrijgen van een nieuwe losplaats, als de tegenwoordige bij de Galgenbrug eerlang door den nieuwen Rijksweg zal moeien verdwijnen. De Kamer zal deze zaak in studie nemen, in verband met de plannen voor kanalisatie. Lijnkoeken rubriek. Zaterdag 27 dezer, voorin. 10 uur wordt te Utrecht gehouden- in hotel de l'Europc een algemeene vergadering der leden der Coöperatieve Siiehtsclio Olie- en Lijnkoekcnfabrick te Utrecht. Agenda: 1. Balans en Winst- en Ver liesrekening; 2. Statutenwijziging; 3. Rondvraag. „De Eendracht". Onze fanfare heeft besloten volgend jaar deel tc nemen aan 't Concours to Baarn Utrechtsch Laiidbouwgenootscliap. Verleden week ver gade rdc het Utrechtsch Laudbou w-Gcnootschap. Do voorzitter, do heer Tacts van Amerongen van llenówoude, memoreerde liet 85-jarig bestaan van het Genootschap en wekte de boeren op tot algemeene belangstelling voor vraagstukken van algemeen belang li ij besprak voorts de verhouding tot Pro vinciaal en gemeentebesturen De hegroo- ling 1925 wordt goedgekeurd De heer H J. van Horsten uit Wageningen bespreekt de staltoestandcn. Hij vindt dc Utrechtsche stullen te groot en daarnaast te koud; hij doet eenvoudige middelen aan de band, om daarin, zonder groote onkos ten te voorzien Voorts wenscht hij met*: licht, een betere plaatsing der koe cn doel treffender afvoer van mest. Er worden commissies gevormd voor stalverbetering en voor verbeterde melk- winning. Daarna spreekt prof. Sjollema over dc waterafvoer en vindt die veelal onvol doende, in verband waarmede by de los sing op de Vecht en op dé Eem aanhaalt. De boeren zijn van het belang van een goede waterlozing nog niet voldoende doordrongen; een hooge waterstand kan de productiviteit van de grond belangrijk schaden. Ook meent spr. dat de water schappen meer aandacht aan dit vraag stuk hadden te schenken; hij raadt aan. dut het genootschap studie-comuvssies in stelt, voor de verschil lende deelen der pro vincie, welke de zaak kunnen onderzoe ken en maatregelen beramen De voorzitter zegt toe dit punt in do eerstvolgende vergadering van het dage- lijlosch liestuur aan de orde te zullen stel len. Ten slotte spreekt de heer Lindeman, Directeur van het kali-syndicaat over on- kruidbestrijding op havervelden, door mid del van kainiet. toegelicht door een film terwijl hij ook filmen vertoonde over kali- winning en -bereiding. KUNST Toonkunst" te Bussum. Dc eerste uitvoering in dit seizoen van de Bussumsche „Toonkunst"-afdecling. onder lei ding van Ernst Mulder, bracht Cherubini's „Missa solemnis" in d-mol (was het niet wen- schelijk geweest, ter onderscheiding van (te tien andere missen van denzelfden schrijver, die ook het epitheton „solemnis" dragen, zij het met minder recht, in het programma den toonaard tc vermelden?). Een gelukkige keuzewant zoowel historisch als muzikaal is het werk zeer interessant.Histo- risch omdat 't in de evolutie der mis-compositie een belangrijke schakel is geweest, die anti cipeerde op de volgende (eigenlijk laatste) phase van ontwikkeling: Beethoven's „Missa solemnis". want de muzikale motivecring van Beethoven's appreciatie van den vcrfranschten Italiaan als den grootsten componist van zijn tijd is, behalve in het c-mol „Requiem", ook in deze „Missa solemnis" te vinden: Beet hoven toch heeft het niet beneden zijn waar digheid geacht, Cherubini's behandeling van het „Amen" na het „Cum sancto spiritu" cn van het „Gloria" in zijn kerkelijk meesterwerk te volgen. Muzikaal, zoowel in de conceptie als in vele détails, is de mis misschien nog belang rijker. zeker voor den hcdcndaagschen hoor der wel blijkt een enkel fragment wat lang uitgesponnen, doch overigens stroomt dc mu ziek bijkans den geheelen avond in afwisse lend leedere of krachtige stuwing. En welk een g'cniale vondstenom er slechts een te noemen: het Crucifixus, door het koor tien tallen maten lang voorgedragen op één c, waaromheen de componist met verbluffende fantasie het orkest melodische arabesken, har monische contrasten laat spelen (een uitmun tend idee van Mulder, om het koor hierbij zittend te laten zingen I). I Iet zwakste punt in de mis dunkt ons dc voorstelling van het Godsbegrip, welke uit Cherubini's muziek is te kristalliseereneerst Beethoven ('en dan nog niet dadelijk in de C-dur mis. doch pas tegen het eind van zijn zoo sterk evolucerend leven), heeft in dit opzicht gegeven, wat de moderne mensch na- cn mee- kan voelen. De Godheid, die Chcrubini schildert, open baart zich nog („Sanctus") in een „grooten en sterken wind", een storm van geluid, niét in het „suizen van een zachte stilte", zooals bij Beethoven, geniaal en modern, in diens „Missa solemnis". En ook in het „Agnus l>ei" is meer de zoetheid, die een Thorwaldscn in zijn Heiland-figuu: beoogt, dan dc felle tragiek van de Chiistus van Albert Servaes: meter goede koor schrijfwijze, dan verklanking van het lijden van Gods zoon. En de uitvoering zélf? Wat Mulder met de hem ten dienste staande middelen bereikte, is in vele opzichten te bewonderen "en te waar- deereneen enkele weifeling, een sporadische lapsus (o.a. in het „Amen") deden weinig te kort aan den algemcenen indruk van goed ver zorgde voorbereiding, van intens enthousiasme, waarmede het koor zijn aandeel boeiend maakte. Het orkest, zwak bezet (waardoor Napo- léon's bezwaar tegen Cherubini's muziek „Vos accompagnemenls sont trop forts" in déze uitvoering zeer zeker niet kon gelden) had weliswaar een merkbare ijlheid, die een oningewijde tot een (onrechtvaardig) gebrek aan waardeoring zou kunnen verleiden, doch gaf zeer duidelijke blijken, dat er met groote toewijding en onder zeer deskundige leiding gestudeerd was. Wat het persoonlijk aandeel van den heer Mulder betreft, hiervan kan zeer veel goeds gezegd wordende dirigent, die door zijn opmerkelijke begaafdheid als theoreticus cn componist reeds zoo jong een belangrijke positie aan het Amstcrdamsche Conservato rium heeft ingenomen, blijkt de partituur door en door te kennencn waar Mulder's directie aan beheersching gewonnen heeft,, daar is ook zijn overwicht op de medewerkenden grooter geworden „tot heerschcn is. wie zich be- •hcerscht, bij machte". Maar, zooals Demosthe nes niet eerder een groot redenaar was, dan nadat hij zijn fysieke eigenaardigheden op dc bekende wijze overwonnen had, zoo zal ook Mulder niet zijn doel bereiken, wanneer hij zich zelf niet dwingt en oefent, om het voor den hoorder zoo hinderlijke stampen na te laten. Het solo kwartet bestond uit öte dames Nora de Wal en Jo Immink en uit de heeren Vincent van Bers en Jos. de Klerk; al was het opvallend, dat alt en bariton superieur waren aan sopraan en tenor, zoo werd toch een tamelijk homogeen geheel verkregen het meest viel cie sopraan uit het ensemble, wat aan de zang-inethode tc wijten bleek, omdat in het ,.Et in carnatus est" (waarin mej. A. M. Dudok van Heel ten de heer C. H. J. Thole waardig medewerkten) de twee sopranen (met opvallend gelijke toonvorming) een homogeen geheel vormden tegenover de andere stem men, die op hun beurt weer onderling verband hadden. Mej. de Wal voldeed het nteest in de ensembles, omdat daarin haar gebrek aan onderklank door dc overige stemmen gecom penseerd werdin haar soli, sympathiek door de Eenvoud van voordracht, de naïveteit van het timbre, was mej. de Wal minder gelukkig, vooral door dc chronische neiging om te hoog te zingen. De heer Vincent van Bers (reeds bekend door zijn medewerking in dc „Madrigaal- vereeniging") bezit een prachtig orgaan, dat qua toonvorming voortdurend wint, doch dat tengevolge van dc slappe uitspraak nog niet ten volle geëxploiteerd wordt. Mej. Jo Immink cn Jos. de Klerk waren zoowel muzikaal als vocaal uitstekend. In het begin der pauze betrad de voorzitter der afdeeling, de hfeer J. P. Dudok van Heel, het podium en overhandigde, na een hartelijk en geestig specchje, aan mej. Legras (de naar Parijs vertrekkende pianiste, dte het koor bij de repetities begeleid heeft) bloemen en een souvenir. C. HöWELER. SPORT A. P. W. C. 2—Laren 2 2—2. Op het slechte, smalle veld van A. P. W. C. speelden de Laren-reserves een on fortuinlijken weds'rijd, door met gedeelde cijfers het veld te verlaten. Als scheidsrechter v. d. Berg beide ploegen binnen de lijnen heeft gefloten, wordt getosst en is Laren ute gelukkige. De gasten stellen zich als volgt op: v. Vliet. K. Majoor, H. Calis. W. Vos, J. Smit, J. Bus C. Bijl. van Rcenen, J. v. d. Puijl, M. v. d. Puijl. Th. v. d. Water Als de bal aan het rollen is gebracht, ont- wikkelt zich een pittig partijtje voetbal. Wis selend gaan de kansen op en neer. Gaandeweg komt Laren er beter in en geeft het beste spel. Echter de thuisclub geeft zich niet ge wonnen. Forsch pakt ze aan, bijwijlen treden hare spelers vrij ruw op. met gevolg, dat een der Amersfoortsche spelers het veld wordt uitgezonden. Niettemin weet A. P. W. C. zich slaande te houden en hete ft zelfs succes door in een uitval io te scoren. Lang nemen de gasten inet deze verhouding geen genoegen. Spoedig maakt M. v. d. Puijl den gelijkmaker, met welken stand ii de rust ingaat. Na dc wisseling zetten beide ploegen er al les op. Het spel krijgt tten zeer forsch karak ter, vooral door dat der gasthecrcn. Achter eenvolgens wo den nog twee A. P. W. C.-ers het veld uitgestuurd, gevolgd door C. Bijl. Fanatiek wordt er aangepakt van beide zij den. In een aanval van de thuisclub wordt door K. Majoor onopzettelijk een der aanval lers tot allen gebracht binnen de beruchte lijnen. De penalty leverde geen succes op voor dc gastheoren. Niettemin geven de Amersfoortsche spelers den moed niet op. met het gevolg, dat ze spoedig succes hebben en 21 maken. Met wisselende kansen wordt verder ge speeld. Onmerkbaar nadert het einde cn lijkt het of de gasten hun tweeden wedstrijd in dit seizoen zullen verliezen. Echter 2 minuten voor het einde fab: iceert J. v. d. Puijl 22, zoodat de Larenschc reserves op het nippertje aan ten nederlaag zijn ontkomen. De scheidsrechter leidde uitstekend. Vodep 2L. V. V. 2 24. Als scheidsrechter Smaling beginnen blaast, stelt L. V. V. zich met 1 invaller op tegen een volledig Vodcp. Voor dc rust een gelijk opgaand spel met beide doelen beurtelings in gevaar. Ecnige corners op beide doelen genomen, gteveti geen resultaat, totdat even voor halttime. Vodep van het missen van écn der backs gebruik maakt 0111 onhoudbaar te doelpunten. Even la ter krijgt Klaver nog een kans om gelijk tc Dronk men vroeger 's avonds na de thee een glas wijn of bier. ihans is het Obcrlahnitcin dat vermengd met Sinaasappel Citroen of Li monade-siroop een vcrrukkelijken avonddrank geeft. Voor huishoudelijk gebruik bizonder aan bevolen in Literschroefflesschen, inhoudsprijs 32 cents.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1