Gemengd Nieuws. S BUITENLAND. Plaatselijke bericliten. Provinciale berichten. ivangbewijs te vorderen. n den gewonen bestel- oren vindt niet plaats. ..,en meldt uit Maassluis van 25 "mr. Het Engelsche stoomschip »Egret," van Londen met stukgoederen naar Rotter dam, is gisterennacht ongeveer 3 uren bij het binnenkomen door de hooge zee op den hgen strekdam bij het zuider- hoofd van den Nieuwen Waterweg vast geraakt en blijven zitten. Reddingbooten van hier en den Hoek van Holland, be nevens sleepbooten van den sleepdienst L. Smit Co. hebben te vergeefs ge tracht het schip te naderen, doch kon den geen hulp verleenen, daar zij zelf groot gevaar liepen om op den dam verbrijzeld te worden. 's Namiddags omstreeks 1 uur verliet de equipage van de «Egret," met eigen 3 booten het schip, doch de booten sloe gen dadelijk om, waardoor de loods Stee houwer. benevens 6 man verdronken; de kapitein en verdere bemanning kwa- men zwemmende en met behulp van verschillende personen aan land. Door kapitein T. Klop, van de sleep boot Zuid-Holland, werd de eerste ma chinist van de «Egret" opgevischt, die nog teekenen van leven gat; het mocht hem echter niet gelukken bij den dren keling het leven weder op te wekken; evenmin slaagden daarin de twee genees- heeien die zich aan boord begaven van - de Zuid-Holland, welke inmiddels naar hier gestoomd was. Het stoomschip heeft roer en achter steven verloren en is lek. Volgens later bericht is de toestand van het stoomschip «Egret" onveranderd. Kleine vaartuigen zijn langs zijde, oin, zoo mogelijk, van de lading te bergen. De Sneeuwjacht van Zondagnacht veroorzaakte veel moeielijkheden aan het spoorwegverkeer. De treinen uit het oosten kwamen nog al op tijd aan, maar in Noord-Holland schijnt meer sneeuw gevallen te zijn, dan in de overige pro vinciën. De eerste trein kwam niet aan en de volgende hadden zeer veel opont houd gehad. Ook de telegraphische gemeenschap had veel te lijdenzoo was o.a. het ver keer langs de lijnen van de Centraal- Spoorwegmaatschappij geheel gestoord. De adressen aan den Duitschen Rijks dag tot onveranderde aanneming der legerwet worden talrijker, ofschoon er I le£' Sck enkele beginnen op te dagen van Tegenovergestelde strekking. Het Bestuur der nationaal-liberale kies-vereeniging te Berlijn zond een manifest in het licht ten gunste eener spoedige aanneming der voordracht, en te Berlijn wil men zelfs eene openbare demonstratie ten gunste der wet op het touw zetten, wat echter niet het oog op de «kleinen staat van jeleg" wel niet licht doenlijk zal wezen. Den 4den Januari komt de Rijksdag weder bijeen. Gadban-Effendi gaat voort te Sofia het voetspoor van Kaulbars te drukken. Naar aanleiding der ontmoeting, welke de Deputatie te Keulen had met Piins Alexander van Battenburg, zond hij eene nota aan het Regentschap, met de ver klaring. dat Alexander's terugkeer door de Porte nooit zal worden geduld. Het wordt bevestigd, dal de Engelsche Regeering in haar antwoord op de be kende circulaire der Porte, heeft gewei gerd hare goedkeuring aan de candidatuur van den Mingreliër te hechten. Zij noemt voorts de verkiezing van eenen Vorst volstrekt niet zoo diingend als b. v. de beslissing der Oost-Rumelische quaeslie. K 1 De twee officieren, die het jongste oproer aan de cadetten-school te Sofia hadden aangestookt, zijn ieder tot twee «Verwondert gij u niet?" vraagde hij toen ik sprakeloos, want ik zocht te ver- Vefsch naar een aanknoopingspunt voor |ü.i^ttes.l!J(^k. naast hem voortliep. «Zulk "'"wekt bij inij herinneringen n gesprek weder niet kalm ki. e ik ook hedv,0k ),eij eentatfT^ SjWerdragen. Ja! Hian, wat^f i\,aal ln mijn leven iets geu-,ltSQ^f: cle jongen heer daar ginds »oniV?s£nlijk" of son- erlijk" zoude noemen. Ik noemde het in 'vreeselijke nachten en dagen zelf zóó en er waren jaren noodig eer ik er eenig- zins kalmer over dacht. Maar zulke rech ters, met deze woorden wees hij op het terras, wil ik niet over mij erkennen." «Ga hier eens zitten" zeide hij wijzen de op eene rotsbank waar wij een vrij uitzicht hadden op het schoone landschap. «Het is lang genoeg geleden, zoodat ik qu eens het stilzwijgen over die tijd wil verbreken. Allen die in het geval betrok ken waren zijn dood, behalve ik, en ik heb er reeds dikwijls naar verlangd om eens te hooien wat een ander menscli van het geval zoude zeggen. Jaren lang ,tV heb ik het in mijn brein omgewerkt en ?,b mijn eigen oordeel wellicht strenger ::,jVcld. dan een ander zou gedaan hebben. Hij zweeg een oogenblik en zag naar oen helderen hemel waaraan zich hier en ■jjtoar de sterren begonnen te vertoonen. Toen zeide hij: Gij zeidet gister als maanden gevangenisstraf veroordeeld en twee cadetten tot twee jaar arrest, 't Zal te bezien staan of Rusland ook hier 'weer tusschenbeide komt. Zooals te verwachten viel, zijn de leden der Bulgaaische deputatie te Londen uit nemend ontvangen. Ook daar werden zij echter slechts officieus door lord Iddes- leigh, minister van Buitenl. zaken ont vangen. De Minister ontving de deputatie zeer hartelijk hij gaf de verzekering van Engeland's welwillende gezindheid en noodigde de deputatie uit, hem op zijn kasteel bij Exeter te komen bezoeken. De gedelegeerden namen deze uitnoodiging aan. Sir F. Cavendish Lascelles (de Biitsche diplomatieke agent te Sofia, die insgelijks de bijeenkomst bijwoonde, verklaarde evenzeer de uitnoodiging aan te nemen. Na afloop van de taak, welke de deputatie te Londen te vervullen heeft, zal zij zich naar Parijs begeven. Het bericht, dat zij reeds in laatstgenoemde stad was aangekomen, is ongegrond. Telkens komen er berichten omtrent oorlogstoerustingen uit Rusland. Zoo werd op de tweeden Kerstdag uit Odessa getelegrafeerd: scheepsladingen winler- uniformen worden hier aangebracht en voor 100,000 man wordt huisvesting gereed gemaakt. Bestellingen handwape nen uit Duitsche fabrieken komen dage lijks aan. De locale bladen schijnen door de censuur te worden belet, van dat alles melding te maken, maar het publiek is natuurlijk ongerust. Stanley zal, naar men uit Londen be richt, reeds over eenige dagen van daar naar Zanzibar vertrekken, om er de expeditie ten behoeve van Emin Bey uit te rusten. Waarschijnlijk zal hij op zijn tocht vergezeld worden door den slaven handelaar Tippo-Tip, die altijd een vriend van hem is geweest en die den aanval op het station der Stanley-watervallen, welke buiten zijn weten gepleegd werd, zeer betreurt. De markgenooten van den Leus- derberg hebben, in hun vergadering van den 27 dezer, besloten aantenemen het aanbod van het gemeentebestuur, om voor de som van f70,000 een oppervlakte van S60 hectare heidegrond voor schiet en oefeningsterrein ten behoeve der in fanterie aan te koopen. Door B. en W. is aan den heer A. M. Tromp van Holst, majoor-comman dant van dedienstdoende schutterij alhier, voorwaardelijk vergunning verleend tot de oprichting van eene schietbaan op het perceel sectie B, No. 1781 aan de Dor- resteinsche steeg. van eenige ingekomen stukken en andere zaken, die tot geen belangrijke of lang- duiige beraadslagingen aanleiding gaven, door den heer R. Adarna zeer onderhou dend voorgedragen Krijn de Veerschip per, van onzen bekenden vaderlandschen schrijver H. J. Schimmel, waarin op lui mige en geestige wijze wordt geschetst, hoe die schipper, een man van gewicht in zijn eigen oogen en in die van vele zijner medeburgers, door het onverwacht overlijden van den burgemeester, dezen in zijn betrekking als hoofd der gemeente moet vervangen, en daarbij deerlijk in den knoei zit. Deze voordracht werd door de toehoorders, deze keer alleen heeren zonder dames, met onverdeeld genoegen gevolgd. Baarn, 29 Dec. Heden werden de kinderen der Zondagsschool, 250 in getal, vereenigd in het hotel Velaars, waar een prachtige kerstboom was geplaatst, be laden met geschenken overeenkomstig de behoefte der kinderen. Ds. Herman opende de vergadering met gebed en kersttoespraak, waarna door de zondagschool-onderwijzers toe spraken werden gehouden, met afwisse ling van het zingen van kerstliederen. Daarna werd aan de kinderen, die de Zondagsschool verlaten, een Psalm- en Gezangboek gegeven met met nieuwe tes tament. De jeugd werd onthaald op krenten brood en limonade, ieder huisgezin ont ving een scheurkalender, en ieder kind, boven de geschenken van den kerstboom, een koek. De ruime zaal kon te nauwernood de menigte bevatten. Te Lecrsuiii is in het kerkgebouw met een 160-tal kinderen der Zondag school Kerstfeest gevierd. De Kerstge schiedenis werd door Ds. de Zwart ver teld, terwijl nog als spreker optrad de heer van Nes, theol. Dr. te Driebergen. Aan de leerlingen werden boekjes en andere geschenken uitgedeeld. In de kerk prijkte een helder verlichte en fraai ver sierde kerstboom. Utrecht. In eene tapperij in de Lou werstraat alhier, kregen twee bezoekers twist over het betalen van het gelag en daar het al spoedig van woorden tot da den kwam, achtte de tapper het raad zaam hen te verwijderen. Op straat ge komen werd de strijd nog een oogenblik voortgezet, totdat een hunner, zekere S. op eens zijn mes trok en daarmede zijn tegenpartij aan hoofd en hals zoodanig verwondde, dat geneeskundige hulp moest worden verleend. Tegen S. werd ter zake het gebeurde eene vervolging ingesteld. Door de politie alhier is de hand gelegd op eene bende jeugdige deugnie ten tusschen de 8 en 14 jaren oud, die zich aan een aantal diefstallen bij inslui ping of wel op eene andere wijze, ten nadeele van onderscheidene winkeliers hebben schuldig gemaakt. Het ontvreemde werd meestal voor weinige centen ver kocht en het geld versnoept. Barncvcld, 28 Dec. In de Nu ga'dering, Donderdagavond 23^ hier gehouden, werd, na de uezer, al behandeling De 2e luitenant der infanterie v. d. M., zat een der laatste dagen van Novem ber, in de voorgalerij van zijn huis te Oleh-leh, toen hij plotseling een soldaat, met een geweer, naar het strand zag slui pen. De officier snelde op den man toe, legde een ievolver op hem aan en ge lastte hem om mede te gaan. De militair zou, zonder de tijdige tus- schenkomst zijn gedeserteerdhij had 40 patronen bij zich. De algemeene bewapening met re peteergeweren zal binnen enkele jaren een fait accompli zjjn. Wat die verande ring zal kosten Millioenen bij millioe- nen. Oostenrijk zal invoeren het Mannlichei geweer,80 schoten per minuut, kosten 43 millioen gulden. Frankrijk zal waarschijnlijk invoeren het Bell geweer, vermoedelijke kosten 100 millioen gulden. Duitschland heeft reeds 5 legerkorpsen bewapend met het Mauser geweer, en heeft bovendien voor ieder man 2 gewe ren in reserve. Wat nog meer zegt Duitschland heeft reeds maanden lang zijne manschappen met dit nieuwe wapen geoefend. Het zal nog heel wat moeite kusten om den levendigen Franschman aan dit wapen te wennen. Zij toch vuren met de gewone wapenen., S^w^ijk~ïrf veel te vlug. '.'irvoor de staart van een Chinees niet goed is. De Chineesche vrouw Pe Nio In Gang Kanaga had meer dan genoeg van de ruwe wijze waarop haar lief zoontje met haar zoo zuur verdien de penningen omsprong. Zij besloot rede van troost inyr ongeluk: Het leven bestaat slechtsj^rf- p n -pTit episoden. Dat is waar; nige episode schijnt, hoe langer er in blijft, des te meer, definitief, zoodat men bijkans zoude vertwijfelen of zij ooit ten einde ware." «En toch gaat ten slotte alles voorbij I" «Ja en veel gaat meè ook Doch daar omtrent wilde ik nu niet spreken. «Mijn leven." zoo begon hij na eene korte pauze, «heeft, als ik het terug- waarts bezie, meer episoden gehad dan dat van mer.ig ander. Met een klein kapitaal om te beginner, in handen zoude ik misschien regelrecht in de loopbaan van den Duitschen professor zijn binnen- geloopen, ware aan een uwer kleine universiteiten langzamerhand vastgeroest, had misschien ook monografiën geschre ven over «sporen van bekendheid inet Horatius in de werken van Virgilius" en zoude daardoor een sieraad der philologie zijn geworden. Doch na eenige halfjaar- lijksche termijnen in de medicijnen ge studeerd te hebben, dreef mij de behoefte in het groote leven. Ik werd correspon dent van alle mogelijke dagbladen, in verschillende landen. Vandaag zat ik met een paar Fransche officieren in eene Algerijnsche restauratie en hielp 'en de herinneringen aan het duel van s mor gens met champagne wegspoelen mor- daar voorgoed een eind aan te maken. Toen hij op een goeden dag thuis kwam pakte zij hem plotseling bij den nek en sneed hem, voor hij het wist, den staart vlak boven de kruin af.. Zoonlief was wel woedend, maar de oude vrouw had haar doel bereikt; het zoontje, be vreesd zich zonder staart op straat te vertoonen, mag nu geduldig tehuis blij ven, tot het hoofdhaar weer een fatsoen lijke lengte heeft bereikt. Gedurende dien tijd maakt hij dus zeker buiten de woning geen verteringen en daarbinnen kan zij zelf een oogje op hem houden. Het middel was, zooals men ziet, nog zoo kwaad niet bedacht. (Bat. Nieuivsbl.) In Engeland heeft men Zondagavond ook ruim zijn deel van sneeuw gehad nog veel erger dan wij hier te lande. Door bijna het geheele land heeft een hevige sneeuwstorm gewoed, waardoor het spoorweg- en rijtuigverkeer algemeen gestremd werd, en op zeer vele plaatsen ook de telegrafische gemeenschap werd afgebroken. Alleen in dat gedeelte van Londen waar onderaardsche geleidingen bestaan, bleef de gemeenschap ongestoord. Men verwacht dan ook, dat deze les krachtig zal meewerken, om de stad te bevrijden van het ijzeren net der tele graaf- en telephoondraden. In de straten van Londen konden geen trams, omnibussen of andere voertuigen rijden. De telegraafpalen waren op vele plaatsen bezweken onder den sneeuwlast, waarmede de geleidingen beladen wer den, en de draden lagen, ineengeward als groote spinnewebben, op het plavei sel. Eenige menschen werden door de vallende draden gekwetst. Hier en daar zijn gebouwen ingestort; maar persoon lijke ongelukken hadden daarbij niet plaats. Op de spoorwegen werd op vele plaat sen den treinen het voortgaan belet niet alleen door de sneeuw, maar door net werk van gevallen telegraafdraden. Zoo stonden o. a. aan het station West-Dray- ton, op den «Grooten Westerspoorweg," elf treinen den geheelen nacht te wach ten, tot men door het daglicht in staat gesteld zou worden, die belemmering weg te ruimen. Bij Beckenham kwam een aankomende trein in botsing met een anderen die daar wachtte, en dien de machinist pas te laat had gezien. Een passagier werd zwaar gewond, en 50 anderen bekwa men lichte kwetsuren. Vele wagens wer den zwaar beschadigd. Ook elders ge beurden spoorwegongelukken, maar min der ernstig. Op de kusten zijn vele schepen ver ongelukt, waarbij een aantal menschen- levens verloren gingen. Te Parijs en een groot deel van Frank rijk heeft in den nacht van Zondag op Maandag een hevige storm gewoed, welke groote schade aanrichtte, vooral onder kramen op de boulevards. Ook daar werd op verscheidene punten de telegrafische gemeenschap verstoord en hadden op de kust schipbreuken plaats. Toen een dagloonkr in de Belgische plaats Jamioult, dezer dagen een gat in een gemeenteweg groef, vond hij, op eene diepte van zeven meters, een men- sclielijk geraamte, dat goed bewaard was gebleven. Natuurlijk gaf de vondst aan leiding tot allerlei veronderstellingen, want in de geheele gemeente kon niemand zich herinneren, dat er ooit een persoon uit verdween. Een bejaard werkman heeft verklaard, dat hij een twintigtal jaren geleden, toen hij zich naar zijn werk begaf, op enkele passen afstand van de plek waar men thafiaV;lr"g£33mte ontdekte, een hoogen zijden manshoed heett^gevodao... Van tijd tot tijd vallen er in de Stille of Zuidzee treurtooneelen voor, die maar al te zeer bewijzen, dat de inboorlingen van sommige eilandengroepen aldaar een hoogst gevaarlijke menschensoort zijn. gen gaf ik op goed geluk af onzen Dra goman quinine in tegen de koorts en een jaar later lag ik gedurende een hevige aardbeving zelf met een hevige koorts op het marktplein te Quito en keek met een zekere belangstelling lig gende op mij matras of de kerktoren op mijn neer zou komen of niet. Tot opstaan en wegloopen zag ik geen kans en het leven was mij ook in dat oogen blik geen strootje waard. De toren kwam niet naar beneden en ook de huismuur, bij welke mijn matras lag was de eenige van de vier die overeind bleef. Op die wijze in liet leven gebleven kwam ik later weer op een stoomschip dat mij naar Europa terugbracht. Dat het mij in Europa niets beviel, behoef ik u niet te zeggen. Hoofd en hart waren door de tropische zon en door de gemakkelijke liefdesavonturen die men daar bijkans buiten zijn toedoen heeft verdord, en ik herinner mij niet ooit in zulk eene onverschillige menschen- hatende gemoedstemming geweest te zijn dan toen ik op een heeten Juni-achtei- middag in mijne geboot te stad M. rond wandelde, waar mijne zaken met de redactie van het groote. daar verschijnen de dagblad, mij voor een enkelen dag hadden heen gebracht. Alles scheen rondom uitgestorven en voor mij was dat werkelijk zoo. Aan het venster waar vroeger steeds mijn vader met de onafscheidelijke pijp zat, bemerkte ik thans een andei gezicht; een nieuw geslacht van schooljongens stroomde de oude poort van het gymnasium uit, geen vriend, geen bloedverwant. Niets was mij nog bekend dan de oude trapgevels aan de huizen en de pomp die heden nog even rijkelijk als voor twintig jaren haar heldere waterstralen iu het bekken deed kletteren. Ik had lang voor die pomp stilgestaan, waardoor een klein kereltje inij als vreemdi ling beschouwde en zich aanbood inij de bezienswaardig heden van M te toonen. Dat was mij toch wat al te sterk. Ik draaide hem den rug toe en wendde mij door de doodstille straten naar het plantsoen om daar de uren tot aan het vertrek van den trein wachtende door te brengen. Al rond slenterende in bet groen, kwam mij zoo half voor den geest dat ik in Parijs had gehoord Jat Gerard, mijn vroegeren contubernaal van de Rue Grenelle, te M. was gevesligi als arts. Deze herinnering was opgewtkt door het zien van een slevigen heer met een rooden baard die uit de laai van een kleinen tuin den grooten we; naderde en eene bepaalde gelijkenis had met Gerard. (Wordt vervolgd.) Zoo deelt onder anderen de Argus, een te Melbourne verschijnend blad, mede, dat den 14n Sept. II. de kapitein en de geheele bemanning der Engelsche brik Emily, door inboorlingen van het eiland Johannet. behoorende tot den archi pel der Louisiaden, werden verinoord. Het schip zelf werd door hen, na geplunderd te zijn, in brand gestoken, zoodat het op 19 vadem zonk. Het doel waarmede de Emily zich in deze wateren bevond, was de parelvisscherij en de k&pitein had de onvoorzichtigheid gehad zeven inboorlin gen in dienst te nemen, om bij dit be drijf behulpzaam te zijn. Op den ge noemden datum was de geheele equpage in de sloep met de parelvisscherij bezig, en was de kok alleen aan boord achter gelaten met drie inboorlingen, die voor gaven ziek te zijn. Op zeker oogenblik wisten de vier overige inboorlingen, die met de sloep meegegaan waren, deze te te doen kantelen, zoodat al hun makkers in zee vielen behalve een, dien zij, ter stond met een stuk hout dood sloegen. Daarop begaven zij zich ijlings naar de Emilie, haalden vandaar een geweer en schoten de schepelingen dood, die zich nog met zwemmen poogden te redden. De kok alleen had inmiddels onder de handen der zoogenaamde zieken reeds zijn dood gevonden. Engelsche oorlog schepen zijn naar de plaats der gruwel daad vertiokken. In den laatsten tijd kan men her haaldelijk van «kunslmatig regenwater" lezen. Het betrelt eene vinding van den Heer Maignen, reeds bekend door zijn veelgeroemde waterfilters thans stelt hij de menschheid in staat niet alleen het water te filtreeren maar 't ook te ver zachten. Op vele plaatsen, vooral in die steden waar waterleiding is, doet zich het gebrek aan regenwater sterk voelen. De Heer Maignen heeft nu een poeder samengesteld dat hij «anti calcaire" heeft genoemd, m. a. w. «tegen kalk". Dit poeder heeft tot taak uit het water alle gips- en kalkdeelen te verwijderen, zoodat het zoogenaamde «harde" water uit welpompen of waterleiding door bij menging van een zeer kleine hoeveelheid «anti calcaire" poeder even zacht als re genwater kan worden gemaakt. Volgens het wetenschappelijk tijdschrift Engineer, is deze wijze van waterver- zaehling voor fabrieken de eenige die tot dusverre met goed succes wordt aange wend, daar de kosten zeer laag zijn en het middel geheel afdoende werkt. De analyse van het poeder is ook hier te lande door chemici gedaan en luidt gun stig. De aangename werking van dit poeder blijkt al zeer spoedig bij het ge bruik. Axel Paulsen en Harold Hagen heb ben Zondag te Christiania weder een wedstrijd op schaatsen gehouden. Paulsen was overwinnaar, zoowel op de baan van 5000 meter als op die van 1600 meter. In een Duitsch blad komt een artikel voor van een geneesheer, dat een weinig licht verspreidt over de geheimzinnige Arabieren, die zich te Genua ophouden. Aan dit artikel ontleenen we het vol gende. In het einde van November van dit jaar hoorde men veel spreken over twee Indiërs, die zich in Genua ophielden en waarvan de een als oogarts en de ander als geneesheer van alle ziekten van het zenuwstelsel en van de cholera bekend stonden. Deze sensatie-berichten brachten den schrijver van genoemd artikel er toe, om op last eener hoog geplaatste dame inlichtingen in te winnen bij een kennis, die te Genua woonde, waarop hij mede- deelingen kreeg, die zeer onverbloemd twijièi 'litsDrsken omtrent den goeden uitslag van de bbandeling der Indische geneesheeren. Deze pessimistische verklaring, zegt hij,, werd door velen beschouwd als een ophitsing van de Genueesche artsen; om deze reden nam ik het besluit, om naar Genua te reizen met een blinden officier, die daar genezing zocht. Toen ik te Genua aankwam, hoorde ik in het hótel dat aan dr. Goolam Chader (zooals een hunner heet), door de politie was medegedeeld, dat hij zich voor 16 Dec. moest legitimeeren, want dat hem anders de uitoefening zijner praktijk zou worden verboden. Dat kon iiij niet, zoodat de politie hem bewaakte, eri het geven van consulten verbood. De oorzaak van dezen maatregel lag daarin, dat Chader zich door zijne patiënten vooraf een som van 10002000 lire liet betalen. Mijn eerste gang in Genua was naar dr. Goolam Chader zelf. Hij bewoont, in een klein straatje, een kamer die hem zoowel tot woon- als slaapvertrek dient, en dat evenzeer dienst doet voor ontvang kamer als voor laboratorium. Chader liep in de kamer snel heen en weer, gehuld in een ouden mantel en met den witten tulband op het hoofd, terwijl hij mij en mijn patient liet staan. De dokter verstaat geen enkele Euro- peesche taal hij spreekt een paar woor den Fransch of Italiaansch, maar bijna onverstaanbaar, zoodat elk gesprek door middel van een tolk gevoerd wordt. Eindelijk ging ik met een tolk naar den man toe, en kreeg van hem een visitekaartje waarop «Prof. Na bi. Backch" stond, en waar hij eenige Arabischq

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2