it I lOEIEBiKKIR, Hakhout en Booman, HAKHOUT, EI IACHIKÖLEN. ^HOUTKDOPERIJ Advertentiën. DIENSTBODE, VUREN EN GRENEN ROUT, Levering van Bestekbout. VIOOL, zwaar Eiken-, Elzen-, Esschen- BOOMEN; 1 HAKHOUT, DINEEREN. Haard- en Metalen, Natas en AGENDA'S. Kwitantie- en Bonboekjes. SLOTHOUWER ZOON. Officieele Publicatie. Ir1- PIEPER Co. „De Rooster," SPARRENB00MEN, J. H. BOSCH. KASBOEKEN. Wordt gevraagd, KEUKENMEID, Jh TE KOOPs 2000 stuks PUIKE REKENINGPAPIER. burgerlijke standen. Amersfoort. kantoor: oliesteeg c. 237. Hulpbank te Amersfoort. ?r H. G. VAN BERKEL, j r Dr. J/CAMPERT Anöriesïade liü Se Sarphatistraatno.2. HANDEL in Eigen-, en Buitenl.- gezaagd II en 15 CENTS. Firma J. G. THIES. in het openbaar verkoopen! 165 PERCEELEN en ander Populieren-, Iepen-, Sparren-, en andere 18 PERCEELEN VERKOOPEN: 11 perceelen zwaar EIKEN-, ELZEN-, ESSCHEN- en ander 2 perceelen 9 en 2 perceelen 14 perceelen zwaar Eiken- Elzen-, Esschen- en ander VERKOOPEN: 85 perceelen Extra Zwaar Eiken-, Elzen-, Esschen- en ander Uitsmnfeade COKES zonder gruis. By den aanvang van 1887 KOPIËERPERSEN. Kopieboeken. DIVESSE INKTSOORTEN. woorden op schreef, waarvan ik niets begreep. Naar dit adres wilde de patient, dien ik bij mij had, niet gaan, daar hij vroe ger van Chader een brief had gekregen, dat hij maar moest komen, want dat hij wel genezen zou worden, en eindelijk liet Chader zich overhalen om den patient Iin de oogen te zien. Van eene weten schappelijke onderzoeking was geen sprake; hij hief het hoofd van den patient een weinig op en zag hem zoowat vijf seconden in de oogen, waarop hij j verklaarde dat de zieke in 2!j maand f kon genezen worden, maar dat wij dan moesten bewerken dat hij zijne praktijk in Duitschland vrijelijk zou kunnen uit oefenen. Hiervan kon natuuilijk geen sprake zijn, want daar heeft hij zijne reputatie al een beetje verloren, ofschoon vele armen uit Berlijn, Hamburg, Silezië op 't oogenblik in Genua zijn, waar ze evenwel voor een gesloten deur kwamen. Een Berlijnsch heer, die reeds sedeit 23 jaren blind is, werd nog voor dat de politiemaatregel genomen was, gepenseeld met een grauwachtig, vettig poeder; hij kreeg ook poeder mee naar huis, om zich zelf in te smeren. Sedert het houden van consulten door de politie is verboden, is de nieuwste behandeling het verkoopen en verzenden van dit poeder tegen voor uitbetaling van 100—600 francs. Een Pruisisch hoofdofficier, die met het rechter oog nog vrij goed ziet, maar die aan het linker geheel blind is, kwam met zijn bediende eveneens naar Genua. Zijne vrouw telegrafeerde in hare onge rustheid aan dr. Chader; «hoe gaat het met -mijn man" en zij kreeg tot ant woord; «alles gaat goed, hij zal beter worden." De officier was echter nog in 't geheel niet bij Chader geweest en dus nog veel minder onder diens behandeling. Dit is zeker, dat er geen enkel geval is aan te wijzen waarbij eene volledige genezing door Chader's behandeling werd verkregen en dat de Genueesche docto ren volstrekt niet dien hoogen dunk van hunne Arabische collega's koesterden als verteld werd. Ondanks alle moeite kon ik in geheel Genua niemand vinden die zeggen kon dat hij met goed gevolg door Chader behandeld was, boewei het praatje gaat dat een Genueesch rechtspersoon, een ondei wijzer en anderen beter waren gemaakt. Een jong meisje daarentegen is door de behandeling van den dokter geheel blind geworden, terwijl ze vroe ger nog iets kon zien. Hoe dan de sen- satieberichten in de wereld kwamen is zeer eenvoudig. Wanneer Chader een patient gedurende eenigen lijd behandeld had, zeide hij, dat de behandeling zou ophouden als zij niet openlijk verklaar den, dat ze reeds goede uitkomsten be speurden. In bijna geheel Genua wordt hij toch nog beschouwd als een vertrouwbaar arts. Een bezoek aan zijn huis maakt al dadelijk een onaangenamen indruk. Zijne omgeving, tolken en anderen, zijn have- looze Italianen, die uit Afrika en Indië zijn meegekomen. En de reden, waarom hij zijne papie ren niet kan toonen aan de politie, was eenvoudig deze, dat hij niet Goolan Cha der heet, maar evenals zijn vader Backch. Het gezelschap bestaat ook niet uit twee, 'maar uit drie personen. De oude loochent steeds dat de beide anderen zijn zoons zijn, evenals die ten stelligste ont kennen, dat Nabi Backch hun vader is. Als Duitsch correspondent fungeert de portier van 't hotel „Isota" te Genua, wien de zaak evenwel ook vreemd toe schijnt, daar hij op alle aanvragen moet antwoorden: «kom maar, ieder wordt beter gemaakt." De oude Nabi Backch ziet er nog meer verdacht uit dan zijn zoons. De tulband op zijn gerimpeld hoofd, gehuld in een geelgroenen vuilen mantel, zit hij met de beenen gekruist op den grond en wrijft poeders. Het binnenkomen van vreemden schijnt hij niet op te merken en men moet heel lang kloppen, voordat eindelijk de deur wordt geopend. Hij woont in een smerig straatje op een zol derkamertje. Beide huizen worden op last van den commissaris door geheime poli tieagenten bewaakt en al hunne gangen worden nagegaan. In Drente, dus schrijft men aan de N. R. Ct. van 27 Dec. uit Diever, bestaan 1; nog altijd de persoonlijke diensten. Toen hedenmorgen de aarde bedekt was met een dikke laag sneeuw, die de wegen versperde, werd door bemoeiing van de straatweg-commissie al spoedig de sneeuwslede langs die wegen gesleept. Op zandwegen gaat dat uit den aard der zaak niet, en spoedig werden daarom de ingezetenendoor klokgeklep em den dorps- toren verzameld, en werd daar door den burgemeester bevolen, dat uit ieder ge zin, waarin mannelijke personen van 1820 jaren aanwezig zijn, binnen een uur een persoon present moest zjjn, ge wapend met een ballastschop, tot weg ruiming van sneeuw van de zandwegen en voetpaden. Het is een zeer opwekkend gezicht, dat werken in massa, waarbij de sneeuwballen natuurlijk niet worden vergeten, en moge hel voor de verwende stadskinderen ongerijmd schijnen, dat een burgemeester u maar voor zulk werk kan requireeren, ze doen het in Drente rnet lust, het werk is spoedig verricht en het kost geen geld. Een der Engelsche humoristische bla den looft tegen Kerstmis steeds prijzen uit voor de beste opstellen over bepaalde onderwerpen. Dit jaar werd o.a. gevraagd «de beste geschiedenis van een verkeerd overgeseind telegram." De schrijver van de volgende geschiedenis kreeg den prijs wij laten haar vertaald volgen «Wel, Charles, ik moet afscheid van je nemen, overmorgen vertrek ik weder naar Indië en moet er weder hard werkeD." »'t Spijt mij, Jack, dat je weer weg gaat. Ik had gehoopt, dat je getrouwd zoudt zijn en verder thuis geblevea." «Onder ons, Charles, spijt het mij, dat ik van twee meisjes afscheid moet nemen, en wel van Mary Graham en van mijn nicht Olivia Sinclair, maar Olivia vooral. Wij hebben zoo vriendschappelijk met elkaar omgegaan, dat het haar zeker niet zou vei wonderen, als ik haar ten huwe lijk vroeg; maar ik moet voorloopig wachten [en eerst eens zien hoe het mij in Indië verder zal gaan." «Wat ik zeggen wil," zeide Charles plotseling, «heeft de firma Brothers je nog overgehaald, om haar agent te zijn voor den verkoop van hare wijnen in Indië? Dat eene inerk scheen je te be vallen." «Neen, wij hebben nog niets bepaald, ofschoon dat merk Solex mij uitnemend beviel; ik denk, dat ik er best een 300 vaatjes in Indië van zou kunnen ver koopen." Jack kwam te Calcutta terug en ging weer aan 't weik. Na eenigen tijd kon hij den wijn met winst verkoopen; hij seinde daarom aan zijn vriend Charles Rea, die steeds in Europa zijne zaken behartigde: «Rea, Stock Exchange Glas gow. Make offer for wine as arranged you know my favourite. If successful arrange to send by early steamer. Scott, Mysore House, Calcutta." (Rea, Stock Exchange Glasgow. (Vraag wijn, zooals afgesproken, ge kent mijne liefste. Als 't gaat, stuur dan met de eerste boot. 't Gaat mij hier goed. Scott, Mysore House, Calcutta.) Rea was verbaasd, toen hij het telegram ontving; daarin toch stond: «Make offer for wife as arranged," etc. (Vraag vrouw, zooals afgesproken enz.) «Waarom," dacht Charles, heeft Jack niet direct aan zijne nicht Olivia geseind in plaats mij te vragen haar te zenden, als ware zij eene baal goederen. Hij zegt, dat het hem wel gaat; daarom wil hij zeker, dat ik Olivia vraag. Nu, dat zal geen moeite kosten, want zij houdt veel van hem." Het gelukte hem dan ook spoedig Olivia over te halen, en spoedig daarop vertrok zij met den stoomer Pe lican naar Calcutta. Hij zond toen het volgend telegram af: «Scott, Mysore House, Calcutta. Your favourite sailied to day in the s.s. 1 -lican" (Uw liefste ver trok van daag met het stoomschip Pe lican). Toen Scott dit telegram kreeg, vond hij gek dat er in gesproken werd van «sailed (vertrok) van 300 vaten wijn, maar nog verbaasder was hij zes weken later uit Madras een telegram te ontvan gen«Vertrek heden naar Calcutta. Reis tot heden voorspoedig. Olivia, s.s. Pe- cican." Toen hij dit las, werd hem de zaak plotseling duidelijk. Wat moest hij doen Hij kon toch het arme meisje niet ver tellen, dat zij naar Indië gekomen was door eene vergissing. Hij seinde dadelijk aan Rea hem zijn telegram terug te zen den, en toen hij het ontving was geen twijfel mogelijk. Hij vertelde toen zijn neef, kolonel Cameron, de geschiedenis, en deze besloot Clivia voorloopig te huis vesten en het geheim te bewaren. Olivia werd ontvangen alsof zij verwacht was, en maatregelen voor het huwelijk wer den genomen. Jaren lang wist Olivia de ware geschiedenis niet. Jack Scott ver telt nu dikwijls, dat hij door eene tele grafische fout eene betere speculatie heeft gedaan, dan als het telegram goed overgeseind was geworden. Trouwen heeft, naar de statistiek aan wijst, een zeer gunstigen invloed op den levensduur. Een gehuwd man heeft het vooruitzicht van 60 jaar te worden een vrijgezel moet zich met 45 tevreden stel len. Terwijl een vierde gedeelte der ge huwde mannen den leeftijd van 70 jaar bereikt, worden slechts een twintigste der vrijgezellen zoo oud. Van de honderd krankzinnigen en zelfmoordenaars zijn er meestal 65 ongehuwd. Bij den Burgemeester van Amerongen werd aangifte gedaan, dat er in den laatsten tijd op den Ooster-stoomtramweg tusschen Amerongen en Driebergen meer malen pakelten werden ontvreemd, Bij een dadelijk door hem ingesteld onder zoek zijn verschillende der vermiste goe deren in beslag genomen, en is de post bode Z., als vermoedelijke dader, onmid- delijk in zijne betrekking geschorst. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien art. 8 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad no. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat door hen aan A, M. TROMP VAN HOLST en zijne rechtverkrijgenden voor waardelijk vergunning is verleend om eene schietbaan opterichten op het perceel, alhier gelegen aan de Dorre- steinsche steeg, kadastraal bekend onder sectie B, no. 1781. Amersfoort, den 29. December 1886. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCII VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. Amersfoort. Geboren: 23 Dec. Gerrit Gijsbertus, z. van Jan Hageman en Hendrika de wijs. Heudrikus, z. van Michiel vau Eijk en An- tonia van den Heuvel. 24 Dec. Gerarda, d. van Willem de Gans en Clasina Palland. 25 Dec. Johanna, d. van Abraham van Eldert en Cornelia Pijpers. 26 Dec. Johanna Petronella, d. van Aalt van Putten en Peetje van Schoonhoret. Catrina, d. van Marinus Vernooijs en Cornelia Jacoba Knoppers. 2S Dec. Wilhelmus Johajines Maria, z. van Theodoras Franciscus Bernar- dus de Haart en Maria Elberssen. Fran ciscus Elbertus, z. van Hendrik Lausaat eu Reintje Hienekamp. Everarda Maria, d. van Joachim Brouwer en Johanna de Gooijer. 30 Dec. Johanna Jacoba, d. van Petrus Frans Nieuwboer en Clara Hendrika Ha verkamp. Ondertrouwd: 27 Dec. Aart Klarenbeek en Maria Gosker. 30 Dec. Jan Matthijs Grossward en Geertruida Sehwits. Gehuwd 29 Dec. Evert Oostveen en Metje Verheuvel. Overleden 24 Dec. Antonie de Bruijn, 75 j., wedr. van dementia Catharina van Loevezijn. 25 Dec. Marri, e Enthoven, 71 j., wed. van Cornelis de Waal. 26 Dec. Abraham van Wijland, 77 j., wedr. van Johanna Elisabeth Heijneman. 27 Dec. Lambertus Westerveld, 54 j., echtg. van Cornelia de Vos. Aaltje Kroou, 67 j., wed. van Jacobus van Drie. Johannes Evei hardus Weijermars, 17 j. 28 Dec. Jacobus van Wiuterswijk, 71 j., echtg. van Cornelia Pas. 29 Dec. Geertruij Steen- beek, 57 j ongeh. Wilhelmina Martina Midden, wed. van Reinier Bernardus den Ouden. Bunschoten. Geguwd Ilutger Koelen ijn en Heintje van den Hoogen. Overleden 29 Dec. Reintje Koelewijn gehuwd met Peter Koelewijn oud 60 jaren. Hoogland. Geboren 24 Dee. Antonius, z. van An- tonius Franciscus Joannes van 't Klooster en Maria Ebbenhorst. 28 Dec. Evertjc, d. van Hendrik van Drie en Hanna van de Blankevoort. Lensden. Geboren: 27 Dec., Anna, d. van Maas Lagemaat en Aaltje Gerritsen. Jannigje, d. van Evert van Asselt, en van Marrigje Heuzer. Soest. Geboren Odilia, d. van Pieter van Kloos ter en Johanna Hilhorst. Gijsbert, z. van Gijsbert Veldhuijzen en Heintje van den Es- senburg. Johannes, z. van Pieter Schou ten en Catharina Visser. Gerritje, d. van Bartus van der Horst en Geertje de Bree. Neeltje, d. van Jacobus van den Broek en Dina Jurdes. Gehuwd Aalbert van den Brink van Baarn en Alida Lammertse van Soest. Overleden: Wilhelmus Wiss, 6 m. Levenl. aangeg. kd. v. h. mann. gesl. van Jacobus van Nimwegen en Hendrica van Vel zen. Woudenberg. Geboren 23 Dec. Gerrit, z. van Gerrit van Apeldoorn en Adriana van Veldhuizen. 27 Dec. Johan, z. van Dirk van Kolf schoten en Wilhelmina Meerbeek. Overleden 30 Dec. Gerritje Apeldoorn, wed. van Evert vun Ginkel, 74 j. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAG, den 3. JAN. aanstaande, 's namiddags van iialftwee totHALFDRiE, zitting houden in een der localen van het Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeven van gelden. J. C. LEINWEBER, Secretaris. Onze geachte begunstigers bieden wij bij den aanvang des jaars onzen heli- groet aan. Aan zijne geachte begunstigers brengt ondergeleekende bij den aanvang van dit jaar zijne oprechte wenschen. Mr. Schoen- en Laarzenmaker. Langestraat. Bij den aanvang van dit jaar wenscht de ondergeteekende zijne geachte begun stigers veel heil en zegen, voorheen L. VAN ELVEN, Kampstraat105, H frX tegen 1 JAN. a.s., EEN PERSOON geschikt voor kantoorwerkzaamke- den. Eigenhandig geschreven brieven in te zenden onder Letter Z, aan het Bureau dezer Courant. Barones VAN NAGELL, Huize Weldam, Hoevelaken bij Amersfoort, verlangt tegen 1 Febru ari a. s. eene voor noodhulp of voor vast, goed kunnende KOKEN en genegen eenig HUISWERK te verrichten. Zich in persoon aantemelden of met fr. brieven. Met 1 Februari a. s., ge vraagd, in een gezin met kinderen, eene trouwhartige, werkzame boven 25 jaar, die een goede burgerpot kan koken. Aanmelden Kampstraat 50. is verhuisd naar Amsterdam, Amsterdam, 29 Dgc. 1886. een halve en een driekwart zeer geschikt voor eerstbeginnenden. Te bevragen in den Roek-, Kantoor- en Kunsthandel van SLOTHOUWER ZOON. uui H Dezer dagen opnieuw ontvangen uitsluitend van /(XL Niettegenstaande de prijs aanmerkelijk liooger is worden ze voor dcnzclfden prijs verkocht. Slijters genieten flink rabat. De Notarissen a'. h. drijfhout van HOOFF en Mr. J. DE LOU TER te Amersfoort, zullen op Dinsdag den 4 Januari 1887 des voormiddags ten 10 ure op de hofstede „DE KORTE PIJP" te Stoutcnburg in de gemeente Stontenhurg, op het landgoed DStoutenburg" aan te wijzen door JOHANNES KUIJT, aan het Koedijkeibek te Stoutenburg. Voorts in de gemeente Leusden op Groot llagenouwe. aan te wijzen door H. E. BRINKMAN te Leusden. Broeder bij biljetten. rjeder Notaris Mr. J. M. RICHELLE te Amersfoort, is voornemens om op Woensdag den 12 Januari 1887, des voormiddag te II uur, bij TEUNIS VAN RUITENBEEK, kastelein in «de R o s b e i j e r" te Hamersveld, gemeente Leusden, in liet openhaar te Onder de gemeente Leusden: Op de goederen van de R. C. ARMEN te Hamersveld, gemeente Leusden: Op de goederen van de R. C. ARMEN te Amersfoort: Op dag: 24 Juni 1887. Breeder bij biljetten. Notaris Mr. J. M. RICHELLE te Amersfoort, is voornemens om op Vrij dag den 21. Januari 1887, des voor- rniddags te 10 uur, in het koffiehuis «het Valkje" aldaar, in het open baar te Onder de gemeente Amersfoort: Op de goederen van de R. C. ARMEN te Amersfoort, den HoogEerw. Heer KOK te Utrecht, Mejuffrouw TEN BRINK, de R. C. KERKEN en den Heer D. P. HAMERS te Amersfoort: waaronder om wit te mogen maken. Op dag: 24 Juni 1887. Breeder bij biljetten. Voor eenige HEEREN bestaat flinke gelegenheid om voor een zeer billijken prijs goed te DINEEREN. Franco brieven onder Letter B, Bureau Nieuwe Amersfoortsche Courant. Verkrijgbaar bij Restcllingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. vestigen wij de aandacht op onze gr00te collectie op verschillende wijze gelijnd. Rijzondcrc modellen worden spoedig en net vervaardigd. li Alles voor zeer billijke prijzen. j ..MÉ

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3