L. ROOKE OPRUIMING AHERSFOORTSCHE ALMANAK f BrillenenPince-Nez 7 mm WRIJFPOLITOER, GOTEL AHERSFOORTSCHE BERG i 4 1 KRIMPVRIJE ENGELSGHE BRE1W0L, FELICITATIEKAARTEN, -7 J, P» VAN DIJK, Tabak-, Snuif- en Sigarenliandel. HOF AMERSFOORT. Het Merk PERLIGA (Havana-Inlage). jl LAVEMENTSPUITEN, 11 WINDKÜSSENS, voor het jaar J. C. LEINWEBER, KLEINE WINST. GROOTE OMZET. W. F. ft. H. A. van Bekkum, HAARKLEUR-MIDDEL. Gebrs. SNEL, Café, Restaurant, Billard. 7 t t Verlicht uwe wening door Electriciteit. i 1 P Btoemkaarten met tekst, ,1 SLOTHOUWER EN ZOON. Springweg, UTRECHT 178-181. 'U to Wegens verplaatsing der zaak naar de LANGESTRAAT zal eene plaats hebben der aanwezige voorraden tot veel vermin derde prijzen, van HEDEN tot en met 1 FEBRUARI. In flinke voorraad voorhanden: Gewone prijs 27.50 per duizend. Bij A. M. SLOTHOUWER is verschenen: De 37e jaargang der I" BREUKBANDEN Alphons Annegarn. AMERSFOORT. Prijs in Karton 60 cents, in Linnen Band 75 Cents Lij Horloge- en Instrumentmaker, Jlaviil Ijoeil Vavei iDefA'iaat HORLOGES. tlo BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. EeltboMielg, Hoornvlies, 12V2 Cent per fleschje, THEE Amsterdam. Civiele prijzen. Prompte bediening. a* P. SCHMIDT. De ondergeteekende heeft een grooten voorraad tl. N° 1. lichtsterkte 8 volts, prys: 8 francs Nü 2. 12 n> 12 1 KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, SJAALTJES, MANCHETTEN, POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, MANS-BORSTROKKEN, en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lede ren zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de pryzen zeer laag. Alsmedeprimo WITTE, GEKLEURDE en GESTREEPTE Sajetten en andere Wollen Garens, De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte ECHTE COCOS ZEEP wordt van heden af bij mij, als ook hij mijn Dépots ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket geplaatst is. l? in verschillende grootten en prijzen in ruime keuze voorhanden in den van H. J. BONNIER, Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. Stoom-Marmerzagerij SLIJPERIJ, DRAAIERIJ ENZ. Fabriek en Magazijn van Marmeren. Schoorsteenmantels. f' ,oT" Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. i A jm, Ihi, J en vele andere zaken tot dit vak behoorende verkrijgbaar bij I.angestraat, over de Sociëteit. onder redactie van Griffier der Gemeente-Secretarie. -O' sV Rcparnliën aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door RADLAUER'S speciaal middel uit de Roode Apo theek te Posen, prijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 05 ent. Cen- traaldepót Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. ECHT GERMAANSCH alleen verkrijgbaar bij to AMERSFOORT. (Zonder vergif). Ondergeteekende verklaart dat het Kleurmiddel van den Heer THEOPHILE, zeer goed heeft voldaan, redenen waarom hij het middel bij het Publiek aanbeveelt. U kunt met deze getuigenis handelen naar goedvinding. Muiden. P. HUISMAN, Grp. Brigadier der Bijksveldwacht. Rood, grijs en wit Hoofdhaar, tevens Baard, kunt u kleuren in blond, bruin of zwart, kleurhoudend, onschadelijk en zoo natuurlijk mogelijk. Verkrijgbaar bij THEOPHILE, Haar- kundige, Frederiksplein 32, Amsterdam. Franco zending a f2.15 per Postwissel of f2.25 aan blauwe Postzegels, alsook te gen f2Rembours. NB. Alle Haar- Groei- of kleurmid- delen, die er uitzien als water, melk of room, niet aanwenden, want 't is ver gif, dus hoogst gevaarlijk. De nieuwe London is zwaar vergif. TRADE MARK van Verkrijgbaar te Amers foort bij Mej. de Wed. G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE en te Apeldoorn oij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat. Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE No. 3 a f 1.25 per kilo Steeds Zalen disponibel voor FEEST- en JACHTPARTIJEN, BRUI LOFTEN, enz. Beleefdelijk aanbevelende, san F Het electrische licht geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing l| of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma- UC CICLH IÖL11C JillIJp 13 IICv liuillgotc »UUI VVCip IUU1 OHIUIJO, Uil*- J gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Fiiriioux, 7 Rue des Murs de la Boquette, PARIS. 9 4) S 9 m 41 - u> a H s Ka s 9 K - pa wo H 4) W a H - m i u 2A s u tils M SS O ff *1 - w s M ÏZ S W - s». N •s H 2 s - e a e®. ft" o e s Atelier voor STEENBEWERKING van gebouwen Kerken, Kerkhoven, enz., naar teekening bewerkt, Grafkelders worden waterdicht opgeleverd. Handel in Wand-, Parket- en andere Vloertegels van verschillende Engelsche, Duitsche en Fransche fabrieken. BEURSBERICHTEN. Perc. 30 Dec 2'/. 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 *Vi 6 5 Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 188 i. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig -L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./'Aug. dito Zilver Jsin./'Juli dito 1ito April/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 ƒ1000 dito dito 100 dito 1866 ƒ1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 1 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 fMexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPcru. Obl-Leecing. 1870 fObl.-Leening 1872 -{-Venezuela Leen. 1884 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder- nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap. Amsterd. Hyp.-Bank P.br. 4'/a dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4'/a dito dito 4 Nederl. Bank Aandeelen Nederi. Handels-Maats, dit# Duiischland. Aan-i. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 4xJt Rusland. Pdbr. llyp.-bk. 5 dito Cent aal Bank 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Enm. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sewast. Ob. 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tillis dito 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-Spocrw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiên-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. lüO '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Aast. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 5 3 3 74% 88/i 98% 99 74% 94% 82% 65 bo"/„ 66'/,. 84 53'»/,, 101% 53% 55'/, 99% 96% 99% 96% 97% 55 54% 54% 94% 9*"/,, 92% 89 79 85% 104 62% 14% 14% 74% 108% 26% 10"/,. 99% 99% 91"/,. 13% 10% 39% 98% 98 97% 96 101% 101% 53% 100% 103% 227 113% 141 140 75% 118% 88 79 150% 101% 115 101 23 71 133 88% 100 43% 101% 81% 64% 61% 77 82»/,, 48% 90 120 58% 91% 98% 89 88% 50% 89% 88% 98% 47»/, 57% 114% 101% 141 118% 32% 112 118 115'/|.1 91%. 110% 102% 104% 102% 105 109% 134% U3% 80% 98% 134 124 45 7% TVinterdienst, geopend 1 October 1886. Naai Utrecht": Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te Vertr. Amcrsf, Utrecht Rottd. 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9,44 9,54 10,20 9.37 11,23 11,33 's Hage 9,27 10.1b 1,9 4,47 7,44 9,54 Arnli. 9,53 10,45 2,10 5,21 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 9.2 11,58 6,28 9,27 10,59 2,2 1,55 4,28 7,59 10,12 11,10 1,54 4,30 10,15 Naar Hilversum Vertr. Amersf Baarn 7,26 7,39 8,05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 T8.57 t 10,3 Ooater-Spoorweg. 8,18 9,50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9,10 10,16 Aankomst te Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7,48 8,13 8,30 Naar Zutphën: V. Baarn V. Amersf. 8,27 8.58 9.33 9.59 11,39 12,29 3,15 6.34 8.44 9,10 10,25 9,47 11.15 12.16 I,27 4,13 7,4 9,38 II,35 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 1,15 3,50 7,20 9,33 9,54 11,10 8.41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12,3 3,59 6,49 9,30 Aankomst te Barnev. Apeld. Zutphen 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10,29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg. Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Kest. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 24 4,30 6,door 9,32 9,38 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 0,35 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Sijelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4