BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. H. M. de Koningin heeft eene som van f 500 geschonken aan het Kinder ziekenfonds te Rotterdam, ten behoeve van de uitbreiding der stichting. Uit Neerbosch meldt men Voor de 800 weezen in de Weesinrichting was 't dezer dagen een zeldzaam feest. Door vele giften en ontvangen levensmiddelen was de heer Van 't Lindenhout in staat gesteld, de kinderen op allerlei versnape ringen te onthalen. Van den heer B. uit Nijmegen waren ontvangen 1000 sinas appelen, 4 bande* stokvisch en 1 mud hazelnooten en van de heeren V. d P. te Hees en J. te Neerbosch ieder 800 prachtige krentebrooden, uit Heerenveen een groote baal suikergoed en uit Assen een kist met koek. Uit Bodegrave en Weesp kwamen zeer rijke bezendingen aan kleedingstukken, terwijl bovendien uit Zutfen nog f200 werd ontvangen, om de kinderen feestelijk te onthalen. Vermelding verdient nog, dat de leerlingen d»r openbare school te Pella (Noord-Amerika), onder leiding van hunnen directeur, den heer C. C. Cory, f38.60 hebben verzameld als eene feest gave voor de weezen te Neerbosch. De internationale wedstrijd op schaatsen te Slikkerveer is voorloopig uitgesteld tot Dinsdag en Woensdag. De baan werd door 300 man volkomen schoongeveegd, Axel Paulsen, die besloten had gisteren mee te rijden, en daartoe zijn vertrek naar Canada tot Zaterdag uitstelde, zal nu wel niet meedingen. Te Eist, bij Utrecht, heeft men dez*r dagen den 80-jarigen oud-strijder A. Lardée nog als schaatsenrijder op het ijs kunnen zien. Donderdagavond zoo schrijft men aan de ilHdd. Ct. stopte de mailtrein van Roosendaal naar Vlissingen onderweg plotseling. Bij onderzoek bleek dat een der passagiers het remtoestel in zijn coupé in beweging gebracht had. Toen men proces-verbaal tegen hem wilde opmaken vertelde hij in de meening verkeerd te hebben, dat de waggon in brand stond, daar er vonken langs de ramen waren gevlogen. Voor deze vei- ontschuldiging schijnt grond geweest te zijn het is ook zeer goed mogelijk, dat de briquets, tot verwarming van de rijtuigen, bij snelle vaart vonken naar buiten laten vliegen. De reiziger zette, nadat zijn naam was opgenomen, zijne reis naar Engeland met de mailboot voort. Ook te Rotterdam is het thans naar men aan ,t N. v. d. D. mededeelt met de kerkelijke troebelen tot eene uitbarsting gekomen. 51 kerkeraadsleden, waaronder de predikanten Lion Cachet en Geesink, zouden aan de Synode gehoor zaamheid hebben opgezegd. Zeker is het, dat de kosters der ver schillende kerken van kerkmeesteren last gekregen hebben om de kerken ge sloten te houden en hoegenaamd niemand toe te laten. Een jong bouwmeester heeft den gemeenteraad van 's-Gravenhage aange boden het uitgestrekte duinenterrein, tusschen het Scheveningsche Bosch en het Badhuis, te veranderen in een park, dat, schilderachtig aangelegd, hier en daar met heuveltjes afgewisseld, een der meest gezochte wandelplaatsen zou worden. De ondernemer heeft er f 125,000 voor over, wanneer hij de beschikking over de duinvlakte krijgt. De Regeering heeft een wetsvoor stel, bevattende nadere bepalingen om trent den accijns op het zout, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inge zonden. Volgens het Utr. Dagblad heeft de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij de exploitatie der lijnen van de Kon. Nederl. Locaalspoorwegmaatschappij op kelijk verveeld? Op zulk een schoonen berg Ik moest zoo ongegeneerd lachen, dat zij mij verbaasd aanzag. Toen verzekerde ik haar dat zij volmaakt gelijk bad en de morgen zou mij steeds om den ver loren tijd gespeten hebben, als ik niet een aantal schoone vlinders had gevan gen, die ik haar later zou laten zien. Gedurende deze gesprekken 's namid dags, zaten wij meestal op het lievelings plekje van Manuela, aan de fontein, of, wanneer er, wat gedurende een warmen zomer dikwerf 't geval is, een onweer losbarste trokken wij naar de kleine tuinzaal welks gekleurd glazen deuren en terras op het grasperk uitliepen, en waarheen Manuela al de kleine eigen dommen harer moeder, zooals waaiers, matten, netten en vlechtwerk van palm- bast met een paar oude stoelen met lange pooten, een divan, die in 't voor huis kon gemist worden en eenige tafels en etagères had gebracht en gerangschikt tot een allerliefst onsamenhangend geheel, dat na eenigen tijd reeds liever was dan alles wat ik in de wereld had gezien. Zelfs de leelijke indiaansche poppen die ik in hun eigen land onuitstaanbaar vond bezag ik met een ander oog, zij behoor den tot Manuela's omgeving en in dit geval kreeg zelfs 't geringste stukje zich genomen en zal 1 Juli a.s. daarmede een aanvang worden gemaakt. De luitenant-kolonel van het Ie reg. huzaren, Baron van Heeckeren', te Deventer, heeft pensioen aangevraagd. De Minister van Koloniën brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bij het korps genietroepen te Utrecht de ge legenheid bestaat voor vijf jongelingen van zestien tot 18 jaar orn te worden opgeleid tot korporaal en sergeant bij de Indische genietroepen, onder de voor waarden vermeld in de Staals-Courant van 7 dezer. Gedurende het jaar 1886 vermin derde het leger hier te lande met 84 officieren, waartegen een vermeerdering met 73, zoodat ook dit jaar weder een verloop moet geconstateerd worden. Er werden benoemd bij de militaire admini stratie 3 luitenants, bij den geneesk. dienst 13, bij de infanterie 33, de cava lerie 2, de artillerie 19, de genie 2 luits. In het afgeloopen jaar zijn van het leger hier te lande overledenintendance 1 luit.-kol., administratie 1 administrateur van kleeding. geneesk. dienst 1 majoor, 1 reserve-officier van gez., infanterie 2 kapiteins, 4 luitenants, cavalerie 1 luite nant, artillerie 1 kolonel, 1 luit.-kolonel en 1 kapitein, samen 14 officieren. Op 1 Januari 1886 bevonden zich van het leger hier te lande op non-activiteit: militaire administr. 2, geneesk. dienst 3, infanterie 16, cavalerie 6, artillerie 7, genie 3 officieren. Op genoemd tijdstip waren van het leger hier te lande gedetacheerd bjj de legers in Oost- en West-Indië: militaire administratie 3 luitenants, infanterie 10 kapiteins en 51 luitenants, cavalerie 2 luitenants, artillerie 2 kapts. en 3 luite nants, genie geen. In het vorig jaar werden van liet leger hier te lande eervol ontslagen: geneesk. dienst 7 reserveofficieren v. gez. en 1 paardenarts, art. 3 luits.; bij het leger in Oost-Indië werden overgeplaatst 1 luit. der inf. en 1 luit. der art. Wegens op pensioen stelling hebben in 1886 het leger hier te lande verlaten: van den provincialen staf 3 officieren, van den plaatselijken staf 4, van de militaire administratie 4, van den geneesk. dienst 8, van de inf. 19, van de cavalerie 9, van de artillerie 7, van de genie 2 en van de maréchaussée 1 officier. Het aantal studenten voor den geneesk. dienst bedroeg bij het begin des jaars aan het milit. hospitaal te Amsterdam 5, aan de universiteit te Amsterdam 19, te Leiden 10, te Utrecht 13 en te Gronin gen 6. Een onzer medewerkers wijst op de gewoonte, in vele steden bestaande, dat de leveranciers bij Nieuwjaar fooien ge ven aan de dienstboden hunner klanten, terwijl hier de klanten, fooien geven aan de bedienden der leveranciers. Hij acht het zeer onlogisch, dat de begunstigers nog gratificatiën geven bovendien. Wij moeten opmerken, dat die fooien niet gegeven worden aan de leveranciers zeiven, maar aan hun personeel. Een vlugge bezorging, het goed overbrengen van bestellingen enz. behoort wel tot hunne plichten, maar indien zij zich daar van tot tevredenheid der klanten kwijten, is dit wel eenige erkenning waard. Wanneer omgekeerd de leveranciers fooien geven aan de dienstboden der klanten, zou dit allicht bij die tusschen- personen een voorkeur doen ontstaan, die niet in het belang hunner meesters was. Men heeft altijd zooveel aan te merken op fooien; er zijn er die als beginsel hebben aangenomen geen fooien te geven. Een beginsel, dat zoo zeer in harmo nie is met de belangen der beurs, moet uit den aard der zaak wel veel aanhan gers vinden. Arnlict.) De fabrikant J. Th. Mouton, geeft in het werkje, handelend over de gezond heid en veiligheid der werklieden, in fa- waarde als eene reliquie. Het komt mij dikwerf voor, of de hedendaagsche jon gelingschap geen aandacht meer schenkt aan de roos, welke de geliefde op den boezem heeft gedragen, zij heeft door louter materieel belang geen tijd meer daarvoor »Het is ook niet noodig," zeide ik lachend. ïNeen," zeide ik droog weg. »Men kan een vrouw en kinderen krijgen zonder dat; maar ge verliest toch meer daar door dan ge wel weet, gij tevreden rea listen. »Ik weet niet, mijn beste vriend," zoo zette hij 'toen zijn verhaal voort, ïof ge ooit in uw leven de machtige betoove- ring, de aangrijpende bekoorlijkheid en natuurlijkheid in vrouwengedaante hebt ontmoet. Ik twijfel er haast aan. Ge waart tot nu toe nog nimmer buitenslands en hoewel men hier de meisjes van jongs af veel voortreffelijkheid en eer baarheid inprent, haalt zulks niet bij de overvloeiende bron der natuur zelve die ongedwongen lacht en weent, schertst en toornig wordt, zooals het in haar binnenste opkomt en die dat alles doen mag wijl dat alles eene nieuwe open baring der schoonheid is. Het is echter wonderlijk dat men zoo iets alleen slechts na de terugkeer, nadat men dui- brieken en werkplaatsen, den raad, bij het vaststellen van wettelijke voorschrif ten, het voorbeeld der Oostenrijksche regeering te volgen. Elke ondernemer in dat land is ver plicht op zijne kosten alle zoodanige inrichtingen betreffende arbeidslokalen, werktuigen en gereedschappen te maken en te onderhouden, als in verband met den aard des bedrijfs of der werkplaats, tot bescherming van het leven en de gezondheid der werklieden noodzakelijk zijn. In het bijzonder moet hij zorg dragen dat werktuigen, inrichtingen en hunne deelen, zooals vliegwielen, overbrenging, assenstoelen, hijschtoestellen. kuipen, ke tels, pannen en dergelijke zoodanig beschut zijn, dat gevaar voor den werkman, bij voorzichtige uitvoering van den arbeid, niet licht ontstaan kan. Ook heeft hij voorzorgen te nemen, dat de arbeidslokalen gedurende den gan- schen werktijd, in overeenstemming met den aard van het werk, zoo licht, rein en stofvrij mogelijk gehouden worden, dat de luchtwisseling altijd met het aantal werklieden en het kunstlicht in evenredig heid zij, en tegen de nadeelige inwerking van schadelijke uitwasemingen opwege, en dat in het bijzonder bij chemische bedrijven de werkmanier zooveel mogelijk geregeld worde met het oog op de ge zondheid der werklieden. Niet minder heeft hij daarop te letten, dat woningen, die hij ter beschikking zijner werklieden stelt, niet op ongezonde plaatsen staan. Eindelijk is hij verplicht, bij het in dienst nemen van arbeiders beneden 18 jaar en van vrouwen, zooveel mogelijk op de zedelijkheid te letten in verband met den leeftijd en het geslacht. In de omstreken van Roermond heeft Maandag de eerste drijfjacht op wilde varkens plaats gehad. Een dertigtal jagers begaven zich vroegtijdig in de richting van Posterholt. Een van de dieren werd gedood, het was drachtig met 8 jongen: voor ongeveer f45 werd het verkocht. Het gerucht als zoude de Bulgaar- sche regeering Vorst Alexander hebben teruggeroepen waarschijnlijk in de wereld gekomen door de ontmoeting van den Vorst met de deputatie wordt officiëel tegengesproken. De Engelsche Pall Mall Gazettet houdt evenwel vol, dat op aandringen van Engeland zulks toch zal geschieden en bij eene even- tueele daardoor te ontstane oorlog, Con- stantinopel zal bombardeeren, wanneer Turkije zich te veel bij Rusland aansluit. Waarschijnlijker is het bericht, dat de Porte er in geslaagd zoude zijn om Rus land van zijne candidatuur van den Min- greliër af te brengen en nu de Prins van Oldenburg candidaat zou worden gesteld. Het zoude zeer zeker eene groote schrede op den goeden weg zijn. De Bulgaarsche regeering heeft, in haar manifest tot de groote Mogendheden, zich op krasse wijze uitgelaten over Kaulbars en hem een leugenachtigen, gewetenloozen agitator genoemd. Keizer Wilhelm heeft in een uitvoerig eigenhandig schrijven aan zijn' zoon, zijn hartelijken dank betuigd voor de toe spraak namens het leger, door den laatste op 1 Januari j.l. tot hem gehouden. Men verwacht in de parlementaire kringen te Berlijn de ontbinding van den Rijksdag, als de militaire wetten niet onveranderd worden aangenomen. Lord Stanhope, tot dusverre minister van Koloniën is door den Engelschen Premier tot minister van Oorlog gekozen en heeft zich die keuze laten welgevallen. De Bulgaarsche deputatie wordt den 16enofl2den dezer te Rome verwacht, vanwaar zij naar huis zal terugkeeren. De sergeanten, die in de militaire ge vangenis te Madrid opgesloten waren zenden derzulken verlaten heeft, bij die eene ontdekt. Maar dan kan men ook begrijpen waarom Geloof echter niet dat ik als een smachtend Seladon in de tuinzaal zat, voor zulke aardigheden be stond niet eens de tijd. Ik had werks genoeg om uit een zuiver ethnografisch oogpunt den merkwaardig schoonen bouw van die gestalte te beschouwen die zoo wel in rust als in beweging even aan trekkend was, en om als onpartijdig be schouwer in de eerste dagen reeds te beseffen dat er geen werkelijke, innige sympathie tusschen haai en Gerard be stond. Ik vergeet echter mij af te vragen waarom deze ontdekking mij zoo aange naam aandeed. Ik vertoefde met deze gedachten zoo lang in die atmosfeer van schalksheid, spotzucht en melancholie tot ik er met mijn geheele denken, voelenjen alle elementen van mijn bestaan in op ging. Eiken dag bracht wat nieuws. Bi- het raketten, op het schaduwrijke gras perk, miste ik maar al te vaak den te genslag daar ik mijn oog niet kon afwen den van Manuela als zij zich op de toonen verhief om de raket hoog op te werpen. Dikwijls ging bij dit spel haar haar los en fladderde dan rond haar schouders; want zij droeg het slechts losjes gevloch ton, met eene roos of granaatbloem er in. Wordt vervolgd.) wegens hunne deelneming aan den opstand van 19 September, zijn in den avond van 5 dezer ontvlucht. Zij zijn de gevan genis ontkomen met de hulp van twee sergeanten die belast waren met het bewaken der gevangenispoort en die zich met hen uit de voeten hebben gemaakt, nadat zij de cipiers in het gebouw had den opgesloten. Dit voorval heeft, gelijk te denken is, veel sensatie te Madrid verwekt. Bij den Senaat der Vereenigde Staten is een wetsontwerp ingediend, houdende eene nieuwe regeling der naturalisatie. Het behelst de volgende bepalingen: Naturalisatie kan niet door eenen vreem deling worden aangeviaagd dan na een 3jang verblijf in het gebied der Veree nigde Staten. De aanvraag moet verge zeld gaan van eene beëedigde verklaring van een Amerikaansch burger, uit welke blijkt dat de aanvrager 3 jaren in de Unie gewoond heeft en 1 jaar in den Staat, van welken hij het burgerrecht verlangt, en dat hij van behoorlijk levens gedrag is. Op grond van zoodanige beëedigde aanvraag zal door de rechter lijke macht aan den verzoeker een bewijs worden verstrekt, krachtens hetwelk hij het burgerrecht, maar niet het stemrecht, mag uitoefenen. Het stemrecht kan hij pas verkrijgen twee jaar later, nadat hem het pasbedoelde certificaat van burgerschap gegeven is. Minderjarige kinderen van buitenslands geboren bur gers zullen worden beschouwd als burgers der Vereenigde Staten, na een driejarig verblijf in het land. Het ontwerp bevat voorts strafbepalin gen tegen het op bedriegelijke wijze gebruik maken van naturalisatiebewijzen, en tevens het zeer belangrijke voorschrift, dat niemand genaturaliseerd kan worden, zoo hij de Engtlsche taal niet machtig is. Het hoofddoel van dit wetsontwerp schijnt te zijn, den uit Europa naar de Unie overgekomen socialisten en anar chisten het verwerven van het burger schap der Vereenigde Staten moeilijk te maken. Bevolkingsstatistiek 1886. Geboorte Geboren in de gemeente 267 M. 256 V. in de gemeente geboren, niet behoorende tot de werkelijke bevolking 1 elders geboren behoorende tot de werkelijke bevolking 267 M. 255 V. 1 1 268 M. 256 V. 524. Getal tweelinggeboorten 6. Huwelijken Tusschen jongmans en jongedocbters weduwnaars n weduwen jongedochter9 weduwen 93 3 105 1 Echtscheidingen Overleden ongehuwdenHOM. 105 V. gehuwden43 25 in weduwstaat 24 36 in de gemeente overleden niet behoorende tot de werkelijke bevolking 177 M. 166 V. elders overleden behoorende tot de werkelijkebevolking 176 M. 162 V. 4 2 Levenloos aangegeven 180 M. 164 V. 344. 11M. 2 V, Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden, verzonden van het postkan toor te Amersfoort, over de 2e Helft der maand Oct. '86. 1. A. Holtman, Amsterdam. 2. J. Dal, - Haag. 3. Mullens, Sloten. 4. Mej. M. W. Kok, Utrecht. 5. Wed. G. Klein, 6. Wepke Rijtsma, 7. v. d. Roest, Baarn. Briefkaart. 1. Mej. M. Rijnders, Verzonden geweest naar Zwitserland. 1. A. Wartena, Bazel. 2. Barne. de Lijnden, Luntanne. Z. D. H. de Aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tot kapelaan alhier, (parochie van den H. Franciscusj Xaverius) den weleerw. heer C. Majoor. Eergisteren arresteerde een agent van politie, in een der slaapsteden alhier, een vrouw, die hij herkende als eene gesignaleerde. Na aan het politiebureau gehoord te zijn werd zij naar het huis van bewaring overgebracht. Tot heden vergenoegden zich de dames met kleederen te knippen naar het patroon en dan zooveel mogelijk op de gis af en na het aanpassen van een in staat van gewijzigde gebracht klee dingstukdit nu is echter eene zeer onvolkomen manier van doen. De Heer Rickermann evenwel leert grondig, theo retisch de maat nemen, en waar dan, door invoering der naaimachine in de families het streven beslaat om zelt kleederen (hetzij boven- of onderkleeren) te vervaardigen, daar is het kennen eener goede methode voor het aanmeten eene noodzakelijke behoefte; door gemis aan die kennis is menig kleedingstuk onvolkomen gemaakt of bedorven gewor den. Wat wü en uit zeer vertrouwbare bron omtrent de wijze van onderricht van de methode des heeren Rickermann vernemen, is allergunstigst en geeft ons volle vrijmoedigheid om zijne lessen met warmte aantebevelen. Tegen een hoogst billijke vergoeding als leergeld, ontvangen de dames een kapitaal in den vorm van kennis. 323ste STAATS-LOTERIJ. VIERDE KLASSE. Trekking van 5 en 6 Jan. (600 loten.) Ten Kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijzen Tan f65. 707, 789,3458, 3519, 3542, 3551, 3573, 3580, 3594, 8769, 8826, 9811, 9818, 9847, 9871, 10204, 10260, 10326, 12556, 12559, 12571, 12583, 14708, 14789, 14814, 14862, 14870, 15514, 15535, 15610, 15628, 15638, 15645, 15652, 15670, 19002, 19009, 19016, 19051, 19100, 20515, 20524, 20532 en 20572. Te samen 44 prijzen De volgende trekkingen geschieden: •17—20, 25—28 Jan., 1—4, 8—12 Febr. De heer H. L. Verspijck, genees kundig inspecteur te Utrecht, deelt het volgende mede: In de openbare vergadering van den Geneeskundigen Raad van Gelderland en Utrecht, 20 Dec. gehouden, werd door een lid medegedeeld, dat in den laatsten tijd uit Duitschland in Neder land was ingevoerd een zg. brooddeeg waarschijnlijk bestemd tot vernietiging van ratten bevattende op één gram twintig milligram rattenkruid (arsenik). Aangezien dit deeg er vrij onschuldig uitziet en de naam gemakkelijk aanlei ding geven kan tot groote ongelukken, vooral bij kinderen, sprak genoemden Raad den wensch uit, dat in de nieuws bladen de aandacht van het publiek door mij daarop zou worden gevestigd. Tevens verzocht hij mij, langs denzelf den weg te waarschuwen tegen het ge bruik van sommige geglazuurde pannen en wel van die, waarvan het glazuursel gemakkelijk loslaat, omdat het gebruik van spijzen, in dergelijke pannen bereid, aanleiding heeft gegeven tot vergiftigings verschijnselen. Utrecht. Naar het zich laat aanzien zal 's Konings 70sten verjaardag alhier recht feestelijk worden gevierd. De mede werking toch, die de zich tot dat doel gevormd hebbende Commissie van alle zijden ondervindt is van dien aard, dat men nu reeds vrijelijk op dat welslagen van het geheel mag rekenen. Aanvan gende met eene Godsdienstoefening, waar toe de onderscheiden Kerkgenootschappen zullen worden uitgenoodigd, zal vervol gens door Dr. A. R. Ruitenschild eene feestrede worden gehouden, bij welke gelegenheid dan tevens de feestcantate van den heer Coenen zal worden ten gehoore gebracht. Verder belooft die dag door het houden van een optocht en dergelijke meer op alleszins waardige wijze te zullen worden gevierd. De heer C. Vrugte, sedert meer dan 22 jaren stationchef bij de N. R. S. Maatschappij te Arnhem, ontving dezer dagen aan het hoofdbureau der Maat schappij tot exploitatie der Staatsspoor wegen, in tegenwoordigheid van vele hoofdambtenaren uit handen van den Directeur-Generaal een souvenir, als blijk van bijzondere waardeering der wijze waarop de heer Vrugte, tijdens zijn ver blijf te Arnhem, ook steeds de belangen der exploitatie-Maatschappij heeft weten te behartigen. Toen eene bijna 75-jarige vrouw jl. Donderdagmiddag, op een steiger aan de Kranskade alhier een emmer water wilde scheppen, had zij het ongeluk om uitteglijden en voorover te water te val len. Hoewel zij er spoedig werd uitge haald, gaf zij echter geen teeken van leven meer en mocht men er dan ook niet in slagen de levensgeesten weder optewekken. Barneveld. Bij een onlangs alhier gehouden drijfjacht, had de heer Ver- schuer uit Naarden het ongeluk, bij het springen over een sloot, een been te breken. Per rijtuig werd hij naar den huize Schaffelaar vervoerd, waar hem door Dr. Bast de eerste heelkundige hulp werd verstrekt. Rensvoude. Op Vrijdag 14 Januari zal dr. L. Mulder, redacteur van de Land bouwcourant uit 's Gravenhage, alhier in het rechthuis eene voordracht houden. De te behandelen onderwerpen zijn Het voederen van het vee des winters op de stallen. De veredeling van de veerassen. Het bemesten, ploegen, zaaien en xui- veren der landerijen.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2